Welke subsidie past bij mij?


De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

meerjarige subsidies


Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. De regelingen bieden makers en festivals de gelegenheid te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk en van hun programmering, en het opbouwen van een publiek daarvoor.

 • Aanvullende coronasubsidies voor meerjarig gesubsidieerde instellingen
 • Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024
 • Meerjarige productiesubsidies 2021-2024
 • Meerjarige festivalsubsidie 2017-2020
 • Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020
 • interdisciplinaire projecten


  Wil je beeldende kunst, film, erfgoed, podiumkunst, literatuur, design en multimedia combineren in een interdisciplinair project of heb je plannen voor een kunstproject met een duidelijk maatschappelijke component? Dan kun je wellicht terecht bij een of meer van de zes rijkscultuurfondsen. Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject en het juiste fonds zoekt, kan informatie inwinnen bij het aanspreekpunt voor deze projecten: Emma Parmentier, te bereiken via emma.parmentier@mondriaanfonds.nl of 020 523 1519.

  Welke rijkscultuurfondsen zijn er?

  Gezelschappen, instellingen, producties, makers en andere (potentiële) aanvragers kunnen terecht bij een van de rijkscultuurfondsen, te weten: Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De cultuurfondsen zorgen met hun bijdragen voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector en bevorderen een voor kunst ontvankelijk productie- en presentatieklimaat. De fondsen hebben verschillende manieren om aanvragers te ondersteunen, bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en werkbijdragen. Elk fonds richt zich op een ander kunst- en cultuurgebied.

  Wat wordt onder interdisciplinair verstaan?

  en project is interdisciplinair wanneer het een duidelijk maatschappelijke component heeft en/of wanneer het project meerdere van de volgende zes cultuurgebieden combineert:

  ● beeldende kunst & erfgoed
  ● creatieve industrie (architectuur, vormgeving en digitale cultuur)
  ● cultuurparticipatie & educatie
  ● film
  ● literatuur
  ● podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans en theater)

  Voorbeeld: een boekverfilming valt dus niet onder deze definitie van interdisciplinair, want het eindresultaat uit zich binnen één discipline, namelijk film. Maar een schrijver die samen met een designcollectief werkt aan een innovatief digitaal idee voor literatuur wordt wel als een interdisciplinair project gezien.

  Een project is ook interdisciplinair als het behalve een kunst- en cultuurkant een duidelijke maatschappelijke kant heeft. Voorbeeld: een tentoonstelling die de groeiende invloed van technologie op onze maatschappij als uitgangspunt neemt. Of een muziektheaterproject waarbij vluchtelingen én tegenstanders in het vraagstuk over vluchtelingen samen op het podium staan.

  Eerste hulp bij aanvragen

  Het aanspreekpunt voor interdisciplinaire aanvragen onderzoekt binnen de bestaande regelingen van de fondsen of er aanvraagmogelijkheden zijn. Zij verkent die mogelijkheden en verwijst de aanvrager vervolgens door naar het passende fonds of fondsen. Het aanspreekpunt is dus geen aparte regeling voor interdisciplinaire aanvragen en het gegeven advies biedt geen garantie op toekenning van een aanvraag. Het advies maakt een aanvraag ook niet meer kansrijk maar is bedoeld als informatiebron. Naast de publieke cultuurfondsen zijn er vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur en maatschappij. Klik hier voor een selectie.

  Welke informatie lever je aan?

  Om te onderzoeken of je project bij een of meerdere fondsen in aanmerking komt, vragen we je een aantal vragen in te vullen. Dat kun je door middel van dit formulier doen. Wij streven ernaar je binnen twee weken na inzending een bericht te sturen met daarin informatie over de bijdrage mogelijkheden bij de fondsen.

  Hoe werkt het?

  Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

  Welke subsidie past bij mij?

  De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

  Algemene documenten

  Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

  Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

  Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

  Bestuursbesluiten

  Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

  Governance

  Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties

  indiendata

  Overzicht deadlines