meerjarigen Covid-19

Deze regeling heeft als doel om instellingen die een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 ontvangen tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de Covid-19 crisis. Het Fonds geeft hiermee uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is de uitwerking van het steunpakket van 300 miljoen euro.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen

Uiterste indiendata

Deze regeling is niet aan te vragen. De subsidie wordt automatisch berekend en in juni overgemaakt naar de betreffende instellingen.

Berekening hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is berekend aan de hand van de volgende rekenregels:

  • 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserves van de instelling per ultimo 2018;
  • met een maximum van 300 procent van het totaal aan structurele subsidies van bestuursorganen die aan de instelling zijn verstrekt ten behoeve van haar exploitatie in 2018;
  • en naar boven afgerond op honderd euro´s.

Als de hoofdactiviteit niet in 2020 zou plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden voor 13 maart 2020, is gerekend met een percentage van 20 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling.

Beschikbare bedragen

Voor deze regeling is maximaal 24 miljoen euro beschikbaar.

Regeling

De toelichting op de regeling en veelgestelde vragen staan hieronder.
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl .