maken en produceren


De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

meerjarige subsidies


Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. De regelingen bieden makers en festivals de gelegenheid te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk en van hun programmering, en het opbouwen van een publiek daarvoor.

Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024
Meerjarige productiesubsidies 2021-2024
Meerjarige festivalsubsidie 2017-2020
Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020

interdisciplinaire projecten


Wil je beeldende kunst, film, erfgoed, podiumkunst, literatuur, design en multimedia combineren in een interdisciplinair project of heb je plannen voor een kunstproject met een duidelijk maatschappelijke component? Dan kun je wellicht terecht bij een of meer van de zes rijkscultuurfondsen. Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject en het juiste fonds zoekt, kan informatie inwinnen bij het aanspreekpunt voor deze projecten: Bonnie Dumanaw, te bereiken via b.dumanaw@mondriaanfonds.nl of 020 523 1600.

Welke rijkscultuurfondsen zijn er?

Gezelschappen, instellingen, producties, makers en andere (potentiële) aanvragers kunnen terecht bij een van de rijkscultuurfondsen, te weten: Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De cultuurfondsen zorgen met hun bijdragen voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector en bevorderen een voor kunst ontvankelijk productie- en presentatieklimaat. De fondsen hebben verschillende manieren om aanvragers te ondersteunen, bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en werkbijdragen. Elk fonds richt zich op een ander kunst- en cultuurgebied.

Wat wordt onder interdisciplinair verstaan?

en project is interdisciplinair wanneer het een duidelijk maatschappelijke component heeft en/of wanneer het project meerdere van de volgende zes cultuurgebieden combineert:

● beeldende kunst & erfgoed
● creatieve industrie (architectuur, vormgeving en digitale cultuur)
● cultuurparticipatie & educatie
● film
● literatuur
● podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans en theater)

Voorbeeld: een boekverfilming valt dus niet onder deze definitie van interdisciplinair, want het eindresultaat uit zich binnen één discipline, namelijk film. Maar een schrijver die samen met een designcollectief werkt aan een innovatief digitaal idee voor literatuur wordt wel als een interdisciplinair project gezien.

Een project is ook interdisciplinair als het behalve een kunst- en cultuurkant een duidelijke maatschappelijke kant heeft. Voorbeeld: een tentoonstelling die de groeiende invloed van technologie op onze maatschappij als uitgangspunt neemt. Of een muziektheaterproject waarbij vluchtelingen én tegenstanders in het vraagstuk over vluchtelingen samen op het podium staan.

Eerste hulp bij aanvragen

Het aanspreekpunt voor interdisciplinaire aanvragen onderzoekt binnen de bestaande regelingen van de fondsen of er aanvraagmogelijkheden zijn. Zij verkent die mogelijkheden en verwijst de aanvrager vervolgens door naar het passende fonds of fondsen. Het aanspreekpunt is dus geen aparte regeling voor interdisciplinaire aanvragen en het gegeven advies biedt geen garantie op toekenning van een aanvraag. Het advies maakt een aanvraag ook niet meer kansrijk maar is bedoeld als informatiebron. Naast de publieke cultuurfondsen zijn er vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur en maatschappij. Klik hier voor een selectie.

Welke informatie lever je aan?

Om te onderzoeken of je project bij een of meerdere fondsen in aanmerking komt, vragen we je een aantal vragen in te vullen. Dat kun je door middel van dit formulier doen. Wij streven ernaar je binnen twee weken na inzending een bericht te sturen met daarin informatie over de bijdrage mogelijkheden bij de fondsen.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.