Bezwaar maken


Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

De termijn voor het instellen van bezwaar is zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het besluit is gedateerd. U richt uw bezwaar per post aan het bestuur van het Fonds en vermeldt in het bezwaar tegen welk besluit het bezwaar gericht is en wat de redenen zijn voor uw bezwaar. Het bezwaarschrift moet gedateerd zijn en ondertekend. Het bestuur zal u vervolgens berichten hoe het bezwaar wordt afgehandeld. In de regel zal u worden uitgenodigd uw bezwaar te komen toelichten tijdens een hoorzitting. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over uw bezwaarschrift.

Wat houdt de heroverweging in bezwaar in?

Het Fonds gebruikt voor de beoordeling van aanvragen een zogenaamde tenderprocedure. Dat betekent dat alle ontvangen aanvragen tegen elkaar worden afgewogen in het licht van een beperkt subsidiebudget. In dat verband beperkt de toetsing in bezwaar zich tot dat wat in de oorspronkelijke aanvraag was opgenomen. U kunt in uw bezwaar natuurlijk ingaan op zaken die door ons niet goed zijn geïnterpreteerd, over het hoofd gezien en dergelijke. Als u echter achteraf nieuwe informatie indient – of dat nou informatie was die bij het indienen van de aanvraag nog niet bekend was of een nadere invulling of toelichting van onderdelen – dan laten wij die buiten beschouwing. Uitgangspunt is in bezwaar een heroverweging op basis van de stukken zoals die in eerste instantie ter beschikking stonden.

Meer informatie of vragen over de bezwaarprocedure?

Kim de Beer helpt u graag verder. Bel het algemene nummer van het Fonds en de receptionist verbindt u door: 070 - 707 27 00.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.