NL / EN

SUBSIDIE REGULIERE PROGRAMMERING IN THEATER- EN CONCERTZALEN (SRP)

Subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon die de programmering verzorgt van een of meer concert- of theaterzalen kan subsidie aanvragen. Tenminste een van deze zalen moet een bezoekerscapaciteit van meer dan 200 hebben. In het kalenderjaar vóór het seizoen waarvoor hij subsidie aanvraagt, moeten in deze zalen minstens honderd voorstellingen te zien zijn geweest. Daarnaast moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar aanbod betreffen dat dankzij een subsidie van de overheid tot stand is gekomen of moet ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar internationaal aanbod betreffen.

Als een aanvrager zowel concertzalen (waaronder ook popzalen) exploiteert als theaterzalen, mag daarvoor apart worden aangevraagd. Een aanvrager kan dus maximaal twee aanvragen indienen: één aanvraag voor de theaterzaal of –zalen en één aanvraag voor de concertzaal of -zalen.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:


  • artistieke positie van de aanvrager
  • publieksfunctie van de aanvrager
  • inbedding in de omgeving

Aanvullend wordt binnen drie groepen (concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen) gekeken naar de bijdrage die een aanvrager met zijn programmering levert aan de pluriformiteit en de geografische spreiding.

Berekening hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt per podium vastgesteld op basis van het aantal professionele uitvoeringen die in voorafgaande jaar zijn gerealiseerd.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. De aanvraag moet betrekking hebben op twee kalenderjaren, in dit geval 2018-2019. De indiendatum staat bovenaan op deze pagina.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen is in 2017 voor alle disciplines tezamen € 3 miljoen beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, § 1 en 2, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling en richtlijnen staan hieronder.

richtlijnen

toelichting

programmeringsregeling

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

  • personalia/i_834/jsimg4722.jpg

    Jan Sprengers

  • personalia/i_759/lvdimg3924.jpg

    Lisanne van Dijk