MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MARTIN FONDSE MUSIC

Inleiding

Martin Fondse Music vertegenwoordigt het werk van componist, muzikant en dirigent Martin Fondse. De organisatie is gevestigd in Amsterdam en wordt geleid door Fondse zelf. Ook de projecten worden geïnitieerd door Martin Fondse. Hij is actief op het terrein van jazz, pop, wereldmuziek en hedendaagse klassieke muziek en in zijn werk maakt hij zowel cross-overs tussen deze genres als met andere disciplines zoals theater, literatuur, dans en film. Zijn missie is het overschrijden van grenzen, samenwerken in het (inter)nationale muziekveld en het ondersteunen van projecten met een maatschappelijke impact. Dat doet hij door het initiëren en realiseren van muziekprojecten, het geven van concerten, het uitbrengen van albums, het uitgeven van bladmuziek en het geven van workshops en masterclasses. Fondse is, volgens de aanvrager, een musicus voor wie grenzen niet bestaan. Uiteenlopende genres en stijlen komen samen in zijn werk, dat wordt uitgevoerd door zijn eigen ensembles alsmede door internationale orkesten en solisten.

Voor de periode 2017-2020 heeft Martin Fondse Music diverse activiteiten voorgenomen. Doorlopend zijn er concerten met het Martin Fondse Orchestra waarin nieuw werk wordt gepresenteerd onder de titel ‘Conversations’, een serie duoconcerten vanuit het podium Splendor. Verder wordt er aandacht geschonken aan de voorbereiding, het onderzoek en de uitvoering van multimediatheater waarin de relatie tussen dans en muziek wordt onderzocht in coproductie met dansgezelschap De Stilte. Daarnaast staat een muziektheaterproductie in coproductie met MaxTak op het programma. Tevens staan op de planning een internationale coproductie met de Braziliaanse zanger Lenine in een lopend project getiteld ‘The Bridge’, een jaarlijkse serie muzieklessen op scholen in samenwerking met Musicians without Borders en het Nederlands Blazers Ensemble en een meerjarig ontwikkelingstraject dat moet resulteren in een opera in 2020. Tot slot wordt bekeken welke producties geschikt zijn om in reprise te gaan, zoals die van het Martian Art Ensemble met Remy van Kesteren en Mete Erker.

In de periode 2017-2020 speelt Martin Fondse Music 52 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 142.600 euro.

Historie

Stichting Martin Fondse Music ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Martin Fondse Music beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij kent Martin Fondse als een veelzijdig en gedreven musicus, met een flexibele en prettig rebelse inslag. Zijn vakmanschap karakteriseert zich door een eclectische stijl met een fris klankbeeld, waarbij hij inventief gebruik weet te maken van een breed spectrum aan instrumenten. Fondse weet in zijn composities en arrangementen het beste uit musici naar boven te halen. Hij beschikt over een neus voor interessante muzikale ideeën en weet zich te omringen met uitstekende musici. De commissie vindt de concerten in grote bezetting met de Braziliaanse solist Lenine een hoogtepunt in de ontwikkeling van Fondse als bandleider en componist. Ook vindt zij dat deze concerten van een grote zeggingskracht getuigen. Daarnaast schuwt Fondse maatschappelijk relevante thema’s niet. De veelzijdigheid van Fondse heeft volgens de commissie ook een andere kant. Door de breedte van zijn repertoire en veelheid aan toegepaste stijlen komt zijn eigen signatuur niet sterk tot uiting. Dat maakt de oorspronkelijkheid van zijn werk enigszins beperkt.

Ondanks de waardering voor het vakmanschap van Martin Fondse vindt de commissie de aanvraag voor de komende jaren matig. De plannen voor de periode 2017-2020 missen volgens haar een helder uitgewerkte artistieke focus. De commissie leest eerder een opsomming van mogelijkheden dan concrete projectplannen terug in de aanvraag, wat zij opmerkelijk vindt omdat het grotendeels een voortzetting van bestaande activiteiten betreft. Zo constateert zij dat de plannen voor het Martin Fondse Orchestra en voor ‘Conversations’, de duoconcerten vanuit Splendor, in het geheel niet artistiek-inhoudelijk zijn uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de coproducties met De Stilte en MaxTak. Dat de bestaande samenwerking met de Braziliaanse zanger Lenine in ‘The Bridge’ wordt voortgezet, vindt de commissie op zich een interessant gegeven. Zij mist in de aanvraag echter een nadere toelichting op een artistieke ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren. Ook wordt de samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble en Musicians without Borders niet concreet ingevuld. Verder vindt de commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteiten na vier jaar zullen uitmonden in een omvangrijk project als een opera. Tot slot mist de commissie een verband tussen de projecten, het aantal beoogde uitvoeringen en de speelcircuits.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

De commissie constateert dat de solvabiliteit en de liquiditeit van de stichting laag zijn. Martin Fondse Music heeft de afgelopen jaren grotendeels zonder subsidie van het Fonds activiteiten kunnen ontplooien. De stichting heeft geen reserves kunnen opbouwen en de financiële situatie van de stichting is eind 2015 niet solide.

De commissie is niet positief over de voorliggende begroting. Over de gehele linie staan de cijfers voor de periode 2017-2020 niet in verhouding tot de behaalde resultaten van de afgelopen periode. Zo gaat de begroting bijvoorbeeld uit van een forse toename van de eigen inkomsten, maar liggen hier geen plannen aan ten grondslag. Hierdoor is de commissie niet overtuigd van de haalbaarheid van deze toename. Binnen deze eigen inkomsten verwacht de organisatie een afname van de publieksinkomsten, terwijl een forse stijging van het aantal uitvoeringen is voorzien. De commissie vindt dit niet realistisch. Verder constateert de commissie dat de organisatie wil professionaliseren door een zakelijk leider en marketingmedewerker aan te stellen. De commissie ziet echter niet de weerslag hiervan in een strategie om meer publiek te trekken of bijvoorbeeld een visie op het gebied van sponsorwerving. Bovendien leidt het aanstellen van een voltijds marketingmedewerker niet tot hogere, maar tot lagere publieksinkomsten. Hierdoor ziet zij ook hier geen realistische koppeling tussen de begroting en de productionele plannen. Hoewel er in de begroting diverse inkomstenbronnen worden opgevoerd en er daardoor sprake is van enige risicospreiding, worden er volgens de commissie in de aanvraag plannen noch strategieën genoemd die het aannemelijk maken dat deze spreiding realiseerbaar is. Ondanks de opmerking van de aanvrager dat financiële risico’s beperkt worden, constateert de commissie dat van een strategie bij tegenvallers geen sprake is.

Hoewel de aanvrager zijn positie tracht te duiden, vindt de commissie dat hij onvoldoende zicht heeft op de plaats die zijn werk inneemt in het veld. Er worden geen circuits van podia of mogelijke speelplekken genoemd, er wordt geen inzicht gegeven op welke (soort) locatie bepaalde projecten het beste tot uiting komen en de aanvrager reflecteert niet op de verhouding van zijn werk tot dat van andere spelers in het veld die zich bezighouden met cross-overs van stijlen en disciplines. Dat gebrek aan een stevige positionering vertaalt zich volgens de commissie ook naar de wijze waarop hij zijn publiek tracht te bereiken. In het plan worden geen doelgroepen onderscheiden en is er geen sprake van een strategisch marketingplan of een visie daarop. Daarmee zal volgens de aanvrager in 2017 een start worden gemaakt. De commissie stelt dat de muziek van Fondse bij uitstek geschikt is om zeer diverse doelgroepen aan te spreken. Die potentie wordt in de voorliggende plannen onvoldoende benut. De ambitie om de komende jaren een krachtige relatie aan te gaan met een ‘trouw en betrokken publiek’ wordt dan ook niet ondersteund met concrete plannen.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

De activiteiten van Martin Fondse bewegen zich op en over de grensvlakken van jazz en geïmproviseerde muziek, wereldmuziek en hedendaags gecomponeerde muziek. Dergelijke mengvormen zijn beperkt aanwezig op de podia in Nederland. Op basis hiervan vindt de commissie dat het werk van Martin Fondse een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit, maar zij vindt het werk niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

De stichting is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder merkt de commissie op dat de aanvrager heeft aangegeven dat alle uitvoeringen vanaf 2017 in de regio Noord zullen plaatsvinden, maar dit wordt niet onderbouwd met concertlocaties of samenwerkingen met podia of festivals in deze regio. De commissie acht het daarom niet aannemelijk dat deze spreidingsvoornemens uitgevoerd worden. De commissie vindt dat er geen bijdrage wordt geleverd aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Martin Fondse Music niet te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 142.600
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0