MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

MOTEL MOZAïQUE

Inleiding

Stichting Motel Mozaïque organiseert jaarlijks meerdere culturele programma’s en concerten in Rotterdam. Motel Mozaïque is ontstaan uit het evenement ‘Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa’ en opgezet door programmamaker Harry Hamelink. De organisatie heeft de ambitie om de stad Rotterdam te laten bruisen met vooruitstrevende, diverse cultuur, door het hele jaar door aanwezig te zijn op verschillende locaties en verrassende plekken en mensen op een gastvrije manier samen te brengen. Het jaarlijks terugkerende multidisciplinaire Motel Mozaïque Festival is naar eigen zeggen in vijftien jaar uitgegroeid tot een nationaal en internationaal gewaardeerd evenement.

Het festival zet de ingezette lijn van de voorgaande jaren voort en gaat ook in de periode 2017-2020 op zoek naar de meest interessante hedendaagse binnen- en buitenlandse beeldende kunst, de beste nieuwe internationale en nationale muziek, indringend theater en architectuur. Het motto blijft ‘gastvrijheid’ en het centrale thema luidt ‘Stad en transitie’. De organisatie ziet het als haar nieuwe taak om met een producerende rol een bijdrage te leveren aan nieuw aanbod en haar kennis en brede netwerk te delen met jonge makers en jonge professionals uit verschillende kunstdisciplines. Een van de doelstellingen voor de komende periode is om het Motel Mozaïque Festival uit te breiden van twee naar vier dagen en zo de rol van theater, dans en performance tijdens het festival te vergroten. De extra twee dagen maken het volgens de aanvrager mogelijk om de grote zaal van de Schouwburg niet alleen voor grote muziekacts te gebruiken, maar ook in te zetten voor grotezaalproducties en premières. Tijdens de eerste twee dagen van het festival zal het zwaartepunt van de programmering bij theater en performance liggen, tijdens de laatste twee dagen bij de muziekprogrammering. Een andere doelstelling op het gebied van theater en performance is om nieuwe namen in Nederland te introduceren en nieuwe samenwerkingen tussen verschillende jonge makers uit verschillende disciplines te initiëren. Het festival wil behalve het aantal dagen ook het aantal locaties uitbreiden en samenwerken met de organisaties aldaar.

De muziekprogrammering blijft de stuwende kracht achter het festival. Het programmeren van bands op bijzondere locaties krijgt de komende jaren extra aandacht. Theater, dans en performance zullen nadrukkelijker in het programma aanwezig zijn. In de grote zalen zullen groots gemonteerde voorstellingen te zien zijn en in de kleinere locaties worden kleinere producties en jong talent gepresenteerd. In samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg programmeert de organisatie meer (inter)nationale premières. Verder wil de organisatie meerdere coproducties maken en presenteren in samenwerking met diverse nationale en internationale partners.

Stichting Motel Mozaïque vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

Historie

Stichting Motel Mozaïque ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

De commissie kent het festival als een intiem festival, waar het hoofdmotto gastvrijheid en de avontuurlijke muziekprogrammering tot een bijzondere beleving leiden. Ze is positief over de kwaliteit van de muziekprogrammering en het vakmanschap van de betrokken programmeurs. Het festival programmeert volgens haar op een oorspronkelijke wijze authentieke en kwalitatief hoogstaande muziek. Volgens de commissie hebben de muziekoptredens een open en intiem karakter, waardoor het publiek aandachtig blijft kijken en luisteren. Deze openheid en intimiteit dragen volgens de commissie bij aan de beoogde publieksbeleving. Zij is dan ook positief over de zeggingskracht van Motel Mozaïque. Ook het gegeven dat het festival zich niet concentreert op één festivallocatie maar plaatsvindt op diverse plekken in de stad, draagt hieraan bij. De commissie is, kortom, positief over de wijze waarop Motel Mozaïque het publiek op een laagdrempelige manier in contact brengt met vaak nog niet gekende muziekstromingen.

De commissie vindt dat Motel Mozaïque maatschappelijke en ruimtelijke onderwerpen op een aansprekende manier met elkaar verweeft en zij is ook positief over de manier waarop het festival de stad als inspiratiebron gebruikt. De zogenaamde plekken van transitie die worden opgezocht, geven het festival volgens de commissie een meerwaarde, niet alleen voor het publiek, maar ook voor de artiesten. Zij vindt het thema ‘Stad en transitie’ ook goed daarop aansluiten en tevens een passend thema voor de stad Rotterdam. Positief is de commissie in dat kader over het feit dat het festival niet alleen samenwerkt met culturele instellingen in Rotterdam, maar ook met tal van andere maatschappelijke organisaties. Daarmee creëert de organisatie en breed draagvlak voor haar activiteiten.

De belangrijkste ambities voor de komende periode betreffen de uitbreiding van de programmering naar vier dagen en de verdere verdieping van de theater- en dansprogrammering. De organisatie streeft volgens het plan naar meer premières op het festival. Ook zal ze voorstellingen (co)produceren. Hoewel de commissie in de basis positief staat tegenover deze ambities, plaatst ze een aantal kanttekeningen bij de onderbouwing en uitwerking ervan. De avontuurlijkheid en oorspronkelijkheid van de muziekprogrammering ontbreekt volgens de commissie in de theater- en dansprogrammering, die wat minder uitgesproken van karakter is. De commissie mist verrassende namen in dit deel van de programmering. Bovendien wordt haar niet duidelijk uit de aanvraag hoe het festival een overkoepelende samenhang in de totale programmering zal aanbrengen. Zij mist bijvoorbeeld een artistiek-inhoudelijke link tussen de muziekprogrammering en de rest van het geprogrammeerde aanbod. Hier lijkt zich volgens de commissie het gemis te wreken van een artistieke visie, die de aanvrager kan hanteren voor zowel de muziekprogrammering als de programmering van andere podiumkunstvormen.

Tot slot merkt de commissie op dat Motel Mozaïque de voorlopersrol die het festival voorheen met een cutting edge muziekprogrammering innam, in de afgelopen jaren enigszins is verbleekt. Zij signaleert dat er diverse vergelijkbare festivals in het land zijn die zich, in navolging van Motel Mozaïque, volgens de commissie inmiddels scherper profileren met een innovatieve state-of-the-art-muziekprogrammering.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

Motel Mozaïque heeft naar de mening van de commissie een aantal interessante formats ontwikkeld voor de komende edities, waaronder ‘GrensGeluid’, ‘Distinguished Dreams’ en het gastcuratorschap. Deze ideeën zijn concreet uitgewerkt in het plan en hebben volgens de commissie potentieel een positieve impact op de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. De formats stimuleren de uitwisseling van ervaringen en expertise tussen geprogrammeerde genres en stromingen.

Daarnaast voegt volgens de commissie het samenbrengen van een grote diversiteit van performers iets toe aan de ontwikkeling van de podiumkunsten, zoals de combinatie van singer-songwriters en dans. Door deze experimenten zoekt de aanvrager verbanden tussen disciplines, waardoor deze elkaar kunnen inspireren en nieuwe ontwikkelingen teweeg kunnen brengen. Het experimenteren met nieuw vormen en het stimuleren van crossovers tussen verschillende muziekgenres en podiumkunstdisciplines, gebeurt inmiddels echter veelvuldig op andere plekken in de podiumkunsten. De aanpak van Motel Mozaïque is hierdoor volgens de commissie, hoewel interessant, niet uniek.

Tot slot is de commissie positief over het feit dat de organisatie jonge productie- en publiciteitsmedewerkers, festivalorganisatoren en programmeurs de gelegenheid geeft zich binnen het festival te ontwikkelen. Daarmee draagt de aanvrager volgens haar bij aan de aanwas van nieuw talent voor de ondersteunende functies binnen de podiumkunsten.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap van als ruim voldoende.

De financiële uitgangspositie is op grond van de cijfers redelijk gezond. De commissie heeft waardering voor het feit dat de organisatie in de afgelopen periode in staat is gebleken een fors negatief eigen vermogen om te zetten in een bescheiden positief bedrag. Het voorgaande geeft de commissie vertrouwen in de bedrijfsvoering van Motel Mozaïque. Tegelijkertijd mist de commissie in de plannen wel een strategie om in de toekomst eventuele tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen en op te vangen.

Er is naar de mening van de commissie sprake van een evenwichtige financieringsmix. Volgens de begroting stijgen in de komende periode de eigen inkomsten licht ten opzichte van het gemiddeld behaalde resultaat in de periode 2013-2015. De post ‘publieksinkomsten’ stijgt van de eigen inkomsten het meest, doordat de organisatie in de komende jaren een flinke stijging van het aantal betaalde bezoeken per jaar verwacht. Dit streven vindt de commissie aansluiten bij met de wens van de organisatie om van een tweedaags festival weer te groeien naar een vierdaags festival, dat het voorheen was. Tegelijkertijd is de begrote stijging in publieksinkomsten volgens haar bescheiden in relatie tot het beoogde aantal betaalde bezoeken. De gemiddelde opbrengst per betaald bezoek blijkt uit de aangeleverde gegevens in de komende jaren te dalen. Omdat deze terugval in de plannen nergens wordt verklaard en omdat in het plan staat dat de aanvrager het huidige prijsbeleid zal voortzetten, is de commissie kritisch op dit punt.

Positief vindt de commissie dat in de nieuwe cultuurplanperiode het festival nieuwe afspraken gaat maken met de locatiepartners, waardoor er meer mogelijkheden zullen zijn om horeca-inkomsten te generen. Daarnaast gaat het festival meer inzetten op sponsors en heeft het met Grolsch/Kornuit al een belangrijke sponsor aan zich weten te binden. De organisatie zal investeren in mankracht voor sponsoring en marketing en zal een speciale mediakit samenstellen om het festival te introduceren bij bedrijven. Wat hier echter ook wringt, en voor de commissie zwaar weegt, is dat het rendement van de extra inzet en de daarmee stijgende kosten summier is. De posten ‘horeca-inkomsten’ en ‘sponsorinkomsten’ stijgen nauwelijks als die worden afgezet tegen het gemiddelde van 2013-2015. De commissie vindt daarom dat de begroting de plannen wat betreft het verwerven van sponsorinkomsten beperkt weerspiegelt.

Wat de kosten betreft, merkt de commissie op dat de verschillende begrotingsposten over de gehele linie stijgen. De commissie vindt dat in overeenstemming met de inhoudelijke plannen waarbij het festival in aantal dagen groeit en tevens extra investeert in de theater- en performanceprogrammering. Ook vindt de commissie het positief dat de organisatie door middel van het delen van kantoorruimte bespaart op de beheerslasten materieel.

De commissie is positief over de publieksvisie van de organisatie. De aanvrager voert elk jaar een onderzoek uit onder de bezoekers en heeft zodoende een goed beeld van haar doelgroepen. Het festival weet een passend publiek aan zich te binden en de commissie vindt de out-of-the-box-aanpak en creatieve vertaling daarvan in middelen verfrissend. Binnen de publieksbenadering heeft de aanvrager speciale aandacht voor studenten. De commissie is positief over de samenwerking die het festival met de Willem De Kooning Academie aangaat om de studentenpopulatie aan te spreken. De ambitie om ook een publiek aan te spreken buiten de grote steden in de Randstad, vindt de commissie in het plan summier uitgewerkt. Ze is er op basis daarvan daarom niet van overtuigd dat de organisatie daadwerkelijk een substantieel publiek uit andere steden en regio’s weet te bereiken.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal.

Het festival presenteert voornamelijk aanbod dat kan worden aangemerkt als popmuziek en presenteert in minder mate disciplines als dans en theater. De commissie constateert dat er naast Motel Mozaïque veel instellingen zijn in Nederland die popmuziek presenteren. Ook het aanbod op theater- en dansgebied onderscheidt zich niet sterk van wat er elders op Nederlandse podia getoond wordt. De commissie is van oordeel dat het festival geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

Het festival vindt plaats in Rotterdam. In Rotterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Motel Mozaïque geen bijdrage aan de spreiding.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

Motel Mozaïque heeft in de afgelopen periode een financiële bijdrage ontvangen van gemiddeld 304.000 euro per jaar van de gemeente Rotterdam en vraagt voor de periode 2017-2020 een vergelijkbaar bedrag aan. Hiermee is er sprake van een stevige lokale bijdrage.

Bijdrage (co)productie

De commissie adviseert de aangevraagde bijdrage (co)productie toe te kennen.

Het festival zal voor de coproducties samenwerken met Productiehuis Rotterdam/Theater Rotterdam. Productiehuis Rotterdam treedt op als hoofdproducent en begeleider van de voorstellingen. Motel Mozaïque biedt de geselecteerde makers daarnaast artistieke, productionele en publicitaire begeleiding. In 2016 leidt deze samenwerking bijvoorbeeld tot een locatievoorstelling van Suze Milius en de naam van cellist Maarten Vos wordt genoemd voor een project in de toekomst. De commissie vindt dit een waardevolle samenwerking en heeft goede verwachtingen van de coproducties. Zij verwacht dat de voorgenomen activiteiten bijdragen aan de totstandkoming van een breed palet van kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Motel Mozaïque te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
Aangevraagd bedrag per editie€ 150.000
Geadviseerd bedrag per editie
bedrag per editie€ 125.000
Bijdrage (co)productie€ 25.000
Totaal per editie€ 150.000
Toegekend bedrag per editie€ 150.000