MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MAXTAK

Inleiding

Stichting Salon- dans- en Filmorkest (MaxTak) is een muziektheatergezelschap voor de jeugd, gevestigd in Amsterdam. De artistieke leiding is in handen van Hans Thissen en Nora Duijf verzorgt de zakelijke leiding. MaxTak heeft als missie muziektheater te maken voor een breed publiek. Het gezelschap brengt kinderen in aanraking met (klassieke) muziek. Daarbij staat volgens MaxTak het vertellen van verhalen en het aansnijden van grote thema’s die kinderen bezighouden centraal. Voor iedere voorstelling wordt een nieuwe tekst en compositie geschreven. Kenmerkend voor de voorstellingen is volgens de aanvraag dat het theateraspect even belangrijk is als de muziek. De voorstellingen worden bovendien ingebed in een interactief educatiepakket, dat de komende jaren een eigen gezicht krijgt. In de periode 2017-2020 ligt de focus van het gezelschap op kwaliteit en publieksverbreding. Daartoe zal worden samengewerkt met componisten als Wim Conradi, Martin Fondse, Thomas Bensdorp en diverse (inter)nationale muziekensembles, waaronder Asko|Schönberg, INSOMNIO en het Martin Fondse Orchestra.

MaxTak wil de komende jaren substantieel meer voorstellingen spelen dan in de afgelopen periode. Ook zullen er meer muzikanten dan voorheen op het podium staan. De in totaal zes nieuwe voorstellingen die gerealiseerd gaan worden, variëren van familievoorstelling tot locatieproject en van schoolvoorstelling tot festivalvoorstelling. Op deze wijze tracht de instelling een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De primaire doelgroep van MaxTak bestaat uit kinderen vanaf 6 jaar, hun ouders en grootouders. De overige doelgroepen bestaan voornamelijk uit bezoekers van eerdere voorstellingen, theater- en muziekliefhebbers. MaxTak wil zijn voorstellingen de komende vier jaar meer gaan spreiden over het land. De verkoop wordt grotendeels verzorgd door Bureau Berbee; productieleider Bjorn Jansen is verantwoordelijk voor de verkoop van schoolvoorstellingen en het aanboren van nieuwe circuits.

In de periode 2017-2020 speelt MaxTak zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 162.500 euro.

Historie

MaxTak ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door MaxTak beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Ik ben een held’, ‘Ik ben een goochelaar’ en ‘Pudding Tarzan’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij is van mening dat MaxTak er in de afgelopen periode in geslaagd is om in haar voorstellingen oorspronkelijke thema’s voor de beoogde doelgroep aan te snijden. Daarbij vindt zij de gekozen thema’s, die veelal gebaseerd zijn op aansprekende boeken, relevant en actueel. De commissie heeft waardering voor het streven van MaxTak om in het werk te streven naar meer diepgang en gelaagdheid. Zij stelt evenwel vast dat het gezelschap hier in de afgelopen periode niet altijd in is geslaagd. De wisselende kwaliteit van de voorstellingen komt volgens de commissie voort uit de soms oppervlakkige theatrale vertaling van de gekozen thema’s. Zo vindt zij dat de thematiek in de voorstellingen vaak gereduceerd wordt tot basale humor. Deze weinig spannende, dramaturgische aanpak gaat in de optiek van de commissie ten koste van de zeggingskracht van het werk. Daarnaast plaatst de commissie een kanttekening bij het uitvoeringsniveau van de voorstellingen van MaxTak. Hoewel zij positief is over de uitvoeringskwaliteit van de muziek, beoordeelt de commissie met name het acteren als een zwak punt. Hoewel de commissie waardering heeft voor de ambitie van het gezelschap om doorgecomponeerde muziek te gebruiken, heeft dit in de afgelopen periode te weinig geresulteerd in een geslaagde integratie van tekst en muziek in de voorstellingen. De commissie noemt de inventieve vormgeving van de voorstellingen van MaxTak wel tot de verbeelding sprekend.

De commissie stelt vast dat in de plannen voor de komende periode wordt voortgebouwd op het beleid van de afgelopen jaren. Zo constateert de commissie dat het gezelschap goede boeken blijft selecteren als basis voor de voorstellingen. Tegelijkertijd plaatst zij een kritische kanttekening bij de voortzetting van de werkwijze, waarbij grote thema’s via basale humor worden uitgewerkt. De commissie mist hier nieuwe invalshoeken of impulsen die tot artistieke ontwikkeling leiden. De commissie waardeert dat MaxTak de komende periode wil samenwerken met muziekensembles, zoals als Asko|Schönberg, INSOMNIO en het Martin Fondse Orchestra. Desalniettemin mist zij in de plannen een overtuigende onderbouwing van de keuze voor juist deze ensembles en van de artistiek-inhoudelijke meerwaarde van de beoogde samenwerking. Daarnaast wordt ook niet duidelijk of de in de aanvraag genoemde componisten met de musici van MaxTak gaan werken.

In theatraal opzicht bieden de plannen zicht op de behandeling van thema’s die voor de doelgroep aansprekend kunnen zijn. Desondanks constateert zij dat de visie op elementen als regie, dramaturgie en spel onvoldoende wijzen op een inhoudelijke ontwikkeling. Door de oppervlakkige uitwerking van de projecten en het veelal ontbreken van een goed uitgewerkte en meer gelaagde artistieke visie is zij niet zonder meer overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de projecten.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

MaxTak is een kleine kernorganisatie die in de afgelopen jaren met behulp van structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en projectsubsidies heeft geproduceerd en er daarbij in is geslaagd om een redelijk solide financiële basis op te bouwen. Niettemin stelt de commissie vast dat in de plannen voor de periode 2017-2020 de ontwikkeling van de eigen inkomsten niet overtuigend onderbouwd wordt. Zo wil MaxTak in deze periode substantieel meer gaan spelen ten opzichte van de periode 2013-2016. Dit wordt in de plannen in de ogen van de commissie echter niet aannemelijk gemaakt. Ook constateert zij dat de organisatie niet evenredig meegroeit met de activiteiten, hetgeen niet aansluit op het streven van MaxTak naar meer continuïteit in de organisatie. De commissie stelt vast dat de substantiële stijging van de begroting in hoge mate te maken heeft met het feit dat de organisatie veel meer wil gaan spelen en duurdere producties wil gaan maken. Hoewel de inkomsten verdeeld zijn over meerdere inkomstenbronnen, acht de commissie de financiële onderbouwing van de activiteiten niet zonder risico. Zo vindt zij verdubbeling van de gemeentelijke subsidie weinig realistisch. In de aanvraag wordt niet ingegaan op een strategie ten behoeve van eventuele tegenvallers. Daarbij is het eigen vermogen niet toereikend om als buffer te dienen om tegenvallende inkomsten op te vangen.

De commissie stelt vast dat MaxTak de afgelopen jaren een stevige positie in het veld heeft weten te verwerven. Uit de plannen spreekt volgens haar ook een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is tamelijk algemeen. Daarbij vindt de commissie dat in de aanvraag slechts summier is ingegaan op de in te zetten communicatiemiddelen voor de periode 2017-2020. Dit acht zij in strijd met de geambieerde publieksverbreding. De commissie is wel positief over het feit dat MaxTak aan publieksonderzoek doet, dat zij zinvol acht. Bovendien beoordeelt de commissie de publicitaire vormgeving als pakkend en effectief voor de doelgroep.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij plaatst het werk van MaxTak binnen het genre jeugd(muziek)theater en stelt vast dat dit genre ruimschoots vertegenwoordigd is in Nederland, zowel binnen het gesubsidieerde als het vrije circuit. Binnen dit genre is het werk van MaxTak volgens de commissie niet uniek, omdat de combinatie van theater en livemuziek ook door andere gezelschappen wordt gebracht. De commissie vindt dat het werk van MaxTak geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

MaxTak is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat MaxTak in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. MaxTak heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. De commissie stelt vast dat MaxTak in de komende periode een nog groter aandeel voorstellingen buiten de grote steden wil gaan spelen. Zij is er echter niet van overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak zal weten te realiseren. De commissie oordeelt dat MaxTak een beperkte bijdrage levert aan de geografische spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van MaxTak niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 162.500
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0