NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MUZIEKTHEATER DE PLAATS

INLEIDING

Muziektheater De Plaats, met artistiek leider Albert Hoex, is gevestigd in Arnhem en heeft een eigen huis: de TransformatiePlaats. Dit is de zogeheten Hijszaal van de voormalige gasfabriek. Naast Albert Hoex bestaat de artistieke kern uit zes artistieke, zakelijke en productionele medewerkers. De Plaats wil avontuurlijk muziektheater brengen op betekenisvolle locaties in de openbare ruimte. Het gezelschap heeft als missie om voorstellingen te maken die zowel tijdens het maakproces als bij de uitvoering betekenisvol is voor de gemeenschap. Daarbij wordt samenwerking gezocht met diverse instellingen binnen en buiten de kunsten, zoals woningcorporaties, wijkraden, landschapsarchitecten, kunstopleidingen, amateurverenigingen en kerkgenootschappen. Voor elke nieuwe productie vormt de locatie de inspiratiebron en wordt een nieuwe tekst geschreven en een nieuwe compositie gemaakt. Per project worden acteurs, muzikanten en componisten geëngageerd.

De Plaats heeft in de afgelopen jaren zijn werk ontwikkeld aan de hand van vier programma’s: kunsteducatie, gericht op het primair onderwijs; sociaal-artistieke (of community)projecten in de wijk; ‘Prateur-voorstellingen’ en muziektheaterproducties op basis van wereldmuziek die in eigen huis gespeeld worden. ‘Prateur-voorstellingen’ zijn locatieprojecten waarin professionals samenwerken met amateurs, zoals koren, harmonieorkesten en toneelverenigingen. Hierbij wordt steeds gezocht naar verbinding en betekenis, aldus de aanvraag. De voorstelling bestaat uit een serie van vijf tot zeven afgeronde scènes van een kwartier. Voor de komende periode wil De Plaats in artistiek opzicht inzetten op inhoudelijke verdieping en verdere professionalisering. Daarbij wordt nog nadrukkelijker een combinatie van westerse en niet-westerse (amateur)kunsten nagestreefd. Voor de periode 2017-2020 heeft het gezelschap de ambitie om langs bovenstaande vier lijnen per jaar gemiddeld acht nieuwe voorstellingen en reprises uit te brengen. Naast de educatieve en sociaal-artistieke projecten zijn dit gemiddeld twee ‘Prateur-voorstellingen’ en drie wereldmuziekproducties per jaar. Samenwerkingspartners zijn onder meer Toonkunstkoor Arnhem, orkest de ereprijs en Theatergroep Cactus. Als componisten worden onder anderen Andries van Rossem, Lucas Wiegerink en Stijn Hoes aangetrokken. In 2017 zal ‘Prateur Arnhem’ gespeeld worden op de oevers van de Rijn, waarbij ‘Das Rheingold’ van Wagner als inspiratiebron dient. In 2018 vormt ‘Macbeth’ de inspiratie voor een voorstelling over goed en kwaad in het Paleis van Justitie. De muziektheatervoorstellingen in eigen huis, zoals ‘De jongen in de koffer’ en ‘Wereldveranderaars’, worden ontwikkeld met muzikanten uit alle hoeken van de wereld en gaan onder meer over migratievraagstukken en andere wereldse zaken.

De subsidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunsten betreft met name de ‘Prateur-voorstellingen’ en de voorstellingen met wereldmuziek. In de periode 2017-2020 speelt De Plaats 95 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 150.000 euro.

HISTORIE

De Plaats ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door De Plaats beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘De Thuiskomst, een Hollandse Odyssee’, ‘Prateur Nijmegen’ en ‘Prateur Arnhem’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de kwaliteit als zwak.

Zij heeft waardering voor de missie van De Plaats om kunst te maken waarmee een verbond wordt aangegaan met de directe omgeving. De commissie ziet dit terug in de wijze waarop De Plaats zijn artistieke beleid gestalte geeft in de eigen regio. Met name de locatievoorstellingen die gespeeld worden op interessante plekken in Arnhem en omstreken, acht zij aansprekend voor zijn doelgroepen. De makers hebben ruime ervaring met het creëren van community- of sociaal-artistieke projecten. Uit de producties spreekt dan ook een professionele benadering met het werken met amateurs. Dat getuigt van vakmanschap. Desondanks stelt de commissie vast dat de kwaliteit van de professionele voorstellingen van De Plaats wisselend is. Hoewel de thematische uitgangspunten doorgaans op een aansprekende manier worden vertaald naar het werk, is er volgens de commissie sprake van een matige uitvoeringskwaliteit. Zo zijn de gesproken teksten niet altijd verstaanbaar en komt de muzikale component niet in alle gevallen goed uit de verf. Hierdoor blijft de boodschap die de makers aan het publiek willen overbrengen soms wat aan de oppervlakte. Ook de liedjes in de producties vindt zij weinig verrassend en niet altijd van een hoog niveau. Volgens de commissie wordt in de voorstellingen van De Plaats op inventieve en beeldende wijze gebruikgemaakt van de ruimte, al constateert zij ook dat de locatie niet altijd inhoudelijk gerelateerd is aan de voorstelling. Dit doet naar haar mening afbreuk aan de zeggingskracht van de voorstellingen.

De commissie vindt het uitgangspunt van het artistieke beleid voor de komende periode, “kunst die wil verbinden”, mooi en relevant. Het idee om met muzikanten uit alle hoeken van de wereld te gaan samenwerken is naar haar mening spannend en sluit goed aan bij het nieuwe beleid. De beoogde samenwerkingspartners, zoals Toneelgroep Oostpool en Theatergroep Cactus, zijn volgens de commissie goed gekozen en passend bij de voorgenomen producties. De commissie vindt de uitwerking van de voorgestelde projecten echter ontoereikend. Zo mist zij in vrijwel alle gevallen een motivering voor de gekozen onderwerpen of de thematiek. Hierdoor wordt onvoldoende duidelijk welk verhaal de makers met de voorstellingen willen vertellen. Daarbij ontbreekt bij alle plannen een beschrijving van de inhoud. Waaruit bijvoorbeeld de nieuwe blik op Bachs werk zal bestaan in ‘De jonge Mattheüs’, wordt niet toegelicht. Ook de muzikale concepten zijn mager uitgewerkt of ontbreken in het geheel; dit geldt onder meer voor de ‘Prateur-projecten’ die in 2017 en 2018 gerealiseerd worden en voor de coproductie met Theatergroep Cactus. Ten slotte is de commissie van mening dat De Plaats weinig reflecteert op het beleid van de afgelopen jaren. Zij mist hierdoor een relatie met de wijze waarop het gezelschap bijvoorbeeld het concept van de ‘Prateur-voorstellingen’ verder wil ontwikkelen en verdiepen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie kwalificeert het ondernemerschap als goed.

Zij stelt vast dat muziektheater De Plaats in de afgelopen jaren voornamelijk met projectsubsidies voorstellingen heeft geproduceerd en er in is geslaagd om de organisatie financieel gezond te houden. Dat komt onder meer doordat het gezelschap een relatief hoog percentage eigen inkomsten weet te genereren. De commissie is bovendien van mening dat er een zeer ondernemende houding spreekt uit de aanvraag. De Plaats heeft zich op overtuigende wijze weten te verankeren in Arnhem en omgeving, waar het gezelschap een breed netwerk heeft weten op te bouwen. Daarbij is de organisatie niet alleen binnen de culturele infrastructuur, maar ook met het bedrijfsleven en met diverse overheidsinstellingen samenwerkingsverbanden aangegaan. Voor de komende periode heeft De Plaats op alle fronten, van publieksbereik tot het werven van eigen inkomsten, in meer of mindere mate een uitbreiding voor ogen. Op grond van de ontwikkelingen in het verleden en de goede uitwerking van de plannen, acht de commissie deze groei aannemelijk. Zo stijgen de activiteitenlasten onder meer door de voorgenomen en goed beargumenteerde uitbreiding van het artistieke en zakelijke team. Er is bovendien sprake van een evenwichtige balans in het dekkingsplan. De commissie is positief over de geraamde bijdragen van private fondsen en de aanzienlijke inkomsten die de aanvrager uit sponsorbijdragen van particulieren en bedrijven verwacht te genereren en noemt de plannen op dit punt weloverwogen. Wel stelt zij vast dat de publieksinkomsten in de afgelopen periode per jaar forse schommelingen vertonen en dat deze fluctuaties niet worden toegelicht in de aanvraag. Alhoewel de commissie een strategie voor (financiële) tegenvallers mist, blijkt uit de plannen dat het gezelschap in staat is om zeer efficiënt en met minimale lasten voorstellingen te produceren.

De Plaats heeft een duidelijke visie hoe zij zich wil positioneren in het veld. Dankzij de spraakmakende locatievoorstellingen, die het gezelschap al geruime tijd in de eigen regio maakt, heeft het gezelschap een herkenbare signatuur ontwikkeld. Bovendien heeft De Plaats een helder beeld van haar doelgroepen, dat onder meer gevormd is op basis van het publieksonderzoek dat het gezelschap al een aantal jaren uitvoert. De beschreven doelgroepen sluiten volgens de commissie logisch aan op de verschillende producties die het gezelschap maakt. Zij waardeert bovendien de speciale aandacht voor publiek van niet-westerse afkomst. De plannen op het gebied van communicatiemiddelen vindt de commissie overtuigend. Er wordt ingezet op social media, wat de commissie een adequaat middel vindt. Er worden veel uitvoerenden bij de projecten betrokken die voor veel aandacht op social media kunnen zorgen. Zowel doordat er met grote groepen amateurkunstenaars wordt samengewerkt als het feit dat op scholen wordt gespeeld, dragen naar haar mening eveneens bij aan de verdere publieksontwikkeling. Op grond hiervan acht de commissie de geraamde stijging van de bezoekersaantallen voor de komende periode dan ook geloofwaardig .

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Muziektheater De Plaats maakt in de eerste plaats locatie(muziek)theater, waarbij de locatie een onlosmakelijk deel van de dramaturgie uitmaakt. De commissie stelt vast dat er zowel binnen de Basisinfrastructuur als in het ongesubsidieerde circuit relatief weinig gezelschappen zijn die vergelijkbaar aanbod maken. Daarnaast creëert De Plaats muziektheater op basis van wereldmuziek. Ook dit genre wordt volgens de commissie in beperkte mate getoond op de Nederlandse podia, maar tegelijkertijd vindt de commissie het werk van De Plaats niet uniek. De commissie vindt dat het werk van De Plaats een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

De Plaats is gevestigd in Arnhem en is zeer actief in de stad en de eigen regio. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Arnhem en omgeving minder groot is dan in de vier grote steden in de Randstad. Tegelijkertijd is er geen sprake van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In de periode 2013-2015 heeft De Plaats relatief weinig in andere regio’s gespeeld en in de periode 2017-2020 staat de aanvrager een vergelijkbare geografische spreiding voor ogen. De commissie vindt dat De Plaats een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding levert.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van muziektheater De Plaats te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 150.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel601.250€ 75.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 150.000
Toegekend bedrag per editie€ 150.000

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000