MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

LE GUESS WHO?

Inleiding

Le Guess Who? is een internationaal festival voor avontuurlijke en vernieuwende muziek, dat jaarlijks plaatsvindt in Utrecht. Gedurende vier dagen neemt het festival de hele binnenstad over met programmering in muziekpodia, kerken, theaters en galerieën. Naar eigen zeggen is Le Guess Who? aanjager voor een experimentele programmering en gedurfd denken in de hele stad.

De programmering van het festival richt zich op toonaangevende artiesten, die een drang hebben de grenzen van genres op te zoeken en te verleggen. Deze artiesten haalt Le Guess Who? uit de niche om ze zo een veel groter publiek te laten bereiken dan ze doorgaans doen. Het festival vindt het van belang om aandacht te besteden aan ontwikkelingen die zich aan de randen van de popcultuur voltrekken, omdat deze op den duur doorsijpelen naar de mainstream en zo zorgen voor een continue cyclus van vernieuwing.

Naast authentieke en actuele popmuziek presenteert het festival onder meer niet-westerse muziek, avant-garde, folk, jazz, drone, psychedelica en moderne gecomponeerde muziek. Le Guess Who? legt dwarsverbanden tussen deze genres en presenteert ze op een laagdrempelige manier. Het festival haalt ze uit de niche door ze samen te brengen met een internationaal netwerk van gelijkgestemde artiesten, media en publiek, aldus de aanvraag. Samen met sleutelfiguren uit diverse subgenres stelt de aanvrager genreoverstijgende programma’s samen.

De komende periode beoogt Le Guess Who? zijn internationale positie als vooraanstaand, toonaangevend festival op het gebied van experimentele muziek te versterken. Het festival wil de artistieke en internationale kwaliteit van zijn programma continueren en perfectioneren. Daarnaast gaat het festival bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden tussen artiesten meer zelf initiëren en produceren. Ook curatorschappen wil de organisatie als onderdeel van het festival contextueel intensiveren en inhoudelijk uitdiepen. In de jaren 2019-2020 gaat Le Guess Who? zijn muzikale spectrum uitbreiden en verdiepen. Het festival beoogt jaarlijks een meerdaags curatorschap van een internationale artiest te brengen en het aantal internationale premières of unieke voorstellingen uit te breiden naar tien per jaar. Ook wil het jaarlijks een eigen productie ontwikkelen.

Le Guess Who? streeft ernaar toonaangevender te worden, met een kwalitatief hoogstaand programma met meer inhoudelijke diepgang, aldus de aanvraag. Het festival wil meer dan voorheen leidend gaan programmeren en onafhankelijker worden van reeds geplande tours van artiesten. Het artistieke stempel van Le Guess Who? is volgens de aanvrager de afgelopen tien jaar helderder op het netvlies gekomen van publiek, pers en artiesten. Tegelijkertijd wil Le Guess Who? hierin de ontwikkeling blijven zoeken, onder andere door te experimenteren met nieuwe genres en presentatievormen. Het festival wil evolueren zonder dat het de oorsprong uit het oog verliest. Le Guess Who zal naar eigen zeggen blijven uitdagen en verrassen.

Le Guess Who? vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

Historie

Le Guess Who? ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De artistieke kwaliteit van beoordeelt de commissie als zeer goed.

De commissie stelt vast dat Le Guess Who? in de laatste jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waar het festival in 2012 als nichefestival getypeerd kon worden en georganiseerd werd onder de vleugels van poppodium Tivoli, is het festival anno 2016 uitgegroeid tot een op eigen benen staand grootschalig stadsfestival, met een programma dat volgens de aanvrager internationaal als voorbeeldstellend is. De commissie vindt dat Le Guess Who? in de afgelopen periode zijn reputatie als vooruitstrevend en avontuurlijk festival heeft weten waar te maken. Binnen de programmering presenteert het festival niet alleen actuele ontwikkelingen en stromingen binnen de popmuziek, maar brengt het tevens één of meer interessante nichegenres voor het voetlicht. Verder vindt de commissie het positief dat de programmeurs van Le Guess Who? bij de invulling van het programma ook over de grenzen van de popmuziek heen kijken.

De commissie vindt dat het festival een heldere artistiek-inhoudelijke visie heeft, waardoor sprake is van een duidelijke samenhang in het programma. Bij de samenstelling van de programmering maakt de aanvrager scherpe en originele keuzes, wat volgens de commissie resulteert in een programma van hoogwaardige artistieke kwaliteit. Zij is van mening dat de organisatie interessante inhoudelijke verbindingen legt tussen de geprogrammeerde acts en concerten. De commissie is ook positief over de manier waarop de creativiteit en het vakmanschap van de artiesten tijdens het festival worden aangewakkerd. Op grond van de aanvraag concludeert de commissie dat Le Guess Who? een festival is waar artiesten graag komen en zich ook door andere artiesten laten inspireren. De organisatie van het festival speelt daarbij een actieve rol. Ook het werken met gastcuratoren is volgens de commissie van meerwaarde voor de programmering. Deze programmeurs bevinden zich in de voorhoede van de gepresenteerde genres, waardoor het festival in de ogen van de commissie de beoogde voorlopersrol overtuigend waarmaakt. Daarnaast heeft Le Guess Who? volgens de commissie een grote zeggingskracht. Het publiek, dat als zoekend naar avontuurlijke muziek kan worden getypeerd, komt bij dit festival namelijk goed aan zijn trekken. De inspirerende wijze waarop het festival het publiek in contact brengt met die avontuurlijke muziek, is volgens de commissie van toegevoegde waarde voor die zeggingskracht.

Het plan dat Le Guess Who? voor de komende periode presenteert noemt de commissie aantrekkelijk en inspirerend. De plannen zijn overtuigend uitgewerkt en geven een goed beeld van de manier waarop het festival zijn ambities in de komende periode wil gaan vormgeven. De commissie is positief over het voornemen van het festival om in de komende periode een aantal bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden tussen artiesten te realiseren. Daarbij worden een aantal aansprekende artiesten genoemd en een diverse interessante projecten beschreven. Ook is de commissie positief over het intensiveren en uitdiepen van de curatorschappen als onderdeel van het festival, waardoor het een verdere verdieping van het programma kan realiseren. Ook hiervan geeft de aanvrager een aantal overtuigende voorbeelden. De ambitie om zich te blijven ontwikkelen en te experimenten met nieuwe genres en presentatievormen, draagt er volgens de commissie mede aan bij dat Le Guess Who? zijn positie als toonaangevend popfestival in de komende periode zal weten te verstevigen.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als goed.

De commissie is van mening dat Le Guess Who? een state of the art van actuele popmuziek presenteert. Het festival biedt een podium en publiek aan muziekstromingen en artiesten die dit normaal gesproken niet of beperkt hebben. Het festival zoekt de vernieuwing op en initieert die ook, wat volgens de commissie een duidelijke versterking teweegbrengt van het aanbod op dit gebied. Het festival biedt nieuwe inzichten en waardering voor minder toegankelijke genres en opkomend talent. De commissie vindt dat er daarom sprake is van een festival dat van belang is voor vakgenoten en programmeurs van andere festivals en podia, om zich op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen en om bands te scouten.

Tevens stelt de commissie vast dat het festival ook internationaal navolging krijgt. Le Guess Who? heeft volgens haar een andere kijk op muziek geïntroduceerd, die verder reikt dan popmuziek alleen en waarbij niet in hokjes of genres wordt gedacht. Jazz, wereldmuziek en nieuwe gecomponeerde muziek maken bijvoorbeeld ook deel uit van het programma. Met deze genre-overschrijdende aanpak geeft het festival volgens de commissie nieuwe impulsen aan de ontwikkeling van de popmuziek.

Ook de rol die het festival neemt op het gebied van talentontwikkeling vindt de commissie in het plan overtuigend uitgewerkt. De manier waarop het festival aanstormend talent een podium biedt en in contact brengt met hun inspiratiebronnen, vindt zij een aansprekende uitwerking van die rol. Bovendien leidt dat tot de presentatie van bijzondere combinaties van musici op de podia. Ook deze uitwisseling en kruisbestuiving brengt volgens de commissie ontwikkelingen teweeg binnen de popmuziek.

Tot slot zet Le Guess Who? in samenwerking met mediapartners Volkskrant en VPRO een randprogramma op, waarbij onder andere door middel van interviews en een film- en documentaireprogramma verdieping en context moet worden gegeven aan de kernprogrammering van het festival. De commissie vindt de uitwerking van dit onderdeel in de aanvraag echter te mager om te kunnen beoordelen hoe groot de meerwaarde van de randprogrammering is voor de ontwikkeling van de podiumkunsten.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap van als goed.

Hoewel de commissie vaststelt dat de financiële positie niet heel stevig is, vindt zij dat de aanvrager binnen haar ondernemerschap een duidelijke visie heeft op de ontwikkelingen die ze in de komende periode wil bewerkstelligen. Zo wil het festival zowel investeren in het programma als in de organisatie. Dit leidt er toe dat de begroting verdubbelt. Om deze groei te kunnen realiseren, vraagt het festival structurele subsidie aan bij het Fonds Podiumkunsten. Ook is een hogere subsidiebijdrage bij de gemeente Utrecht aangevraagd. Weliswaar neemt daardoor de afhankelijkheid van subsidies toe, maar de commissie constateert dat het festival daarnaast verwacht dat het percentage eigen inkomsten in de komende jaren op peil zal blijven. Die verwachting is onder andere gebaseerd op een groei van het aantal betalende bezoekers en dat, mede door verhoging van de ticketprijzen, de eigen inkomsten in absolute zin met zo’n 50 procent zullen toenemen. De commissie vindt dat de organisatie realistische uitgangspunten hanteert bij de beoogde publieksgroei en het te hanteren prijsbeleid.

De commissie is van oordeel dat de begroting van Le Guess Who? een goede financieringsmix laat zien. Ook is zij positief over de intentie van de aanvrager om in de komende vier jaar mogelijkheden te benutten om het aantal inkomstenbronnen uit te breiden. Daarvoor wil het festival in de begroting jaarlijks 10.000 euro voor het ontwikkelen van vernieuwende verdienmodellen reserveren. Deze concrete aanpak voor het vergroten van de zelfredzaamheid van het festival kan op waardering van de commissie rekenen.

Hoewel de commissie te spreken is over het publieksonderzoek dat in 2015 is afgenomen om de bezoekers van het festival nader in kaart te brengen, constateert zij dat in de aanvraag een duidelijke omschrijving ontbreekt van de doelgroepen die het festival weet te bereiken. Wel krijgt de internationale oriëntatie van Le Guess Who? een goede vertaling in de marketing. Zo onderhoudt het festival uitstekende contacten met toonaangevende, buitenlandse media en wordt het promotiemateriaal wereldwijd verspreid door de inzet van een internationaal streetteam. Tot slot uit de commissie bij de publieksbenadering haar waardering voor de manier waarop Le Guess Who? een persoonlijke band wil opbouwen tussen publiek, festival en de bewoners van Utrecht. Zij vindt het organiseren van Le Mini Who? daar een mooi voorbeeld van.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Le Guess Who? presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als popmuziek. Aan popmuziek bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. De commissie constateert echter dat Le Guess Who? onderscheidend is, omdat de programmering voor een belangrijk deel bestaat uit artiesten die niet of nauwelijks in Nederland hebben gespeeld. Tevens brengt het deze artiesten in een bijzondere context samen. Dat maakt dat de commissie beoordeelt dat het festival een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

Le Guess Who? vindt plaats in Utrecht. In Utrecht is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert het festival geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is zeer goed.

In de afgelopen periode ontving het festival per editie een bedrag van 75.000 euro aan subsidie van de gemeente Utrecht. Voor de komende periode heeft het een aanzienlijk hogere bijdrage bij de gemeente aangevraagd. Daarnaast is ook een bedrag van 40.000 euro per jaar aangevraagd bij de provincie Utrecht. Hiermee is sprake van een stevige lokale bijdrage.

Bijdrage (co)productie

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Le Guess Who? te honoreren.
Aangevraagd bedrag per editie€ 125.000
Geadviseerd bedrag per editie
bedrag per editie€ 125.000
Bijdrage (co)productie€ 0
Totaal per editie€ 125.000
Toegekend bedrag per editie€ 125.000