MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

WISHFUL SINGING

Inleiding

Wishful Singing is een vocaal ensemble van vijf zangeressen, gevestigd in Amsterdam. De artistieke leiding wordt gevormd door zangeres Marjolein Verburg en voor de zakelijke leiding staat een vacature open. De missie van het ensemble is om het beste vrouwelijke vocaal ensemble te zijn in binnen- en buitenland. Daarnaast wil Wishful Singing zijn publiek raken via een gedeelde muzikale totaalervaring. De kernactiviteiten van het ensemble bestaan uit het geven van concerten en het uitbrengen van opnames via geluidsdragers en internet. Het ensemble laat muziek componeren en arrangeren en draagt op deze manier bij aan de opbouw van het repertoire voor vrouwelijke vocale ensembles. Ook verzorgt het ensemble concerten in het zakelijke circuit. De educatieve tak van de organisatie verzorgt masterclasses en heeft een educatieve lijn, geschikt voor scholen.

De artistieke ambities voor de komende periode zijn: de bekendheid van en de waardering voor a-capellamuziek vergroten, het ontwikkelen en uitvoeren van pakkende, avontuurlijke en vernieuwende concertprogramma's, verbindingen creëren door samenwerkingen aan te gaan met topensembles, -artiesten en -makers, onderzoeken hoe er nog meer binding kan ontstaan met het publiek door immersive concerten en het arrangeren en componeren van kwalitatieve kindermuziek voor scholen en kinderkoren.

Voor de periode 2017-2020 heeft de organisatie de volgende activiteiten beschreven: een muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar, geproduceerd door Oorkaan en getiteld ‘Hoge noo(d)t’; een productie van concertgebouw de Doelen en de Koorbiënnale Haarlem, getiteld ‘Ballroom Dreams’ en een muziektheatrale voorstelling geïnspireerd door de Ballroom-scene uit de jaren twintig en dertig. Dit laatste project betreft een samenwerking met het Duitse vocaal ensemble Amacord.

Verder realiseert het ensemble een serie ‘Mindfulness-concerten’ waarin de aansluiting wordt gezocht met het gevoel van innerlijke rust en bezinning bij het publiek, met repertoire van Hildegard von Bingen, David Lang en Eric Whitacre; een productie van Herman Finkers waarin het ensemble met vijf mannelijke zangers met gregoriaanse gezangen een katholieke mis theatraal vormgeeft en vanuit een heel andere invalshoek benadert dan gebruikelijk is; een productie met a-capellamuziek van Joost Kleppe en een tekst van Ruben van Gogh rond de Amerikaanse documentaire serie ‘Making a Murderer’. Voorgenomen zijn verder een productie getiteld ‘Meisjes van Dertig’, dit betreft een ode aan het cabaret en de kleinkunst in Nederland, in samenwerking met Bert van den Brink; een coproductie met het jongNBE getiteld ‘An American in Paris’ en een programma getiteld ‘Wow die Vrouw’, waarin twee uitzonderlijke vrouwen thematisch tegenover elkaar worden gezet. Ook worden er ieder jaar kerstprogramma’s geproduceerd, getiteld ‘Crispy Christmas’, met Combattimento en de reprise van ‘It's beginning to look a lot like Christmas’. Ten slotte liggen er plannen voor concerten op internationale podia in Hongarije, Japan, Spanje, China en Duitsland. Deze concerten worden aangeboden door plaatselijke agenten.

In de periode 2017-2020 realiseert Wishful Singing 53 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 105.200 euro.

Historie

Stichting Wishful Singing ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Wishful Singing beeld en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Turris Babel’, ‘O Denneboom’ en ‘Vrijheid’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Op basis van het meegeleverde materiaal en de concerten die zij heeft bezocht concludeert de commissie dat de vijf vocalisten over gedegen vakmanschap beschikken. De concerten kenmerken zich over het algemeen door een mooie kleuring in de lage registers, maar tijdens een aantal passages vindt zij de hoge stemmen te overheersend. Dit is bijvoorbeeld het geval in de opname van ‘Turris Babel’. De commissie concludeert dat de balans tussen de verschillende vocalisten op dit soort momenten voor verbetering vatbaar is. De commissie heeft waardering voor de ontwikkeling van het omvangrijke repertoire dat in de loop der jaren is opgebouwd. Ook vindt zij dat de Close Harmony-concerten een goede uitstraling hebben door een enthousiaste podiumpresentatie. In de concerten in een meer theatrale setting ontbreekt het volgens de commissie echter aan verdieping, waardoor deze aan zeggingskracht inboeten.

Voor de periode 2017-2020 beschrijft Wishful Singing volgens de commissie een aantal ambitieuze plannen. Zij waardeert de manier waarop Wishful Singing nadenkt over de verschillende presentatievormen en hierin ook de samenwerking aangaat met gerenommeerde partijen. Toch blijft volgens haar de artistieke visie, en in het verlengde daarvan de eigen signatuur, in het plan onderbelicht. Wat het vocale ensemble op artistiek gebied gaat toevoegen aan de voorgenomen producties is volgens de commissie onvoldoende uitgewerkt. Zij leest in het plan bijvoorbeeld een aantal sociaal-maatschappelijke thema’s die zijn weerslag hebben op de voorstellingen. Maar welk standpunt de aanvrager rond deze thema’s inneemt, wordt niet duidelijk. Ook merkt de commissie op dat in een aantal producties de presentatievorm de overhand krijgt ten opzichte van het muzikale programma. Zij mist eigenzinnige programmatische keuzes die de presentatievorm ook inhoudelijk verdiepen. De samenstelling van het programma tijdens de ‘Mindfulness-concerten’ beperkt zich bijvoorbeeld tot het geven van namen van componisten, waardoor dit concept een enigszins vrijblijvende indruk op de commissie maakt. Onder andere hierdoor is zij er niet van overtuigd dat de gehele artistieke lijn van de programmering van een grote mate van oorspronkelijkheid zal getuigen.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij vindt het positief dat de organisatie een gemengde beroepspraktijk onderhoudt, waarin ook de activiteiten op educatief vlak bijdragen aan het verwerven van inkomsten. Over de jaren 2014 en 2015 vormden subsidies en schenkingen aan Wishful Music Education een belangrijk deel van de begroting. Ook heeft de commissie waardering voor de inzet van de vijf vocalisten, die op zakelijk vlak alle taken uitvoeren. Zij zijn gedreven en hebben met succes een bloeiende concertpraktijk weten op te zetten, waarin ook een directe band met het publiek centraal staat.

De commissie heeft begrip voor de wens van Wishful Singing om te professionaliseren en hiervoor een zakelijk leider aan te stellen en een kantoor te huren, maar vindt deze plannen onvoldoende uitgewerkt. De verwachting van de organisatie is dat de eigen inkomsten vervolgens fors stijgen en dat er meer concerten geboekt worden in binnen- en buitenland. Deze motivatie is volgens de commissie niet realistisch zolang er geen goed onderbouwd inhoudelijk plan ligt op basis waarvan de zakelijk leider aan de slag kan gaan. De commissie constateert verder dat de totale directe eigen inkomsten een verdubbeling laten zien in de begroting. Zij vindt dit echter niet aannemelijk, omdat een heldere strategie op dit punt ontbreekt. Zo vindt de commissie het op zich ambitieus dat de organisatie een toename verwacht in het aantal vrienden, ondergebracht in Wishful Fifty, maar er wordt niet overtuigend toegelicht hoe die moet worden gerealiseerd.

De commissie vindt dat de aanvrager een heldere kijk heeft op de ambities voor de toekomst, maar dat deze niet in alle gevallen realistisch zijn. Zij constateert dat Wishful Singing voorbeelden uit het recente verleden gebruikt om risicovolle producties op een juiste manier in te schatten. Hiervoor hanteert de organisatie een afnamezekerheid, waardoor in een vroeg stadium inzicht verkregen wordt over de grootste risico’s. Een kanttekening zet de commissie bij de verwachte bezoekersaantallen. Hier verwacht de organisatie een verdubbeling ten opzichte van de periode 2013-2015, zonder dat hier een duidelijke onderbouwing voor wordt gegeven.

Het beeld dat de organisatie heeft van haar doelgroepen vindt de commissie te breed. Wishful Singing benoemt liefhebbers van kamermuziek, koormuziek en vocale ensembles en wil een nieuwe doelgroep aanspreken: die van jongeren in de leeftijdscategorie 24 tot 40 jaar, die nog niet zo bekend is met klassieke muziek. In de aanvraag wordt niet vermeld hoe de aanvrager de specifieke doelgroepen wil benaderen. De organisatie geeft aan dat ze via een publieksonderzoek haar achterban nog beter in kaart wil brengen. Hoe zij dit onderzoek gaat doen wordt echter niet duidelijk. Met name waar het jongeren betreft, is de commissie niet overtuigd dat de aanvrager deze doelgroep zal weten bereiken. Wel vindt de commissie het positief dat de organisatie intensiever wil gaan samenwerken met de marketingafdeling van de vaste plekken waar wordt opgetreden en op dit gebied ook de samenwerking aangaat met de pr- en marketingafdeling van het jongNBE en Slagwerk Den Haag. Hier kan volgens de commissie een professionaliseringsslag gemaakt worden, maar zij vindt het een gemiste kans dat de acties in de meeste gevallen niet goed zijn toegespitst op de voorgenomen producties. De productie met Herman Finkers zou bijvoorbeeld een goede aanleiding zijn om nieuw publiek aan zich te binden, maar hier wordt in het plan geen koppeling gemaakt.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het repertoire van het vocale ensemble omvat bekende composities die veelvuldig op de Nederlandse podia te horen zijn. Daarnaast zingt het koor enkele opdrachtwerken, maar deze vormen geen substantieel onderdeel van de programmering. De commissie stelt voorts vast dat er ook in de vrije sector veel aanbod van a-capellakoren aanwezig is. De commissie vindt dat het werk van Wishful Singing geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de spreiding van Wishful Singing als ruim voldoende.

Wishful Singing is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het koor in de periode 2013-2015 een groot aandeel concerten heeft gespeeld in andere steden en regio’s. Voor de periode 2017-2020 beschrijft de organisatie eenzelfde spreiding van concerten door het land. De commissie vindt dat Wishful Singing een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Wishful Singing te honoreren voor zover het budget het toelaat.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 105.200
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel37500€ 18.500
Circuit groot33.900€ 11.700
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 105.200
Toegekend bedrag per editie€ 105.200