Investeringsregeling vrije producties

De Investeringsregeling vrije producties stelt vrije producenten in staat om te investeren in nieuw Nederlands repertoire en een groot publiek te bereiken. Succesvolle projecten helpen de regeling in stand te houden door een bijdrage te leveren aan het budget.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang het budget toereikend is.
Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Je kunt een voorwaardelijke subsidie aanvragen als jouw organisatie:

 • Rechtspersoonlijkheid bezit;
 • Vrije producties op het gebied van theater, dans, muziek of muziektheater tot stand brengt en daarvoor artistiek en financieel eindverantwoordelijk is;
 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering belegd heeft bij professionals die minimaal twee vergelijkbare, grootschalige producties op hun naam hebben staan.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als jouw organisatie:

 • Zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, bijvoorbeeld als podium of festival;
 • In de afgelopen twee jaar niet aan een of meer subsidievoorwaarden of -verplichtingen heeft voldaan;
 • Een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangt.

Welke producties komen in aanmerking?
De subsidie is bedoeld voor één specifieke vrije productie waarbij:

 • Er sprake is van een enkele aanvrager;
 • Nieuw Nederlands repertoire met professionele uitvoerenden geproduceerd wordt;
 • Een beoogd minimumaantal van 20.000 bezoekers wordt bereikt;
 • De première op zijn vroegst 6 maanden na de indiendatum en niet later dan 2 jaar na de indiendatum plaatsvindt.

Er wordt geen subsidie verstrekt als:

 • Voor productie al subsidie is ontvangen van het Fonds Podiumkunsten of het Ministerie van OCW;
 • Er voor de productie een lening van Cultuur+Ondernemen is aangevraagd of ontvangen;
 • De productie niet in Nederland geproduceerd wordt;
 • Er al vier aanvragen binnen deze regeling voorwaardelijk zijn toegekend;
 • Een eerdere subsidieaanvraag voor de productie is afgewezen, en de aanvraag niet wezenlijk veranderd is;
 • De financiële positie van aanvragers, financiers of deelnemers een risico vormt voor de uitvoering van de activiteiten;
 • De aanvrager geen CAO of andere afspraken hanteert waarmee de betaling van een wettelijk minimumloon gegarandeerd wordt;
 • De toekenning van subsidie onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling.

Meer informatie over de subsidievoorwaarden vind je hier.

Begrotingsmodel
Bij je aanvraag upload je een begroting in pdf-formaat volgens een door het Fonds vastgesteld begrotingsmodel. Je kunt het model hier invullen.

Beschikbare bedragen
De regeling is gestart met een beschikbaar budget van 19.800.000 euro. De subsidie betreft maximaal 20% van de begrote inkomsten, tot een maximum van 500.000 euro per aanvraag.

Wanneer de productie meer inkomsten realiseert dan begroot wordt 20% van de extra inkomsten na verantwoording bijgedragen aan het budget van de regeling. Betreft de toegekende subsidie minder dan 20% van de begrote inkomsten? Dan geldt voor de bijdrage het lagere percentage. De bijdrageverplichting geldt tot maximaal vijf jaar nadat de subsidie definitief is vastgesteld.

Aanvraag indienen
Je kunt via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de Investeringsregeling vrije producties. Je hebt hiervoor een account nodig. Heb je nog geen account? Vraag dit dan hier aan.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en de toelichting onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

We maken de besluiten uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag bekend. Het aanvraagloket sluit zodra het beschikbare budget is uitgeput. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend zodra het budget is aangevuld met bijdragen van succesvolle producties.

Contact
Heb je vragen over de Investeringsregeling vrije producties? Mail ons via vrijeproducties@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: Investeringsregeling vrije producties

Controleprotocol: Investeringsregeling vrije producties

Controleverklaring: Investeringsregeling vrije producties

Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Rodney Meye
Rodney Meye
Subsidieconsulent
070-7072743
@ r.meye@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl