NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

DE KIFT

INLEIDING

De Kift is een muziekgezelschap uit de Zaanstreek. De band verzorgt optredens in binnen- en buitenland in popzalen, theaters en op festivals. De Kift componeert zijn eigen muziek, neemt die op en verspreidt die in eigen beheer. Daarnaast maakt de band muziek voor films en documentaires. De Kift staat onder artistieke leiding van voorman Ferry Heijne en zakelijk leider Marco Heijne.

De missie van De Kift is het maken van kwalitatief hoogstaande cultuurproducties met een duidelijke, eigen ‘Kift-uitstraling’: een energieke mengvorm van popmuziek, fanfare en literatuur in een kenmerkende muzikale stijl en vormgeving. Daarmee wil de band een nog breder publiek in contact brengen met (pop)muziek, theater, film en literatuur en het gedachtegoed van De Kift overdragen aan anderen. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft de band zijn hoofddoelstelling aangevuld met het doel de eigen kennis, ervaring en visie op podiumkunst (in het bijzonder muziek) over te dragen. Naar eigen zeggen kenmerkt de band zich door kwaliteit, samenwerking, onafhankelijkheid en een eigen regie. De producties zijn gericht op een breed en divers publiek en hebben een eigen signatuur: een kenmerkende muzikale stijl, combinaties van diverse kunstdisciplines, gebruik van de Nederlandse taal en literatuur, een eigen vormgeving die tot uiting komt in decors, kleding en cd-verpakkingen en een niet-alledaags instrumentarium. Aansluitend op recente maatschappelijke ontwikkelingen zoals kleinschaligheid en ambachtelijkheid zoekt De Kift naar een nieuwe manier van muziek verspreiden via internet: uitgaven in kleine oplage en bijzondere verpakking en visuele aspecten zoals het maken van clips. De artistieke ambitie voor de komende jaren is ‘meer naar buiten en meer van buiten naar binnen’: De Kift richt zich op nieuwe doelgroepen via samenwerking met partners. Daarin neemt De Kift meer dan in het verleden de eigen regie in handen. Het verspreiden van zijn muzikale gedachtegoed wil de band tot stand brengen door anderen te betrekken bij het tot stand komen van de producties en samenwerking te zoeken met (jong) talent uit verschillende kunstdisciplines. Maar ook met talent op zakelijk en/of productioneel vlak. Vanuit het Do It Yourself-uitgangspunt wil de band zich ontwikkelen door gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan, experimenten toe te staan en open te staan voor nieuwe inzichten.

Voor de jaren 2017-2018 beschrijft De Kift de volgende activiteiten: het uitbrengen van een studioalbum met een promotietournee, met als werktitel ‘Tijd’. Op dat album worden de uiteenlopende facetten van dit fenomeen belicht aan de hand van een verhaal over eenzaamheid, schoonheid en het ‘nu’, dat geestdriftig gevierd wordt in een poging aan de vergankelijkheid te ontsnappen. Het album komt in 2017 uit en De Kift zal de voorstelling vijftig keer uitvoeren in het clubcircuit en op festivals in Nederland, Frankrijk en België. De tournee loopt door tot voorjaar 2018. De productie en acquisitie in Nederland is in eigen handen. In het buitenland wordt gewerkt met lokale agents. Naast ‘Tijd’ wordt een tweede studioalbum uitgebracht (ook inclusief promotietournee), met als werktitel ‘Water’. De muziek van dit album vormt (tevens) de soundtrack van een muzikale roadmovie in samenwerking met documentairemaker Sanne Rovers. Daarin reist De Kift met een boot door Nederland, ontmoeten zij (gewone) verhalenvertellers langs de waterkant en omlijsten zij hun verhalen met muziek van de nieuwe plaat. Zo zal ‘Water’ een theatrale, poëtische weerspiegeling vormen van het Nederland van nu. Naast de uitzending op tv zal een clubtour plaatsvinden en organiseert De Kift filmvertoningen en optredens rondom het water. De productie en acquisitie van de tournee is in handen van De Kift; de film wordt geproduceerd door Stichting Docmakers. Het project start in de tweede helft van 2017: in de wintermaanden wordt gefilmd, en de film komt na de zomer van 2018 uit. Ook neemt de band zich voor een locatietheatervoorstelling te maken in het kader van het conceptplan Radius, met als werktitel ‘Het Proeflokaal’. Dit is een samenwerkingsverband met het Drentse PeerGroup.

In de periode 2017-2020 speelt De Kift 48 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 229.200 euro.

HISTORIE

Stichting Moer-Staal ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds veertien voorstellingen en/of concerten van zeven verschillende producties van De Kift bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De Kift is in het verleden zijn tijd ver vooruit geweest met zijn uitgesproken Do It Yourself-mentaliteit, wat medebepalend is geweest voor de authenticiteit van de voorstellingen en de geloofwaardigheid van de band. De commissie beschouwt De Kift als eigenzinnig en communicatief richting zijn publiek; het is een band die zich onderscheidt door de timing en dictie waarmee de teksten gebracht worden. Ten aanzien van het vakmanschap is de commissie echter van mening dat nauwelijks een ontwikkeling is waar te nemen in de uitvoeringskwaliteit van de band. Deze bevindt zich volgens de commissie al jaren op hetzelfde niveau, waardoor de indruk ontstaat dat kennelijk niet wordt gestreefd naar het aanscherpen van de minder sterke punten. Dat de band schatplichtig is aan de esthetiek van de punk, maakt dit aspect in de ogen van de commissie niet minder relevant. Ten aanzien van de literaire kwaliteit van de teksten merkt de commissie op dat er sprake is van verandering van thematiek, als gevolg van een veranderend perspectief van de tekstschrijver op de wereld om hem heen. Zij ontwaart ook op dat gebied echter weinig artistieke ontwikkeling in kwalitatieve zin.

Met betrekking tot de plannen voor de periode 2017-2020 merkt de commissie op dat deze in haar ogen matig zijn onderbouwd. In de aanvraag worden producties beschreven rondom de thema's ‘Tijd’ en ‘Water’, waarbij een aantal ideeën en inspiratiebronnen worden genoemd. Dit wordt echter niet vertaald in een uitwerking op grond van een overtuigende artistieke visie. In de plannen wordt een schets van de voorstellingen gegeven door tamelijk losjes te verwijzen naar diverse onderwerpen en bronnen. De commissie ziet niet hoe de verschillende elementen op een oorspronkelijke wijze worden samengebracht. Zij kan zich weliswaar wel enige voorstelling maken van de beschreven producties op basis van de beproefde werkwijze van De Kift, maar zij vindt dat niet helder is beschreven hoe de gekozen thematiek tot uiting komt in de muzikale en theatrale vorm.

De commissie is positief over de samenwerkingen die De Kift in de komende jaren wil aangaan met Docmakers en theatergezelschap PeerGroup; zij verwacht dat deze partners een goede bijdrage kunnen leveren aan de totaalbeleving die De Kift nastreeft. Echter, op grond van de plannen is de commissie er niet van overtuigd dat de muzikale inbreng van De Kift van grote betekenis zal zijn als het gaat om de zeggingskracht van de producties. Binnen de reguliere activiteiten wil De Kift ook ruimte bieden aan talent dat zich bij de band kan ontwikkelen. Dit sluit volgens de aanvraag aan bij het uitgangspunt om buiten de gebaande paden te gaan en open te staan voor nieuwe inzichten. Dit vindt de commissie een tamelijk algemene doelstelling, die weinig inzicht biedt in de impulsen die volgens De Kift in het bijzonder bijdragen aan de eigen artistieke ontwikkeling.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De financiële positie van De Kift geeft reden tot zorgen: exploitatietekorten in 2014 en 2015 hebben geleid tot een negatief eigen vermogen en een ongunstige liquiditeit en solvabiliteit ultimo 2015. In de aanvraag worden plannen beschreven om de eigen inkomsten te vergroten in de komende periode, met behulp van nieuwe verdienmodellen en het verkopen van de eigen muziek en beeldende kunst aan derden. Deze plannen zijn volgens de commissie echter mager uitgewerkt en leiden volgens de begroting niet tot substantiële extra inkomsten. De Kift verwacht in de komende jaren bovendien een dalende lijn in de ontwikkeling van de publieksinkomsten te kunnen ombuigen, zo blijkt uit de begroting. De commissie mist in dit verband echter een reflectie op de resultaten uit het verleden die deze aanname steunt.

De commissie vindt het positief dat De Kift veel aandacht besteedt aan een efficiënte bedrijfsvoering en risicobeheersing, waarbij wordt geanticipeerd op risico's die gepaard gaan met de samenwerking met derden. De commissie is evenwel van mening dat de risico's door dit plan toenemen: De Kift concentreert zich op een kleiner aantal producties, waardoor de ambities voor het rendement (publieksbereik en gemiddelde inkomsten per productie) worden opgeschroefd. Het is volgens de commissie niet aannemelijk dat met de beschreven producties aanzienlijk meer inkomsten per voorstelling zullen worden gerealiseerd dan in de afgelopen jaren.

De Kift richt zich in de aanvraag op doelgroepen die goed passen bij de voorstellingen die worden ontwikkeld. In zijn visie op de eigen positie in het veld gaat de band echter voorbij aan partijen die vergelijkbaar aanbod produceren. Dat terwijl er in toenemende mate sprake is van raakvlakken met het werk van andere artiesten en producenten binnen de popmuziek en het muziektheater. De inzet van de verschillende communicatiemiddelen wordt onderbouwd met een analyse van het bereik via social media. De commissie vindt het positief dat in de communicatie wordt uitgegaan van een persoonlijke benadering van het publiek. Daarbij worden de specialiteiten van De Kift, zoals het artwork, de liedteksten, decors en kostuums, zo goed mogelijk benut en is er een zorgvuldige balans tussen online en offline communicatie.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij rekent de activiteiten van De Kift tot de popmuziek, een genre dat ruim is vertegenwoordigd op de podia en festivals in Nederland. De producties van De Kift worden gekenmerkt door het gebruik van theatrale middelen, waaronder elementen uit de literatuur en beeldende kunsten. De commissie is echter van mening dat een dergelijke interdisciplinaire benadering redelijk veel voorkomt binnen de podiumkunsten in brede zin, als ook in de popmuziek.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

De Kift is gevestigd in Koog aan de Zaan, waar het podiumkunstenaanbod vrij klein is, maar voert daar maar incidenteel activiteiten uit. De Kift heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstelling echter ook een groot aandeel concerten en voorstellingen in andere steden en regio's gespeeld, en zal dat volgens de aanvraag ook blijven doen in de komende periode. De commissie vindt dat De Kift daarmee een grote bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van De Kift te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 229.200
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel302.800€ 84.000
Circuit groot183.900€ 70.200
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 229.200
Toegekend bedrag per editie€ 229.200

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000