Staatssecretaris Uslu publiceert Uitgangspuntenbrief 2025 - 2028

19 juni 2023
nws.1369.uitgangspuntenbrief1.webp

Op 16 juni 2023 heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) de Tweede Kamer geïnformeerd over haar beleidsuitgangspunten voor de periode 2025-2028. In de Uitgangspuntenbrief geeft ze duidelijkheid over de gewenste inrichting van de Basisinfrastructuur en de opdracht aan de rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten.
De brief geeft antwoord op een aantal prangende vragen voor het Fonds en onze aanvragers: welke opdracht en budget krijgen we mee de komende vier jaar en wat wordt de planning van de meerjarige subsidieregeling voor festivals en producerende gezelschappen, ensembles en makers? We geven hieronder een update.

Opdracht 2025-2028 en financieel kader
We zijn blij om in het beleidskader van de staatssecretaris te lezen dat we onze ingezette beleidslijnen als Fonds kunnen voortzetten, waarbij we ons richten op drie hoofddoelstellingen:

Bijdragen aan een sterke artistieke ontwikkeling van de podiumkunsten met ruimte voor een diversiteit aan genres, generaties en stemmen.

Bijdragen aan ontwikkelingen die van waarde zijn voor de actuele en toekomstige impact van de sector, alsmede zorgdragen dat de sector blijft aansluiten bij veranderende behoeften van een breed publiek

Bijdragen aan geografisch goed gespreide speel- en productiemogelijkheden.


Budget
Verder blijkt uit de brief dat het Fonds Podiumkunsten in de periode 2025-2028 72,3 miljoen euro per jaar tot beschikking heeft voor haar opdracht. Dit geeft rust; het betekent dat het totaal beschikbare budget voor het Fonds gelijk blijft aan de huidige periode. Bij de uitwerking van het beleidsplan 2025-2028 van het Fonds en de opzet van de nieuwe meerjarige subsidieregeling wordt nader ingevuld hoe het beschikbare budget verdeeld wordt over de diverse doelstellingen, de regelingen en de programma’s.
De staatssecretaris spreekt expliciete waardering uit voor recente regelingen zoals de Podiumregeling, die het presenteren en produceren van aanbod in het hele land mogelijk maakt en continueert investeringen in Upstream: Music, gericht op popmuziek.

Aanpassing meerjarige regeling
Het ministerie van OCW geeft ook meer duidelijkheid over het proces en de inrichting van de meerjarige regeling van het Fonds Podiumkunsten, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. De basis van de regeling 2025 -2028 blijft gelijk aan die van de huidige periode. Wel worden er enkele wijzigingen meegenomen vanuit de beleidsprioriteiten van de staatssecretaris en de actuele ontwikkelingen.

Bij het aanpassen van de regeling laat het Fonds zich voeden door inzichten uit de sector. Zo voeren we gesprekken met de brancheorganisaties en met (potentiële) meerjarige aanvragers. Begin deze maand organiseerde het Fonds o.a. twee rondetafelgesprekken waar een dwarsdoorsnede van aanvragers voor meerjarige subsidie met het Fonds heeft meegedacht over een aantal pittige vraagstukken, zoals fair practice en de spreiding van rijkssubsidies. Deze belangrijke speerpunten, waar ook de staatssecretaris in haar brief nadrukkelijk naar verwijst, krijgen straks een nadere uitwerking in het beleidsplan en de meerjarige festivalsubsidie en meerjarige productiesubsidie, net als andere actuele thema’s zoals diversiteit en inclusie, digitalisering en de positie van makers in de sector. Het Fonds neemt de aanwijzingen van de staatssecretaris hierover mee bij de herziening van de regeling.

Planning meerjarige regeling 2025-2028
Het proces en de planning van het rijk, de rijkscultuurfondsen en een aantal grote gemeenten is op elkaar afgestemd, wat het proces voor aanvragers overzichtelijker maakt. Dat betekent dat de planning van de meerjarige regeling net iets anders is ingestoken dan de vorige beleidsperiode. Een gevolg hiervan is dat het loket voor het indienen van een aanvraag een maand eerder sluit dan voorheen. We attenderen iedereen graag op de sluitingsdatum van 31 januari 2024. Daarmee zullen de besluiten van het Fonds ook een maand eerder worden bekendgemaakt.

Het tijdspad voor de meerjarige regeling is als volgt:

eind oktober: presentatie van de meerjarige regeling aan de sector
1 december 2023: openstelling van het loket voor aanvragers bij het Fonds
dec - 31 jan 2024: één of twee inloopspreekuren
31 januari 2024: sluiting loket voor aanvraag meerjarige regeling
begin juli 2024: bekendmaking besluiten Fonds meerjarige regeling

Op de hoogte blijven?
Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor updates over het beleidsplan en de meerjarige regeling van het Fonds. Zodra we de concrete datum voor de presentatie in oktober weten, zullen we deze bekendmaken en breed delen.

Heb je als (potentiele) aanvrager nu al een vraag, dan kun je deze stellen door ons te mailen via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl.
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun