MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ZONNEHUIS MUZIEKTHEATER

Inleiding

Stichting Zonnehuis Muziektheater is gevestigd in Amsterdam-Noord en bestaat sinds 2012. De artistieke leiding is handen van Koen van Dijk. Maarten Vogel is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. Zonnehuis Muziektheater wil zich onderscheiden door middel van kwalitatieve, inhoudelijk hoogstaande en vernieuwende muziektheaterproducties. De voorstellingen moeten het vacuüm opvullen tussen commercieel aanbod en het aanbod van de productiehuizen, aldus de aanvraag. De aanvrager wil zich vanaf 2016 uitsluitend gaan richten op het produceren van Off-Broadway musicals en geëngageerde muziektheaterproducties. De programmering van het gezelschap zal volgens de aanvraag elk seizoen hoofdzakelijk uit zes voorstellingen in eigen huis bestaan. Koen van Dijk zal daarbij als constante artistieke factor fungeren. Zo gaat hij naast zijn taak als artistiek leider ook diverse musicals vertalen en regisseren. Verder wisselt het artistieke team en de cast per voorstelling. Ieder seizoen bestaat uit twee bestaande buitenlandse musicals, twee nieuwe Nederlandse muziektheatervoorstellingen en coproducties met het Amsterdams Kleinkunst Festival en Theater Terra. Hiertoe behoren twee reprises en twee kleinschalige tournees door het land. Er wordt met drie producenten door het land gewerkt aan een netwerk, dat de producties van Zonnehuis Muziektheater in zijn programmering zal opnemen. De verkoop van de voorstellingen wordt door Zonnehuis Muziektheater zelf verzorgd. De doelgroepen verschillen per productie, maar het musicalpubliek is de constante factor. Verder zijn de doelgroepen zeer breed, van jongeren tot en met liefhebbers van satire en romans. De voorstellingen zullen grotendeels in eigen huis in Amsterdam-Noord gespeeld worden.

In de periode 2017-2020 speelt Zonnehuis Muziektheater honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

Historie

Zonnehuis Muziektheater ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Zonnehuis Muziektheater beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Kiss of the Spider Woman’ en ‘The Normal Heart’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De commissie stelt vast dat Zonnehuis Muziektheater een prille organisatie is die Off-Broadway musicals en nieuw Nederlands muziektheater in haar eigen theater in Amsterdam-Noord wil maken. Op basis van ervaring van de artistieke leiding van Zonnehuis Muziektheater en de musical ‘Kiss of the Spider Woman’, die het gezelschap in de afgelopen periode in eigen huis heeft geproduceerd, heeft de commissie vertrouwen in het vakmanschap. De commissie plaatst evenwel een kritische kanttekening bij de regie, die zij als traditioneel en weinig verrassend beoordeelt. Ook acht zij de wijze waarop tekst en muziek in het verhaal van ‘Kiss of the Spider Woman’ verweven worden niet bijzonder oorspronkelijk. Desalniettemin is zij van mening dat de productie zeggingskracht heeft voor de doelgroep, afgezet tegen het weinig gevarieerde musicalaanbod in Nederland.

De plannen voor de periode 2017-2020 acht de commissie vrij ambitieus voor een beginnende instelling. Deze ambitieuze groei van activiteiten wordt in artistiek-inhoudelijk opzicht niet helder gemotiveerd. Zij constateert dat er zowel bestaand als nieuw repertoire geproduceerd zal worden, maar mist een overtuigende onderbouwing voor deze keuze. Daarnaast staat de omvang van het aantal producties naar haar mening op gespannen voet met het hoge kwaliteitsniveau dat de bescheiden organisatie nastreeft. De commissie is positief over het feit dat Zonnehuis Muziektheater naast Amerikaans musicalrepertoire ook nieuw Nederlands repertoire wil maken. Zij acht de thema’s van het nieuw te ontwikkelen werk oorspronkelijk. Tegelijk stelt zij vast dat het gezelschap op dit gebied nog geen noemenswaardige staat van dienst heeft. Ook vindt zij de in de plannen genoemde artistieke kernmedewerkers weinig verrassend gekozen. Hierdoor is zij er niet op voorhand van overtuigd dat de plannen zullen leiden tot aansprekende producties. De beoogde Off-Broadway musicals behoren in de ogen van de commissie over het algemeen tot het reguliere Amerikaanse Broadway repertoire en acht zij vrij traditioneel en weinig vernieuwend. Bij gebrek aan een duidelijke artistieke visie is de commissie dan ook niet overtuigd van de oorspronkelijkheid van de voorstellingen op basis van dit repertoire.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij stelt vast dat Zonnehuis Muziektheater nog maar vrij kort opereert als productiehuis voor musicals en muziektheater. De aanvrager heeft dan ook nog geen solide financiële basis weten op te bouwen. De eerste musical in eigen huis is in 2015 voornamelijk met subsidie van het stadsdeel Amsterdam-Noord en met eigen inkomsten gefinancierd.

In de plannen voor de periode 2017-2020 groeit het aantal activiteiten explosief ten opzichte van de voorgaande jaren. De organisatie gaat van het produceren van één kortlopende voorstelling per jaar naar een situatie waarbij er gemiddeld zes producties per jaar gepresenteerd gaan worden. Daarbij groeit het aantal speelbeurten van 25 in 2015 naar gemiddeld 100 in de komende vier jaar. De commissie vindt de haalbaarheid van deze groei weinig realistisch, aangezien de organisatie hiervoor geen overtuigende onderbouwing formuleert in de plannen. Daarbij mist de commissie een strategische visie op de geprognosticeerde begrotingsontwikkeling. Zij acht een stijging van 368.000 euro in 2016 naar 927.000 euro in 2017 niet zomaar haalbaar, onder meer omdat het gezelschap buiten Amsterdam nog geen naam van betekenis heeft weten op te bouwen en er desondanks gerekend wordt op het spelen van aanzienlijke tournees door het land. De inkomsten zijn volgens de commissie redelijk verdeeld over meerdere inkomstenbronnen. Hoewel zij het positief vindt dat het gezelschap de financiering van de projecten spreidt over een tweetal coproducenten, vindt zij de afhankelijkheid van publieke middelen groot. Daarnaast is de commissie van mening dat Zonnehuis Theater zich op lokaal niveau nog niet heeft weten in te bedden, waardoor het volgens haar de vraag is of de mate van structurele ondersteuning van de gemeente die het gezelschap ambieert, haalbaar is. Daarnaast is de commissie kritisch over het feit dat er geen bijdragen uit private fondsen in de begroting zijn opgenomen. De commissie stelt vast dat er in de aanvraag niet wezenlijk wordt ingegaan op een strategie in het geval van eventuele tegenvallers. Hoewel de publieksinkomsten niet afhankelijk zijn van het spelen van één grote productie per jaar, beschikt de aanvrager niet over voldoende eigen vermogen om onverhoopt tegenvallende resultaten op te vangen.

Zonnehuis Muziektheater heeft volgens de commissie een concrete en overtuigende visie op haar positie binnen het musicalveld waarin het opereert. Uit de plannen spreekt volgens haar ook een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. De commissie is positief over het opzetten van publieksonderzoek, aangezien dit kan bijdragen aan het formuleren van een stevige marketingstrategie. Aangezien de aanvraag op dit gebied nog weinig concreet is, heeft de commissie op voorhand echter onvoldoende vertrouwen in het behalen van de grote ambities op het gebied van publieksbereik. Het gezelschap heeft in het verleden 5.000 toeschouwers bereikt met zijn eerste musical. In de toekomstplannen wordt uitgegaan van een stijging naar 20.000 toeschouwers per jaar.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

De commissie plaatst het aanbod van het gezelschap binnen het genre musical. Aan musicals bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland in het vrije circuit. Het werk van Zonnehuis Muziektheater onderscheidt zich niet van dit aanbod. De commissie beoordeelt dat het werk van Zonnehuis Muziektheater geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

De aanvrager is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Zonnehuis Muziektheater in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld in relatie tot andere podiumkunstinstellingen is laag. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie beoordeelt dat Zonnehuis Muziektheater geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding levert.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Zonnehuis Muziektheater niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 200.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0