Updates COVID-19

05 november 2021
Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.
181 AANVRAGEN VOOR COMPENSATIEREGELING 2 EN 564 AANVRAGEN VOOR COMPENSATIEREGELING 3
update 25 februari 2022
Woensdag 23 februari 2022 ging het loket voor de aanvragen voor de compensatieregeling 2 en 3 dicht. Voor compensatieregeling 2 zijn er 181 aanvragen binnengekomen bij een budget van 16,5 miljoen euro. Voor compensatieregeling 3 kwamen er 546 aanvragen binnen bij een beschikbaar budget van 66,5 miljoen.

Compensatieregeling 2 en 3 bieden compensatie voor 85% van de misgelopen kaartverkoopinkomsten door COVID-19 beperkingen in de periode van 13 november tot 28 november 2021 en voor de periode 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

We zijn nu alle aanvragen aan het inventariseren. Het aangevraagde bedrag voor compensatieregeling 2 is ruim 13,5 miljoen euro en we verwachten alle aanvragen te kunnen honoreren die aan de eisen van de regeling voldoen. Voor de compensatieregeling 3 is het aangevraagde bedrag van meer dan 120 miljoen juist veel hoger dan het beschikbare budget. Er is dus naar verwachting onvoldoende ruimte om alle aanvragen die aan de voorwaarden van de compensatieregeling 3 voldoen volledig te honoreren. Als er geen extra middelen ter beschikking komen, dan zal het beschikbare budget over de aanvragers die aan de criteria voldoen moeten worden verdeeld op de manier die in de regeling is opgenomen.
We gaan samen met het Ministerie van OCW op zoek naar oplossingen om meer financiële ruimte te creëren.

Meer informatie volgt spoedig.
UITGANGSPUNTEN COMPENSATIEREGELING 4
update 11 februari 2022
1 FEBRUARI TOT EN MET 8 MAART | IN ONTWIKKELING

Op 25 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de podia en theaters onder voorwaarden weer open mochten. Het Fonds Podiumkunsten heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OCW om in dit kader een coronasteunmaatregel uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op het weer opengaan van de podia en theaters. Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan door producenten. Zij worden geacht op basis van deze compensatie verantwoordelijkheid te nemen voor anderen in de keten en ervoor te zorgen dat (een reëel deel van) de subsidie terechtkomt bij uitvoerenden, zzp’ers en podia.

Wat zijn de uitgangspunten van de regeling?

De regeling ziet op concerten en voorstellingen die doorgaan en dus in principe niet op annuleringen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

  • Annuleringen van ongeplaceerde concerten en voorstellingen als er een verbod op ongeplaceerde concerten en voorstellingen geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen die langer dan 3 uur (inclusief pauze) duren als er een verplichte eindtijd van 22.00 uur geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen als gevolg van quarantaineverplichtingen bij betrokken uitvoerenden of crew.
  • In de regeling wordt een overgangsperiode opgenomen. Tot en met 15 februari komen alle annuleringen in aanmerking voor subsidie.


Het gaat om een tegemoetkoming tot 85% van de misgelopen recetteopbrengsten minus de wel ontvangen kaartverkoopinkomsten. De berekening vindt op dezelfde wijze plaats als bij Compensatieregeling 2 en 3 op basis van een gemiddelde ticketprijs.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

  • De regeling ziet niet op amateuraanbod.
  • De regeling ziet niet op buitenlands aanbod.
  • De regeling ziet niet op concerten/voorstellingen met een vergunningsplicht.
  • Producerende instellingen die meerjarig worden gesubsidieerd door OCW of het Fonds zijn uitgesloten.
compensatieregeling 2 en 3 in te dienen vanaf 7 februari, compensatieregeling 4 volgt
update 01 februari 2022
Vanaf maandag 7 februari tot en met woensdag 23 februari 2022 kan worden aangevraagd voor de compensatieregeling 2 en 3. De regelingen bieden een financiële tegemoetkoming van tot 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten.

Op 23 december 2021 informeerde het Fonds over de twee compensatieregelingen (2 & 3) voor misgelopen inkomsten door COVID-19 beperkingen. De precieze invulling van compensatieregeling 4, die zal gaan over de periode vanaf 1 februari 2022, wordt later deze maand bekend gemaakt.

COMPENSATIEREGELING 2

Compensatieregeling 2 heeft betrekking op de periode van 13 november tot 28 november 2021. In die periode was de capaciteit maximaal 1.250 bezoekers per zaal en waren staande evenementen niet meer toegestaan.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van concerten en/of voorstellingen.

De regeling en de toelichting daarop (met daarin de specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie) is vanaf 7 februari hier te lezen. Meer informatie over compensatieregeling 2

COMPENSATIEREGELING 3

Compensatieregeling 3 heeft betrekking op de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Vanaf 19 december 2021 mochten er geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Tot 19 december mochten er alleen nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur. Vanaf 26 januari 2022 mogen onder bepaalde voorwaarden weer concerten en voorstellingen plaatsvinden. Vanwege de opstarttijd voor heropening vanaf de persconferentie, is het mogelijk compensatie aan te vragen voor geannuleerde concerten en voorstellingen tot en met 31 januari.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers.

De regeling en de toelichting daarop (met daarin de specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie) is vanaf 7 februari hier te lezen.
Meer informatie over compensatieregeling 3


COMPENSATIEREGELING 4 IN ONTWIKKELING


Compensatieregeling 4 heeft betrekking op de periode vanaf 1 februari 2022. In deze periode geldt de 1,5 meter afstand maatregel en een maximum van 1250 bezoekers per zaal. Staande evenementen zijn niet toegestaan. Tot slot mogen er na 22.00 uur geen activiteiten plaatsvinden.

Deze regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die doorgang vinden en niet voor concerten die geannuleerd worden. Ook voor deze regeling geldt dat maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten wordt vergoed. Lees hier meer over de voorwaarden en uitzonderingen: Compensatieregeling 4

Bij compensatieregeling 2, 3 en 4 gaat het om professionele live-voorstellingen en -concerten, met uitzondering van activiteiten van meerjarig gesubsidieerde instellingen, vergunningsplichtige evenementen en buitenlandse producties.

Deze regeling is in ontwikkeling. Voor vragen over de steunmaatregelen kunt u contact opnemen via compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl
Diverse Steunmaatregelen in de Maak
update 23 december 2021
De afgelopen maanden heeft het Fonds Podiumkunsten op verschillende momenten van het ministerie van OCW de opdracht gekregen coronasteunmaatregelen uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op verschillende groepen getroffenen, steeds met het doel tegemoet te komen aan geleden verliezen en zoveel mogelijk werkenden in de sector aan het werk te houden of te kunnen compenseren.

In dit bericht zetten we de verschillende steunmaatregelen op een rij en geven we een update over de stand van zaken als reactie op de steeds strenger wordende coronamaatregelen zoals aangekondigd in de persconferenties van 12 november, 26 november, 14 december en 18 december.

Compensatieregeling 1
25 september tot 12 november | REEDS AFGEROND
Vanaf 25 september gold voor staande binnen-evenementen een capaciteitsbeperking van 75%. De compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen covid-19 bood een financiële tegemoetkoming aan professionele organisatoren van evenementen die last hadden van de 75% beperking.

Deze tegemoetkoming voor culturele organisatoren is niet meer aan te vragen, de beschikkingen zijn eind december verzonden.


Compensatieregeling 2
12 tot 28 november | in ontwikkeling
Tussen 12 november en 28 november golden in theaters, (pop)podia en concertzalen extra beperkingen. De capaciteit werd gemaximeerd op 1.250 bezoekers per zaal en staande evenementen waren niet meer toegestaan.
Fonds Podiumkunsten maakt een compensatieregeling voor podia en organisatoren die te maken kregen met een capaciteitsbeperking door het omzetten van staande evenementen naar zittend en/of tot 1.250 bezoekers. Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunstactiviteiten een compensatie voorzien voor 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen recetteopbrengsten.

Deze regeling is in ontwikkeling en richt zich op podia en organisatoren.

Compensatieregeling 3
28 november tot 15 januari | in ontwikkeling
Deze regeling richt zich op de periode van 28 november tot in ieder geval 15 januari 2022. Vanaf 19 december mogen geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Tot 19 december mochten er nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur, waarbij bezoekers op 1,5 meter moesten plaatsnemen. Voor deze regeling geldt dat de tegemoetkoming bestaat uit 85% van de verkoopcapaciteit minus de wel ontvangen recetteopbrengsten bij professionele activiteiten die voor 17.00 uur plaatsvonden.

Ook deze regeling is in ontwikkeling. Aanvragen worden primair gedaan door professionele producenten/organisatoren van podiumkunstactiviteiten (met rechtspersoonlijkheid, zoals een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF's en maatschappen zijn uitgesloten van subsidie). Daarnaast wordt een aanvraagmogelijkheid voorzien voor podia die optredens met/van zpp’ers organiseerden zonder tussenkomst van een agent of producent.

N.B. Binnen deze regeling mogen producenten die via BIS of Fonds Podiumkunsten meerjarig worden ondersteund niet aanvragen.

Producenten/organisatoren worden geacht op basis van deze suppletie zzp'ers en andere betrokkenen zoals de podia zoveel mogelijk door te betalen.


Budget
Er is tot eind januari 86,5 miljoen beschikbaar voor de suppletieregelingen. Daarvan is ongeveer 3,5 miljoen euro uitgegeven aan de eerste suppletieregeling. 16,5 miljoen euro is gereserveerd voor de tweede suppletieregeling. Dat betekent dat een bedrag van ongeveer 66,5 miljoen euro nu gereserveerd is voor de derde suppletieregeling.


OVERIGE STEUNMAATREGELEN
In het nieuwe jaar volgt daarnaast een aantal steunmaatregelen voor onder meer makers die de afgelopen periode een productiesubsidie of subsidie nieuwe makers ontvingen. Daarnaast volgt er steun voor meerjarig ondersteunde producenten en festivals. Het ministerie van OCW zal hierover meer informatie bieden in een Kamerbrief eind januari.

Voor de uitwerking van de regelingen werkt het Fonds samen met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector. Eind januari zullen de regelingen gepubliceerd worden.
Tijdelijke tegemoetkoming voor organisatoren van culturele evenementen
update 07 november 0020
Op woensdag 17 november opent de tijdelijke compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen Covid-19. Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming vanwege de capaciteitsbeperking van 25 procent.

Vanaf 25 september 2021 mogen er weer evenementen plaatsvinden. Er geldt nog wel een capaciteitsbeperking van 25 procent op de reguliere capaciteit voor evenementen die binnen plaatsvinden. Om recetteverlies van deze organisatoren te compenseren, is er een tegemoetkoming voor de 25 procent kaartjes die niet verkocht kunnen worden. Er is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om uitverkochte evenementen van professionele organisatoren die binnen staand en ongeplaceerd plaatsvinden in de periode van 25 september tot en met 12 november 2021.

Meer informatie over de regeling is hier te lezen.
Vierde steunpakket voor culturele en creatieve sector
update 21 juli 2021
De Minister van OCW stelt een vierde coronasteunpakket ter beschikking aan de culturele en creatieve sector. Het Fonds Podiumkunsten ontvangt hieruit 7,81 miljoen euro. 2,75 miljoen euro is bestemd voor makers. 5,06 miljoen euro wordt uitgekeerd aan gezelschappen, ensembles en festivals met een meerjarige subsidie.

Tijdelijke subsidieregeling: Nieuwe makers covid-19
Startende makers hebben door de coronabeperkingen niet hun eerste stappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een eigen werkpraktijk. Een eenmalige subsidie stelt organisaties in staat om deze nieuwe makers een traject te laten doorlopen gericht op hun artistieke ontwikkeling. De tijdelijke subsidieregeling is gebaseerd op de bestaande subsidieregeling voor nieuwe makers. Op deze manier wil het Fonds een bijdrage leveren aan het wegnemen van de achterstand die makers in de periode 2020-2021 als gevolg van covid-19 hebben opgelopen. De regeling gaat uit van een samenwerking tussen een organisatie en een of meerdere makers. De organisatie dient de aanvraag in. Dat kan vanaf donderdag 22 juli. Meer informatie over de regeling is te lezen op deze pagina.
Extra budget voor regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers
De regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers is onderdeel van het derde steunpakket. Vanuit het vierde steunpakket voegen we 750.000 euro toe aan deze regeling. Hiermee kan een deel van de ingediende aanvragen waarvoor onvoldoende budget was, alsnog worden gehonoreerd. Het is niet meer mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Steun voor organisaties met meerjarige subsidie
Voor instellingen met een meerjarige productie- of festivalsubsidie 2021-2024 is er compensatie voor het verlies aan publieksinkomsten als gevolg van de beperkte openstelling in het derde kwartaal van 2021. Net als eerdere compensatie wordt deze steun automatisch uitgekeerd op basis van een rekenregel die is vastgesteld door het ministerie van OCW. Het steunpakket is bedoeld om personeel in dienst te houden en om opdrachten aan zelfstandigen (zoals zzp-ers en freelancers) te geven. Hierdoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit en werkgelegenheid. Instellingen ontvangen hierover bericht.
Het Fonds Podiumkunsten opent opnieuw het loket voor de regeling Balkonscènes.
update 14 april 2021
Met deze tijdelijke regeling wil het Fonds live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek ondanks de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Alles natuurlijk binnen de geldende maatregelen.

In januari ging het loket voor de vierde keer open en werden er 543 projecten gehonoreerd. De gehonoreerde projecten bestaan uit een diverse groep makers die op verrassende plekken een podium hebben gecreëerd.

Beschikbare bedragen en behandelvolgorde

Het maximum aan te vragen bedrag is 7.500 euro. Er is een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Omdat we meer aanvragen verwachten dan kunnen worden gehonoreerd, worden alle aanvragen na ontvangst door een notaris in een willekeurige volgorde gezet. De aanvragen worden vervolgens op die volgorde beoordeeld. Eerder indienen betekent dus niet dat er een grotere kans op honorering is.

Aanvraagronde een week open
Het loket gaat op maandag 19 april om 09.00uur open. Aanvragen kan in die week tot en met donderdag 22 april 17.00uur. Je kunt maar één keer een honorering ontvangen. Als je voor deze regeling al eerder subsidie hebt ontvangen, kun je niet nogmaals aanvragen. Om subsidie bij het Fonds aan te kunnen vragen heb je een inlogcode nodig. Deze moet worden aangevraagd en het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag. Vraag daarom uiterlijk woensdag 21 april een inlogcode aan.

Kijk hier voor meer informatie.
COVID-19: nieuwe en gewijzigde regelingen
update 22 januari 2021
Na een veelbewogen jaar, gekenmerkt door COVID-19 en de ingrijpende maatregelen voor de cultuursector, blikken we vooruit naar de wijze waarop het Fonds in 2021 makers en instellingen extra ondersteunt.

Het kabinet maakte in september vorig jaar bekend 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen. Een deel van dit tweede steunpakket is bestemd voor de podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten zet de middelen in om makers te ondersteunen. Het budget voor een aantal regelingen die direct ten goede komt aan makers wordt in 2021 verhoogd. Daardoor kunnen meer subsidies worden toegekend. Ook introduceert het Fonds een nieuwe regeling.

Nieuw: regeling Vrije producties
▪ Er is een bedrag van 39,6 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe regeling Vrije producties. Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.

Uitbreiding van bestaande regelingen
Het blijft van groot belang dat podiumkunstenaars hun publiek weten te vinden. Hiertoe breidt het Fonds een aantal bestaande regelingen uit.
▪ Met de tijdelijke regeling Urban On Stage biedt het Fonds ondersteuning aan urban initiatieven om hun reeds bestaande evenement, programma of serie voort te zetten binnen de huidige beperkingen. Het programma kan bestaan uit (korte) live optredens, voorstellingen, concerten en uitvoeringen. De activiteiten kunnen zich (deels) online afspelen. Het Fonds wil hiermee artiesten ruimte geven om hun vak uit te voeren. Meer info volgt in gebruari.

▪ Ook de regeling 2P: Verbinden produceren en presenteren wordt binnenkort uitgebreid en zal ondersteuning gaan bieden aan samenwerkingen tussen podia en lokale makers.

▪ Begin januari kon er opnieuw worden aangevraagd voor de tijdelijke regeling Balkonscènes. We ontvingen maar liefst 689 aanvragen. Alle aanvragers ontvangen uiterlijk in de eerste week van maart bericht. We maken de toekenningen in meerdere rondes bekend.
Er komt nog een ronde voor deze regeling, hier is 2,5 miljoen euro extra budget voor beschikbaar gesteld. We verwachten rond maart/april het loket hiervoor te openen.

▪ Het budget van de regelingen werkbijdrage muziekauteurs en werkbijdrage theatertekst wordt verhoogd met 500.000 euro voor 2021. Daardoor kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden.

Houd onze website in de gaten voor updates over verdere wijzigingen in 2021.
Aangescherpte coronamaatregelen
update 29 september 2020
Op maandagavond zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september en zijn in ieder geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. De beperkingen hebben ook gevolgen voor de podiumkunstensector.

Op de website van Kunsten92 is een overzicht gemaakt van de maatregelen met betrekking tot de culturele en creatieve sector.

Een overzicht van alle maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
482 miljoen extra voor steunpakket cultuursector
update 02 september 2020
Het kabinet heeft bekend gemaakt 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.”

Het Fonds Podiumkunsten onderschrijft de reactie van de minister en ziet het steunpakket als een positief signaal naar de cultuursector. Over de precieze invulling van de 482 miljoen euro is op dit moment nog geen duidelijkheid. We hopen na Prinsjesdag meer informatie te kunnen geven over het deel dat betrekking heeft op de podiumkunstensector.

Lees hier meer over het steunpakket.
COVID-19: ook extra budget voor nieuwe makers
update 20 augustus 2020
Het Fonds Podiumkunsten heeft budget vrijgemaakt voor de regeling nieuwe makers. Het gaat om een aantal nieuwe makers trajecten, die al door het Fonds worden ondersteund, maar die door de coronamaatregelen niet of niet volledig konden worden uitgevoerd.

Het Fonds heeft hiervoor een bedrag van circa 900.000 euro vrijgemaakt. Dit bedrag komt uit de extra middelen die door het kabinet in april beschikbaar zijn gesteld als steunpakket aan de culturele sector.

Het aanvullende budget biedt de nieuwe makers de gelegenheid om hun ontwikkelingstraject aan te passen. Zo kan het traject verlengd worden of kan een investering worden gedaan in aanpassing van de activiteiten die past binnen de huidige coronamaatregelen.

De lijst met toekenningen is hier te bekijken.
COVID-19 regelingen: 45 miljoen euro voor ensembles, gezelschappen, festivals & podia
update 28 juli 2020
Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Van de 112 aanvragers die een beroep hebben gedaan op de Podia Covid-19 regeling heeft het Fonds Podiumkunsten er 96 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 23.571.744 euro.

Deze regeling komt (pop)podia, die een vitale en cruciale functie vervullen in de Nederlandse culturele infrastructuur, tegemoet in de omzetderving als gevolg van de COVID-19 crisis. Om de hoogte van het subsidie te bepalen is een rekenregel toegepast die door de minister is vastgesteld. Daarnaast gold als voorwaarde dat gemeente en/of provincie het toegekende bedrag tenminste verdubbelen.

Het maximale bedrag van 29 miljoen is niet volledig benut. Dit komt onder andere doordat:

er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (totaal aangevraagd bedrag is 26.347.632 euro);

een aantal aanvragen niet kon worden gehonoreerd, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden;

de financiering door gemeente en/of provincie lager uitvalt.


Met deze toekenningen is maar een deel van de financiële nood bij podia gedekt. Het overgebleven geld komt ten goede aan een grotere groep podia als bijdrage in de financiële risico's van het opstarten van de programmering. Het Fonds zal hierover op korte termijn met meer informatie naar buiten komen.

Al eerder kende het Fonds in datzelfde kader subsidie toe aan gezelschappen, ensembles en festivals die op dit moment een meerjarige subsidie ontvangen. Daarmee was in totaal een bedrag van 22.164.200 euro gemoeid.

Het Fonds geeft hiermee uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Tegemoetkoming podia, meerjarige instellingen en nieuwe makers
update 16 juni 2020
In mei maakte het kabinet bekend hoe het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector wordt verdeeld. Het Fonds Podiumkunsten heeft zelf aanvullend 3,25 miljoen euro gereserveerd om (pop)podia, met een regionale functie en een landelijk belang, te compenseren met steun voor het opstarten van de programmering in september.

Extra ondersteuning voor meerjarige instellingen
Instellingen met een meerjarige activiteiten- of festivalsubsidie 2017-2020 komen in aanmerking voor een extra subsidie op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in totaal 24.059.800 euro beschikbaar gesteld. Het subsidie is niet aan te vragen; deze wordt automatisch berekend en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de betreffende instellingen. De instellingen en/of gezelschappen die het betreft ontvangen hierover deze week bericht. Kijk hier voor meer informatie.

Extra ondersteuning voor grote podia en concertzalen
Podia met een cruciale rol in de landelijke infrastructuur kunnen vanaf 29 juni 2020 een aanvraag indienen voor subsidie. Het betreft in de eerste plaats podia die SRP-subsidie ontvingen in 2018-2019 of ontvangen in 2020-2021 alsmede zestien grote poppodia. De regeling staat ook open voor podia op plekken waar geen vergelijkbaar podium in de buurt is. Subsidie wordt verstrekt op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Het ministerie van OCW heeft hiervoor maximaal 29 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het subsidie is nadrukkelijk bedoeld als verdubbeling van een aanvullende financiële bijdrage van een gemeente of provincie aan de podiuminstelling. Kijk hier voor meer informatie.

Het loket voor de regeling Podia COVID-19 gaat open op maandag 29 juni 2020 om 9.00 uur. Het loket sluit op vrijdag 10 juli 2020 om 17.00 uur.

Aanvullende middelen van het Fonds voor (pop)podia
Het Fonds maakt ook aanvullende subsidie beschikbaar voor de ondersteuning van SKIP- en kernpodia. Podia zijn inmiddels voorzichtig gestart met hun programmering. Door de beperkte capaciteit levert dit veelal een tekort op. Het Fonds heeft hiervoor 3,25 miljoen vrijgemaakt en voegt dit toe aan het reguliere budget voor dit doel.

Om die reden wijzigt het Fonds met ingang van 1 september 2020 de wijze waarop deze podia worden ondersteund. Ten opzichte van de huidige situatie verhoogt het Fonds de bijdrage in het tekort van Nederlands aanbod tot maximaal 100% met een maximum subsidiebedrag per podium. Het doel is om de podia financiële ruimte te bieden om hun programmering op te starten en tegelijkertijd redelijke gages mogelijk te maken. Meer informatie hierover volgt per separate mail aan de betreffende podia.

Tegemoetkoming nieuwe makers
Uit de extra middelen van het Rijk maakt het Fonds Podiumkunsten ook een bedrag van circa 900.000 euro vrij voor makers die op dit moment een nieuwemakers-traject doorlopen dat het Fonds ondersteunt. Met deze aanvullende subsidie kunnen zij wijzigingen in het traject als gevolg van de coronamaatregelen opvangen. Denk daarbij aan verlenging van trajecten of investering in aanpassing van de activiteiten. Begin juli krijgen de aanvragers van deze trajecten hierover een bericht.
Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij voor podiumkunsten
update 12 mei 2020
Het Fonds Podiumkunsten maakt budget vrij voor de professionele podiumkunstensector, die hard is getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Het Fonds neemt deze maatregelen in aanvulling op de 300 miljoen euro extra die het kabinet beschikbaar stelt voor de culturele sector.
Henriëtte Post, directeur Fonds Podiumkunsten: ‘Een wereld zonder kunst, ook podiumkunst, is onvoorstelbaar. Het staat echter wel vast dat het live genieten van die podiumkunst in ieder geval de komende maanden heel anders zal zijn dan we tot half maart dit jaar gewend waren. En het laat zich nog heel moeilijk voorspellen waar het wanneer precies naartoe gaat. Dat is van heel veel factoren afhankelijk, die bovendien allemaal als een soort dominostenen met elkaar samenhangen. Het Fonds Podiumkunsten is zich hiervan zeer bewust. Maar behalve grote zorgen die we hierover hebben, lijkt het ons tegelijkertijd belangrijk om dat wat nog wel kan mogelijk te maken. Steeds meer mensen realiseren zich dat podiumkunst een ervaring is die ontstaat juist in relatie met het publiek.’

Via bestaande en nieuwe subsidieregelingen biedt het Fonds extra ondersteuning aan muziek- en theaterauteurs en aan vernieuwende initiatieven binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.

Extra budget vrijgemaakt voor muziek- en theaterauteurs
Het Fonds heeft veel meer aanvragen ontvangen voor de regelingen werkbijdrage muziekauteur en werkbijdrage theatertekst. Het beschikbare budget wordt verhoogd voor beide regelingen. Het budget voor muziekauteurs, voor aanvragen die zijn ingediend voor de huidige ronde, wordt verdubbeld naar € 532.000. Het budget voor theaterauteurs wordt verhoogd met € 75.000. Het Fonds verwacht op deze manier circa 50% van de aanvragen te kunnen honoreren.

Ondersteuning kleinschalige live-uitvoeringen
Met de tijdelijke regeling Balkonscènes ondersteunt het Fonds initiatieven die kleinschalige live-ervaringen binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. De regeling is vooral gericht op individuele podiumkunstenaars zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Het is belangrijk dat het werk uitgevoerd kan worden binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen; de veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek staat hierbij voorop. Aanvragen kunnen vanaf 18 mei 2020 doorlopend worden ingediend. Er is een budget beschikbaar van € 500.000.

Henriëtte Post: ‘Met de regeling Balkonscènes bieden we makers, in de volle breedte, de gelegenheid kleine voorstellingen te maken die zij dicht bij het publiek kunnen tonen. Vernieuwende voorstellingen, die onderzoeken hoe de toekomst eruit kan zien, kleine concerten of bestaande projecten die aan de omstandigheden worden aangepast, het komt allemaal in aanmerking. En het podium kan overal ‘staan’, voor de deur van verpleeghuizen, in gymzalen van basisscholen, op het balkon van een flatgebouw, op een begraafplaats of misschien zelfs op een podium. Als de ‘anderhalve-metermaatregel’ maar wordt nageleefd.’

Verbreding regeling 2P: ook voor digitale initiatieven
2P is een regeling gericht op samenwerkingen tussen podia en meerjarig ondersteunde gezelschappen en ensembles. Deze regeling is ook geschikt voor bijzondere initiatieven waarin deze partijen samenwerken om op een andere manier publiek te bereiken. Het Fonds Podiumkunsten verbreedt de bestaande regeling, er kan ook worden aangevraagd voor digitale activiteiten die gericht zijn op bijzonder publieksbereik.

Henriëtte Post: ‘Online activiteiten blijven de komende tijd ook zeker van belang. We zien heel mooie dingen voorbij komen. Daarom verbreden we de regeling 2P.
Daarnaast kondigt het Fonds op een later moment aanvullende maatregelen aan voor de SRP-, SKIP- en Kernpodia. Dat doen we zodra duidelijk is hoe de minister met de extra middelen de ‘cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen’ zal ondersteunen. Het Fonds Podiumkunsten reserveert hiervoor een bedrag van 3 miljoen euro.’

Gezamenlijke reactie rijkscultuurfondsen
De extra maatregelen van het Fonds Podiumkunsten zijn onderdeel van een gezamenlijke reactie van de zes rijkscultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Mondriaanfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Lettterenfonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve industrie. Zij hebben binnen hun bestaande budgetten ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de zes verschillende sectoren. Het gaat in totaal om een bedrag van 15 miljoen euro. Ook wordt coulance en ruimte geboden bij reeds toegekende subsidies.

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de rijkscultuurfondsen.
Coulancemaatregelen COVID-19
update 26 maart 2020
Met bloedend hart moet ook het Fonds Podiumkunsten aanzien hoe groot de gevolgen zijn van het Coronavirus voor de podiumkunstensector.

Gesloten theaters, festivals die niet doorgaan of worden uitgesteld, concerten en voorstellingen, waaraan maanden intensief is gewerkt, die niet aan het publiek kunnen worden getoond. Maar ook opdrachten aan componisten en theatertekstauteurs waarvan niemand weet of ze tot klinken komen, buitenlandse presentaties, bezoekersprogramma’s, internationale tournees die allemaal zijn afgezegd. Het is een nauwelijks te bevatten nieuwe werkelijkheid.

Fonds bereikbaar per telefoon en e-mail
De medewerkers van het Fonds Podiumkunsten doen hun uiterste best om zoveel als mogelijk het werk ‘gewoon’ door te laten gaan. We blijven goed bereikbaar per telefoon en e-mail. En we behandelen alle subsidieaanvragen binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Info rijksoverheid en brancheorganisaties
Voor meer informatie over de rijksbrede maatregelen, die ook van toepassing zijn op de podiumkunstensector, verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid. Volg bovendien de nieuwsberichten van het ministerie van OCW. Op de website van DutchCulture vindt u informatie over internationale culturele samenwerkingen.
En blijf aangesloten bij uw brancheorganisatie. Alle brancheorganisaties bundelen hun krachten, zowel voor wat betreft de informatievoorziening, het inventariseren van specifieke noden in de cultuursector en het doen van oplossingsgerichte voorstellen. Bij Kunsten92 komt dit alles samen.

Coulance maatregelen
Het Fonds Podiumkunsten heeft (in afstemming met het ministerie van OCW en de vijf andere rijkscultuurfondsen) ook een aantal coulance maatregelen genomen:

Alle organisaties en personen die op dit moment subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten kunnen erop rekenen dat wij uitstel, verplaatsing of wijziging van hun plannen accepteren. Zolang u de subsidie op enigerlei wijze gebruikt voor kosten die verband houden met de activiteit waarvoor u subsidie ontvangt, hebt u daarvoor op dit moment geen toestemming van het Fonds nodig.

Alle organisaties en personen die op dit moment subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten en die hebben moeten besluiten de gesubsidieerde activiteit in z’n geheel af te blazen, kunnen erop rekenen dat het Fonds hen niet houdt aan gemaakte afspraken en dat alle reeds gemaakte kosten subsidiabel zijn.

Aanvragen van organisaties of personen die het Fonds op dit moment behandelt (en die dus aan de adviescommissie zijn voorgelegd voor er sprake was van een Corona-crisis), beoordelen we zoveel mogelijk op basis van het ingediende plan. Als de aanvraag in aanmerking komt voor honorering krijgt u een positief besluit. Het Fonds gaat vervolgens met u in gesprek over een mogelijk veranderde situatie en de gevolgen daarvan voor het subsidie.

Voor ontvangers van meerjarige subsidie (productie & festivals) 2017-2020 geldt dat de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 verschuift van 1 april naar 1 juni. Voor deze ontvangers geldt bovendien dat zij in april het voorschot voor het tweede én het derde kwartaal ontvangen. Op deze manier beschikken zij over meer liquide middelen en kunnen zij hun verplichtingen nakomen, vooral aan freelancers en zzp’ers.

Alle aanvragen voor een meerjarige productie- of festivalsubsidie (voor de periode 2021-2024) beoordelen we op basis van de ingediende plannen. Uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen is de situatie zoals die op 2 maart 2020 was.

Snelloket aanvragen die reeds waren ingediend handelen we zoveel als mogelijk af. In geval het besluit positief is, vergoedt het Fonds werkelijk gemaakte reiskosten. Dit doen we ook als het optreden niet doorgaat. Nieuwe aanvragen indienen blijft mogelijk. Bij de behandeling kijken we echter wel of het realistisch is te verwachten dat de geplande optredens doorgaan.

Ook bij de opdrachten die aan nationale en internationale deelnemers van Dutch Performing Arts zijn verstrekt geldt dat voorbereidingskosten en reeds gemaakte reiskosten zullen worden vergoed conform de daarover gemaakte afspraken.

SKIP-podia en Kernpodia krijgen financiële compensatie voor het wegvallen van de subsidie die gekoppeld is aan activiteiten. Dit over de maanden waarin geen voorstellingen en concerten plaatsvinden. Het Fonds informeert hen hierover separaat.

Vanaf maandag 30 maart verstuurt het Fonds Podiumkunsten subsidiebesluiten (voorlopig) alleen nog digitaal. Aanvragers ontvangen het besluit via Mijn Fonds.

Fonds bereikbaar per mail en telefoon
update 23 maart 2020
Het Fonds Podiumkunsten geeft gehoor aan de dringende oproep zoveel mogelijk fysieke afstand van elkaar te nemen. Wij zijn zodoende vanaf 24 maart alleen nog telefonisch en per mail bereikbaar. Alle medewerkers werken vanuit huis, al het werk gaat door.

Deze manier van werken betekent mogelijk wel dat wij uw vragen iets minder snel beantwoorden dan u van ons gewend bent. Wij nemen aan dat u daarvoor begrip hebt.
Ook stellen we alle vergaderingen met externen uit of zetten deze om naar telefonische of online besprekingen. Heeft u vóór 7 april een afspraak bij het Fonds, dan nemen wij contact met u op.
Coulance
update 17 maart 2020
Het coronavirus heeft ook voor de podiumkunstensector enorme gevolgen. Het Fonds Podiumkunsten volgt de instructies van het RIVM en de rijksoverheid en doet er waar mogelijk alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent in ieder geval dat we subsidieaanvragen binnen de daarvoor gestelde tijd behandelen, om zo een zekere mate van financiële continuïteit op de iets langere termijn te waarborgen. Daarnaast is het Fonds Podiumkunsten met de andere rijkscultuurfondsen en het Ministerie van OCW in overleg over maatregelen die directer soelaas moeten bieden.

Met betrekking tot projecten, festivals of meerjarigen die met een Fondssubsidie worden ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus, stelt het Fonds Podiumkunsten zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van de activiteiten in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien de activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit alles geldt ook voor de activiteiten die in het kader van Dutch Performing Arts worden georganiseerd.

Als een project of festival definitief is afgelast of verzet, stuur dan een e-mail naar uw contactpersoon bij het Fonds Podiumkunsten. Of, als u niet zeker weet wie dat is, stuur dan een e-mail naar coronavragen@fondspodiumkunsten.nl.
Coronamaatregelen Fonds Podiumkunsten
update 13 maart 2020
Update naar aanleiding van het kabinetsbesluit van 12 maart.

Het Fonds begrijpt dat de maatregelen de nodige gevolgen hebben voor uw activiteiten. Als Fonds-gesubsidieerde activiteiten, ondanks uw inspanningen om schade te beperken, niet doorgaan zoals gepland, nemen we dit mee bij de verantwoording van het subsidie. Wij onderhouden nauw contact met het ministerie van OCW aangaande kabinetsmaatregelen rondom mogelijke (gedeeltelijke) compensatie van geleden schade, maar kunnen hierover nu niets zeggen.

Voor verdere vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ralph Reede via telefoonnummer 070 70 72 700.
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay