Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Wie kan bezwaar maken?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ‘belanghebbende’ bezwaar maken tegen de beslissing betreffende de subsidieaanvraag. Als aanvrager van de subsidie bent u automatisch een belanghebbende.
Tot wanneer en hoe kan ik een bezwaar indienen?
U kunt bezwaar maken binnen zes weken na de dag dat het besluit aan u kenbaar is gemaakt via Mijn Fonds. U dient uw bezwaar per post aan het bestuur van het Fonds te richten. Om problemen met postbezorging te voorkomen, raadt het Fonds u aan om het bezwaarschrift voor de zekerheid ook te mailen naar bezwaar@fondspodiumkunsten.nl.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en moet ondertekend zijn. Ook vermeldt u in het bezwaar tegen welk besluit het bezwaar gericht is en wat de redenen zijn voor uw bezwaar.
Wat houdt de ‘heroverweging in bezwaar’ in?
De stukken zoals die bij de aanvraag zijn ingediend, vormen de basis voor de heroverweging van het besluit. Dit betekent dat informatie die na de uiterste indiendatum van de aanvraag is toegezonden buiten beschouwing wordt gelaten. Dit geldt ook voor informatie die bij het indienen van de aanvraag nog niet bekend was of een nadere invulling of toelichting vormen op de aanvraag. De reden hiervoor is dat ontvangen aanvragen tegen elkaar worden afgewogen in het licht van een beperkt subsidiebudget, een zogenaamde ‘tenderprocedure’.

U kunt in uw bezwaar natuurlijk ingaan op zaken die door ons niet goed zijn geïnterpreteerd of volgens u over het hoofd zijn gezien.
Ambtelijke hoorzitting
Na ontvangst van het bezwaarschrift per post informeert het bestuur u over hoe uw bezwaar wordt behandeld. In de regel krijgt u de gelegenheid uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De hoorzitting wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Dat betekent dat de voorzitter niet werkzaam of anderszins verbonden is aan het Fonds. Het bestuur van het Fonds neemt een beslissing op bezwaar op basis van hetgeen in het bezwaarschrift staat vermeld en hetgeen tijdens de hoorzitting nader is toegelicht. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt door het Fonds. Dit verslag wordt gevoegd bij de beslissing op bezwaar.

Titia Zalme fungeert als onafhankelijk voorzitter.
Onafhankelijke bezwarenadviescommissie bij meerjarige productie- en festivalsubsidies 2025-2028
Bezwaren tegen beschikkingen in het kader van de deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2025-2028 en de deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2025-2028 worden voorgelegd aan een onafhankelijke bezwarenadviescommissie. Deze stelt zowel belanghebbenden als het bestuur van het Fonds in de gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. Voor de werkwijze van de commissie verwijzen wij u naar het reglement bezwarenadviescommissie meerjarige productie- en festivalsubsidies 2025-2028. Dit document vindt u ook onderaan de pagina.

De onafhankelijke bezwarencommissie bestaat uit de volgende twee voorzitters en zes leden. Deze personen zijn niet in dienst of anderszins betrokken bij het Fonds.

Titia Zalme (voorzitter)
Lieke Schouwenaars (voorzitter)
Sander Petit (lid)
Heather Kurzbauer (lid)
Ton Spapens (lid)
Freshte Nazar (lid)
Geraldine Moodley (lid)
Monique Rebers (lid)
Meer informatie
Heeft u vragen over de bezwaarprocedure? Neem dan contact op via bezwaar@fondspodiumkunsten.nl of bel met het bezwarensecretariaat via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Reglement bezwarenadviescommissie meerjarige productie- en festivalsubsidies 2025-2028

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.