NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

VLOEISTOF

INLEIDING

Het Tilburgse hedendaagse dansgezelschap Vloeistof, Stichting voor Choreografie en Dans (Vloeistof) maakt onder artistieke leiding van choreografen Anja Reinhardt en Yuri Bongers voorstellingen in de publieke ruimte, waarmee zij een breed (inter)nationaal publiek wil aanzetten tot reflectie op actuele en maatschappelijke thema’s. Het idioom van Vloeistof beweegt zich volgens het gezelschap tussen dans, getimede beweging en performance. De locatievoorstellingen bevinden zich op het snijvlak van ‘ervaringsdans’ en conceptuele dans en onderscheiden zich doordat de toeschouwer er middenin zit. In het maakproces staat het aanspreken van een divers publiek centraal. Dit bepaalt de thematische keuzes en verklaart de voorkeur om te spelen in de openbare ruimte, aldus Vloeistof. Binnen elk project wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de toeschouwer actief en op een laagdrempelige manier te betrekken en de dans anders te laten beleven. De nadruk ligt daarbij op het ervaren van het absurde, het grappige of het poëtische van menselijk gedrag.

In de periode 2017-2020 wil het gezelschap de randvoorwaarden voor zijn manier van werken verbeteren, door in te zetten op inhoudelijke groei. Dit gebeurt volgens Vloeistof door een sterker accent te leggen op research, uitwisseling en het aangaan van allianties met andere disciplines, in samenwerking met dansdramaturge Danae Theodoridou. Voor het initiëren en verdiepen van samenwerkingsverbanden wordt een public engagement officer aangetrokken. Met het organiseren van het ‘SubCityLab’ wil Vloeistof door kennisoverdracht bijdragen aan talentontwikkeling van midcareermakers die willen werken in de openbare ruimte. Daartoe werkt het gezelschap samen met (regionale) instellingen en organisaties als Theater De NWE Vorst, Fontys Dansacademie en festival De Karavaan. Naast het creëren van exclusieve ervaringsvoorstellingen zet Vloeistof in op de productie van locatievoorstellingen die een groter publiek toelaten. Het gezelschap streeft ernaar om in de periode 2017-2020 het aantal bezoekers te laten groeien van 10.000 naar 12.500 per jaar. Voor de publiciteit, zakelijke ondersteuning en verkoop van de voorstellingen trekt het twee parttime medewerkers aan, waardoor de artistieke kern wordt ontlast.

De producties van Vloeistof spelen voor een belangrijk deel op festivals. Het gezelschap heeft naar eigen zeggen in de afgelopen jaren een groeiend netwerk opgebouwd van zowel undergroundfestivals als meer toegankelijke festivals, die bij sommige producties ook optreden als coproducent. De voorstellingen touren veel in regio Zuid (onder andere Festival Boulevard, Incubate, Mundial), maar spelen ook in regio Oost, Noord en Amsterdam.

In 2017 wordt een locatievoorstelling voor groter publiek in coproductie met De Karavaan (‘We leven op een hellend vlak’) en een cross-overproject in coproductie met Axis en Werkplaats Diepenheim (‘Ter nagedachtenis aan de aarde’) uitgebracht. In de periode 2018-2020 wordt onder de noemer ‘FLUID SPACE’ een trilogie van expedities door de stad gerealiseerd, waarbij ieder jaar wordt samengewerkt met een kunstenaar of partij met specifieke kennis van een andere discipline of een ander domein.

In de periode 2017-2020 speelt Vloeistof 62 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 152.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 12.955 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 165.455 euro.

HISTORIE

Vloeistof ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Vloeistof beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Jukeboxcity’, ‘I am in the middle of something’ en ‘Welkom in de buitenwereld’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij vindt het positief dat Vloeistof met zijn voorstellingen op locatie zoekt naar nieuwe mogelijkheden om een breed publiek actief en op een laagdrempelige manier te betrekken bij moderne dans. Het werken op bijzondere locaties in de stad en regio en de thema’s die in de voorstellingen worden behandeld, bieden naar haar mening een mooi uitgangspunt om dans anders te beleven.

De commissie stelt vast dat het werk van Vloeistof in de afgelopen jaren oorspronkelijker is geworden en een duidelijker eigen signatuur laat zien, maar is niettemin onvoldoende overtuigd van de artistieke kwaliteit ervan. Uit de voorstellingen die Vloeistof in het recente verleden voor de vlakkevloerpodia heeft gemaakt, spreekt volgens de commissie weinig vakmanschap. Zij vindt de choreografische kwaliteit ondermaats en het bewegingsmateriaal weinig bijzonder. Daarbij is de vertaling van de thema’s vaak nogal letterlijk, waardoor de voorstellingen weinig aan de verbeelding van het publiek overlaten. Dit doet volgens de commissie afbreuk aan de zeggingskracht van het werk. Alhoewel zij de locatievoorstellingen van Vloeistof over het algemeen beter geslaagd vindt, is de commissie ook hier kritisch over de vertaling van de thematiek en dramaturgische uitwerking hiervan. Hierdoor brengt het werk naar haar mening weinig teweeg bij het publiek.

De toekomstplannen voor de periode 2017-2020 geven de indruk dat de artistieke kern van Vloeistof zich bewust is van de noodzaak om in artistiek-inhoudelijk opzicht te groeien. Dit blijkt onder meer uit de samenwerking met een dansdramaturg en het aantrekken van zakelijke ondersteuning, waardoor Anja Reinhardt en Yuri Bongers meer tijd krijgen om zich te richten op het artistieke proces. Desondanks is de commissie van mening dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt waaruit de beoogde verdieping zal bestaan en op welke wijze het werk van Vloeistof aan diepgang zal winnen.

Alhoewel het gezelschap een breed publiek wil aanzetten tot reflectie op actuele en maatschappelijke thema’s en daarbij zoekt naar nieuwe mogelijkheden om de toeschouwer actief bij het werk te betrekken en de dans anders te laten beleven, blijft dit in de uitwerking van de producties vanaf 2017 onderbelicht. Ook mist de commissie in dit verband een heldere visie op de publieksinteractie die Vloeistof nastreeft. Door de oppervlakkige uitwerking van de plannen wordt niet duidelijk hoe het streven naar meer zeggingskracht zich zal verhouden tot de schaalvergroting van de locatievoorstellingen waarnaar het gezelschap streeft. De samenwerking met kunstenaars of partners met specifieke kennis van een andere discipline of een ander domein wordt weliswaar gemotiveerd, maar mist volgens de commissie een inhoudelijke onderbouwing. Daarnaast liggen de toekomstige voorstellingen in het verlengde van het eerdere werk van Vloeistof, zonder dat er sprake is van onderscheidende thema’s of concepten. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Vloeistof zullen leiden tot aansprekende producties en daarmee tot een solide kwaliteitsbasis voor de toekomst.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij constateert dat Vloeistof in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd. Om die reden is het er niet in geslaagd om een solide financiële basis op te bouwen. Dit komt volgens de commissie ook naar voren in de bedrijfsmatige organisatie van het gezelschap, waarin tot nu toe geen ruimte was voor specifieke functies op het gebied van zakelijke leiding of verkoop. Om die reden vindt zij het aannemelijk dat Vloeistof de komende jaren streeft naar een uitbreiding van de organisatie.

De commissie is evenwel niet overtuigd van de financiële onderbouwing van de gewenste groei. Vloeistof zet in de periode 2017-2020 in op het produceren van locatievoorstellingen voor een groter publiek dan tot dusver het geval was, en verwacht daarmee een verdubbeling van de publieksinkomsten te behalen. De commissie noemt deze stijging weinig realistisch, aangezien deze nauwelijks wordt onderbouwd door prestaties uit het verleden. De publieksinkomsten in de periode 2013-2015 laten geen constante, stijgende lijn zien en daarnaast verwacht het gezelschap de komende jaren minder activiteiten te zullen ontwikkelen.

De commissie noemt het positief dat in de aanvraag verschillende samenwerkingsverbanden worden genoemd, die door hun gerichtheid op publieksvergroting en coproductie in principe zicht bieden op een positieve bijdrage aan het verdienmodel van Vloeistof. De aanvraag werkt evenwel niet uit hoe de beschreven samenwerkingen zullen leiden tot de beoogde schaalvergroting. Daarbij is in het plan geen alternatief scenario opgenomen in het geval deze begrote inkomsten uitblijven. Dat geldt volgens de commissie ook voor de verhoging van de structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de structurele bijdrage van de provincie Brabant. Ook noemt zij de verwachtingen van het gezelschap op het gebied van private subsidiëring en sponsoring optimistisch. In de plannen ontbreekt een afdoende onderbouwing hiervoor.

Dat Vloeistof er nadrukkelijk voor kiest om zijn voorstellingen te spelen in de openbare ruimte en op festivals, heeft volgens de commissie geleid tot een goede positionering in de zuidelijke regio's waarbinnen het gezelschap vooral actief is. Hoewel zij het waardeert dat Vloeistof zich daarbij richt op een brede doelgroep, mist de commissie in de plannen een helder uitgewerkte visie op publieksbenadering. De marketingparagraaf is nogal basaal van opzet en de daarin genoemde strategieën kennen een matige uitwerking. Zo wil Vloeistof met de inzet van een public engagement officer de interactie met het publiek diversifiëren, door het leggen van verdiepende verbindingen in relatie tot de thematiek van de voorstellingen. Hoe een en ander handen en voeten zal krijgen, legt de aanvraag niet uit. Ook de manier waarop het gezelschap festivalbezoekers, die het als zijn vaste publiek beschouwt, voor langere tijd aan zich wil binden door deze op een innovatieve manier bij de voorstellingen te betrekken, wordt niet nader onderbouwd. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de ambities ten aanzien van de publieksgroei zullen worden gerealiseerd.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het werk past naar haar mening binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans, dat ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. De voorstellingen van Vloeistof binnen het vlakkevloercircuit vindt de commissie niet onderscheidend vanwege de overlap met het overige dansaanbod. Het werk in de openbare ruimte slaagt hierin beter door zijn nadruk op publiekservaring. Om die reden zijn de activiteiten van Vloeistof volgens de commissie onderscheidend en leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Vloeistof is gevestigd in Tilburg en voert daar regelmatig activiteiten uit. De commissie stelt vast dat het podiumkunstaanbod in Tilburg en omgeving in vergelijking met de grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt zij op dat de stad een goede culturele infrastructuur kent op het gebied van podiumkunsten. Verder constateert de commissie dat Vloeistof in de periode 2013-2015 vooral voorstellingen heeft gespeeld binnen de zuidelijke regio. Het aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. De aanvraag voor de periode 2017-2020 laat eenzelfde spreiding zien. De commissie vindt dat Vloeistof een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Vloeistof niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 165.455
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000