Ontvangsten van het Fonds en de belastingen


Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Moeten betalingen van het fonds worden meegenomen in de jaarlijkse belastingaangifte?

Het antwoord: dat hangt af van de reden van de betalingen en uw persoonlijke situatie.

In ieder geval is het Fonds wettelijk verplicht om in het begin van ieder kalenderjaar een opgave te doen aan de belastingdienst van alle betalingen die, in het voorafgaande jaar, aan (natuurlijke) personen zijn gedaan, de zgn. IB-47 aangifte. Dit betreft dan voornamelijk subsidies en vacatiegelden voor adviseurs. De belastingdienst vraagt niet om de grondslag voor de betalingen (subsidie, presentiegeld, reiskostenvergoeding, andere kostenvergoeding). Wij geven het totaal aan betalingen ongespecificeerd op.

Deze IB-aangifte betreft alleen de betalingen aan natuurlijke personen. Betalingen die wij doen naar aanleiding van aan het Fonds gerichte (BTW-)facturen vallen hierbuiten.

Voordat wij de aangifte doen, sturen wij de betrokkenen, ter controle, eerst een overzicht van de gegevens die wij aan de belastingdienst willen gaan sturen: NAW-gegevens, BurgerServiceNummer, totaal aan betalingen. Soms vragen wij om bij ons nog ontbrekende gegevens (bijvoorbeeld BSN) aan te vullen. En als u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt in het bedrag aan betalingen, dan gaan wij dat uitzoeken en, waar nodig, herstellen.

Het feit dat wij opgave doen van betalingen, betekent niet automatisch dat over dat (gehele) bedrag inkomstenbelasting moet worden betaald.

Vacatiegelden voor adviseurs en vergoedingen voor het schrijven van pre-adviezen zijn altijd wel belastbaar. Voor deze werkzaamheden gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Let in dit verband ook op de inbegrepen vergoeding voor reiskosten: het Fonds betaalt deze forfaitair uit. Ook deze vergoeding is belastbaar, onder aftrek van de werkelijk door de adviseur gemaakte reiskosten.

Bij subsidies is het minder eenduidig. Subsidies via het snelloket vallen in de regel weg tegen de gemaakte (aftrekbare) reiskosten, en zijn in dat geval niet belastbaar. Bij een werkbijdrage is er in de regel sprake van belastbaar inkomen, maar kunnen gemaakte kosten soms weer afgetrokken worden.

Bij twijfel bij het invullen van de belastingaangifte: doe altijd navraag bij de belastingdienst of een belastingadviseur. En zorg ervoor dat u, als de belastinginspecteur u vraagt waarom een door het Fonds uitbetaald bedrag niet overeenstemt met uw belastingaangifte, dat u daar dan een goede verklaring voor heeft.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties