meerjarige subsidies


Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. De regelingen bieden makers en festivals de gelegenheid te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk en van hun programmering, en het opbouwen van een publiek daarvoor.

 • Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024
 • Meerjarige productiesubsidies 2021-2024
 • Hoe werkt het?

  Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

  Welke subsidie past bij mij?

  De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

  Algemene documenten

  Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

  Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

  Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

  Bestuursbesluiten

  Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

  Governance

  Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties