MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

T.R.A.S.H.

Inleiding

T.r.a.s.h. is een in Tilburg gevestigd gezelschap dat zich richt op het maken van hedendaagse dans- en performancevoorstellingen. T.r.a.s.h. bestaat uit artistiek leider Kristel van Issum, vormgever en productieleider Paul van Weert, zakelijk leider Joris Bedaux en pr-medewerker Lody Meijer. Sinds 2015 vaart het gezelschap naar eigen zeggen een nieuwe artistieke koers. Daarbij is T.r.a.s.h. het lichaam minder gaan zien als uitdrukking van innerlijke emoties en meer als intermediair tussen ‘ik’ en de buitenwereld. De agressie die het werk in het verleden kenmerkte, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor andere emoties en sociale invloeden, aldus de aanvrager.

T.r.a.s.h. vindt kunst van groot maatschappelijk belang. Vanuit de dans wil het gezelschap een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kunsten en hun rol in de samenleving. Het doel is om een herkenbare stijl te ontwikkelen, zodat het zijn visie helder aan het publiek kan overdragen. Daarbij is het de ambitie van T.r.a.s.h. om zowel lokaal, nationaal als internationaal te werken en te presenteren. In samenwerking met culturele organisaties, theaters, festivals, opleidingen en gezelschappen gaat T.r.a.s.h de komende periode op zoek naar nieuwe presentatievormen. Het wil verbindingen aangaan met andere kunstdisciplines in de beeldende kunst en muziek. Om zijn publiekstoegankelijkheid te verbeteren, werkt het gezelschap de komende jaren vanuit herkenbare onderwerpen en invalshoeken en zal daarnaast meer aandacht besteden aan de dramaturgie van de voorstellingen.

Jaarlijks zal T.r.a.s.h. twee voorstellingen per seizoen produceren, waarvan minimaal één avondvullend programma voor meerdere dansers. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt uitgegaan van het thema ‘Borders’. Inspiratie voor deze voorstellingen zoekt het gezelschap in de verhalen van mensen die noodgedwongen hun land, geliefden of oude leven moesten achterlaten. De activiteiten voor de jaren 2019 en 2020 formeren zich rond het thema ‘Rejects’. In deze voorstellingen staan degenen die zijn afgewezen centraal, evenals het misvormde, het niet-esthetische en de dood. Naast de reguliere voorstellingen zal T.r.a.s.h. een aantal bijeenkomsten ontwikkelen onder de noemer: ‘projecten’. Hierin worden gelijkgestemden benaderd via de Facebookpagina van Anna van Zuijlen, alter ego van Kristel van Issum. Vervolgens nodigt T.r.a.s.h. verwante makers uit om hun werk te delen en te presenteren aan publiek. Voor de ‘projecten’ werkt het gezelschap samen met DansBrabant en het kunstencentrum Hilvaria Studio’s in Tilburg, waar zij zullen worden gepresenteerd. De verkoop van de voorstellingen in Nederland is in handen van Hit Me Productions Rotterdam. Daarnaast heeft T.r.a.s.h. een Franse en Duitse agent aangetrokken voor de verkoop van voorstellingen in het buitenland.

In de periode 2017-2020 speelt T.r.a.s.h. 49 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 129.500 euro.

Historie

T.r.a.s.h. ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds acht voorstellingen van vijf verschillende producties van T.r.a.s.h. bezocht.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij constateert dat dansgezelschap T.r.a.s.h. de afgelopen jaren een turbulente periode heeft doorgemaakt. Zo heeft componist Arthur van der Kuip in 2015 het gezelschap verlaten en is het artistieke proces door omstandigheden enige tijd stilgelegd. Een en ander heeft ertoe geleid dat er veel druk is komen te staan op de artistieke kern en daarmee op het werk dat het gezelschap de afgelopen periode heeft gerealiseerd.

De commissie stelt dat de voorstellingen van T.r.a.s.h. zich kenmerken door een herkenbaar en hedendaags karakter. Zij constateert dat er in deze voorstellingen dikwijls sprake is van zware thema’s, vertaald in een bijzondere combinatie van vormgeving, livemuziek en expressieve dansers, zoals onder meer tot uitdrukking komt in de voorstelling 'Agnes und Ekel'. De commissie is evenwel kritisch over de geringe mate waarin het heftige choreografische materiaal zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast richt de kritiek van de commissie zich op de matige dramaturgische uitwerkingen van de voorstellingen. In bijvoorbeeld de voorstelling 'Schwamp' laat het bewegingsmateriaal in zijn theatrale toepassing naar mening van de commissie weinig gelaagdheid zien, waardoor het werk volgens haar aan zeggingskracht heeft ingeboet. De plannen voor de periode 2017-2020 bieden de commissie onvoldoende aanknopingspunten om er vertrouwen in te hebben dat dit zal verbeteren.

In algemene zin is de commissie van mening dat het plan een onsamenhangende indruk maakt en getuigt van een weinig oorspronkelijke visie op de artistieke koers die het gezelschap wil gaan volgen. Zij merkt op dat de geformuleerde uitgangspunten in het door T.r.a.s.h. opgestelde manifest, bestaan uit losse gedachten en ideeën, zonder dat deze op een overtuigende wijze voortbouwen op prestaties uit het verleden en een brug slaan naar concrete activiteiten in de toekomst. De commissie constateert dat T.r.a.s.h in de periode 2017-2020 met verschillende muzikale partners wil gaan werken. Zij vindt het in dat verband opmerkelijk dat de aanvraag nauwelijks reflecteert op de artistieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo lichten de plannen niet toe wat artistiek-inhoudelijk de consequenties zijn geweest van het vertrek van Arthur van der Kuip en in welke vorm livemuziek in de toekomst nog onderdeel vormt van de voorgenomen activiteiten. Hoewel de commissie vindt dat er uit het plan een oprechte noodzaak spreekt om zich uit te drukken in dans en zij de thematische uitgangspunten van de projecten mooi bij elkaar vindt aansluiten, is zij er onvoldoende van overtuigd dat de plannen van T.r.a.s.h. zullen leiden tot aansprekende producties die over de nodige zeggingskracht beschikken.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

Zij acht de financiële positie van dansgezelschap T.r.a.s.h. zorgelijk. De commissie stelt vast dat sinds 2013 de tekorten steeds verder zijn opgelopen en de prestatie-eisen jaarlijks maar net aan worden gehaald. De commissie begrijpt dat T.r.a.s.h. door de zakelijke personeelswisselingen en flinke bezuinigingen binnen de organisatie maatregelen heeft getroffen om de beheerslasten te drukken. Op basis van het mager uitgewerkte plan is de commissie er niet van overtuigd dat T.r.a.s.h. met de nieuwe organisatiestructuur er in de toekomst in slaagt voldoende reserves op te bouwen om een stabiele financiële koers te kunnen varen.

Wat de eigen inkomsten betreft, vindt de commissie het opmerkelijk dat de aanvrager in het plan alleen zijn ambities beschrijft voor het jaar 2016, dat buiten de periode valt waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De voornemens om het aantal bezoekers per voorstelling te laten stijgen van gemiddeld 103 bezoekers in de vorige periode naar 200 bezoekers per voorstelling in de periode 2017-2020 wordt niet onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Gezien de daling die de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren laten zien, beoordeelt de commissie de ambities op het gebied van publieksaantalle en de daaruit voortvloeiende stijgende publieksinkomsten als weinig realistisch.

In het licht van de weinig rooskleurige financiële situatie waarin T.r.a.s.h. verkeert, is de commissie kritisch over de magere toelichting bij de begroting. Hoewel T.r.a.s.h. streeft naar diversificatie en spreiding van inkomstenbronnen, bevat het plan ook op dit gebied geen stevige onderbouwing. Dit blijkt uit de weinig concrete invulling van de plannen voor inkomsten uit onder andere sponsoring, private fondsen en vergoedingen van de coproducent. Zij constateert dat de aanvrager nauwelijks reflecteert op de risico’s op dit punt en dat in het plan een strategie om tegenvallers op te vangen, ontbreekt.

Op basis van de in het plan genoemde brede en weinig gespecificeerde doelgroepen, lijkt het gezelschap volgens de commissie een weinig realistisch beeld te hebben van zijn publiek en schat het zijn verwachtingen ten aanzien van het beoogde publieksbereik te optimistisch in. Gezien de beoogde forse stijging van het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling had volgens de commissie een stevige visie op publieksbenadering mogen worden verwacht. Op basis van de plannen op het gebied van marketing is de commissie er nog niet van overtuigd dat T.r.a.s.h. het beoogde nieuwe publiek zal weten te bereiken. Daarnaast maakt het marketingplan op de commissie een weinig samenhangende en doordachte indruk. Er wordt slechts een algemene beschrijving gegeven van vrij standaard communicatiemiddelen. De commissie constateert dat de aanvraag niet toelicht waarom de organisatie verwacht dat bepaalde acties doeltreffend zullen zijn.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Zij constateert dat het werk van T.r.a.s.h. valt binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans. Dit genre is relatief goed vertegenwoordigd binnen het Nederlandse dansaanbod. Volgens de commissie onderscheidt het werk van T.r.a.s.h. zich van het overige dansaanbod in Nederland door de heftigheid van het bewegingsmateriaal dat wordt ingezet binnen interdisciplinaire voorstellingen waarin het gezelschap zware thema’s vertaalt naar een groteske theatrale beeldtaal. Op grond hiervan oordeelt de commissie dat T.r.a.s.h. een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar daarin niet uniek is.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als goed.

T.r.a.s.h. is gevestigd in Tilburg, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met andere grotere steden vrij klein is. Op basis van het plan lijkt T.r.a.s.h. goed te zijn ingebed in de culturele infrastructuur van de stad en voert daar met regelmaat activiteiten uit. Verder constateert de commissie dat T.r.a.s.h. in de periode 2013-2015 het grootste deel van de activiteiten heeft gespeeld in de regio Zuid. Daarnaast heeft zij ook een aantal voorstellingen uitgevoerd in de grote steden en overige regio’s. De commissie constateert dat T.r.a.s.h. in de komende periode een substantieel aandeel voorstellingen wil spelen in andere steden en regio’s. Op basis daarvan is de commissie van mening dat T.r.a.s.h. een grote bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van T.r.a.s.h. niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 129.500
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0