wo. 7 januari 2015

Wijzigingen subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

Per 1 januari 2015 is de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP) op diverse punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van de programmeringssubsidies door KWINK groep die wij in 2013 hebben laten uitvoeren.


Veranderingen in de regeling
 • Bij de beoordeling wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen. Op deze manier wordt de beoordeling duidelijker in een context geplaatst en wil het Fonds Podiumkunsten stimuleren dat er circuits van zalen zijn voor specifieke soorten aanbod.
 • Het doen van een nieuwe SRP aanvraag is alleen mogelijk voor podia met zalen met een bezoekers-/stoelcapaciteit van meer dan 200. Podia die niet aan deze eis voldoen kunnen een subsidieaanvraag doen bij de SKIP-regeling (subsidie voor kleinschalige en incidentele programmering). De SRP was altijd bedoeld voor de grotere podia, met deze eis is dit nu expliciet.
 • We gaan strikter om met de eis dat ten minste 20% van de geprogrammeerde voorstellingen of concerten in 2013 dankzij een financiële bijdrage van een Nederlandse overheid tot stand is gekomen dan wel ten minste 20% van de geprogrammeerde voorstellingen of concerten afkomstig is uit het buitenland.
 • De criteria zijn gewijzigd. Alle aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:
 • a. artistieke positie van de aanvrager;
  b. publieksfunctie van de aanvrager;
  c. inbedding in de omgeving.
  Aanvullend wordt binnen de drie groepen (concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen) gekeken naar de bijdrage die een aanvrager met zijn programmering levert aan de pluriformiteit en de geografische spreiding.


Samenloop SRP en kernpodia
Ook is er een belangrijke wijziging in de aanvraagmogelijkheden: het wordt mogelijk om twee aparte aanvragen in te dienen binnen de SRP als een aanvrager zowel een concertzaal als een theaterzaal exploiteert. Bovendien wordt het mogelijk om een SRP-subsidie te combineren met een aanwijzing als kernpodium popmuziek als een aanvrager zowel een reguliere concertzaal als een popzaal heeft. Dit is met name een reactie op de constatering dat er steeds vaker sprake is van organisaties die verschillende functies combineren. Op deze wijze kan het Fonds Podiumkunsten dergelijke aanvragers ook adequaat ondersteunen.

Lees hier de tekst van de veranderde regeling en de toelichting daarop >

Indiendatum
De aanvragen voor een SRP voor 2016-2017 moeten uiterlijk 29 april 2015 zijn ingediend via Mijn Fonds. Het digitale formulier en de bijbehorende richtlijnen zijn uiterlijk eind januari beschikbaar op onze website.
Bart de Vrees | Foto: Mihai Cucu
Bart de Vrees | Foto: Mihai Cucu
ftyifyuk
ftyifyuk

De afgelopen twee maanden kon u composities voordragen die in aanmerking zouden moeten komen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2019. We hebben 62 inzendingen ontvangen waarover de jury zich nu gaat buigen. In juni wordt bekend gemaakt wie de prijs dit jaar ontvangt. De prijsuitreiking en uitvoering van de compositie zal eind 2019 zijn.

De Boekmanstichting en Bureau 8080 zijn een onderzoek gestart naar duurzaamheid binnen de culturele sector.

BonteHond | PAK
BonteHond | PAK'M. Foto: Kamerich & Budwilowitz
nieuws 15 mrt '19

Jaarverslag 2018

meer