MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

URBAN MYTH

Inleiding

Urban Myth is een muziektheatergezelschap gevestigd in Amsterdam dat cultureel divers theater maakt voor zowel de kleine als de grote zaal. De artistieke leiding is in handen van Jörgen Tjon A Fong. Rob Kuiphuis is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. De voorstellingen van Urban Myth stellen hedendaagse thema’s aan de kaak met als hoofdthema ‘De wereldstad’. Urban Myth maakt nieuw en actueel repertoire op basis van iconen uit soms eeuwenoude verhalen over de verschillende culturen die Nederland rijk is. Zo gaat het gezelschap op zoek naar persoonlijke geschiedenissen die samen ons gedeelde erfgoed vormen. Urban Myth maakt met muziek de verhalen toegankelijk voor een breed publiek. Hierbij speelt muzikale research een even grote rol als historisch onderzoek. De aanvrager heeft naar eigen zeggen een gezamenlijke taal ontwikkeld, waarbij muziek en tekst een geheel vormen. De komende jaren wil Urban Myth naast live musici ook gebruikmaken van enkele muziekproducenten en dj’s, die de opdracht krijgen om bestaande muziek te herinterpreteren. De producties van Urban Myth zijn de afgelopen jaren zwarter en politieker geworden vanwege het politieke klimaat. Het gezelschap spreekt dan ook de ambitie uit om zich de komende vier jaar te willen ontwikkelen tot hét toonaangevende zwarte theatergezelschap van Nederland. Om deze ambitie te verwezenlijken wil de aanvrager gaan werken aan de artistieke kwaliteit en het vergroten van zijn zichtbaarheid. Het gezelschap gaat in dit verband samenwerken met diverse makers. Partners zijn de Stadsschouwburg Amsterdam, het Bijlmer Parktheater en Nowhere.

In de periode 2017-2020 zal elk seizoen bestaan uit een voorstelling voor de kleine en grote zaal, een voorstelling van een nieuwe maker en een community project. Deze voorstellingen zullen te herleiden zijn naar de rode draad in het werk van Urban Myth: ‘The Fabric of the City and the Fabric of the World’. De verkoop wordt door externen verzorgd, waaronder Jeanne Kers. De toekomstige marketingstrategie is gericht op het verleiden, veroveren en verbinden van de doelgroepen. Om de relatie met de loyale doelgroep in de Randstad te versterken en een nieuwe doelgroep aan te boren zal het gezelschap zich meer gaan richten op community building. Urban Myth heeft Amsterdam als thuisbasis en speelt door het hele land. Urban Myth wil met Podium Mozaïek voorstellingen van een viertal nieuwe makers ontwikkelen. Voor deze activiteiten wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd.

In de periode 2017-2020 speelt Urban Myth 60 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 176.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 26.875 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 203.375 euro.

Historie

Urban Myth ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Urban Myth beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Kid Dynamite’, ‘Sophie en Nola’ en ‘Ella!’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij kent Urban Myth als een bijzonder urban muziektheatergezelschap, dat werkt vanuit zeer oorspronkelijke thematiek en verhalen. Daarbij stelt zij vast dat het gezelschap in het verleden goede interculturele podiumkunstenaars aan zich heeft weten te verbinden, zowel voor als achter de schermen. De commissie vindt bovendien dat artistiek leider Jörgen Tjon a Fong een concrete visie heeft, waarbij oorspronkelijk en nieuw repertoire ontstaat vanuit historische iconen die voortkomen uit de verschillende culturen die Nederland rijk is. Jörgen Tjon a Fong heeft in de ogen van de commissie Urban Myth een zeer eigen signatuur weten te geven. Zo vindt zij dat hij als regisseur de verhalen op verrassend theatrale wijze over het voetlicht weet te brengen. De commissie constateert dat muziek een integraal onderdeel van de energieke en oorspronkelijke voorstellingen vormt en dat dit het werk van Urban Myth voor een breed publiek, inclusief nieuwe doelgroepen, toegankelijk maakt.

De plannen van het gezelschap voor de periode 2017-2020 zijn volgens de commissie goed onderbouwd, bevlogen geschreven en op een plezierige en constructieve manier zelfkritisch. Dit maakt dat zij vertrouwen heeft in het vrij ambitieuze streven van het gezelschap om uit te groeien tot hét toonaangevende zwarte gezelschap van Nederland. De onderverdeling die Urban Myth maakt in de activiteiten die het de komende jaren wil uitvoeren, laten volgens de commissie een breed scala aan actuele thema’s zien die op oorspronkelijke wijze zijn uitgewerkt, waarbij traditionele muziekstijlen met eigentijdse muziek wordt gecombineerd om het narratief en de thematiek op aansprekende wijze te illustreren en ondersteunen. Uit de plannen spreekt bovendien een mooie balans tussen het produceren voor de kleine en de grote zaal, het ontwikkelen van projecten van interessante nieuwe makers en community projecten, aldus de commissie. Vanwege de helder onderbouwde professionaliseringsslag die de organisatie wil maken in de komende vier jaar acht de commissie het vertrouwenwekkend dat Jörgen Tjon a Fong zijn signatuur verder zal weten te ontwikkelen en te versterken. Daarbij is zij van mening dat de keuze voor de artiesten waar de aanvrager de komende jaren mee wil samenwerken goed gemotiveerd is. De commissie waardeert de goede muzikale research die aan de voorstellingen voorafgaat. Bovendien beoordeelt zij de wijze waarop het gezelschap een fusion tussen traditionele en eigentijdse muziek weet te maken met onder andere dj’s en muziekproducenten als doeltreffend voor de doelgroep. Al met al is de commissie ervan overtuigd dat de toekomstige voorstellingen van Urban Myth grote zeggingskracht zullen hebben voor het beoogde cultureel diverse publiek.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

Urban Myth heeft een kleine kernorganisatie, waarbij het overgrote deel van de medewerkers in de periode 2013-2016 op freelancebasis heeft gewerkt. De commissie constateert dat Urban Myth in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en projectsubsidies heeft geproduceerd. Daarbij heeft het een redelijk solide financiële basis weten op te bouwen. In dat licht spreekt de commissie haar vertrouwen uit in de bedrijfsvoering en in de zakelijke leiding. Urban Myth heeft de afgelopen jaren een goede eigeninkomstenquote weten te behalen. De geprognosticeerde eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 gaan weliswaar wat omlaag, maar dit acht zij goed toegelicht en onderbouwd. Hoewel de plannen voor de periode 2017-2020 tamelijk ambitieus zijn, acht de commissie deze geloofwaardig vanwege de weldoordachte wijze van produceren in het verleden. Bovendien is de aanvraag op dit gebied goed uitgewerkt. De commissie stelt vast dat Urban Myth een duidelijke missie heeft, maar zich tegelijkertijd bewust is van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Zo heeft de geraamde stijging van de activiteitenlasten een realistische samenhang met de groei van het aantal activiteiten en met de ontwikkeling op het gebied van personele bezetting. Tevens is er sprake van een redelijke risicospreiding in het financiële dekkingsplan, dat een goede balans kent tussen overheidsgelden, private fondsen en publieksinkomsten. Zij plaatst enkel een kritische kanttekening bij het feit dat er geen heldere strategie ten behoeve van eventuele tegenvallers in de aanvraag is beschreven, wat gelet op de ontwikkeling die de organisatie wil maken een gemis is.

Urban Myth heeft naar de mening van de commissie een duidelijke positie in het veld verworven, in zowel kleine als grote zalen. De aanvrager realiseert zich dat er in de regio veel potentieel publiek is en speelt daar op slimme wijze op in. Daarbij merkt de commissie op dat het publieksonderzoek van Urban Myth goed gefundeerd is en dat dit kan bijdragen aan de toekomstige publieksontwikkeling. Uit de plannen van Urban Myth spreekt een redelijk goed besef van hun publiek. De doelgroepen zijn in de ogen van de commissie ook op overtuigende wijze gedefinieerd. De algehele marketingstrategie, gebaseerd op verleiden, veroveren en verbinden van de doelgroep, acht de commissie weldoordacht en effectief. In dit verband merkt zij op dat het inzetten van ambassadeurs en een denktank een innovatieve wijze is om nieuw publiek aan te boren.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

Zij plaatst het aanbod binnen het genre urban muziektheater. Dit aanbod wordt maar beperkt aangeboden in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Urban Myth onderscheidt zich verder door de gekozen thema’s en het interculturele karakter van de voorstellingen voor en achter de schermen. De commissie vindt dat het werk van Urban Myth een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Het gezelschap is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Urban Myth in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen echter hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Om die reden vindt de commissie dat Urban Myth een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie is positief over de aansprekende wijze waarop Urban Myth zijn kennis en expertise als gezelschap op het gebied van urban muziektheater wil inzetten om een nieuwe generatie makers met een cultureel diverse achtergrond te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. De plannen op dit gebied noemt zij bijzonder goed uitgewerkt, waarbij sprake is van een geïntegreerde aanpak, waarin aandacht wordt geboden aan alle facetten van het maak- en productieproces van dit specifieke genre. Het feit dat daarbij gewerkt wordt met makers die, vanuit hun cultureel diverse achtergrond, persoonlijke thema’s als uitgangspunt willen nemen voor hun voorstellingen noemt zij daarbij onderscheidend. De commissie noemt het gevraagde bedrag, dat in de aanvraag overigens niet gespecificeerd wordt, redelijk en passend bij de aard en omvang van de activiteiten. Daarbij vindt zij het positief dat Urban Myth een aantal stevige partners om zich heen heeft verzameld, die ook in financiële zin zullen participeren in de ontwikkelingstrajecten van de nieuwe makers. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij het hoge ambitieniveau van Urban Myth op het gebied van talentontwikkeling. De grote rol die het gezelschap op dit gebied voor zichzelf weggelegd ziet, staat volgens de commissie enigszins op gespannen voet met de beoogde artistieke ontwikkeling die dit relatief jonge gezelschap wenst door te maken op het gebied van zijn kernactiviteiten. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 26.000 euro.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Urban Myth te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 203.375
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel281.250€ 35.000
Circuit groot193.500€ 66.500
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 26.000
Totaal per editie€ 202.500
Toegekend bedrag per editie€ 202.500