Bezwaar maken


Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

De termijn voor het instellen van bezwaar is zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het besluit is gedateerd. U richt uw bezwaar per post aan het bestuur van het Fonds en vermeldt in het bezwaar tegen welk besluit het bezwaar gericht is en wat de redenen zijn voor uw bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Om problemen met postbezorging te voorkomen raadt het Fonds u aan om het bezwaarschrift ook te e-mailen naar bezwaar@fondspodiumkunsten.nl.

Na ontvangst van het bezwaarschrift per post zal het bestuur u berichten over hoe het bezwaar wordt afgehandeld. In de regel zal u worden uitgenodigd om uw bezwaar te komen toelichten tijdens een hoorzitting. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over uw bezwaarschrift.

Wat houdt de heroverweging in bezwaar in?


Het Fonds gebruikt voor de beoordeling van aanvragen een zogenaamde tenderprocedure. Dat betekent dat alle ontvangen aanvragen tegen elkaar worden afgewogen in het licht van een beperkt subsidiebudget. In dat verband beperkt de toetsing in bezwaar zich tot dat wat in de oorspronkelijke aanvraag was opgenomen.

U kunt in uw bezwaar natuurlijk ingaan op zaken die door ons niet goed zijn geïnterpreteerd, over het hoofd gezien en dergelijke. Als u echter achteraf nieuwe informatie indient – of dat nou informatie was die bij het indienen van de aanvraag nog niet bekend was of een nadere invulling of toelichting van onderdelen – dan laten wij die buiten beschouwing. Uitgangspunt is in bezwaar een heroverweging op basis van de stukken zoals die in eerste instantie ter beschikking stonden.

Meer informatie


Heeft u vragen over de bezwaarprocedure? Kim de Beer helpt u graag verder. Bel het Fonds en de receptionist verbindt u door: 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties