Wet open overheid (Woo)

Verzoek om informatie indienen
U mag informatie opvragen over het handelen van het Fonds Podiumkunsten. U maakt dan gebruik van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het indienen van een verzoek om informatie
U dient uw verzoek om informatie schriftelijk in, per post of per e-mail. U richt het verzoek aan de contactpersoon Woo van het Fonds.

Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het moet gaan om informatie die is neergelegd in documenten die in het bezit zijn van het Fonds. De informatie die u wilt ontvangen, moet dus ergens zijn vastgelegd bij het Fonds.

Verder moet het informatie betreffen die verband houdt met de publieke taak (beleid en bedrijfsvoering) van het Fonds. Indien u vragen heeft over het indienen van een verzoek, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo van het Fonds.

In beginsel brengt het Fonds geen kosten voor de behandeling van een verzoek om informatie in rekening. Als informatie niet digitaal wordt verstrekt, kan het Fonds kosten in rekening brengen afhankelijk van de omvang van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. De contactpersoon Woo zal hierover altijd eerst in overleg treden met de verzoeker.

Beoordeling verzoek
Het Fonds beoordeelt of de informatie openbaar kan worden gemaakt. Als het verzoek te algemeen is geformuleerd, neemt de contactpersoon Woo contact met u op om het verzoek te specificeren.

Het Fonds neemt na vier weken een besluit over uw verzoek. Als het verzoek (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd, wordt de informatie aan u verstrekt. Als het verzoek wordt afgewezen, motiveert het Fonds waarom de informatie niet openbaar kan worden gemaakt.

Als het Fonds de gevraagde informatie openbaar maakt, betekent dat dat de informatie vanaf dat moment publiek toegankelijk is. Het besluit en de verstrekte informatie worden bekendgemaakt op de website van het Fonds.

Contactpersoon Woo
De contactpersoon Woo bij het Fonds is Matthijs de Ridder. Bel het algemene nummer van het Fonds en de receptionist verbindt u door: 070-7072700 of stuur een e-mail naar m.ridder@fondspodiumkunsten.nl.