MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PERCOSSA

Inleiding

Stichting Percossa is een slagwerk-/theatergroep gevestigd in Den Haag. Het collectief bestaat uit Niels van Hoorn, Janwillem van der Poll, Eric Robillard en René Spierings. Het gezelschap verzorgt zelf de artistieke leiding en Niels van Hoorn is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. De voorstellingen van Percossa onderscheiden zich naar eigen zeggen door de symbiose van zelfgeschreven muziek, veel slagwerk, energie, acrobatiek en theatrale acts. Percossa heeft als missie publiek mee te nemen op een avontuur naar verrassende composities in een ongebruikelijke, theatrale vormgeving en binnen een kwetsbaar en persoonlijk verhaal. Het gezelschap werkt sinds 2011 met experts op het gebied van regie, acteren en muziek. Percossa schrijft hiermee een nieuwe artistieke weg te zijn ingeslagen, die extra kosten met zich meebrengen voor de voorbereiding en het ontwikkelproces. Deze kosten kan het gezelschap niet enkel met opbrengsten van de voorstellingen financieren. De voorstellingen van Percossa staan in de traditie van muzikaal variété. Binnen dit genre is het gezelschap naar eigen zeggen een van de weinige slagwerkgroepen die dit metier beoefend. Percossa produceert haar voorstellingen zelf. Het overgrote deel van de speelbeurten vindt buiten de vier grote steden plaats. Het werk van Percossa is volgens de aanvraag toegankelijk voor een breed publiek. De publiekssamenstelling varieert van regulier theaterpubliek tot muziekliefhebbers, studenten en leerlingen Culturele en Kunstzinnige Vormgeving. Het gezelschap wil naast het theatercircuit meer in andere circuits gaan spelen. Zij werkt hierbij samen met verschillende producten. Met een breed aanbod hoopt Percossa een (cultureel) divers publiek te bereiken. Senf Theaterpartners is sinds 2006 verantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen aan de Nederlandse theaters. In België wordt de verkoop door Cultura vof gedaan. Optredens op festivals en binnen het clubcircuit worden verkocht via AT Bookings. Ook de straatoptredens en jeugdvoorstellingen worden door externen verkocht.

In de periode 2017-2020 speelt Percossa zestig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 339.000 euro.

Historie

Percossa heeft in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten ontvangen.

Er is door Percossa beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Rebels of Rhythm (10 jaar van de straat)’, ‘Knock Out’, ‘The Real Deal’ en ‘Magische Muziekfabriek’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij kent Percossa als een gezelschap dat met vakkundig gemaakte voorstellingen, waarin slagwerk en theater op een vindingrijke manier worden verweven, een breed publiek weet aan te spreken. De hoge amusementswaarde van het werk van Percossa is volgens de commissie te danken aan de nadruk die het gezelschap legt op vorm en effect. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat hierdoor de oorspronkelijkheid van de voorstellingen in het gedrang komt. De oppervlakkige en weinig prikkelende theatrale vertaling van de gekozen thema’s maakt de eigen signatuur van Percossa weinig onderscheidend. Daarnaast is de commissie kritisch over de geringe aandacht voor dramaturgie en regie die uit het werk spreekt. De commissie is positief over de muzikale uitvoeringskwaliteit van Percossa. Zij is echter minder overtuigd van de acteerkwaliteiten, die naar haar mening hoofdzakelijk leunen op de theatrale persoonlijkheden van het collectief.

De commissie heeft waardering voor het feit dat in de plannen voor de periode 2017-2020 door Percossa wordt ingegaan op de noodzaak om zich in artistiek-inhoudelijk opzicht te ontwikkelen. De plannen bieden naar haar mening echter onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vertrouwen in de haalbaarheid van deze ambities. Zo wordt niet helder in kaart gebracht welke stappen Percossa wil ondernemen en tot welke ontwikkeling deze zullen leiden. De commissie stelt vast dat de toekomstplannen van Percossa zich in hoofdzaak richten op de uitvoering van een aantal kleinere projecten en één nieuwe theatervoorstelling in de komende vier jaar. De weinig oorspronkelijke uitwerking van deze voorstelling weet haar echter niet te overtuigen. De inhoudelijke relatie met de kleinere projecten komt onvoldoende aan de orde. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Percossa zullen leiden tot de gewenste artistieke verdieping en daarmee tot een vergroting van de zeggingskracht van het werk.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij kent Percossa als een kleine, slagvaardige organisatie en spreekt haar waardering uit over het feit dat de aanvrager de voorstellingen van de afgelopen jaren uit de markt heeft weten te financieren. Hierdoor is het Percossa gelukt om een solide financiële basis op te bouwen. De commissie vindt dit van een ondernemende houding getuigen.

De plannen voor de periode 2017-2020 laten een koerswijziging zien. De commissie constateert dat Percossa zich de komende jaren wil richten op de eigen artistieke ontwikkeling en om die reden het aantal activiteiten terugschroeft. De commissie merkt op dat dit consequenties heeft voor de ontwikkeling van de begroting. Uit de plannen blijkt dat Percossa de afname van de publieksinkomsten door het geringere aantal speelbeurten eenzijdig wil opvangen met subsidies. De financieringsmix kent een smalle basis, aangezien in de plannen geen sprake is van alternatieve inkomstenbronnen, zoals private fondsen of sponsoring. De commissie vindt deze aanpak weinig creatief en bovendien risicovol, temeer daar Percossa voornemens is om de komende jaren slechts één grotezaalvoorstelling uit te brengen. Dit maakt de afhankelijkheid van het welslagen van deze productie groot. In de aanvraag wordt hier niet op ingegaan en er is hierin evenmin sprake van een strategie in het geval van eventuele tegenvallers. Daarnaast benoemt de aanvraag ook niet in welke mate de voorgenomen koerswijziging zal leiden tot een ander verdienmodel. Volgens de commissie kan Percossa door zijn succesvolle voorstellingen rekenen op een goede landelijke bekendheid. Zij merkt evenwel op dat in de plannen sprake is van een artistieke koerswijziging. De commissie vindt dat Percossa deze niet weet te vertalen naar een heldere visie op de eigen positionering in het veld. Uit de plannen van Percossa spreekt volgens haar wel een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. Uit de plannen blijkt dat het gezelschap zich bewust is van de noodzaak om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Zij beoordeelt de hiertoe ontwikkelde marketingstrategie als professioneel. Desondanks merkt zij op dat de nadruk in de marketingparagraaf grotendeels ligt op branding en dat daarin nauwelijks wordt ingegaan op de in te zetten communicatiemiddelen. De commissie constateert dat in de begroting geen bedrag voor marketing is gereserveerd. Op grond hiervan is zij er niet van overtuigd dat het gezelschap zijn ambities op het gebied van publieksontwikkeling zal weten te realiseren.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Hoewel Percossa performance en slagwerk gebruikt in zijn voorstellingen, is de commissie van mening dat het werk in zijn verschijningsvorm in te delen valt binnen muziektheater op basis van populaire muziek en entertainment. Dit aanbod wordt veelvuldig getoond op Nederlandse podia. Binnen dit aanbod vindt de commissie het werk van Percossa ook niet onderscheidend. Om die reden vindt de commissie dat Percossa geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Percossa is gevestigd in Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het gezelschap in de periode 2013-2015 weinig heeft gespeeld in de grote steden in de Randstad. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Percossa een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Percossa niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 339.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0