MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

LET'S GET LOST FESTIVAL

Inleiding

Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland organiseert sinds 2012 jaarlijks in oktober in Zwolle het eendaagse popfestival Let’s Get Lost. Erik Delobel is artistiek verantwoordelijk voor het festival, Frank Satink draagt de zakelijke verantwoordelijkheid. De missie van de organisatie is om met het festival een ontdekkingstocht te creëren rond alternatieve (inter)nationale muziek op bijzondere, niet-alledaagse locaties in Zwolle. Het festival wil een schakel zijn tussen opkomende makers in de kunst en cultuur en poppodia, producenten en festivals, aldus de aanvraag.

Op de festivaldag vinden er in de middag een aantal gratis toegankelijke akoestische sessies op intieme plekken plaats. In de avond begint het kernprogramma, dat alleen toegankelijk is met een polsbandje. Tot diep in de nacht biedt het festival een podium aan nieuwe indie-gerelateerde muziek en haar subcultuur, grotendeels afkomstig uit het buitenland, aldus de aanvraag. Let’s Get Lost beoogt een platform te zijn voor opkomende alternatieve muziek in Oost-Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om bands uit Oost-Nederland, die ook aan bod komen in het programma. De nadruk ligt vooral op opkomende bands uit het buitenland die zelden tot nooit in de provincie Overijssel of zelfs Nederland spelen. Bij de selectie van bands kijkt de organisatie naar originaliteit, authenticiteit, pionierschap, potentieel, talent en interactie.

Let’s Get Lost streeft ernaar om in de toekomst het festival naar twee dagen uit te breiden. De organisatie heeft de ambitie om met Let's Get Lost een early-adoptors-festival te worden met een onderscheidend aanbod ten opzichte van vergelijkbare popfestivals. Daarnaast wil de organisatie met het festival uitgroeien tot een vaste waarde in de festivalkalender, herkenbaar zijn als kwaliteitsmerk, geadopteerd worden door alle Nederlandse progressieve muziekmedia en -blogs en het vertrouwen krijgen van alle grote Nederlandse en internationale boekingskantoren. Hiernaast wil ze artistieke verdieping in het festival aanbrengen door (sub)genres van indiemuziek, nieuwe unieke locaties en decors, kunstprojecten en randprogrammering toe te voegen.

Het festival vraagt een bijdrage (co)productie aan voor een artist in residence-project dat het ieder jaar zal organiseren. De exacte vorm daarvan moet de aanvrager nog onderzoeken. Het eerste verkennende gesprek met mogelijke samenwerkingspartner ArtEZ Zwolle heeft inmiddels plaatsgevonden en de intentie om samen te werken is er, aldus de organisatie.

Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie aan van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

Historie

Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Hoewel de ambitie om hét festival op het gebied van nieuwe (inter)nationale indie-gerelateerde popmuziek te worden de commissie aanspreekt, is ze van mening dat dit niet blijkt uit de tot nog toe gerealiseerde programmering. Hoewel het gepresenteerde aanbod over het algemeen op het gebied van vakmanschap van de musici goed is, vindt de commissie dat er van het tonen van ontdekkingen nauwelijks sprake is. Zij mist in het plan een artistiek-inhoudelijke visie van de aanvrager op het gepresenteerde genre. De aanduiding 'indie' in de popsector wordt volgens de commissie namelijk veelvuldig als verzamelnaam gebruikt voor muziek en bands die weinig van doen hebben met hetgeen de term in oorsprong vertegenwoordigde. In het plan wordt hier weliswaar globaal op gereflecteerd, maar de organisatie maakt niet helder hoe ze zich ten opzichte van de ontwikkeling van de indiemuziek positioneert en welke artistieke kwaliteit ze binnen de programmering nastreeft. Ook de criteria op basis waarvan de aanvrager bands selecteert, zijn daarvoor volgens de commissie te algemeen geformuleerd om meer duidelijkheid te geven. Al met al heeft zij er geen vertrouwen in dat de organisatie de rol die ze zichzelf toedicht, als voorloper en trendsetter in het ontdekken van (inter)nationale bands die later doorbreken en op grote festival staan, zal weten waar te maken. Bovendien bestaan er in Nederland diverse festivals die met succes een programmering van vernieuwende, indie-gerelateerde bands richten op een publiek van early adoptors. De aanvraag overtuigt de commissie er niet van dat Let’s Get Lost in dat veld een voorloper is.

Wat de plannen voor 2017-2020 betreft merkt de commissie op dat een vertaling van de artistieke ambities naar een concrete programmering voor de komende jaren ontbreekt. Op grond daarvan vindt de commissie dat de beschreven missie en visie van de organisatie niet meer dan gemeenplaatsen blijven en zij mist een concrete uitwerking. Gematigd positief is de commissie over het presenteren van bands op diverse locaties in de binnenstad van Zwolle. Dit kan bijdragen aan de publieksbeleving, al reikt dat volgens de commissie niet verder dan het creëren van een decor. Van een inhoudelijke verbinding is volgens haar nauwelijks sprake.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak.

De organisatie heeft plannen om in komende edities een artist-in-residence-programma op te zetten waarin nationale en internationale indieartiesten met elkaar zullen worden verbonden. Dit concept is volgens de commissie echter nauwelijks inhoudelijk uitgewerkt in de aanvraag. Daardoor heeft ze er geen vertrouwen in dat deze verbindingen belangwekkende nieuwe ontwikkelingen teweeg zullen brengen. Daarnaast merkt de commissie op dat de organisatie zelf in haar plan de bijdrage aan de podiumkunsten voornamelijk benadert vanuit een geografische context. Ze schrijft namelijk dat er in het oosten van het land een gemis is aan een platform voor nieuwe opkomende popmuziek. De commissie merkt op dat dit niet leidt tot een positief oordeel, omdat het voorzien in zo’n platform geen betrekking heeft op de ontwikkeling van de inhoud of vorm van het gepresenteerde genre of de podiumkunsten in het algemeen.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Bovenal constateert de commissie dat de totale begroting voor de komende jaren ten opzichte van de voorgaande edities twaalf keer zo hoog wordt. De verschillende posten aan zowel de baten- als de lastenkant nemen fors toe. De aanvrager verwacht dat het aantal bezoekers in de periode 2017-2020 gemiddeld vierenhalf keer toeneemt in vergelijking met de realisatie van 2015. Deze verwachting, en de daarmee samenhangende toename van directe inkomsten, vindt de commissie onvoldoende overtuigend realistisch. Tot op heden heeft het festival namelijk maximaal 900 bezoekers weten te bereiken. Niets wijst er volgens de commissie op dat enkel de groei naar twee festivaldagen en een verdubbeling van het programma de beoogde stijging van het aantal bezoekers zal opleveren.

De kosten voor het festival stijgen eveneens fors. Opvallend vindt de commissie dat het budget voor de kernprogrammering vier keer zo hoog wordt, terwijl het aantal activiteiten wordt verdubbeld. Naar haar mening rijmt dat niet met de aard van het festival. Let’s Get Lost beoogt namelijk bands te boeken die nog helemaal aan het begin van hun carrière staan en mogelijk gaan doorbreken. Hoewel de organisatie aangeeft ook een aantal grote namen te willen boeken als publiekstrekker, vindt de commissie het niet realistisch dat die gezien de aard van het festival zo exclusief zijn dat ze het merendeel van het programmabudget opslokken. Ze concludeert dat op dit punt een overtuigend beargumenteerde koppeling tussen de inhoudelijke ambities en een financiële vertaling daarvan ontbreekt. Daarnaast mist de commissie een zekere realiteitszin in de financiële ambities. Deze zijn volgens haar erg hoog in relatie tot de omvang van het festival. Hoewel de kosten voor de baat uitgaan, is het risico van de sprong die hier wordt voorgesteld naar de mening van de commissie onvoldoende afgedekt. Bovendien vindt de commissie het inconsistent dat de organisatie in de plannen aangeeft dat het festival een fondsenwerver wil aanstellen, maar dat er geen inkomsten uit private fondsen zijn begroot.

Bij de publieksbenadering schrijft de aanvrager dat het festival zich richt op muziekliefhebbers van indie-gerelateerde muziek uit het hele land in de leeftijd 25 tot 45 jaar. Daarnaast richt Let’s Get Lost zich op de grotere doelgroep van twintigplussers uit met name Oost Nederland met een grote affiniteit voor muziek en die openstaan voor beleving en ontdekking, aldus de aanvrager. De inhoudelijke match tussen programmering en doelgroep lijkt volgens de commissie aanwezig, al vindt zij de doelgroepen tamelijk algemeen gedefinieerd. Daarnaast plaatst de commissie een kanttekening bij de ambitie van de organisatie om een landelijk publiek te bereiken. De commissie is er op basis van de plannen en de programmering niet van overtuigd dat Let's Get Lost op landelijk niveau de slag om het publiek met vergelijkbare en meer avontuurlijke festivals zal weten te winnen.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk bestaat uit alternatieve popmuziek. Er is in Nederland al een ruim aanbod hiervan, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit van podia en festivals. Er is zodoende geen sprake van een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

Het festival vindt plaats in Zwolle. De commissie vindt dat hiermee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Zwolle, anders dan in bepaalde regio’s, geen sprake is van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In Zwolle en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is neutraal.

Uit de aanvraag blijkt dat er noch bij voorgaande edities noch bij komende edities sprake is van een structurele financiële bijdrage van provincie of gemeente.

Bijdrage (co)productie

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Cultuur Expeditie Oost Nederland niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per editie€ 150.000
Geadviseerd bedrag per editie€ 0
Toegekend bedrag per editie€ 0