MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ISH

Inleiding

Stichting Balls (ISH) is een dansgezelschap in Amsterdam onder artistieke leiding van Marco Gerris. De algemene directie en zakelijke leiding van het gezelschap zijn in handen van Vevi van der Vliet. In de periode 2017 2020 wordt het artistieke team versterkt door dramaturg en muzikaal leider Arnout Lems.

ISH typeert zichzelf als dansgezelschap dat binnen de discipline van urban arts continu verbindingen legt met andere disciplines. De samenwerkingen met partners uit klassieke kunstvormen zorgen naar eigen zeggen voor een eclectische verheffing, doordat beide disciplines samensmelten en elkaar op deze manier kunnen verrijken. ISH is naar eigen zeggen stevig geworteld in de grootstedelijke multiculturele samenleving. Zowel het publiek als het gezelschap kent een grote variatie aan culturen en achtergronden. Om de publieksdiversiteit vast te houden en uit te bouwen, presenteert ISH zichzelf op uiteenlopende plekken, zoals in het theater, in verschillende voorstellingen op maat, shows op evenementen, workshops op scholen, optredens op televisie en op social media.

In de periode 2017-2020 blijft ISH urban arts in verbinding brengen met traditionele kunstvormen, maar legt daarin een nieuw accent door het theater naar de straat te brengen. Er wordt teruggegrepen op de rauwe energie van urban culture door bijvoorbeeld urban sports en freerunning als artistiek uitgangspunt te nemen. Daarnaast zal ISH in verschillende locatievoorstellingen ook letterlijk op straat te zien zijn.

Naast de jaarlijkse producties in het kleine- en grotezaalcircuit, speelt ISH de komende jaren enkele locatievoorstellingen en elk jaar minimaal tien voorstellingen binnen het freestylekader. Deze ruimte wordt door het gezelschap gecreëerd om ad hoc projecten te kunnen realiseren. Het gezelschap streeft er de komende periode naar met meerdere theaters een constructie op te bouwen zoals bij theater de Meervaart, waar ISH op aaneengesloten dagen speelt. De samenwerking met AT Next voor de verkoop van voorstellingen wordt de komende periode voortgezet.

De makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi vormen in de periode 2017-2020 met Marco Gerris het makerscollectief dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor alle artistieke output. Het makerscollectief vormt een onderdeel van de activiteiten die ISH realiseert op het gebied van talentontwikkeling. ISH streeft ernaar innovatieve makers en performers te leveren die op zowel artistiek als cultureel ondernemend vlak nieuwe verbindingen kunnen leggen. Marco Gerris zal samen met Arnout Lems optreden als coach voor Bahoran en Baaddi.

Naast het makerscollectief komt talentontwikkeling aan bod in het ISH lab, waarin jaarlijks twee nieuwe makers worden begeleid in het maken van korte stukken. Met Afrovibes werkt ISH samen aan twee talentontwikkelingsprojecten in de vorm van artists-in-residence programma’s of verdiepende masterclasses en mogelijk een internationale coproductie.

In de periode 2017-2020 speelt Stichting Balls honderd voorstellingen per jaar op kleine/middelgrote en grote podia. Het gevraagde subsidiebedrag is 517.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 103.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 621.000 euro.

Historie

ISH ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twaalf voorstellingen van vijf verschillende producties van ISH bezocht.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij kent ISH als een dansgezelschap met een belangwekkende voorbeeld- en brugfunctie binnen het groeiende urban dansaanbod in Nederland. De commissie vindt dat ISH zijn voorgenomen artistieke koers in de afgelopen periode op een overtuigende en consequente manier heeft voortgezet. Zij is van mening dat het werk van ISH getuigt van een oorspronkelijke artistieke visie. Dat blijkt onder meer blijkt uit de bijzondere verbindingen die het legt tussen urban arts en traditionele kunstvormen. De bevlogen en oprechte nieuwsgierigheid waarmee het deze artistieke verbindingen en invalshoeken onderzoekt, heeft naar mening van de commissie geresulteerd in een toegenomen gelaagdheid van de voorstellingen, waardoor de zeggingskracht van het werk beduidend is gegroeid.

De commissie constateert dat ISH in Nederland het enige gezelschap is dat op structurele basis voorstellingen creëert voor de grote zaal, geïnitieerd vanuit de urban arts. De verbindingen die het gezelschap in deze producties aangaat met andere kunstvormen, maken volgens haar het werk op meerdere niveaus toegankelijk, waardoor een groot en breed publiek wordt aangesproken. De commissie spreekt zich in dat verband in het bijzonder positief uit over de grotezaalproductie ‘Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast’ in samenwerking met Het Nationale Ballet, waarin volgens haar sprake is van een krachtige balans tussen urban dans en klassiek ballet.

De commissie is van mening dat de plannen voor de periode 2017-2020 getuigen van een mooie en oorspronkelijke artistieke visie op het gebied van urban dans. Zij constateert dat ISH vanuit een vernieuwde visie urban arts in verbinding wil brengen met traditionele kunstvormen. Door de straat te benaderen vanuit een theaterperspectief legt het gezelschap een nieuw accent dat de commissie mooi vindt weergegeven in de evenwichtige en heldere artistieke samenhang van de verschillende activiteiten. ISH gaat hierin uit van de urban cultuur, waardoor het gezelschap dicht bij zijn roots blijft en binding houdt met het urbangeoriënteerde publiek dat het in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. De ambitie om niet alleen het theater, maar ook de ruimte buiten het theater op te zoeken sluit naar mening van de commissie op geloofwaardige wijze aan bij de wens om een publiek te bedienen uit alle lagen van de bevolking. Daarbij worden er interessante samenwerkingspartners genoemd die volgens haar passend zijn bij de artistieke visie van het gezelschap.

Uit het plan spreekt volgens de commissie de artistieke urgentie om te blijven verrassen en inspireren. Zo is zij positief over het feit dat de makers Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi naast artistiek leider Marco Gerris een plaats krijgen binnen het artistieke team. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team en verwacht dat de drie makers een inspiratiebron voor elkaar kunnen zijn. Ook het aanstellen van muzikaal leider en dramaturg Arnout Lems, om muzikale verbreding en verdieping te geven aan de voorstellingen, vindt de commissie een positieve ontwikkeling die een impuls kan geven aan de zeggingskracht van het werk.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

Zij is van mening dat ISH de afgelopen jaren een stabiele en goede financiële gezondheid heeft laten zien. De commissie noemt de ambities op het gebied van eigen inkomsten in de aanvraag op een aannemelijke manier onderbouwd. De eigen inkomstennorm voor de periode 2017-2020 ligt met 42 procent in lijn met de behaalde eigen inkomsten in de afgelopen periode. Zij noemt de begrote stijging van de publieksinkomsten aannemelijk, aangezien deze logisch voortkomt uit de ambitie om jaarlijks meer voorstellingen in de grote zaal te gaan spelen. Op grond van de behaalde prestaties in de afgelopen jaren noemt de commissie dit streven haalbaar.

De commissie heeft waardering voor de ambitie van ISH om inkomsten te genereren uit diverse activiteiten en presentatievormen binnen verschillende circuits. Zij noemt de plannen op dit gebied passend bij de aard van de organisatie en is van mening dat deze naadloos samenvallen met de artistieke plannen van het gezelschap. Zij vindt het daarbij positief dat ISH streeft naar een goede verhouding tussen activiteiten die geld kosten en geld opleveren. Dit geeft volgens de commissie blijk van een mooie balans tussen ambitie en risico. De commissie heeft er vertrouwen in dat ISH zijn voorstellingen ook in de komende jaren succesvol zal weten af te zetten binnen de verschillende circuits. Het gezelschap heeft volgens haar inmiddels een sterk netwerk weten op te bouwen van diverse samenwerkingspartners, waarmee het op effectieve wijze het urban- en het traditionele podiumkunstencircuit met elkaar weet te verbinden. Met dit gevarieerde palet aan samenwerkingspartners streeft het gezelschap volgens de commissie naar een realistische diversificatie en spreiding van verschillende inkomstenbronnen.

ISH heeft naar mening van de commissie een goed besef van zijn verschillende publieksgroepen. Dat blijkt uit de verschillende soorten producties en activiteiten die het gezelschap initieert. De artistieke samenhang tussen de activiteiten maakt volgens de commissie dat publiekgroepen voor een langere periode aan het gezelschap worden verbonden en dat zowel oude als nieuwe doelgroepen op een passende manier worden aangesproken. De commissie heeft daarnaast waardering voor de slimme manier waarop ISH zijn imago als jong en urban gezelschap inzet om het urban publiek kennis te laten maken met andere kunstvormen en tegelijkertijd het urban werk introduceert bij het publiek van de samenwerkingspartners.

De commissie stelt dat de beschreven marketingmiddelen passend zijn bij het werk en de doelgroepen van ISH. De wens van het gezelschap om zich op zoveel mogelijk verschillende manieren en plaatsen te laten zien en de wijze waarop het dit vertaalt naar de diverse marketingmiddelen, getuigt volgens haar van een ambitieuze houding.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod als zeer goed.

Zij stelt dat het gezelschap opereert binnen de urban-dans. De commissie constateert dat dit genre de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt binnen de Nederlandse dans. Zij is stelt vast dat dit aanbod weliswaar is toegenomen, maar dat ISH het enige dansgezelschap is dat op structurele basis urban dansproducties maakt voor de grote zaal. Daarnaast maken de samenwerkingen die ISH initieert met andere podiumkunstdisciplines en de artistieke cross-overs waarin deze samenwerkingen resulteren, dat het werk van ISH een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

ISH is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat ISH in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Tevens is het aantal voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat ISH een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert de gevraagde bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie is van mening dat dansgezelschap ISH in het verleden ruime ervaring heeft opgedaan in het ondersteunen en stimuleren van nieuwe talentvolle makers. Het plan onderbouwt volgens haar op een heldere manier waarom ISH ervoor heeft gekozen om Shailesh Bahoran en Abdelhadi Baaddi op te nemen in hun makerscollectief en wat hun rol zal zijn binnen de activiteiten het gezelschap. Daarnaast is zij van mening dat de makers binnen het ISH lab, een tweede pijler binnen de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, zullen worden ondersteund door een ervaren en vertrouwenwekkend team bestaande uit Dunya Khayame, Abel Nienhuis en Peggy Olislaegers. De derde pijler, waarin met Afrovibes wordt gewerkt aan internationale samenwerkingsverbanden, noemt de commissie echter minder concreet uitgewerkt.

Al met al noemt de commissie het positief dat ISH blijft investeren in de ontwikkeling van jonge makers. Het gezelschap speelt volgens haar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de urban arts in Nederland en de aanwas van nieuwe makers in het genre. De verschillende activiteiten vindt ze duidelijk te onderscheiden van de reguliere activiteiten en vinden volgens haar op een geloofwaardige manier aansluiting bij de ambities van ISH. De commissie merkt tot slot op dat er geen aparte cijfermatige onderbouwing voor de gevraagde bijdrage is toegevoegd. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 87.130 euro.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van ISH te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 621.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel554.100€ 225.500
Circuit groot356.200€ 217.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 87.130
Totaal per editie€ 633.797
Toegekend bedrag per editie€ 633.797