di. 2 december 2014

Wat doet het Fonds Podiumkunsten met de extra middelen voor talentontwikkeling?

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.


Onze nieuwe regeling wordt gepubliceerd op 1 juli 2015, zodat vanaf de tweede ronde in dat jaar kan worden aangevraagd.

Wat doen we in de tussentijd?
Een nieuwe regeling schrijven kost om verschillende redenen tijd.
Want een nieuwe regeling staat niet op zichzelf. Aanbodsubsidies moeten doorstroming en dynamiek bewerkstelligen zodat een zo groot mogelijke verscheidenheid aan voorstellingen en concerten door makers uit alle hoeken van de podiumkunstensector op de Nederlandse podia te zien zijn. En met de subsidies voor podia en festivals proberen we het op een zo groot mogelijk aantal plaatsen in ons land aantrekkelijk te maken om dat aanbod te programmeren. Een balans vinden (bijvoorbeeld in de verhouding tussen budgetten voor aanbod en afname, of tussen de verschillende disciplines/genres) vergt nog behoorlijk wat uitzoekwerk.

Maar ook het formuleren van doelstellingen en borgen dat we na verloop van tijd iets kunnen zeggen over de mate waarin het beoogde effect ook daadwerkelijk is bewerkstelligd door de inzet van deze nieuwe subsidieregeling, is niet iets dat op een achternamiddag in elkaar geknutseld kan worden. De extra middelen zijn maar voor een periode van twee jaar beschikbaar en het effect van de nieuwe regeling moet (samen met o.a. de resultaten van de monitoring die het ministerie uitvoert) volgens het Fonds in de loop van de komende twee jaar voldoende aanknopingspunten bieden om vanaf 2017 een definitiever antwoord te kunnen formuleren op de vragen rondom de rijksverantwoordelijkheid ten aanzien van talentontwikkeling.

Goedkeuring
En dan is er tot slot nog de formele kant: een nieuwe regeling moet worden goedgekeurd door onze eigen Raad van Toezicht en vervolgens door de minister.

Tijdspad
In tijd ziet het proces tot aan 1 juli 2015 er als volgt uit:
Tot 1 maart 2015: onderzoek uitvoeren en uitgangspunten nieuwe regeling formuleren
Tussen 1 maart en 1 april 2015: raadplegen relevante dwarsdoorsnede podiumkunstensector
Na raadplegen sector tot 15 mei 2015: schrijven nieuwe regeling en toelichting daarop
Tussen 15 mei en 1 juli 2015: regeling voorleggen aan Raad van Toezicht en ministerie OCW
1 juli 2015: publicatie in de Staatscourant

Lees de brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een uitwerking van de brief over talentontwikkeling in de cultuursector op www.rijksoverheid.nl

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer