MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

DUTCH HARP FESTIVAL

Inleiding

De in Utrecht gevestigde Stichting Dutch Harp Festival organiseert sinds 2010 tweejaarlijks het Dutch Harp Festival. Het festival richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van de harp als (solo-)instrument en het onder de aandacht brengen van de veelzijdigheid van de harp bij een groot en divers publiek. Initiator en artistiek leider van de Stichting Dutch Harp Festival is de jonge harpist Remy van Kesteren. Het festival biedt naar eigen zeggen in anderhalve dag het beste van wat de harpwereld aan repertoire en uitvoerenden te bieden heeft. De week voorafgaand aan het festival vindt de ‘Dutch Harp Competition’ (het concours) plaats. In het verlengde van het concours organiseert de aanvrager tweejaarlijks de ‘Dutch Harp Tour’, om de winnaar van het concours een podium te bieden en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van zijn of haar carrière middels het eigen talentontwikkelingsprogramma ‘CCC Programme’ (Care, Coaching, Career).

Het Dutch Harp Festival staat nog in het begin van zijn ontwikkeling en daarom zijn de missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten in de afgelopen vier jaar niet fundamenteel veranderd. Ook voor de komende edities, in 2018 en 2020, verwacht de organisatie de ingezette lijn verder te kunnen doortrekken, waarbij ze naar eigen zeggen oog heeft voor het veranderende cultuurlandschap en een prikkelende artistieke invulling. Het festival zet breed in op educatie, van kinderen tot muziekwetenschappers. De producties binnen het festival worden gekozen en ontwikkeld op basis van per editie wisselende thema’s. De kwaliteit van het concours is gewaarborgd door de selectie van hoogwaardige juryleden en voor de beoordeling zegt de aanvrager een transparant jurysysteem te hebben ontwikkeld.

In de periode 2017-2020 wil het Dutch Harp Festival een aantal doelen behalen. Zo ambieert het festival in 2018, tijdens zijn eerste lustrum, het meest toonaangevende harpconcours ter wereld te organiseren en op nationaal niveau de harp als solo-instrument op de kaart te hebben gezet. Verder zal de organisatie de focus op talentontwikkeling verder ontwikkelen in het CCC Programme, dat ze aanbiedt aan de finalisten van het concours. De organisatie wil daarnaast door middel van compositieopdrachten aan gevestigde componisten het componeren voor de harp meer op de kaart zetten. Ook ambieert het festival om een staalkaart van het instrument in alle muziekgenres te worden en heeft het de ambitie om zich in toenemende mate met de familie van de harp bezig te houden om het programma diverser en boeiender te maken. De editie van 2018 staat in het teken van de volledige geschiedenis van de harp. In 2020 zal het experiment hoogtij vieren. Het festival streeft er tot slot naar om het aantal bezoekers in de komende periode te verhogen.

Stichting Dutch Harp Festival vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie concours. Het gevraagde subsidiebedrag is 50.000 euro per editie.

Historie

Stichting Dutch Harp Festival ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De subsidieaanvraag van het Dutch Harp Festival is gericht op zijn kernactiviteit: het concours Dutch Harp Competition. De commissie omschrijft het festival en daarmee het concours als een evenement dat de harp in al zijn veelzijdigheid onder de aandacht wil brengen. Sinds de oprichting in 2008 is de uitstraling van het festival gestaag gegroeid. De wijze waarop Remy van Kesteren als boegbeeld voor het festival optreedt, waardeert de commissie positief. De expliciete doelstelling van het concours om op zoek te gaan naar de beste musicus, in plaats van de beste instrumentalist, vindt de commissie passend bij deze tijd. Ook is zij te spreken over de bijzondere inbedding die het festival biedt aan het concours: in de festivalprogrammering van de afgelopen editie ziet zij diverse spannende samenwerkingen, die duidelijk maken dat het festival van nature over de traditionele grenzen van het eigen genre heen kijkt.

Hoewel zij dus over de basale kenmerken van het festival positief oordeelt, plaatst de commissie diverse stevige kanttekeningen bij de uitwerking van de plannen voor de komende jaren. Zo mist zij in de plannen een concrete beschrijving van de wijze waarop de organisatie de deelnemers aan het concours werft. Onduidelijk blijft hoe ze talentvolle harpisten selecteert om mee te mogen doen. Hierdoor tast de commissie in het duister hoe een hoge kwaliteit van het deelnemersveld in brede zin wordt geborgd. De commissie constateert daarnaast dat de opbouw van het concours in de aanvraag slechts summier aan bod komt. Uit de programmafolder van de editie 2014 leert de commissie dat het concours een helder onderscheid maakt tussen de opdracht die de deelnemers in de verschillende rondes krijgen. Deze opdracht varieert onder meer van het spelen van klassiek repertoire tot de presentatie van een zelf samengesteld programma. De gedachte achter deze opbouw én de wijze waarop deze in de komende jaren vorm zal krijgen, had volgens de commissie niet misstaan in de aanvraag.

Eenzelfde euvel doet zich volgens de commissie voor bij de beschrijving van de jurering van het concours. De aanvraag beschrijft een aantal interessante elementen, zoals de blinde jurering in de kwartfinale en de wijze waarop juryleden onafhankelijk van elkaar tot hun oordelen moeten komen. Tegelijkertijd is de aanvraag heel beknopt in de beschrijving van de samenstelling van de jury en de beoordelingscriteria die deze hanteert. De commissie vindt dit een belangrijke omissie, omdat de jurysamenstelling en de beoordelingswijze essentieel zijn als het festival inderdaad ‘de beste musicus’ wil laten winnen en niet de beste harpist. De commissie was erg benieuwd naar de wijze waarop het concours deze potentieel vernieuwende werkwijze ten uitvoer brengt, maar mist hiervoor essentiële informatie in de aanvraag.

Ten slotte kan de commissie zich lastig een oordeel vormen over de betekenis van het concours voor de carrières van de laureaten in het nabije verleden. De aanvraag meldt hier weinig tot niets over, hoewel de aanvrager nadrukkelijk een programma beschrijft om de betekenis van het concours voor de laureaten te vergroten. De commissie is enthousiast over dit programma, maar had zich graag ook een beeld gevormd van de impact op de carrière van de laureaten tot nu toe.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

Zij vindt het coachingsprogramma, het CCC Programme, in de basis een goed idee. Dit kan een stimulans betekenen voor de carrière van de laureaten. In het plan geeft de organisatie echter onvoldoende inzicht of dit programma in de praktijk daadwerkelijk van betekenis is geweest voor de deelnemers. De commissie kan hierdoor niet op voorhand haar vertrouwen uitspreken over het effect dat het programma zal hebben op de ontwikkeling van de laureaten en hiermee op de ontwikkeling van de harpmuziek in bredere zin. Zij is verder positief over het ambassadeurschap van Remy van Kesteren voor de harp als solo-instrument. Hij heeft inmiddels bewezen de harp en de harpmuziek op een aansprekende manier op de kaart te kunnen zetten en hiermee te zorgen voor een positieve ontwikkeling van het genre. De commissie stelt op grond van het voorgaande vast dat het Dutch Harp Festival een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de podiumkunst, maar dat deze de eigen discipline niet overstijgt.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij heeft in de basis vertrouwen in de bedrijfsvoering van de organisatie, maar de commissie stelt tegelijkertijd vast dat de financiële situatie in de afgelopen jaren wat instabiel is geweest. De commissie heeft begrip voor de verklaring van het festival voor het negatieve saldo op de realisatie van 2014 en zij is positief over de voornemens van de organisatie om verbeteringen door te voeren in de voorbereiding en de afronding van het festival. Zo wil het festival zorgen voor stabiel ondernemerschap en verduurzaming van het huidige niveau. De commissie is echter van mening dat in de uitwerking enkel een aantal basisstappen daarvoor worden benoemd en dat in het plan een heldere uitwerking van deze ambities ontbreekt.

Volgens de begroting verwacht het Dutch Harp Festival dat de inkomsten in de komende jaren zullen toenemen. Hoewel de commissie in de basis positief staat tegenover deze groeiambitie, plaatst zij kanttekeningen bij de onderbouwing ervan. Zo ambieert de organisatie een stijging in de publieksinkomsten door de introductie van passe-partouts. Hierbij gaat de aanvrager volgens de commissie voorbij aan de mogelijkheid dat bezoekers wegblijven omdat het kopen van een los kaartje geen mogelijkheid meer is. Dat kan naar haar mening namelijk gevolgen hebben voor de publieksinkomsten. Verder zal de aanvrager inzetten op corporate sponsoring, zodat het festival in komende jaren minder afhankelijk wordt van de inkomsten uit fondsenwerving. Ook beoogt het festival in de komende jaren de inkomsten van particuliere sponsors te verhogen. De voorgestelde aanpak voor de verwerving van inkomsten uit private bronnen overtuigt de commissie nog te beperkt om erop te kunnen vertrouwen dat de aanvrager de beoogde flinke stijging van deze inkomstenpost zal realiseren.

Wat de publieksbenadering betreft, vindt de commissie de beschreven doelgroepen te algemeen en erg breed geformuleerd. Daarnaast is de marketingstrategie in haar ogen eveneens vrij algemeen van aard. Het voornemen van de organisatie om gebruik te maken van nieuwe media, interactieve marketing en digitale communicatie, wordt volgens haar beperkt vertaald naar middelen. Zo wordt het in haar ogen niet duidelijk wat de organisatie verstaat onder interactieve marketing en ontbreekt het aan voorbeelden hiervan. Daarnaast vindt zij de inzet van zowel online als traditionele media weinig verrassend uitgewerkt. De commissie is er op grond van het voorgaande onvoldoende van overtuigd dat de organisatie de beoogde flinke groei van bezoekersaantallen zal realiseren. Bovendien stelt de commissie vast dat de aanvrager geen specifieke aandacht geeft aan de werving van publiek voor het concours. Zij vindt dat een gemis, omdat er een bijdrage specifiek voor het concours wordt aangevraagd en de commissie daarom graag meer inzicht had gekregen in de publiekswerving voor dat onderdeel binnen het festival.

Pluriformiteit

De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Het festival presenteert aanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als klassieke muziek. Klassieke muziek wordt ook veel aangeboden op andere Nederlandse festivals en podia. De commissie constateert echter dat het repertoire dat het festival presenteert, zich onderscheidt van het aanbod dat elders op podia en festivals in Nederland te zien is. Zij is van oordeel dat het festival hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

Het festival vindt plaats in Utrecht. In Utrecht is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. De commissie vindt dat het Dutch Harp Festival hierdoor geen bijdrage levert aan de spreiding.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

Het Dutch Harp Festival heeft in de afgelopen periode jaarlijks een bijdrage van 25.000 euro ontvangen van de gemeente Utrecht en vraagt voor de periode 2017-2021 bedrag aan van 50.000 euro per jaar. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Bijdrage (co)productie

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Dutch Harp Festival te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
Aangevraagd bedrag per editie€ 50.000
Geadviseerd bedrag per editie
bedrag per editie€ 50.000
Bijdrage (co)productie€ 0
Totaal per editie€ 50.000
Toegekend bedrag per editie€ 50.000