Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Algemeen
Waar kan ik meer informatie vinden over het subsidieproces van de meerjarige festivalsubsidies 2025-2028?
Waar kan ik meer informatie vinden over het subsidieproces van de meerjarige productiesubsidies 2025-2028?
Hoe zijn de adviescommissies samengesteld?
Elke commissie kent een aantal adviseurs en werd voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die niet inhoudelijk deelnam aan de beoordeling. Voor de festivalsubsidie zijn er adviescommissies per landsdeel samengesteld en voor de productiesubsidie zijn er adviescommissies per categorie (I, II of III) gevormd. Lees voor meer informatie over de werkwijze van de commissies per regeling, de ‘Toelichting op de besluiten’.
Wie zitten er in de adviescommissies?
De inhoudelijke beoordeling van de aanvragen is gedaan door experts uit de podiumkunstensector met kennis van de verschillende disciplines en expertise op het gebied van productie, programmering en publieksbereik. Bij de samenstelling van commissies is rekening gehouden met diversiteit in vakinhoudelijke deskundigheid, gender, leeftijd, woonplaats en culturele achtergrond. De adviescommissies zijn voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Lees hier alle namen van de adviseurs en de voorzitters.
In hoeverre is de beoordelingslijst per subsidie inzichtelijk met beoordelingsscores?
We delen de waardering in het advies. Alle adviezen zijn te lezen op onze website.
Mijn aanvraag is gehonoreerd
Wanneer krijg ik het eerste subsidiebedrag overgemaakt?
De eerste uitbetaling van de meerjarige subsidies op 15 januari 2025.

De festivalsubsidies worden ieder jaar in twee voorschotten uitbetaald, uiterlijk op de 15e dag van januari en april. Voor biënnales geldt een aangepast bevoorschottingsschema.

Productiesubsidies worden per kwartaal bevoorschot, uiterlijk op de 15e dag van januari, april, juli en oktober. Daarnaast wordt in januari 2025 een extra kwartaalvoorschot uitbetaald dat wordt verrekend in 2028.
Wanneer komt het Handboek Verantwoording meerjarige subsidies 2025-2028 online?
Het Handboek Verantwoording meerjarige subsidies 2025-2028 wordt uiterlijk 1 november 2024 op onze website gepubliceerd. Hierin staan alle aanwijzingen en voorschriften voor de jaarlijkse verantwoording van de subsidie.
Zijn de fair-pay gelden al meegenomen in de subsidiebedragen in de besluiten van 3 juli 2024?
Nee, de fair pay-middelen zijn nog niet opgenomen in het besluit dat je 3 juli hebt ontvangen. Daarom ontvang je rond 1 september 2024 een herziene beschikking. Daarin nemen we naast de indexering naar prijspeil 2024 ook de verhoging van de subsidie met fair pay-middelen mee.
Wat zijn de aanvullende fair pay-gelden per subsidieregeling?
Alle organisaties met een meerjarige subsidie 2025-2028 ontvangen aanvullend op de nu toegekende bedragen jaarlijks een bedrag voor fair pay.

Voor de festivalsubsidie gelden de volgende opslagpercentages voor fair pay:
  • Programmeringsbijdrage: 19,5% van het toegekende subsidiebedrag
  • Organisatiebijdrage tot 150.000 euro per jaar: 11,5% van het toegekende subsidiebedrag
  • Organisatiebijdrage tot 300.000 euro per jaar: 7% van het toegekende subsidiebedrag

Voor de productiesubsidie geldt het opslagpercentage als volgt:
  • Categorie I: 19,5% van het toegekende subsidiebedrag
  • Categorie II: 11,5% van het toegekende subsidiebedrag
  • Categorie III: 7% van het toegekende subsidiebedrag

Het Fonds vraagt alle gehonoreerden in het najaar van 2024 een aangepaste begroting in te dienen, waarin de besteding van de fair pay-middelen zichtbaar gemaakt wordt.
Mijn aanvraag is niet gehonoreerd
Ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?
Als je het niet eens bent met een besluit van het Fonds Podiumkunsten, dan kun je daartegen bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift per post, gericht aan de Raad van Bestuur.
Waar vind ik meer informatie over bezwaar maken?
Meer informatie over bezwaar maken is te vinden onderaan de beschikking en op onze website.
Tot wanneer heb ik de tijd om een bezwaar in te dienen?
Je kunt bezwaar maken binnen zes weken na de dag dat het besluit aan je kenbaar is gemaakt via Mijn Fonds.
Komen er in de beleidsperiode 2025-2028 nog andere subsidiemogelijkheden vanuit het Fonds voor festivals en producerende organisaties?
Aanvragers van wie de plannen nu niet gehonoreerd worden, kunnen voor (delen van) hun activiteiten aanvragen doen bij andere regelingen van het fonds, deze zijn echter niet meerjarig. Voor producerende organisaties is dat bijvoorbeeld de productiesubsidie. Voor presenterende initiatieven wordt er in 2025 een nieuwe regeling ontwikkeld. Houd onze website in de gaten.
Komt er een frictieregeling vanuit het Fonds Podiumkunsten?
Nee, er komt vooralsnog geen frictieregeling vanuit het Fonds Podiumkunsten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.