Ruim 630 instellingen ontvangen subsidie uit compensatieregelingen 2 en 3

25 mei 2022
Foto: © Tolerance Test
Foto: © Tolerance Test

Recent maakte het Fonds Podiumkunsten de besluiten bekend over de aanvragen voor de compensatieregelingen 2 en 3. De regelingen werden op verzoek van het kabinet uitgevoerd om tegemoet te komen aan geleden inkomstenverlies in de podiumkunstsector als gevolg van de COVID-19-maatregelen. De regelingen bieden een financiële tegemoetkoming van maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten.

In totaal zijn 634 aanvragen van podia en producenten in alle disciplines gehonoreerd voor een bedrag van bijna 110 miljoen euro. De bedoeling is dat de compensatie via de aanvragers ook terechtkomt bij andere betrokkenen.
Over de regelingen
Om ervoor te zorgen dat de regelingen zo goed mogelijk aansluiten op de behoeftes van het podiumkunstenveld is uitvoerig overlegd met vertegenwoordigers van de sector.

Compensatieregeling 2 en 3 gaan over de periode van 13 november tot 28 november 2021 en de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari 2021. In deze periodes golden verschillende COVID-19-maatregelen die tot gevolg hadden dat concerten en voorstellingen niet of in beperkte vorm konden doorgaan.

Compensatieregeling 2 kon primair worden aangevraagd door podia en compensatieregeling 3 primair door producenten.

Budget
Het kabinet reserveerde voor de compensatieregelingen een bedrag van 83 miljoen euro, dat na het sluiten van de aanvraagmogelijkheid met 50 miljoen overvraagd bleek.

Op 10 maart maakte staatssecretaris Gunay Uslu namens het kabinet bekend dat na de beoordelingsfase een extra bedrag aan het budget zou worden toegevoegd, waardoor nu alle aanvragen die aan de eisen van de regeling voldoen kunnen worden gehonoreerd.

Resultaten
In totaal zijn 634 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van bijna 110 miljoen euro. Met de toekenningen wordt een breed scala aan podia en producenten ondersteund in alle disciplines.

Onder de honoreringen bij compensatieregeling 2 zitten poppodia, vlakkevloertheaters en schouwburgen. Ook bij compensatieregeling 3 gaat het om een gevarieerd pakket van honoreringen bestaande uit producenten van musicals, cabaret, (pop)muziek, theater en dans. Het gaat om aanbieders van grootschalige concerten en musicals zoals Friendly Fire en Stage Entertainment en om projectmatig gesubsidieerde instellingen zoals De Plaats, De Theatertroep en Beer Muziektheaterproducties.

Met de gehonoreerde bedragen worden aanvragers in staat gesteld andere partijen, waaronder uitvoerenden en zzp’ers in verschillende functiegroepen door te betalen.

Aanvragen die niet voldeden aan de eisen van de regeling konden niet worden gehonoreerd. Het gaat dan onder andere om aanvragen waarbij sprake was van internationaal aanbod of amateuraanbod, of om aanvragen waarbij geen sprake was van podiumkunstenaanbod. Ook werd een aantal aanvragen afgewezen, omdat voor de activiteiten al subsidie was verstrekt op basis van de generieke regeling voor evenementen.

Vervolg
Het hoge aantal aanvragen maakt duidelijk hoe noodzakelijk financiële steun voor de werkenden in de sector is. Het middels de compensatieregelingen vergoeden van een deel van de financiële schade die door COVID-19-maatregelen is opgelopen, draagt bij aan de inkomenspositie van de betrokken professionals en levert een bijdrage aan het herstel van de sector.

Op dit moment is het Fonds bezig met de beoordeling van compensatieregeling 4. Compensatieregeling 4 biedt producenten en organisatoren van concerten of voorstellingen financiële compensatie voor misgelopen kaartverkoopopbrengsten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Deze regeling ziet op de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022. Voor de regeling is een totaalbudget van 40 miljoen euro beschikbaar.

De aanvraagronde voor compensatieregeling 4 is inmiddels gesloten. In totaal werd er voor ruim 29 miljoen euro aangevraagd, verspreid over 218 aanvragen. Het aangevraagde bedrag ligt daarmee lager dan het totaalbudget. Om die reden verwachten we alle aanvragen te kunnen honoreren die aan de eisen van de regeling voldoen.

Het Fonds verwacht voor eind juli te kunnen berichten over de uitkomsten van deze regeling.

Toekenningen
De toekenningen voor compensatieregeling 2 en 3 zijn hieronder beschikbaar.
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Claudia Hansen
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Foto: © Unsplash, Martin Sanchez
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Laurens de Man | Beeld: © Juri Hiensch
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman
Kluizelaar (Simone de Jong) | Beeld: © Saris en den Engelsman