MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

SUMMERJAZZ

Inleiding

Het SummerJazz Festival wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd in het historische bospark de Leidse Hout, op de grens van Oegstgeest en Leiden. Het festival begon als een studenteninitiatief. Sinds 2016 is de organisatie in handen van Stichting Summerjazz, met Peter Knoppert, Anika van de Wijngaard en Marlijn Kok als eindverantwoordelijken. Het SummerJazz Festival is naar eigen zeggen progressief geprogrammeerd, met diverse vormen van podiumkunsten. Ieder jaar streeft de organisatie naar vernieuwing en originaliteit in het programma en presenteert het festival (podium)kunsten van lokaal tot internationaal niveau. Het festival kent een breed muziekprogramma en blijft op zoek naar nieuwe bewegingen op de snijvlakken van muzieksoorten met jazz. Het festival zet in op artiesten die op het moment van hun boeking nog onbekend zijn bij het grote publiek en een nieuw geluid presenteren. Op het buitenpodium wordt muziek gepresenteerd die goed in het gehoor ligt en bepalend moet zijn voor de sfeer op het festivalterrein.

Het tweede podium is overdekt en kent een programma met een experimenteler karakter. Er staan veelbelovende acts, die voor het eerst in Nederland optreden of net hun eerste wapenfeit hebben geleverd. Naast muziek presenteert het SummerJazz Festival ook theater, kleinkunst, cabaret, dans, poëzie, wetenschap, film en beeldende kunst, veelal van vernieuwende makers. Verder heeft het festival een speciaal programma gericht op kinderen tot 14 jaar.

SummerJazz Festival streeft ernaar om mensen van alle leeftijden en achtergronden samen te brengen op een kwalitatief hoogwaardig openluchtfestival. Het festival moet voelen als één grote huiskamer en toegankelijk zijn voor zowel kenners als mensen die voor het eerst in aanraking komen met podiumkunsten. Het festival trekt zowel een regionaal als een nationaal publiek en is naar eigen zeggen het jazzfestival met het jongste publiek van Nederland. Zowel aan de programmakant als aan de organisatiekant zet SummerJazz in op stimulering en ontwikkeling van talent en nieuwe ideeën met potentie.

In de periode 2017-2020 wil de organisatie het SummerJazz Festival uitbouwen tot een evenement van nationale en internationale allure en uitbreiden naar twee dagen. Het festival wil een belangrijke rol spelen in zowel het ontwikkelen van de podiumkunsten als het tot stand brengen van de verbinding met het publiek. De doelstelling voor de komende periode is om het publieksbereik te doen groeien. Het festival wil daarbij wel de diversiteit van zijn bezoekers behouden. Binnen de programmering wil het festival met de gewenste grotere financiële zekerheid en de gevestigde reputatie meer inzetten op de presentatie van beloftes en talenten, daar meer risico’s in nemen en zijn reputatie als vooruitstrevend festival uitbouwen. Tegelijkertijd wil men ook dj’s en grote artiesten presenteren om de belangstelling van jongeren te behouden.

SummerJazz vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

Historie

SummerJazz ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Het SummerJazz Festival heeft in zijn korte bestaan al een goede naam opgebouwd in Leiden en omgeving. De commissie vindt dat het een redelijk interessant programma presenteert, gericht op een breed publiek. De programmering is divers, met een mix van grote, meer bekende acts en veelbelovende artiesten. Hoewel de geprogrammeerde acts doorgaans van goede kwaliteit zijn, constateert de commissie dat het in de programmering ontbreekt aan een heldere artistieke lijn. Het SummerJazz Festival formuleert in de aanvraag wel een aantal praktische uitgangspunten, maar zet hiertegenover geen artistieke visie op basis waarvan het festivalprogramma tot stand komt. De acts die in de aanvraag worden genoemd, zijn volgens de commissie qua stijl zo uiteenlopend dat een duidelijke samenhang in het programma ontbreekt. Verder vindt de commissie de samenstelling van het programma weinig oorspronkelijk; een deel van de acts is namelijk ook veelvuldig op andere podia en festivals in Nederland te zien. De behoefte om jazz te bieden aan een breed publiek gaat volgens de commissie ten koste van een duidelijk artistiek profiel.

In de periode 2017-2020 wil het SummerJazz Festival uitbreiden naar twee dagen, waarbij het naast muziek ook andere (podium)kunsten zal presenteren. Het festival wil uitgroeien tot een evenement van nationale en internationale allure en moet volgens het plan een belangrijke rol gaan spelen in zowel het ontwikkelen van podiumkunsten als het tot stand brengen van de verbinding met publiek. In de aanvraag mist de commissie echter een artistieke motivatie voor deze groei. Bovendien ontbreekt volgens haar een duidelijke koppeling tussen de muziekprogrammering en de overige podiumkunsten. Voor de te verwachten samenstelling van het muziekprogramma somt de aanvrager een aantal praktische uitgangspunten op, maar daarbij mist de commissie een artistieke visie. Er lijkt sprake van een bijna bedrijfsmatige benadering. Ook voor de programmering van andere (podium)kunstdisciplines ontbreekt een artistiek gemotiveerde onderbouwing. Verder zijn de plannen voor de programmering van theater, dans, cabaret en kleinkunst nog weinig concreet. In het plan zet de organisatie geen artistieke lijnen uit en noemt ze ook geen namen van podiumkunstenaars die het festival de komende edities zou willen programmeren. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de kwaliteit van deze programmering.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De commissie beoordeelt de bijdrage van het SummerJazz Festival aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als onvoldoende.

De in het plan genoemde bijdragen van het SummerJazz Festival aan de ontwikkeling van organisatorisch talent en de talenten van vrijwilligers zijn door de commissie buiten beschouwing gelaten, omdat het festival daarmee geen directe bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Voor het overige spreekt de aanvrager vooral intenties uit. Zo wil het SummerJazz festival een boost geven aan opkomende en vernieuwende makers. In het plan wordt volgens de commissie echter niet concreet uitgewerkt wie de aanvrager daarbij op het oog heeft en maakt de aanvrager - buiten het bieden van een podium - niet duidelijk op welke wijze het festival zou willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze talenten. Ook de ambitie om in samenwerking met andere instellingen (co)producties te realiseren is in het plan onvoldoende uitgewerkt. Tot slot stelt de commissie vast dat het programma van het SummerJazz Festival vooral gericht is op het vermaken van een groot publiek en het bieden van speelbeurten aan musici en bands. Daarmee levert het festival geen bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de jazz. Ook biedt het festival geen state-of-the-art-programmering, waar programmeurs en vakmensen op afkomen om nieuwe ontwikkelingen te horen of op een andere wijze inspiratie op te doen.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij stelt vast dat de financiële situatie van de aanvrager stabiel is. Voorts constateert de commissie dat de begroting voor de komende periode fors toeneemt. Het festival breidt uit met één dag en het aantal activiteiten verdubbelt. Vooral de toegenomen kosten voor de programmering springen daarbij in het oog. Naast een toename van het aandeel overheidssubsidies in het totaal aan inkomsten nemen ook de recettes in de komende jaren fors toe. Dat sluit volgens de commissie aan bij de voorgenomen verhoging van de entreeprijzen en de beoogde toename van het aantal betalende bezoekers. De commissie mist hierbij wel een analyse van de mogelijke financiële risico’s die verbonden zijn aan de voorgenomen groei van het festival. Prijsverhogingen leiden bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend tot hogere inkomsten als het publiek door een hogere prijs wordt afgeschrikt. Wat het afdekken van risico’s betreft wijst de aanvrager in het plan alleen op het creëren van een voorziening bij slecht weer.

Het SummerJazz Festival is goed verankerd in Leiden en werkt samen met een breed scala aan lokale instellingen bij de realisatie van het festival. Het festival ziet zichzelf als een vrij bijzonder jazzfestival, mede vanwege de presentatie van jazz in combinatie met andere podiumkunsten en het relatief goede publieksbereik onder jongeren. Doelgroepen staan in het plan echter globaal omschreven. Ook de ambities van het festival om het publieksbereik te vergroten, zijn beperkt beschreven. De commissie vindt dat de aanpak voor de vergroting van het publieksbereik tekortschiet. Zo blijven de kosten voor marketing op vrijwel hetzelfde niveau; de aanvrager gaat ervan uit dat een beter en interessanter programma zich voor een deel zelf promoot. Omdat de aanvraag weinig zicht biedt op het te verwachten programma, overtuigt deze aanname de commissie niet. Vanwege deze weinig overtuigende uitwerking van de publiekswerving vertrouwt de commissie er niet op dat het festival de beoogde toename in publieksaantallen, en daarmee de eerdergenoemde forse toename van publieksinkomsten, zal realiseren.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als jazzmuziek. Aan jazzmuziek bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, in het gesubsidieerde, maar vooral ook in het vrije circuit. De programmering van SummerJazz is volgens de commissie daarin niet uniek. Zij vindt dat het festival geen bijdrage levert aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Het festival vindt plaats in Leiden. De commissie vindt dat het hiermee een redelijke bijdrage levert aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Leiden, anders dan in sommige andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Leiden en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de gemeente of provincie is neutraal.

Uit de aanvraag blijkt dat het SummerJazz Festival in de afgelopen periode per editie maximaal 20.000 euro aan subsidie heeft ontvangen van de gemeente Leiden. Voor de komende periode is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd bij de lokale overheid. Dit is verhoudingsgewijs een klein bedrag ten opzichte van de totale baten van het festival. Er is zodoende geen sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Bijdrage (co)productie

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van SummerJazz niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per editie€ 125.000
Geadviseerd bedrag per editie€ 0
Toegekend bedrag per editie€ 0