MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

JENS VAN DAELE'S BURNING BRIDGES

Inleiding

Stichting Jens van Daele (Jens van Daele’s Burning Bridges) beschrijft zichzelf als hét hedendaagse dansgezelschap in het middensegment. De artistieke kern bestaat uit choreograaf Jens van Daele en danseres Patricia Deutekom. Het gezelschap werd in 2006 opgericht en opereert sinds 2012 als een steeds wisselend collectief van dansers, muzikanten, acteurs en dramaturgen onder de naam Jens van Daele’s Burning Bridges. Het collectief wil naar eigen zeggen een zo breed mogelijk publiek bereiken met producties over heftige thema’s als strijd, dood, liefde en afscheid. Het gezelschap benadert deze thema’s intiem en persoonlijk, waardoor ze dichtbij komen, confronteren en herkenbaar zijn. De basis van het werk van Van Daele bestaat uit hedendaagse dans geïnspireerd op verschillende danstechnieken, zoals flamenco, klassiek en modern. Rauw partnerwerk is kenmerkend voor het dansidioom. De komende jaren wil het Arnhemse Jens van Daele’s Burning Bridges zijn positie bestendigen als enige hedendaags dansgezelschap in de oostelijke regio, door zich actief te verbinden aan andere kunstdisciplines. Het ziet daartoe kansen in samenwerkingen met theatergezelschappen als tgECHO, met landelijke muziek- en theaterfestivals als Oerol en November Music, met Museum Arnhem en ondernemers.

De belangrijkste doelgroep van Jens van Daele’s Burning Bridges bestaat uit dans- en muziekliefhebbers in de brede zin van het woord. De interesse van jongeren voor het werk is volgens de aanvrager in de afgelopen jaren toegenomen. Het gezelschap streeft ernaar om deze groep de komende jaren te vergroten door uitbreiding van het educatieve aanbod. In Nederland is het gezelschap naar eigen zeggen stevig geworteld in een aantal sleutelsteden, waar het werk steevast wordt geprogrammeerd. Het gaat daarbij vooral om Utrecht, Den Haag, Haarlem, Hengelo, Tilburg, Nijmegen en Eindhoven.

In de komende periode wil Jens van Daele’s Burning Bridges jaarlijks één grote nieuwe productie maken. Die wordt eerst gespeeld op locatie, waarna een vertaling volgt naar een theaterversie. Elke productie heeft een tournee door Nederland en België van gemiddeld dertig tot veertig speelbeurten. Het gezelschap wil de komende vier jaar een netwerk opbouwen met buitenlandse programmeurs van festivals en podia. Samen met verkoopbureau A Propic probeert het voet aan de grond te krijgen in het Franse taalgebied. In België en Zwitserland beschikt het reeds over een aantal vaste speelplekken.

In de periode 2017-2020 speelt Jens van Daele’s Burning Bridges 52 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 133.750 euro.

Historie

Jens van Daele’s Burning Bridges ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Jens van Daele’s Burning Bridges beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Battre le Fer / Battre le Noir’, ‘Spring Tide’, ‘About Lucian’ en ‘Over Onze Vader’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Zij is van mening dat choreograaf Jens van Daele in de afgelopen jaren een sterke artistieke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zijn werk maakte vooral indruk door de oorspronkelijke manier waarop hij daarin persoonlijke, soms autobiografische thema's integer wist te verwerken in een combinatie van dans en livemuziek, bijvoorbeeld in de voorstelling ‘Over Onze Vader’. De commissie is positief over het vakmanschap van Jens van Daele. Zo heeft de choreograaf steeds duidelijker een uitgesproken eigen dansvocabulaire ontwikkeld, dat zich kenmerkt door een energieke en fysieke stijl. Ook is de commissie positief over de hoge uitvoeringskwaliteit van het danserstableau. In zijn laatste voorstellingen werkt hij niet alleen met livemuziek, maar zet hij ook stappen naar verdere theatrale verdieping in samenwerking met toneelschrijvers en acteurs. De toenemende mate waarin hij daarbij een beroep doet op de acteer- en zangkwaliteiten van de dansers is volgens de commissie niet in alle gevallen even geslaagd te noemen. Zij stelt vast dat de integratie tussen dans en spel bij vlagen matig is en gekenmerkt wordt door een nogal letterlijke vertaling van de gekozen thema’s. Een ander punt van kritiek van de commissie richt zich op de dramatische opbouw van de voorstellingen. Ondanks zijn inmiddels lange staat van dienst lijkt Jens Van Daele nog steeds zoekende naar de toepassing van dramaturgische principes binnen zijn werk. Dit gaat soms ten koste van de zeggingskracht van de voorstellingen.

De toekomstplannen voor de periode 2017-2020 borduren naar de mening van de commissie op een geloofwaardige manier voort op de ontwikkeling van de afgelopen jaren. De in de aanvraag beschreven producties zijn zonder uitzondering interdisciplinair van karakter, waarbij samenwerking met verschillende interessante (inter)nationale componisten, muziekensembles, solisten en filmmakers vooropstaat. De in de aanvraag beschreven producties zijn volgens de commissie ook in thematisch opzicht consistent. De menselijke emotie staat centraal, net als herkenbaarheid voor het publiek. Jens van Daele’s streven om zichzelf bij iedere productie in artistiek opzicht opnieuw uit te vinden vindt de commissie nogal ambitieus, temeer daar de beschreven thematische uitgangspunten en de beoogde samenwerkingsverbanden niet direct op grote inhoudelijke koerswijzigingen lijken te wijzen. Desondanks noemt de commissie de plannen getuigen van oorspronkelijkheid. Dit vertaalt zich naar haar mening ook in de aansprekende thematische uitgangspunten van de te realiseren voorstellingen. Daarnaast vindt de commissie het positief dat Jens van Daele in de plannen helder reflecteert op zijn eigen artistieke ontwikkeling en de komende jaren wil blijven werken met dramaturgen. De commissie acht dit essentieel, omdat zij van mening is dat Jens van Daele’s kracht in de eerste plaats ligt in diens ongepolijste en fysieke bewegingsmateriaal ligt en minder in zijn kwaliteiten als (tekst)regisseur.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij stelt vast dat Jens van Daele’s Burning Bridges in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd, maar er desondanks in is geslaagd een solide financiële basis op te bouwen.

In de plannen voor de periode 2017-2020 wordt de ontwikkeling van de eigen inkomsten volgens de commissie helder onderbouwd. De ambities liggen in het verlengde van de resultaten die het gezelschap in de afgelopen jaren heeft geboekt en mogen om die reden haalbaar genoemd worden. Dit blijkt onder meer uit de relatief uitgebreide tournees die de eerdere voorstellingen van het gezelschap maakten. De begroting sluit logisch aan bij de inhoudelijke plannen en de begroting uit voorgaande jaren. De stijging van de gemiddelde jaarbegroting in de periode 2017-2020 vertoont volgens de commissie een realistische samenhang met de groei van het aantal activiteiten en de vertaling daarvan naar ook de bedrijfsvoering en personele bezetting. Hoewel de inkomsten zijn verdeeld over meerdere inkomstenbronnen, merkt de commissie op dat de plannen in financieel opzicht sterk afhankelijk zijn van het welslagen van de ene grote productie die het gezelschap jaarlijks wil maken. De inkomstenstructuur kent in dat opzicht weinig flexibiliteit om eventuele tegenvallers op te vangen. De aanvraag gaat hier amper op in. Er is nauwelijks sprake van hernemingen van succesvolle producties en de beoogde groei van het aantal voorstellingen in het buitenland lijkt niet hoog genoeg om eventuele tegenvallers op te vangen.

Volgens de commissie heeft het gezelschap een goed beeld van de positie die het inneemt binnen het dansveld. Het heeft in de afgelopen jaren een naam weten op te bouwen in het circuit van vlakkevloerpodia, waar de producties bovengemiddelde tournees spelen. Ook heeft Jens van Daele’s Burning Bridges een relatie opgebouwd met een aantal zomerfestivals, waaronder het Terschellings Oerol Festival, waar het werk regelmatig te zien is. Daarnaast is de inbedding in de culturele infrastructuur van vestigingsplaats Arnhem en de regio Oost goed.

Uit de plannen blijkt volgens de commissie dat de aanvrager beseft welk publiek het bedient. Toch is de beschrijving van deze publieksgroepen naar haar mening nogal algemeen. Hoewel de commissie begrip heeft voor het feit dat dit door de succesvolle afzet van het werk in de afgelopen jaren mogelijk geen prioriteit heeft gehad, merkt zij op dat de voorgenomen groei in de komende jaren wel een professionaliseringsslag vereist op het gebied van marketing. De aanvraag weet in dat opzicht niet geheel te overtuigen. De beschreven marketingaanpak is degelijk, maar volgens de commissie niet verrassend te noemen. Wel noemt zij het positief dat de plannen blijk geven van het besef van de noodzaak om naast bestaande ook nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ze bevatten ook een concrete vertaalslag in middelen en acties om het publieksbereik te vergroten.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Het werk van het gezelschap past naar haar mening binnen het genre van hedendaagse/moderne/conceptuele dans, dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. De voorstellingen vallen echter op door hun interdisciplinaire karakter, waarbij onder meer gebruikgemaakt wordt van livemuziek. Om die reden is zij van mening dat de bijdrage van Jens van Daele’s Burning Bridges aan de pluriformiteit van het Nederlandse dansaanbod aanzienlijk is, maar niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

Het gezelschap is gevestigd in Arnhem. Daar wordt het structureel ondersteund door de gemeente en is het actief binnen verschillende samenwerkingsverbanden met lokale culturele instellingen en met de dansopleiding van ArtEZ. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Arnhem en omgeving in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is, maar dat vergelijkbaar aanbod niet ontbreekt. Verder constateert de commissie dat het aandeel voorstellingen dat Jens van Daele’s Burning Bridges in de periode 2013-2015 in andere steden en regio’s heeft gespeeld, in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog was. De komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Jens van Daele een grote bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Jens van Daele's Burning Bridges te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 133.750
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel471.250€ 58.750
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 133.750
Toegekend bedrag per editie€ 133.750