NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

THEATER TERRA

INLEIDING

Theater Terra is een poppentheatergezelschap uit Amsterdam dat veertig jaar bestaat en zich richt op jeugd, in de grote zalen van schouwburgen in Nederland en in het buitenland. In 2014 bereikte Theo Terra, naamgever en oprichter van het gezelschap, de pensioengerechtigde leeftijd. Theater Terra heeft ervoor gekozen een groep van vier makers als artistiek kernteam aan te wijzen voor de toekomst: Joris van Veldhoven (theatermaker, ontwerper poppen, decors en kostuums), Fons Merkies (componist en regisseur), Marije Gubbels (regisseur en schrijver) en Sytze Schalk (schrijver en dramaturg). Michiel Morssinkhof is producent/zakelijk leider. De missie en het hoofddoel van Theater Terra zijn het spelen van poppentheater en bijdragen aan de ontwikkeling ervan in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen rond levensthema’s die aansluiten bij de tijdgeest, op een inventieve manier verbeeld. Terra werkt vanuit de overtuiging dat alles wat met beeld verteld kan worden, directer werkt dan gesproken tekst. Het gezelschap speelt tournees in grote zalen in binnen- en buitenland.

De verhalen die Theater Terra verbeeldt in 2017-2020 zijn gebaseerd op levensthema’s die voor kinderen begrijpelijk worden gemaakt: diversiteit, onzekerheid en verdraagzaamheid, jaloezie, egoïsme versus onbaatzuchtigheid en doorzettingsvermogen. Theater Terra kiest ervoor om deze levensthema’s te vertellen middels grote verhalen uit de jeugdliteratuur, aangevuld met historische verhalen. Het artistieke team wil voor de komende jaren garant staan voor een brede artistieke vernieuwing en ontwikkeling in de producties van het gezelschap, en heeft de ambitie om verschillende vormen van poppenspel te (her)ontdekken en ontwikkelen. In de productie ‘De Kabouter van Rien Poortvliet’ worden de thema’s natuur en milieu centraal gesteld en laten de kabouters, door Joris van Veldhoven uitgewerkt als bespeelbare poppen, aan kinderen zien hoe we als mensen kunnen leven in evenwicht met de natuur om ons heen. De productie ‘Dummie de Mummie’, naar de gelijknamige boekenreeks van Tosca Menten, zal gaan over een Egyptische mummie die als pop tot leven komt in het Nederland van nu. De voorstelling wordt een ode aan iedereen die afwijkt van de massa. In ‘De Vliegende Hollander’ lijkt de legende van het gelijknamige VOC-spookschip op het toneel tot leven te komen in een bewegend decor, dat kinderen het gevoel geeft dat ze zelf aan boord zijn van het gedoemde schip. ‘Het Zwanenmeer’ van Tsjaikovski is de voortzetting van de meerjarige samenwerking tussen Theater Terra en het Rotterdams Philharmonisch Orkest: een voorstelling waarbij prinsen, prinsessen en zwanen als poppen tot leven komen. ‘Ik Wens je Meer’ is gebaseerd op de gelijknamige prentenboeken van het duo Amy Krouse Rosenthal en Tom Lichtenheld. De voorstelling wordt visuele poëzie, waarbij levensthema’s als vriendschap en kracht, nieuwsgierigheid en verbazing, geluk en liefde worden verpakt in beeld en muziek. In ‘Hercules, de Griekse Halfgod’ komen figuren uit de Griekse mythologie als een grote leeuw, een hellehond en de stier van Kreta als poppen tot leven op het toneel. ‘De Vuurvogel’ is de nieuwe versie van een eerdere coproductie met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het prentenboek ‘Elmer, de Lapjesolifant’ van David McKee vormt de basis voor een poppentheatervoorstelling waarbij het thema diversiteit op een begrijpelijke manier voor kinderen wordt getoond. In ‘De Mooiste Vis in de Zee’, gebaseerd op het bekende prentenboek, komen de thema’s egoïsme, jaloezie en onbaatzuchtigheid aan de orde.
Theater Terra ambieert in de jaren 2017-2020 minimaal één internationale tournee per jaar. Voor 2017 staat een Noord-Amerikaanse tournee gepland voor ‘Frog’s Birthday’ (‘Kikker is Jarig’). Met onder andere ‘Spot’ (‘Dribbel’), ‘Guess How Much I Love You’ (‘Raad Eens Hoeveel Ik van je Hou’) en/of ‘The Rainbowfish’ (‘De Mooiste Vis in de Zee’) worden tournees in Azië en Australië/Nieuw-Zeeland gespeeld in de komende jaren. Voor 2018-2019 staat voor Noord-Amerika een coproductie gepland met Mermaid Theatre of Nova Scotia, een Canadees jeugdtheatergezelschap, en voor Australië een coproductie met een Australische producent van jeugdtheater.

In de periode 2017-2020 speelt Theater Terra 225 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 575.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 50.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 625.000 euro.

HISTORIE

Theater Terra ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds dertien voorstellingen van acht verschillende producties van Theater Terra bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Het jeugdtheatergezelschap Theater Terra maakt bewerkingen van bekende verhalen door middel van poppenspel en muziek. De vormgeving van de voorstellingen is beeldend. Het werk van de afgelopen jaren heeft zich gekenmerkt door gedegen acteerwerk en doeltreffende en passende beelden. De commissie is echter van mening dat deze gedegenheid in de afgelopen jaren in een aantal producties minder is dan voorheen. Bijvoorbeeld in ‘Finney’ vond de commissie het spel plichtmatig, met weinig bezieling. Bovendien beheersen in ‘Koning Arthur’ en ‘Ali Baba’ niet alle spelers de verschillende disciplines (zoals acteren, vertellen, dansen en zingen) even goed. In een aantal producties is het decor inventief, slim en multifunctioneel gemaakt, zoals in ‘Dribbel’ en ‘Ali Baba’, maar in andere gevallen vindt de commissie het decor karig en weinig tot de verbeelding sprekend, zoals in ‘Koekeloere’ en ‘Het kerstverhaal van Kleine Ezel’. De commissie constateert dat Theater Terra de gekozen, veelal populaire kinderboeken begrijpelijk en helder voor het voetlicht brengt bij de doelgroepen van verschillende leeftijden. De commissie vindt daarbij dat Theater Terra al enige tijd, zowel in inhoud als vorm, weinig artistieke ontwikkeling laat zien. De keuze voor de bekende boektitels is weinig oorspronkelijk; het zijn precies de kinderboeken die (wereldwijd) veel verkocht worden. Omdat de bewerkingen dicht bij het originele verhaal blijven en een authentieke keuze in de regie vaak ontbreekt, vindt de commissie de voorstellingen niet altijd veel toevoegen aan de kracht van het boek zelf. Er wordt weinig gezocht naar verdieping of een extra dimensie. Dat maakt de voorstellingen voorspelbaar, wat ten koste gaat van de zeggingskracht.
In de plannen voor de komende periode zijn de verhalen gebaseerd op de volgende thema’s: diversiteit, onzekerheid & verdraagzaamheid, jaloezie, egoïsme & onbaatzuchtigheid en doorzettingsvermogen. Theo Terra bouwt zijn werkzaamheden af en geeft het stokje over aan een artistiek kernteam van vier makers: Fons Merkies, Joris van Veldhoven, Marije Gubbels en Sytze Schalk. De commissie is positief over de kans die deze vier makers krijgen om de dragende kracht te zijn achter het werk van Theater Terra. Daarbij merkt de commissie wel op dat het vakmanschap van de verschillende makers wisselend is en op sommige gebieden nog onbekend. Zo is Fons Merkies vooral bekend als componist, maar is zijn ervaring als regisseur beduidend kleiner. De commissie is positief over het feit dat naast de ervaren en eigenzinnige Marije Gubbels een nieuwe maker als Joris van Veldhoven zijn talenten ontwikkelt, maar hoe het samenspel van de vier makers meer zal opleveren dan de som der delen is haar nog niet duidelijk. De aanvraag geeft geen inzicht in de motieven van Theater Terra om juist dit kernteam samen te stellen, en wat de meerwaarde is van deze combinatie van makers. Daarbij is de visie van de verschillende makers, zoals verwoord in de aanvraag, oppervlakkig en doet deze plichtmatig aan. Een gezamenlijke visie spreekt er niet uit, waardoor geen beeld ontstaat van de signatuur die het gezelschap in de komende jaren zal ontwikkelen. Daarnaast ontbreken een procesomschrijving en een aanduiding van de eindverantwoordelijkheid voor het artistiek product. Er worden wel toekomstige ontwikkelingen in het poppenspel geschetst, maar die vindt de commissie vooral van technische aard, gericht op het poppenspel zelf en niet wat ermee verteld zal worden. Bovendien heeft de commissie geen eigen visie op de thema’s aangetroffen. De gemene deler die in de aanvraag wordt aangedragen is dat de thema’s aansluiten bij de tijdgeest, maar de commissie vindt die uitleg weinig overtuigend. Behalve diversiteit zijn de thema’s van alle tijden en ze worden verder niet gespecificeerd voor een bepaalde doelgroep. De commissie verwacht dan ook dat de voorstellingen van Theater Terra een beperkte zeggingskracht zullen hebben, die vooral leunt op de eigen kracht van gekozen kinderboeken, maar dat het gezelschap daar te weinig een oorspronkelijke extra dimensie aan weet toe te voegen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Theater Terra heeft een naam opgebouwd als bespeler van de grote zalen met poppenspel. Het grootste deel van de voorstellingen betreft bewerkingen van bekende boeken voor de jeugd. Het gezelschap bereikt een groot publiek en speelt jaarlijks veel voorstellingen. De financiële situatie van Theater Terra vindt de commissie zorgwekkend. Het gezelschap heeft sinds enkele jaren te kampen met een substantieel negatief eigen vermogen. Ook de liquiditeit baart de commissie zorgen. De financiële basis van Theater Terra is derhalve wankel en dat vindt de commissie geen solide basis voor een jeugdtheatergezelschap dat veel voorstellingen speelt in de grote zalen in binnen- en buitenland.

Theater Terra behaalt voor jeugdtheaterbegrippen veel eigen inkomsten door veel voorstellingen te spelen. Daarmee gaan echter ook kosten gepaard die ervoor zorgen dat de exploitatie groeit. Het valt de commissie op dat, om deze groei van kosten te dekken, de verhouding tussen de eigen inkomsten en de overheidssubsidies verder opschuift naar publieke middelen: de overheidsbijdrage wordt hoger. Deze trend was al ingezet in de voorgaande periode. De commissie vindt dat Theater Terra weinig ambitie toont in het genereren van meer eigen inkomsten. Daarbij vindt de commissie het aangevraagde bedrag bij het Fonds voor 2017-2020 hoog. In de toelichting in de aanvraag, dat extra medewerkers uit het subsidieaccres worden gefinancierd, kan de commissie zich niet vinden. In de ogen van de commissie zouden de kosten van nieuw aangetrokken medewerkers niet louter uit publieke middelen moeten worden gefinancierd. Over de bedragen die Theater Terra aan publieksinkomsten per voorstelling in Nederland ontvangt, is de commissie positief. De beoogde uitkoopsommen in het buitenland liggen in de komende periode echter veel lager dan in Nederland, en dat vindt de commissie opmerkelijk en onwenselijk.

Marketing krijgt veel aandacht in het beleid van Theater Terra en dat vindt de commissie vanuit het oogpunt van ondernemerschap een sterk uitgangspunt. De groep trekt veel bezoekers per voorstelling in vergelijking met andere gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen. De doelgroepen zijn het uitgangspunt voor de inhoudelijke beslissingen van Theater Terra: het gezelschap heeft een duidelijk beeld van wat er speelt binnen de verschillende doelgroepen en stemt de artistiek-inhoudelijke keuzes daarop af. Daarnaast beschikt Theater Terra over een groot netwerk van professionele partners voor de verkoop en marketing van de voorstellingen. Voor de marketing gebruikt de groep naast de geëigende middelen ook samenwerkingen met uitgeverijen van kinderboeken. Verder wordt met de schouwburgen samengewerkt aan regionale marketing en publiciteit. Het is de commissie opgevallen dat de gemiddelde publieksopkomst in de grote zalen wordt geraamd op 355 bezoekers per voorstelling, terwijl de capaciteit van deze zalen begint bij 400 stoelen. Dat betekent dat Terra verwacht dat niet alle voorstellingen in de grote zalen sterk bezet zullen zijn. De commissie mist een reflectie hoe Terra wil voorkomen dat deze lage gemiddelde zaalbezetting leidt tot lagere uitkoopsommen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

De commissie plaatst het werk van Theater Terra binnen het genre jeugdtheater. Zowel in de basisinfrastructuur als in het vrije circuit zijn veel gezelschappen en producenten van jeugdtheater vertegenwoordigd, waardoor het aanbod aan jeugdtheater op de Nederlandse podia erg groot is. Er wordt binnen het jeugdtheater sinds enkele jaren veel poppentheater gemaakt, zowel binnen het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde circuit. Het werk van Theater Terra is in de ogen van de commissie in genre en presentatievorm niet onderscheidend binnen dit brede aanbod. De commissie vindt dat Theater Terra geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan professionele podiumkunsten zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Theater Terra in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Theater Terra heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie concludeert dat Theater Terra een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Theater Terra niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 625.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000