MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

SUMMER DANCE FOREVER

Inleiding

Stichting Kindred organiseert Summer Dance Forever, een urbandansfestival dat jaarlijks in augustus in theaters op en rond het Leidseplein in Amsterdam plaatsvindt. De drie initiatiefnemers van Summer Dance Forever, John Agesilas, Luc Deleau en Kees Heus, vormen tevens de artistieke leiding. Luc Deleau is in de organisatie verantwoordelijk voor de zakelijke leiding en productie. De aanvrager beoogt een kwalitatief hoogwaardig programma te presenteren met makers en dansers die binnen de urban dans tot de wereldtop behoren. De bindende factor is volgens de organisatie het perspectief van waaruit de voorstellingen worden gemaakt: de grootstedelijke context die deze dansvorm definieert en daarmee iets toevoegt aan het bestaande podiumkunstenaanbod. Het festival in augustus maakt deel uit van een groter geheel, met daarbinnen een verkorte wintereditie, programma’s in het buitenland, de samenwerking met scholen en een gastprogrammering op andere podia. Hiermee maakt de organisatie zich hard voor de professionalisering en artistieke ontwikkeling van urban dans. Naast de dans spelen ook urbanmuziekvormen op het festival een rol. De aanvrager beoogt met dit festival een substantiële bijdrage te leveren aan de diversiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland. Volgens het festival levert de programmamix van dansvoorstellingen en battles een ongebruikelijk en tegendraads geheel op. Ook vindt er een seminar plaats en wordt er gereflecteerd en gediscussieerd over de inhoudelijke ontwikkeling van het genre. Het festival is gebouwd op drie pijlers. De eerste pijler is podiumkunsten, met best-of-avonden die vanaf 2016 plaatsvinden in het DeLaMar Theater en voorstellingen die in zijn geheel worden vertoond op het podium van de Stadsschouwburg. De tweede pijler omvat talentontwikkeling en participatie, waarbij de ontwikkeling van de maker centraal staat en een breed palet van educatieve mogelijkheden voor alle verschijningsvormen van de urban dans. De derde pijler bestaat uit educatie, kennisontwikkeling, masterclasses, expertmeetings en dansworkshops.

In de periode 2017-2020 wil Summer Dance Forever nog meer voorlopers in de urban dans naar Amsterdam halen. De organisatie wil activiteiten ook in de komende jaren volgens de bovengenoemde pijlers opbouwen. In de hoofdprogrammering beoogt de organisatie, meer dan in voorgaande jaren, Nederlandse en Europese premières te presenteren. Summer Dance Forever programmeert volgens het plan binnen dezelfde dynamiek als die van de popsector. Het programma komt kort van tevoren tot stand, omdat volgens de aanvrager nu nog niet te zeggen is wat over ruim twee jaar actueel en urgent is. In de komende jaren zal onder andere onder andere werk te zien zijn van Tentacle Tribe (Canada), Marion Motin (Frankrijk) en Snazzy Dogs (Japan). Het festival werkt samen met zowel culturele als maatschappelijke instellingen. Daarnaast heeft het een uitgebreid internationaal netwerk.

Stichting Kindred vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

Historie

Stichting Kindred ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

In een heldere beschrijving neemt het plan de commissie mee in de ontwikkeling van het festival in de afgelopen jaren. In de nog prille ontwikkeling van de urban dans als podiumkunstvorm heeft Summer Dance Forever volgens de commissie een belangrijke rol gespeeld door goede voorbeelden te tonen. Daarnaast heeft het festival makers ruimte en mogelijkheden geboden om te experimenteren met nieuwe vormen in het genre en cross-overs met andere podiumkunstdisciplines als theater en klassieke muziek. Volgens de commissie heeft de aanvrager hiermee de missie van het festival om de ontwikkeling van het urbandansgenre als volwaardige podiumkunstvorm te stimuleren, overtuigend vertaald in een kwaliteitsaanbod uit binnen- en buitenland. Volgens de commissie gaat de kwaliteit van het festival verder dan het tonen van de virtuositeit en fysieke vakmanschap van de uitvoering. Met het geprogrammeerde aanbod heeft het festival laten zien dat met de dansvorm als vocabulaire een verhaal kan worden overgedragen. De inhoud van de voorstellingen raakt vaak aan maatschappelijke en persoonlijke thema’s die jonge mensen aangaan. Op grond van de reeds gerealiseerde edities vindt de commissie dat het festival een grote zeggingskracht heeft voor een jonge en cultureel divers samengestelde publieksgroep in een grootstedelijke context.

In het plan van Summer Dance Forever voor 2017-2020 benoemt de organisatie enkele duidelijke artistieke ambities. De commissie merkt wel op dat een scherpere plaatsbepaling van de urban dans binnen de podiumkunsten zou helpen om de ambities in perspectief te plaatsen. Dat het festival blijft vasthouden aan de combinatie van het zelf beoefenen van de dans en het tonen van theaterwaardige urbandansproducties en vormexperimenten, kan op waardering van de commissie rekenen. Positief vindt zij dan ook dat de aanvrager de uitingen die aan de oorsprong van het genre raken, zoals de dancebattles, plaatst naast kwalitatief hoogwaardige urbandansvoorstellingen met een duidelijke theatrale zeggingskracht. Daarmee legt het festival volgens haar een passende verbinding tussen het rijk bloeiende amateurveld in Nederland en de internationale professionele beoefening. De commissie merkt wel op dat zij graag meer inzicht had willen krijgen in de manier waarop het festival selecteert uit het beschikbare internationale aanbod. Dat het festival voor de programmering de dynamiek van de popsector hanteert, vindt de commissie namelijk minder goed aansluiten bij het streven om een hoogwaardig internationaal aanbod te presenteren. Om het grootschalige en internationale aanbod te programmeren, zal de aanvrager volgens haar ook langere lijnen moeten uitzetten.

De genoemde namen in de komende edities van het festival geven de commissie evenwel vertrouwen in het vakmanschap van de gepresenteerde makers en uitvoerenden. Positief is de commissie over de ambitie om Nederlandse en Europese premières en nieuw werk in het festival te presenteren. De commissie verwacht met de organisatie dat het festival middels de beschreven programmering en het cultureel diverse publiek een eigentijdse dynamiek zal veroorzaken in de theaters rond het Amsterdamse Leidseplein. Zij vindt dat een belangrijk en positief element van het festival.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als goed.

Zij vindt dat het festival een belangrijke rol speelt bij diverse ontwikkelingen in het genre. Ten eerste betreft dat de ontwikkeling van een choreografisch vocabulaire voor de urban dans, waarmee het genre een volwaardige plek in het podiumkunstenlandschap kan verwerven. De commissie is ervan overtuigd dat het tonen van de state of the art van de urban dans effect zal sorteren op de ontwikkeling van jonge talentvolle choreografen en uitvoerenden van deze dansvorm. Te meer daar het festival zowel verbindingen legt met dat potentiële talent als met de rolmodellen in de internationale scene. Met het samenbrengen van deze werelden in een randprogramma met masterclasses, workshops en Q&A’s, geeft de organisatie concreet invulling aan het streven naar doorstroming en ontwikkeling. In de emancipatie van het genre in Nederland is Summer Dance Forever volgens de commissie een onmisbare schakel.

De plannen geven de commissie kortom veel vertrouwen in de bijdrage van het festival aan de ontwikkeling van het genre. De brug die het festival wil slaan met andere podiumkunstdisciplines, is volgens haar nog te mager uitgewerkt in het plan. Die veronderstelde bijdrage beoordeelt de commissie daarom in potentie aanwezig, maar het ontbreekt in de aanvraag aan een concrete invulling van de manier waarop Summer Dance Forever andere disciplines kan beïnvloeden.

Ondernemerschap

Het ondernemerschap beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Hoewel de commissie vaststelt vast dat de financiële positie vanwege een laag eigen vermogen niet erg stevig is, is zij positief over de eigen inkomsten die het festival in de afgelopen jaren wist te realiseren. Er was sprake van een forse stijging van recette-inkomsten in de afgelopen jaren, die volgens de begroting ook de komende jaren zal doorzetten. Deze toename vindt de commissie aannemelijk onderbouwd. Niet alleen omdat de toename in lijn is met de trend van de laatste jaren, maar ook omdat deze aansluit bij de ambitie van het festival om het aantal dagen en activiteiten op te schroeven. Opmerkelijk vindt de commissie het bescheiden bedrag dat de aanvrager wil werven bij private fondsen. Daar zet de stijgende lijn van de afgelopen periode zich kennelijk niet door en zij mist in het plan een strategie om deze inkomstenbron minimaal op peil te houden. De beperkte mogelijkheden van het festival om sponsorgelden te verwerven, worden in het plan goed onderbouwd. De resultaten zijn volgens de aanvrager nog minimaal en de veronderstelde potentie van een festival met een groot bereik onder jongeren heeft zich nog niet uitbetaald. De commissie waardeert het dat de aanvrager zich desondanks onverminderd zal inspannen om meer sponsors binnen te halen.

De begroting sluit volgens de commissie goed aan bij de beoogde groei in de komende jaren. Met de bijdragen uit publieke middelen wil Summer Dance Forever de ambitie waarmaken om op substantiële schaal een kwalitatief interessant urbandansprogramma te programmeren en internationaal verder te groeien als toonaangevende bespeler op dit gebied. De commissie stelt vast dat deze ambitie zich passend vertaalt in een forse verhoging van de kosten voor de programmering. Daarmee onderbouwt de aanvrager de voorgenomen ontwikkeling volgens haar ook in financieel opzicht goed.

De publieksbenadering zoals in het plan beschreven kan op waardering van de commissie rekenen. De organisatie blijkt volgens haar veel kennis van de doelgroep te bezitten. Door de samenwerkingspartners met een grote achterban in de urban dans en het onderwijsveld in te zetten, weet Summer Dance Forever volgens de commissie goed door te dringen tot het potentiële publiek. Daarnaast werkt de organisatie met scherpe prijzen, waardoor het festival voor de doelgroep betaalbaar en laagdrempelig blijft. De mix van middelen wordt aangevuld met een prominente aanwezigheid van het festival op social media en sleutelfiguren in de dans die het festival inzet als ambassadeur. Het geheel geeft de commissie vertrouwen in de zorgvuldige opbouw van een groot en cultureel divers jongerenpubliek voor Summer Dance Forever.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als zeer goed.

Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als urban dans. Weliswaar is er sprake van een groeiend aanbod van dit genre op podia in Nederland, maar door een internationaal aanbod op het gebied van de theatrale urban dans te presenteren, onderscheidt de programmering van Summer Dance Forever zich van dit reguliere aanbod. Ook stelt de commissie vast dat een substantieel deel van de programmering bestaat uit cultureel divers aanbod. De commissie stelt vast dat het festival een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van als neutraal.

Het festival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert Summer Dance Forever geen bijzondere bijdrage aan de spreiding.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage provincie of gemeente is neutraal.

In de periode 2013-2015 ontving de aanvrager geen financiële bijdrage van gemeente of provincie. Voor de komende periode heeft het festival een bedrag van 50.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Het betreft een zeer bescheiden bijdrage in relatie tot de totale omzet van de aanvrager. Hiermee beoordeelt de commissie de lokale bijdrage als neutraal.

Bijdrage (co)productie

De commissie adviseert de (co)productiebijdrage niet toe te kennen.

In het plan geeft Stichting Kindred een korte uiteenzetting van de ambitie om te coproduceren. De aanvrager wil daarmee een brug slaan tussen de internationale en de volgens aanvrager karige ontwikkelingen in de Nederlandse urban dans. In coproductie met de Meervaart zal Summer Dance Forever daarom vanaf 2017 jaarlijks een urban dansvoorstelling produceren. De organisatie werkt hiervoor samen met choreografen, dramaturgen en regisseurs: Philippe Physs Almeida (Frankrijk), Clara Bojado (Verenigd Koninkrijk), Maarten van Hinte (Nederland), Lloyd Marengo (Nederland), Marion Motin (Frankrijk), Yaman Okur (Turkije), Tatsuo (Japan) en Ed Wubbe (Nederland). De commissie is positief over de intentie van de aanvrager om in een internationale context bij te dragen aan de ontwikkeling van voorstellingen in de theatrale urban dans in Nederland. De plannen vindt zij echter nog onvoldragen en de aanvrager geeft slechts een aanzet richting een samenwerking met de Meervaart. Volgens de commissie ontbreekt een overtuigende artistieke visie, evenals een vertaling daarvan naar producties. De aanvrager noemt weliswaar namen van interessante makers, maar beschrijft geen concrete voorstellingsideeën. Op grond hiervan krijgt de commissie te weinig beeld bij de resultaten van de voorgestelde samenwerking met de Meervaart. Zij adviseert op grond van het voorgaande om de (co)productiebijdrage niet toe te kennen.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Summer Dance Forever te honoreren.
Aangevraagd bedrag per editie€ 150.000
Geadviseerd bedrag per editie
bedrag per editie€ 125.000
Bijdrage (co)productie€ 0
Totaal per editie€ 125.000
Toegekend bedrag per editie€ 125.000