MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

AMSTERDAM DANCE EVENT

Inleiding

Het Amsterdam Dance Event (ADE) vindt sinds 1996 jaarlijks in oktober plaats in Amsterdam. Het festival claimt ’s werelds belangrijkste handelsplatform en grootste clubfestival voor elektronische muziek en dancecultuur te zijn. ADE staat naar eigen zeggen voor creativiteit, kwaliteit, talentontwikkeling, innovatie, technologie en ondernemerschap en bestaat uit drie pijlers: ADE Festival, ADE Playground en ADE Conference. Gedurende vijf dagen worden op ruim honderd locaties 2.400 optredende acts aan meer dan 350.000 bezoekers gepresenteerd. Het conferentiedeel bestaat uit een negental labels, waarvan ADE Pro de hoofdconferentie is. Elk onderdeel in de conferentie kent een eigen doelgroep en de onderwerpen lopen uiteen van duurzaamheid tot urban genres in de elektronische muziek en videokunst. Op artistiek vlak wil ADE de artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziek en dancecultuur op internationaal niveau signaleren en tijdens het festival een toonaangevend programma presenteren. Daarnaast beoogt het festival talent te ontwikkelen, kennisoverdracht te bevorderen en creativiteit en innovatie te stimuleren.

In de ontwikkeling van het festival is er volgens de aanvrager in de afgelopen jaren veel gebeurd. In 2013 is ADE Playground opgezet en zijn er in toenemende mate bijzondere projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn op het gebied van internationalisering, innovatie en veiligheid belangrijke stappen gezet. In de periode 2017-2020 wil ADE graag structurele ondersteuning voor de verdieping van het artistieke profiel. Samen met Paradiso en de Melkweg voegt de organisatie met ingang van 2017 jaarlijks het driedaagse ADE Live, met minimaal dertig acts, aan de programmering toe. Programmeurs van Paradiso en de Melkweg worden als curator van de programmering van ADE Live ingezet. Tot nu toe zijn er volgens de organisatie weinig liveacts tijdens het festival te zien geweest. In ADE Live wil de aanvrager ruimte bieden aan experiment en vernieuwing. Het is de bedoeling dat bijzondere samenwerkingen tot stand komen, bijvoorbeeld tussen het Concertgebouw en Jeff Mills, De Nationale Opera en Ballet en de Duitse technopionier Henrik Schwarz, of een theatergezelschap en een producer van elektronische muziek. ADE ziet het zelf als een onmisbare aanvulling binnen het profiel, om zodoende het publiek, de aanwezige muziekindustrie en internationale media een toonaangevend festival voor elektronische muziek te bieden en tegelijkertijd vernieuwing van het genre en diversiteit in het podiumkunstenaanbod te stimuleren. Naast ADE Live is het de bedoeling om in de komende jaren ADE Playground verder te verdiepen.

Amsterdam Dance Event vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘groot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage (co)productie van 50.000 euro aangevraagd. Het totaal van het gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 300.000 euro per jaar/editie.

Historie

Amsterdam Dance Event ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

De commissie constateert dat het festival in de afgelopen jaren een belangrijke verdiepingsslag heeft gemaakt. Naast de conferentie en de programmering, waarin jaarlijks een uitgebreid overzicht van de dance wordt gepresenteerd, heeft de aanvrager ADE Playground opgezet. De commissie is positief over deze nieuwe richting, waarbinnen de aanvrager nadrukkelijker inzet op het bieden van een podium voor de inhoudelijke ontwikkeling en de artistieke verdieping van het dancegenre. De kwaliteit van het gepresenteerde aanbod tijdens ADE is naar de mening van de commissie hoog. De organisatie biedt een totaaloverzicht in de diverse stromingen en presenteert naast de grote dj’s veel aanstormend talent. De commissie heeft waardering voor de manier waarop ADE internationaal aanzien heeft verworven als platform waar de wereldwijde scene van beoefenaars en een omvangrijk publiek jaarlijks samenkomt. Met het presenteren van de laatste ontwikkelingen in het genre omlijst met een contextprogramma, heeft het festival volgens de commissie een grote zeggingskracht, zowel voor het publiek als voor alle betrokkenen in de betreffende industrie.

In de plannen voor 2017-2020 maakt de aanvrager kenbaar dat het festival nadrukkelijker een rol wenst te spelen in de artistieke verdieping van de dance. ADE vraagt daarom specifiek subsidie aan voor de opzet van een nieuw festival binnen het festival: ADE Live. Volgens de aanvrager zijn het met name de liveacts van elektronische muziek die voor vernieuwing en ontwikkeling in het genre zorgen. De commissie is positief over de intentie van ADE om meer ruimte te bieden aan artistieke verdieping in het festival. Zowel bij de motivatie als bij de uitwerking van ADE Live plaatst de commissie echter een aantal kanttekeningen. De aanvrager onderbouwt de keuze voor ADE Live met het feit dat bepaalde liveacts op het festival ontbreken. De commissie leest in het plan echter nergens waarom dat het geval is. Bovendien vindt zij dat de aanvrager zichzelf hierin tegenspreekt. In het plan leest de commissie dat er wel sprake is van animo voor de programmering van liveacts bij Paradiso en de Melkweg, aangezien beide programmeurs bij ADE Live zijn betrokken. De aanvrager legt hierbij niet uit waarom deze podia, die als venues in ADE participeren, de liveacts niet programmeren binnen de reguliere opzet van het festival. De commissie is op grond van het voorgaande niet overtuigd van de noodzaak om voor liveacts in elektronische muziek een apart festival binnen ADE op te zetten. Dit geldt ook voor de multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en crossovers die het festival wil onderbrengen in het festival. De aanvrager noemt enkele aansprekende samenwerkingen, maar de inhoudelijke onderbouwing en uitwerking van dit onderdeel van ADE Live is volgens de commissie te summier. In de podiumkunsten wordt al regelmatig gewerkt met elektronische muziek. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de toegevoegde waarde van ADE als producerend podium hierin. Dat laat onverlet dat de commissie positief is over de platformfunctie van ADE, waarop de dance in 2017-2020 in alle verschijningsvormen zal worden getoond.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

De bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Evenals vier jaar geleden komt dat volgens haar met name door het omvangrijke conferentiegedeelte van ADE. Daarin is zowel aandacht voor de inhoudelijke ontwikkelingen van het genre als voor alle verwante zaken die raken aan de dance-industrie. De commissie rekent erop dat ADE als platform voor het genre en showcasefestival ook in de komende jaren een belangrijke functie blijft vervullen. Positief is de commissie ook over ADE Next, ADE University en de masterclasses die het festival voor de ontwikkeling van jong talent biedt. Zij is er echter niet van overtuigd dat de aanvrager met ADE Live en de cross-overprojecten met andere disciplines een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van de dance of de podiumkunsten in het algemeen. In het plan ontbreekt volgens de commissie een overtuigende uitwerking van de mogelijke effecten van de beoogde artistieke verdieping op de podiumkunsten. Naar haar mening beperkt de bijdrage zich vooral tot het bijeenbrengen en tonen van de belangrijkste ontwikkelingen in de dance en is er slechts beperkt sprake van een bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in bredere zin.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Volgens de balansgegevens is de financiële positie van Stichting Amsterdam Dance Event slecht. Er is geen eigen vermogen en de kortlopende schulden bedragen volgens de aangeleverde cijfers 1,1 miljoen euro. Kritisch is de commissie over het feit dat Stichting ADE, evenals vier jaar geleden, niet voldoet aan de Governance Code Cultuur. Net als toen geeft de aanvrager in het voorliggende plan aan dat er een nieuwe stichting wordt opgericht die wel aan de code zal voldoen.

De commissie stelt vast dat de begroting van het festival een goede spreiding van inkomsten laat zien. In de afgelopen jaren heeft de aanvrager ruim 90 procent aan eigen inkomsten gerealiseerd. Daar merkt de commissie wel bij op dat in het plan staat vermeld dat de conferentie jaarlijks 5.000 bezoekers trekt en elke registratie tussen de 350 en 450 euro per deelnemer oplevert. Dat zou moeten leiden tot een gemiddelde opbrengst van 2 miljoen euro, terwijl er in het plan iets meer dat 1 miljoen euro aan recettes is begroot.

De commissie is kritisch over de kosten-batenstructuur van de activiteiten die zijn gericht op de artistiek-inhoudelijke verdieping. Aan de ene kant voert de aanvrager een bedrag van 200.000 euro op voor de kernprogrammering en stelt in de toelichting dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor productie en marketing. De organisatie maakt aan de andere kant niet duidelijk hoe hoog de recettes zullen zijn die ze met de dertig extra kernactiviteiten genereert. De verhouding tussen kosten en inkomsten is daarmee niet inzichtelijk. Daarnaast is de commissie er onvoldoende van overtuigd dat het aanbod in ADE Live financieel risicovol is, zoals de aanvrager beweert. Er is volgens de commissie met 350.000 bezoekers in de stad sprake van een grote publiekspotentie. Bovendien heeft publieksonderzoek volgens de aanvrager uitgewezen dat het merendeel van de bezoekers geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat de bijzondere multidisciplinaire projecten in de afgelopen jaren steevast waren uitverkocht. De commissie is er daarom niet van overtuigd dat de aanvrager niet een veel groter bedrag aan eigen inkomsten kan genereren voor de onderdelen waarmee de aanvrager de artistieke verdieping wil realiseren. Daarnaast laat de aanvrager volgens de commissie mogelijke kansen onbenut om private fondsen bij de artistieke verdieping te betrekken. Daardoor lijkt de organisatie voor deze activiteiten vooral te leunen op publieke middelen.

De marktpositie van ADE is stevig. Jaarlijks bezoeken 350.000 mensen het evenement. Dit maakt dat ADE tot een van de grootste publieksevenementen in Nederland behoort. Niet alleen voorziet het festival in een grote behoefte bij het publiek, de commissie stelt vast dat er daarnaast intensief wordt gewerkt aan het maximaliseren van het publieksbereik. Het resultaat laat zien dat de organisatie hierin slaagt. De commissie vindt het wel een gemis dat bij de uitwerking van de publieksbenadering geen specifieke aanpak voor de werving van publiek voor de verdiepingsonderdelen ADE Live en ADE Playground wordt beschreven.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het festival presenteert aanbod dat kan worden aangemerkt als dance en elektronische muziek. Aan deze genres in de muziek bestaat een ruim aanbod op podia, festivals en clubs in Nederland. De cross-over van dance en elektronische muziek met andere podiumkunstdisciplines kent eveneens een groeiende praktijk in Nederland. De activiteiten leveren volgens de commissie dan ook geen bijzondere bijdrage aan de diversiteit van het podiumkunstenlandschap.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

Het festival vindt plaats in Amsterdam. In Amsterdam is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert het festival geen bijdrage aan de spreiding.

Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

De financiële bijdrage van de provincie of gemeente is neutraal.

De commissie constateert dat het festival jaarlijks een bijdrage van 100.000 euro ontving uit het Amsterdamse Evenementenfonds. Voor de jaren 2017-2020 rekent de aanvrager daarnaast op een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 125.000 euro. Deze bijdrage maakt slechts een zeer bescheiden deel uit van de totale begroting van het festival. Hiermee wordt de lokale bijdrage als neutraal beoordeeld.

Bijdrage (co)productie

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Amsterdam Dance Event niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per editie€ 300.000
Geadviseerd bedrag per editie€ 0
Toegekend bedrag per editie€ 0