MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

VIA RUDOLPHI THEATERPRODUCTIES

Inleiding

Het in Amsterdam gevestigde Rudolphi Producties is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi en wordt geleid door Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen. De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle generaties en afkomsten. Het werk van de aan Rudolphi Producties verbonden makers kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld, zonder expliciet actueel te willen zijn. De makers delen een voorliefde voor fysiek spel en beeldende vormen. Het artistieke profiel van Rudolphi Producties wordt gevormd door de diversiteit van de makers. Een grote gemene deler is het theatrale samenspel tussen gelaagdheid en toegankelijkheid. Een thema dat alle producties met elkaar verbindt, is ‘de ontmoeting’: de ontmoeting tussen mensen, tussen culturen, tussen generaties en tussen makers en publiek. Al naar gelang de ervaring en staat van dienst worden de makers ingedeeld in categorieën: 'Ankerpunten' (gevorderde makers), 'Second Wave' (makers die hebben bewezen vakmanschap met oorspronkelijkheid en zeggingskracht te kunnen verbinden) en 'First Wave' (talentontwikkelingsprogramma).

In 2017 en 2018 staan de volgende ‘Ankerpunten’ op het programma: voor 'Laat' laten vier actrices een tekst schrijven door Maria Goos op basis van eigen materiaal, uit het leven en uit improvisaties gegrepen. In het najaar van 2017 komt 'Drie Zusters, Tempo Doeloe' uit als vervolg op de productie ‘Oude Pinda’s’ uit 2014. De voorstelling is een portret van drie zussen die niet alleen worstelen met zichzelf en met elkaar, maar ook met hun koloniale achtergrond. 'Liefdesverklaring (voor altijd)' wordt een coproductie met NBprojects/Nicole Beutler en Het Zuidelijk Toneel. Het is een bewerking van het beroemde en beruchte ‘Publikumsbeschimpfung’ (1966) van Peter Handke. In hun ‘Liefdesverklaring’ uit 2014 werd door zes jonge acteurs een ode gebracht aan het theater en haar publiek. ‘Liefdesverklaring (voor altijd)’ zal worden gespeeld door vier gerenommeerde acteurs aan het einde van hun carrière, die terugkijken op hun loopbaan. De makers in de 'Second Wave' gaan in 2017 en 2018 werken aan de volgende projecten: 'Bar Hermes', een coproductie met Stichting Naomi Velissariou. Met 'Bar Hermes' keert de theatermaakster terug naar haar land van herkomst. Het stuk speelt zich af in een kleine bar aan de Egeïsche Zee waar een onuitputtelijke stroom vluchtelingen en hordes toeristen de sfeer bepalen. Ook in de ‘Second Wave’ van Rudolphi Producties: 'Club Misfit'. Dit is een productie die al in 2015 in de steigers werd gezet en die bij Rudolphi Producties is doorontwikkeld. Voor de makers in de 'First Wave' organiseert Rudolphi Producties een tournee, 'Het Debuut', met producties van jonge makers uit het jaarlijkse International Theatre School Festival (ITs). Voor 2019 en 2020 staan diverse producties op het programma met René van 't Hof, Magne van den Berg, Eva Marie de Waal, Sophie van Winden, Abdelkarim el Baz, Werner Kolff, Mandela Wee Wee, Bodil de la Parra, Helen Kamperveen en Manoushka Zeegelaar Breeveld.

In de periode 2017-2020 realiseert Rudolphi Producties honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 325.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 50.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 375.000 euro.

Historie

Rudolphi Producties ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negentien voorstellingen van acht verschillende producties van Rudolphi Producties bezocht.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Rudolphi Producties heeft in de afgelopen jaren werk getoond van belangwekkende makers van diverse generaties. Hierbij speelt Rudolphi Producties de rol van intendant: de makers worden in de gelegenheid gesteld hun eigen producten te maken en te spelen. De kracht van het werk van de afgelopen jaren komt volgens de commissie het meest tot uiting in het vakmanschap. In bijna alle producties heeft de commissie sterke regies, uitstekend acteerwerk, functionele en vaak inventieve vormgeving en - indien van toepassing - goede teksten waargenomen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dag Vlieg’, waarin regisseur Beppie Melissen de vaardigheden van acteur René van ’t Hof tot hun volle recht laat komen in de details van het fysieke acteerwerk. Andere voorbeelden zijn ‘Oxytocine’ waarin de tekst van Rogier Schippers in subtiel spel tot uitdrukking wordt gebracht door Monic Hendrickx, en ‘Ouwe Pinda’s’ waarin Bodil de la Parra en Nadja Hüpscher treffend gebruikmaken van hun Indische afkomst en naturel spel moeiteloos afwisselen met vet aangezette scènes. Als kanttekening merkt de commissie op dat een deel van de voorstellingen weinig grensverleggend of verrassend was. De zeggingskracht werd soms beperkt door een eenduidig accent op ontroering (zoals in ‘Dag Vlieg’) of vermaak (in ‘Mijn slappe komedie’).
In de plannen voor de periode 2017-2020 ziet de commissie soms ‘veilige’ keuzes die leunen op eerdere samenwerkingen en gerenommeerde makers en daarnaast een stevige inzet op talentvolle makers en nieuwe vormen. Ook nieuwe theaterteksten en aandacht voor culturele diversiteit vinden een plek in het aanbod. Wat de commissie veelbelovend vindt, is de koppeling van ervaren acteurs aan een jonge regisseur in de divisie ‘Ankerpunten’. In de voorstelling ‘Laat’ regisseert de jonge Eva Line de Boer een nieuwe tekst, waarin een cast van gerenommeerde acteurs speelt die een breed publiek aanspreekt. Paul Knieriem regisseert ‘Oude Pinda’s’ en ook de voortzetting van de samenwerking van Magne van den Berg en Nicole Beutler vindt de commissie aansprekend, omdat hieruit andere of nieuwe vormen van theater kunnen ontstaan. Rudolphi Producties draagt met haar producties bij aan de doorstroming van jonge makers richting een groot publiek in het land. Deze doorstroming ziet de commissie ook tot uiting komen in de ‘Second Wave’. In de ‘Second Wave’ geeft Rudolphi Producties makers die al op enige wijze hebben bewezen een interessante aanvulling op het aanbod te kunnen bieden, de gelegenheid een eigen productie te ontwikkelen. De commissie vindt dat Rudolphi Producties met de aansprekende selectie van makers in de ‘Ankerpunten’ en de ‘Second Wave’ een herkenbare aanvulling vormt op het bestaande theateraanbod in Nederland. De uitgangspunten voor de projecten in de ‘Second Wave’, van Naomi Velissariou en Stephanie Louwrier zijn in de ogen van de commissie spannend en kunnen voor een breed publiek toegankelijke en energieke voorstellingen opleveren. De commissie heeft op dit terrein vertrouwen in de markante en veelbelovende makers en de begeleiding die Rudolphi Producties biedt op productioneel en zakelijk vlak. Minder helder vindt de commissie de artistiek inhoudelijke begeleiding, die de makers in de ‘Second Wave’ zullen krijgen. Deze wordt in de aanvraag niet toegelicht.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Rudolphi Producties als ruim voldoende.

Rudolphi Producties, dat een initiatief is van Theaterzaken Via Rudolphi, verleent artistieke, zakelijke en publicitaire ondersteuning aan theatermakers. Het bureau heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van theaterproducties en voert de werkzaamheden uit binnen alle geledingen van de productieketen: zakelijke leiding, acquisitie, promotie, boekhouding, financiering en verkoop. De commissie heeft geconstateerd dat de instelling een gedegen bedrijfsvoering heeft. Ook in financieel opzicht is de organisatie solide.

Voor 2017-2020 gaat Rudolphi Producties uit van een stabilisatie van het jaarlijks uit te voeren aantal speelbeurten ten opzichte van de voorgaande jaren. De begroting 2017-2020 is aan de kosten- en de batenzijde iets verhoogd. Binnen het dekkingsplan daalt het aandeel van de eigen inkomsten. Dat houdt in dat de afhankelijkheid van overheidssubsidies toeneemt. De commissie heeft in de aanvraag geen reflectie op deze ontwikkeling aangetroffen, daar waar zij dat wel wenselijk had geacht. De commissie vindt de voor 2017-2020 geraamde publieksinkomsten redelijk ingeschat. Een risico in het dekkingsplan wordt gevormd door de beoogde bijdrage van de private fondsen. In de afgelopen jaren is die bijdrage teruggelopen, maar voor de komende periode wordt structureel een forse stijging verwacht. De commissie is er op basis van de aanvraag niet van overtuigd dat deze stijging kan worden gerealiseerd. Daarmee is er sprake van een risico in de inkomstensfeer, waarop de aanvrager niet reflecteert.

De commissie waardeert de actieve publieksbenadering rondom de producties, maar zij heeft ook kritische opmerkingen. Positief is de commissie over de communicatie, die wezenlijk deel uitmaakt van het werk van Rudolphi Producties. De instelling heeft een groot netwerk aan podia waarmee nauwe banden worden onderhouden en samenwerkingen worden geïnitieerd. Met de podia wordt per productie bekeken wat de beste wijze is om publiek te werven. De voornemens van Rudolphi Producties voor de komende periode op het terrein van de publieksopkomst zijn evenwel stevig: het theaterbezoek voor de voorstellingen wordt geacht in 2017-2020 met 25 procent te stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren. De commissie vindt deze ambitie niet op alle onderdelen even overtuigend uitgewerkt in de aanvraag. Zo is de omschrijving van de doelgroepen bij veel van de producties erg algemeen van aard. Verder vindt de commissie dat een deel van de initiatieven die genoemd worden om meer publiek te trekken, horen bij het reguliere pakket van communicatiemiddelen, zoals de samenwerking met de podia en publieksanalyses. De ‘branding’, de positionering als sterk merk, vindt de commissie een zaak van lange adem waarbij het een aantal jaren kan duren voordat daarvan de resultaten zichtbaar zijn.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat een ruim aanbod, zowel binnen het gesubsidieerde theater als in het vrije circuit. Het werk van Rudolphi Producties onderscheidt zich van dit brede aanbod, doordat een substantieel deel van de voorstellingen een multidisciplinair karakter heeft en/of cultureel divers van aard is. De commissie vindt dat Rudolphi Producties een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan professionele podiumkunsten heel groot is. Verder constateert de commissie dat de voorstellingen van Rudolphi Producties regelmatig in Amsterdam te zien zijn geweest in 2013-2015. Daarnaast is een hoog aandeel van de voorstellingen van Rudolphi Producties, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, ook in andere regio’s en steden gespeeld. De komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat Rudolphi Producties een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De bijdrage talentontwikkeling wordt aangevraagd voor drie onderdelen: een ‘crashcourse’ cultureel ondernemerschap en workshops publiciteit en marketing voor de deelnemers aan 'Het Debuut', begeleiding van jonge makers richting zelfstandigheid na ‘Het Debuut’ en zakelijke ondersteuning van makers die uit productiehuizen stromen. Hierbij gaat het om twee makers per jaar. In 2017 zijn dat Performance Collectief Urland en Naomi Velissariou. In 2018 stroomt makerscollectief La Isla Bonita in. De commissie vindt dat voor ‘Het Debuut’ vanuit een bredere achtergrond dan alleen het ITS-festival zou mogen worden gescout. Voorts is de commissie ten aanzien van alle drie de onderdelen uit de aanvraag van mening dat begeleiding, training en coaching een vaste waarde en onderdeel vormen van de werking van Rudolphi Producties zelf. Voor de ondersteuning van Urland en La Isla Bonita wordt bovendien geen inhoudelijke motivatie geleverd. Verder vindt de commissie de hoogte van de bijdrage erg summier onderbouwd.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Rudolphi Producties te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 375.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel1002.500€ 250.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 325.000
Toegekend bedrag per editie€ 325.000