7 januari 2015

Wijzigingen subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)


Per 1 januari 2015 is de subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP) op diverse punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van de programmeringssubsidies door KWINK groep die wij in 2013 hebben laten uitvoeren.


Veranderingen in de regeling
 • Bij de beoordeling wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen. Op deze manier wordt de beoordeling duidelijker in een context geplaatst en wil het Fonds Podiumkunsten stimuleren dat er circuits van zalen zijn voor specifieke soorten aanbod.
 • Het doen van een nieuwe SRP aanvraag is alleen mogelijk voor podia met zalen met een bezoekers-/stoelcapaciteit van meer dan 200. Podia die niet aan deze eis voldoen kunnen een subsidieaanvraag doen bij de SKIP-regeling (subsidie voor kleinschalige en incidentele programmering). De SRP was altijd bedoeld voor de grotere podia, met deze eis is dit nu expliciet.
 • We gaan strikter om met de eis dat ten minste 20% van de geprogrammeerde voorstellingen of concerten in 2013 dankzij een financiële bijdrage van een Nederlandse overheid tot stand is gekomen dan wel ten minste 20% van de geprogrammeerde voorstellingen of concerten afkomstig is uit het buitenland.
 • De criteria zijn gewijzigd. Alle aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:
 • a. artistieke positie van de aanvrager;
  b. publieksfunctie van de aanvrager;
  c. inbedding in de omgeving.
  Aanvullend wordt binnen de drie groepen (concertzalen, grote theaterzalen en kleine theaterzalen) gekeken naar de bijdrage die een aanvrager met zijn programmering levert aan de pluriformiteit en de geografische spreiding.


Samenloop SRP en kernpodia
Ook is er een belangrijke wijziging in de aanvraagmogelijkheden: het wordt mogelijk om twee aparte aanvragen in te dienen binnen de SRP als een aanvrager zowel een concertzaal als een theaterzaal exploiteert. Bovendien wordt het mogelijk om een SRP-subsidie te combineren met een aanwijzing als kernpodium popmuziek als een aanvrager zowel een reguliere concertzaal als een popzaal heeft. Dit is met name een reactie op de constatering dat er steeds vaker sprake is van organisaties die verschillende functies combineren. Op deze wijze kan het Fonds Podiumkunsten dergelijke aanvragers ook adequaat ondersteunen.

Lees hier de tekst van de veranderde regeling en de toelichting daarop >

Indiendatum
De aanvragen voor een SRP voor 2016-2017 moeten uiterlijk 29 april 2015 zijn ingediend via Mijn Fonds. Het digitale formulier en de bijbehorende richtlijnen zijn uiterlijk eind januari beschikbaar op onze website.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

nieuws 28 jul '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 15 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.

Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink
Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink

Het Fonds Podiumkunsten heeft 31 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst

Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten gehonoreerd voor de regeling Balkonscènes.

Foto: David Jagersma
Foto: David Jagersma
meer