MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PLAN D-

Inleiding

Plan d- / andreas denk maakt sinds 2008 onder artistieke leiding van Andreas Denk herkenbaar danstheater dat zowel jeugd als volwassenen aanspreekt. De zakelijke leiding van Plan d- / andreas denk is sinds 2016 in handen van Britt Arp. Andreas Denk laat zich inspireren door thema’s of verhalen die geworteld zijn in de maatschappij en dicht bij de mens staan. Volgens de aanvraag typeren de choreografieën van Andreas Denk zich door een keten van opeenvolgende gebeurtenissen, waarin mislukkingen niet zorgen voor een fatale afloop, maar schakels zijn die zorgen voor verbinding. Het bewegingsidioom bestaat uit enerzijds concrete en geplande opdrachten, en anderzijds uit improvisaties die leiden tot intuïtieve en spontane bewegingsimpulsen en absurde scènes. Andreas Denk maakt naar eigen zeggen graag multidisciplinaire voorstellingen die regelmatig op locatie worden uitgevoerd.

In de komende jaren zal Andreas Denk zich richten op de geschiedenis, waarbij hij wil aansluiten bij de onzekerheden, verwarring en veranderingen van de moderne tijd. Andreas Denk zal in de komende periode niet langer zelf in alle voorstellingen op het toneel staan. Hij wil zich richten op het choreograferen, het artistieke beleid en het verstevigen van de organisatie. Dit doet hij met een kernteam van vaste medewerkers die naar eigen zeggen ervaring hebben met zijn werkwijze en hem daarin kunnen aanvullen. Binnen het artistieke team wil Andreas Denk zoveel mogelijk met dezelfde regisseur en repetitor werken. Dit noemt de aanvrager van belang om de stijl van Plan d- te waarborgen en om langere lijnen uit te zetten. Verder streeft het gezelschap naar een vaste technische ploeg, kostuumontwerper en decorbouwer, en naar een mix van ervaren dansers en jonge nieuwe talenten.

Plan d- heeft het voornemen om jaarlijks één nieuwe productie te maken met een actueel thema en twee voorstellingen te hernemen. Daarnaast wil het de zogeheten ‘Buurman-voorstellingen’ doorspelen en verder ontwikkelen. Voor de nieuwe producties zal Plan d- coproduceren met onder andere De Dansers, het Muiderslot, Holland Baroque en de ANWB. Plan d- is daarnaast associated artist bij Dansmakers Amsterdam. Deze samenwerking richt zich op educatie, publiciteit en productie. Educatie speelt volgens de aanvrager een belangrijke rol in het werk van het gezelschap. Het doel is kinderen te bereiken die niet of nauwelijks in aanraking komen met kunst en cultuur. De educatieve activiteiten zijn onder te verdelen in educatiemateriaal, dans- en muziekworkshops en interactieve randprogramma’s, zoals DoeBoot, DoeHoek en het Droomkasteel. Plan d- wil in de periode 2017 2020 jaarlijks vierhonderd voorstellingen spelen, waarvan tachtig voorstellingen in de standplaats Amsterdam. De Nederlandse verkoop van de voorstellingen is in handen van Theaterbureau Frontaal.

Plan d- / andreas denk vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor een traject voor jonge talentvolle dansers en choreografen. In samenwerking met Dansmakers Amsterdam nodigt Andreas Denk vier weekenden per jaar dansers, choreografen en vertegenwoordigers van andere disciplines uit om met elkaar te werken en te ontdekken. Het vaste team van Plan d- zal tijdens deze weekenden als mentor fungeren.

In de periode 2017-2020 speelt Plan d- / andreas denk honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 40.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 240.000 euro.

Historie

Plan d- / andreas denk ontvangt in de periode 2013 2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Plan d- / andreas denk beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Zeehelden’, ‘Buurman in de Winter’ en ‘Buurman in de Bieb’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Zij is van mening dat Plan d- / andreas denk in de afgelopen jaren een stevige positie in het jeugddanslandschap heeft weten op te bouwen en vindt dat het werk een constante artistieke kwaliteit laat zien. De commissie spreekt haar waardering uit voor de integere en aansprekende wijze waarop Andreas Denk werk creëert voor een jonge doelgroep. De manier waarop hij thema’s vertaalt naar choreografisch materiaal getuigt volgens de commissie van vakmanschap en een eigen artistieke visie. Dit blijkt onder meer uit de doeltreffende en herkenbare manier waarop Andreas Denk in alle facetten van zijn werk laat zien hoe imperfectie de bron vormt van nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is de commissie positief over de wijze waarop Andreas Denk met een sterk gevoel voor timing een herkenbare en fantasierijke beeldtaal heeft ontwikkeld, waarin hij dans combineert met disciplines als muziek en videoanimaties. De samenwerking van Andreas Denk met een dramaturg en een eindregisseur noemt de commissie een waardevolle toevoeging aan het werk van Plan d-. Zij is dan ook van mening dat de dramaturgische uitwerking van de producties een zichtbare ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor de voorstellingen in de afgelopen periode aan zeggingskracht hebben gewonnen.

De commissie stelt dat de plannen voor de periode 2017-2020 concreet zijn uitgewerkt en mooi aansluiten bij het eerdere werk van Plan d-. De commissie is van mening dat Andreas Denk zichzelf blijft uitdagen door ook in de komende periode nieuwe disciplines in zijn werk te integreren. Daarnaast lijkt de manier waarop hij dat doet, goed aan te sluiten bij de thematische uitgangspunten van de activiteiten. Dat geeft de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen.

De coproductie met De Dansers noemt de commissie artistiek-inhoudelijk een logische keuze en in de aanvraag helder gemotiveerd. De keuze om met amateurdansers te werken, vindt de commissie minder overtuigend onderbouwd. Zij krijgt op basis van de aanvraag onvoldoende beeld van de manier waarop deze samenwerking vorm krijgt en wat de toegevoegde waarde ervan zal zijn voor het werk van Plan d-.

Tot slot vindt de commissie het voornemen van Andreas Denk om niet langer in alle voorstellingen op het toneel te staan en zich intensiever te richten op choreograferen en het verstevigen van het artistieke beleid, een logische stap.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

Zij heeft waardering voor de ondernemende houding die uit de aanvraag spreekt. Zij constateert dat Plan d- / andreas denk in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd, maar er desondanks in geslaagd is een solide financiële basis op te bouwen. Het feit dat de het gezelschap de komende jaren wil inzetten op een duidelijkere scheiding tussen de artistieke en zakelijke organisatie, noemt de commissie een positieve ontwikkeling. Volgens haar maakt dit de organisatie minder kwetsbaar, omdat de Plan d- niet langer alleen leunt op (het imago van) Andreas Denk.

De commissie vindt het positief dat Frontaal Theaterbureau de verkoop op zich zal nemen. Dat heeft de afgelopen jaren indrukwekkende speellijsten voor Plan d- weten te realiseren. De ambities op het gebied van eigen inkomsten zijn volgens de commissie, op basis van de prestaties die Plan d- in het verleden haalde, realistisch ingeschat en in de aanvraag op aannemelijke wijze onderbouwd. De inspanningen die Plan d- verricht om sponsorinkomsten binnen te halen, getuigen volgens haar van een ondernemende houding. Dit blijkt uit de contacten die Plan d- weet te leggen met bedrijven, die misschien in eerste instantie niet voor de hand liggen, maar passend zijn bij de artistiek-inhoudelijke plannen. Plan d- gaat in de komende periode samenwerkingen aan met zowel strategische, artistieke en logistieke partners. Daarmee kan het gezelschap volgens de commissie een goede diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen realiseren. Het biedt de commissie vertrouwen dat er jaarlijks één of twee nieuwe producties worden hernomen. Dit maakt volgens haar dat de inkomstenstructuur niet geheel afhankelijk is van de succesvolle realisering van één nieuwe productie per jaar.

Uit de aanvraag spreekt volgens de commissie een goed besef van de doelgroepen voor wie wordt geproduceerd. De aanvrager heeft een helder beeld van haar positie als jeugddansgezelschap binnen het veld. Ook is de commissie positief over het feit dat Plan d- de komende jaren actief wil inzetten op het bereiken van een cultureel diverser publiek. De manier waarop Plan d- de bewoners van asielzoekerscentra wil aanspreken, vindt de commissie echter te mager onderbouwd. De marketing en publiciteit rond deze plannen zijn volgens haar passend bij de beoogde doelgroepen. De commissie mist daarin evenwel de creativiteit die zo kenmerkend is voor de voorstellingen van het gezelschap.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage van Plan d- / andreas denk aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Zij stelt dat de voorstellingen van Plan d- opereren binnen het genre jeugddans, een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS) in het vrije circuit. De voorstellingen van Plan d- kenmerken zich volgens de commissie door een vorm van theaterdans die reeds een lange geschiedenis kent. Plan d- maakt hierbij gebruik van verschillende disciplines als muziek en videoanimaties die met dans worden gecombineerd. Hiermee levert Plan d- volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

Plan d- / andreas denk is gevestigd te Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het aandeel voorstellingen dat Plan d- in de periode 2013-2015 heeft gespeeld in andere steden en regio’s in relatie tot andere podiumkunsteninstellingen substantieel is. De commissie stelt vast dat Plan d- in de komende periode een hoog aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gaat spelen. Op basis van de voorliggende plannen is zij ervan overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak zal realiseren. De commissie vindt daarom dat Plan d- een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

Plan d-/andreas denk vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor een traject voor jonge dansers en choreografen. Het talentontwikkelingsprogramma is naar mening van de commissie te summier uitgewerkt om zicht te krijgen op de beoogde doelen van het traject, voor zowel Plan d- zelf als voor de jonge dansers en makers.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Plan d- / andreas denk te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 240.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel1001.250€ 125.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 229.167
Toegekend bedrag per editie€ 229.167