MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PANAMA PICTURES

Inleiding

Panama Pictures richt zich onder de artistieke leiding van choreografe Pia Meuthen op het ontwikkelen en maken van werk op het snijvlak van dans en circus. Het in 2002 opgerichte Panama Pictures is sinds 2013 gevestigd in ’s-Hertogenbosch en fungeert als het kerngezelschap van theater de Verkadefabriek. Samen met zakelijk leider Mieke Lamar geeft Pia Meuthen een visie vorm die zich richt op de integratie van dans en circus en het vergroten van de zichtbaarheid en het draagvlak van haar werk. De signatuur van Pia Meuthen kenmerkt zich door de souplesse waarmee dans en circus samenvloeien tot een nieuwe fysieke taal die acrobatische toeren omarmt, maar de nadruk niet op technische hoogstandjes legt. De centrale inspiratiebron in haar werk is het menselijke gedrag binnen een sociale context. Het zijn volgens de aanvrager persoonlijke, veelal intieme verhalen, die in het werk van Pia Meuthen worden vertaald naar beweging.

In de komende vier jaar zal Pia Meuthen een reeks voorstellingen creëren, geïnspireerd op de zesdelige romancyclus ‘Mijn strijd’ van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. De manier waarop Knausgård universele thema’s op een persoonlijke en rauwe manier weet over te brengen, dienen daarbij als vertrekpunt voor de komende voorstellingen. Binnen deze activiteiten wil Pia Meuthen voortbouwen op de bereikte integratie van dans en circus, en nieuwe circusdisciplines onderzoeken. Daarnaast heeft Panama Pictures de ambitie om livemuziek verder te integreren in het werk. Voor de producties wordt er gewerkt met een vast artistiek team dat naast artistiek leider en choreografe Pia Meuthen bestaat uit choreografisch assistent en trainer Miquel de Jong, componistenduo Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk, scenograaf Katleen Vinck, kostuumontwerper Sanne Reichert en dramaturg Angélique Willkie.

De activiteiten voor de komende periode bestaan uit jaarlijks één avondvullende voorstelling in coproductie met Strijbos & Van Rijswijk, die reist langs (inter)nationale podia en festivals. Succesvolle producties uit eerdere jaren worden hernomen. Daarnaast produceert Panama Pictures kleinschalige, korte acts op diverse locaties buiten het reguliere circuit. Dit werk bestaat voor een deel uit nieuwe producties ten behoeve van artistiek onderzoek. Verder worden delen uit bestaand werk aangepast aan nieuwe locaties en situaties, zodat het gezelschap kan inspelen op vragen uit de markt. Tweemaal per jaar organiseert Panama Pictures de clubavonden ‘Road to Panama’, waarin het korte werk gebundeld wordt gepresenteerd in de clubzaal van de Verkadefabriek.

Naast de voorstellingen organiseert Panama Pictures diverse talentontwikkelingstrajecten voor amateurdansers en -acrobaten, en masterclasses, workshops en coaching voor professionele performers en studenten. Voor het publiek organiseert Panama Pictures voor- en nabesprekingen. Panama Pictures werkt intensief samen met partners als de Verkadefabriek, Circo Circolo, DansBrabant, Strijbos & Van Rijswijk, Fontys Dansacademie en de circusopleidingen Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) en Codarts. Ook onderhoudt het banden met het Brabantse dansveld en is het lid van de Kunst van Brabant.

In de periode 2017-2020 speelt Panama Pictures vijftig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

Historie

Panama Pictures ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Panama Pictures beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Portraits and short stories’, ‘ALPHA’ en ‘Ergens; dichtbij’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij constateert dat choreografe Pia Meuthen in de afgelopen jaren een artistieke signatuur heeft ontwikkeld waarin naast de dans verschillende circusdisciplines een steeds prominentere rol kregen. De commissie is van mening dat het choreografisch materiaal getuigt van vakmanschap en wordt uitgevoerd door technisch sterke dansers. Zij noemt de symbiose tussen dans en circus een verfrissend en oorspronkelijk uitgangspunt. De commissie is enigszins kritisch over de dramaturgische ontwikkeling van het werk. Zo vindt zij dat er in de voorstellingen van Panama Pictures sprake is van een geringe dynamische opbouw in het circus- en dansmateriaal, waardoor de spanningsopbouw van het werk weinig gelaagdheid kent. De wijze waarop de hybride vorm van dans en circus betekenis geeft aan de thematische uitgangspunten van het werk, noemt de commissie om die reden nog weinig uitgesproken.

De plannen voor de periode 2017-2020 bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op de artistieke koers die Panama Pictures in de afgelopen jaren is ingeslagen. De commissie is positief over het voornemen van Panama Pictures om het onderzoek naar de beoogde cross-over verder vorm te geven en circus in vorm en inhoud tot een volwaardige partner van de dans te maken. De uitwerking van de activiteiten voor de komende periode weet de commissie echter niet op alle punten te overtuigen. De aanvrager stelt dat de activiteiten zijn geïnspireerd op de zesdelige romancyclus ‘Mijn strijd’ van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. De keuze voor het werk van Knausgård als thematisch uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe producties, vindt de commissie mooi gekozen. Deze aanpak biedt volgens de commissie houvast om de dramaturgische structuur van het werk naar een hoger niveau te brengen. De uitwerking van de activiteiten laten evenwel te wensen over. Zo krijgt de commissie op basis van de plannen nog weinig beeld van de wijze waarop de thema’s uit deze cyclus door circus en dans zullen worden vertaald. Desondanks heeft de commissie er vertrouwen in dat de plannen zullen leiden tot interessant werk. Dit niet in de laatste plaats vanwege het goed op elkaar ingespeelde artistieke team.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij kent Panama Pictures als een kleine organisatie die sinds 2013 als kerngezelschap van de Verkadefabriek zelfstandig en met projectsubsidies voorstellingen heeft geproduceerd. De commissie constateert dat het gezelschap hierdoor in de afgelopen jaren weinig reserves heeft weten op te bouwen, waardoor een solide financiële basis ontbreekt. Zij heeft er op basis van de ingediende plannen evenwel vertrouwen in dat de organisatie haar ambitie zal weten te realiseren om de komende jaren haar slagkracht te vergroten en haar financiële positie te verstevigen. Het voornemen om het aantal voorstellingen te laten toenemen naar gemiddeld vijftig per jaar vindt de commissie overtuigend onderbouwd. Op basis van de behaalde prestaties uit het verleden acht zij het ook aannemelijk dat Panama Pictures het begrote aantal voorstellingen zal weten te verkopen. Tegenover deze stijging is naar mening van de commissie een evenredige toename van de eigen inkomsten begroot. Zij constateert dat de jaarbegroting fors hoger is dan de jaarbegrotingen van de afgelopen jaren, maar logisch aansluit op de aard en omvang van de plannen voor de periode 2017-2020. De stijging hangt volgens haar in hoge mate samen met het feit dat Panama Pictures de afgelopen jaren met minimale middelen heeft geproduceerd en in de komende jaren streeft naar een groei van het aantal activiteiten.

De financieringsmix die Panama Pictures nastreeft, oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de plannen voldoende onderbouwd. De belangrijkste inkomstenbronnen kennen volgens haar geen grote onzekerheden en zijn niet afhankelijk van het slagen van één productie. De commissie stelt evenwel vast dat er in de plannen geen strategie is beschreven hoe met financiële tegenvallers om te gaan indien ze optreden. De commissie constateert dat Panama Pictures diverse samenwerkingsverbanden aangaat met organisaties in zowel het dans- als in het circusveld. Ze spreekt daarbij haar waardering uit voor de reeks kernpodia in de regio Oost, Zuid en de podia in Amsterdam die het gezelschap inmiddels aan zich heeft weten te binden en jaarlijks voorstellingen en randactiviteiten zullen afnemen.

De commissie stelt dat Panama Pictures een duidelijke visie heeft op haar positie in het circus- en danslandschap. De aanvraag beschrijft helder hoe het werk van Pia Meuthen zich verhoudt tot dat van andere dansgezelschappen die circuselementen in hun werk integreren, aldus de commissie. Ondanks de onderscheidende vorm en taal van de voorstellingen heeft dit zich nog niet weten te vertalen naar een grotere zichtbaarheid van het werk buiten de zuidelijke regio. Op basis daarvan noemt zij het positief dat Panama Pictures ernaar streeft om zowel nationaal als internationaal nieuwe markten te leren kennen. Niettemin biedt het plan haar onvoldoende aanknopingspunten om op voorhand overtuigd te zijn van een grotere landelijke zichtbaarheid van Panama Pictures. Zo is de visie van het gezelschap op publieksbenadering weinig overtuigend uitgewerkt. De publiciteitsmiddelen en marketingstrategieën die Panama Pictures wil inzetten om de beoogde nieuwe doelgroepen te bereiken, zijn volgens de commissie summier beschreven. Zij is dan ook positief over het voornemen van Panama Pictures om een marketingstrateeg in huis te halen.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage van Panama Pictures aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Zij stelt dat het werk van Panama Pictures valt binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans. Dit genre is relatief goed vertegenwoordigd binnen het Nederlandse dansaanbod. Toch levert het bewegingsidioom van choreografe Pia Meuthen, waarin zij verschillende circusdisciplines laat samensmelten met dans, een aanzienlijke bijdrage aan de verscheidenheid van de podiumkunsten in Nederland. Op grond hiervan is de bijdrage van Panama Pictures aan de pluriformiteit van het podiumkunstenlandschap aanzienlijk, maar niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Panama Pictures is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Verder constateert de commissie dat Panama Pictures in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in de regio Zuid. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunsteninstellingen laag. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Op basis van bovenstaande vindt de commissie dat Panama Pictures een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Panama Pictures te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 200.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel502.500€ 125.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 200.000
Toegekend bedrag per editie€ 200.000