MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

DE DANSERS

Inleiding

De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers en muzikanten dat voorstellingen maakt voor kinderen, families en (jong)volwassenen. Het gezelschap is voortgekomen uit het in de jaren negentig opgerichte Merkx en Dansers. In 2014 volgden choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille oprichter en choreograaf Wies Merkx op als artistiek leiders. De zakelijke leiding is in handen van Cees van Gemert.

De Dansers heeft in de afgelopen jaren het genre van dansconcerten ontwikkeld, waarin moderne dans en livemuziek op een gelijkwaardige manier samengaan. Het gezelschap streeft ernaar zijn publiek levensechte lijven en een ongeremd openhartig samenzijn te laten beleven. Daarbij gelooft het in de waarde van dans op jonge leeftijd, omdat het lichaam dan vol beweging zit en vráágt om rennen, springen en aanraken. De Dansers beschrijft zijn signatuur als menselijk, ongepolijst en energiek. Er wordt volgens de aanvrager gewerkt met grote energieke groepsbewegingen, vloerwerk en acrobatisch partnerwerk. De thema’s van het werk van De Dansers komen voort uit een maatschappelijke betrokkenheid, waarbij optimisme en levenslust het vertrekpunt zijn, ook wanneer de thematiek soms donker of zwaar is. Volgens de aanvrager is De Dansers diepgeworteld in Utrecht en bedient het haar publiek landelijk en internationaal in theaters, op scholen en op festivals in de buitenlucht. De Dansers is één van de vaste spelers van De Krakeling Amsterdam en heeft duurzame relaties met Theater Kikker en Stadsschouwburg Utrecht. Op internationaal niveau is het gezelschap een regelmatige bespeler van het ASSITEJ netwerk van jeugdtheaterfestivals en -podia. Door de samenwerking met Theater Strahl en het gezamenlijk optrekken in de acquisitie wordt er regelmatig in Duitsland gespeeld. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland bouwt het gezelschap aan een netwerk en de Amerikaanse afzetmarkt wordt momenteel verkend. Het gezelschap blijft zich in de komende periode richten op het kleine/middelgrote circuit, omdat de danstaal van De Dansers daar naar eigen zeggen het beste tot zijn recht komt.

De Dansers produceert in de periode 2017-2020 vijf nieuwe voorstellingen en neemt drie producties in reprise. In de plannen heeft het gezelschap ruimte ingebouwd voor onderzoeksprojecten die het zelfstandig of in samenwerking met het werkveld uitvoert. Naast het in eigen beheer uitbrengen van voorstellingen, zal De Dansers in de komende jaren ook coproduceren met partners zoals Het Filiaal, DOX en Plan-D. Daarnaast gaat De Dansers samenwerkingen aan voor kortere periodes met onder andere De Theatertroep en Maas. Bij iedere voorstelling biedt De Dansers educatief materiaal en een workshop aan. Met partnerscholen neemt De Dansers deel aan het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ en werkt zij samen met onder andere Kunst Centraal.

In de periode 2017-2020 speelt De Dansers 106 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

Historie

De Dansers ontvangt in de periode 2013 2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door De Dansers beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘The Basement’, ‘Pokon’ en ‘Betonder’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij constateert dat De Dansers, sinds Wies Merkx in 2013 de artistieke leiding heeft overgedragen aan Josephine van Rheenen en Guy Corneille, een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. De commissie is van mening dat De Dansers zich onder de nieuwe artistieke leiding in een korte tijd heeft weten te ontwikkelen tot een jong en dynamisch gezelschap met een duidelijk herkenbare artistieke signatuur. Deze kenmerkt zich volgens haar door een rauwe en zeer fysieke bewegingstaal, waarin muziek en dans op gelijkwaardige wijze samenkomen. De voor het werk van De Dansers kenmerkende vorm van dansconcerten noemt de commissie oorspronkelijk en passend bij de energieke danstaal van het gezelschap. De voorstellingen van De Dansers getuigen volgens de commissie van onmiskenbaar vakmanschap op zowel choreografisch als muzikaal gebied. Zo werkt het gezelschap naar haar mening met goed getrainde, explosieve dansers, die op een heel vanzelfsprekende manier een jong publiek weten aan te spreken.

De commissie vindt dat de plannen voor de periode 2017-2020 op een geloofwaardige wijze voortbouwen op de artistieke koers die in de afgelopen jaren is ingezet. Zij vindt in algemene zin de plannen helder en enthousiast beschreven en is positief over de ontwikkelingsdrang die eruit spreekt. Er is volgens de commissie sprake van een mooie samenhang tussen de diverse activiteiten die volgens haar getuigen van een oorspronkelijke artistieke visie. Zo vindt zij de in het plan beschreven artistieke uitgangspunten tot de verbeelding spreken en in thematisch opzicht goed aansluiten bij de beoogde jonge doelgroep. De commissie noemt de keuze van De Dansers om de komende periode het aantal voorstellingen iets terug te brengen om ruimte te creëren voor artistieke verdieping en de opbouw van nieuw repertoire, weloverwogen en goed doordacht. Zij is dan ook positief over de onderzoeksprojecten waarmee het gezelschap deze artistieke ruimte wil creëren door flexibel in te springen op kansen uit het werkveld.

Tot slot heeft de commissie waardering voor de samenwerkingen die De Dansers aangaat met onder andere Plan-D, Het Filiaal en DOX. Zij is van mening dat deze samenwerkingen artistiek-inhoudelijk helder worden gemotiveerd en mooi aansluiten bij de aard van het werk en de jonge doelgroep waarvoor De Dansers produceert. Op basis van de plannen heeft de commissie er vertrouwen in dat deze samenwerkingen zullen bijdragen aan de realisering van aansprekend werk en een nieuwe impuls kunnen geven aan de zeggingskracht van de voorstellingen.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

Hoewel De Dansers in de afgelopen periode voornamelijk heeft gewerkt met bescheiden structurele ondersteuning van de gemeente Utrecht, stelt de commissie vast dat het gezelschap beschikt over een stabiele en gezonde financiële basis. De commissie is van mening dat dit voor een groot deel te danken is aan de energieke en ondernemende manier waarop De Dansers zijn plaats heeft weten af te dwingen binnen de jeugddans in Nederland.

De commissie is van mening dat de ontwikkeling van de eigen inkomsten in het plan op heldere wijze wordt toegelicht en op geloofwaardige wijze aansluit bij de prestaties die de afgelopen jaren zijn behaald. Zij constateert dat de daling van de begrote eigeninkomstenquote (EIQ) ten opzichte van 2015 voortkomt uit het feit dat De Dansers zowel een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten als een hoger bedrag bij de gemeente Utrecht heeft begroot, hetgeen consequenties heeft voor de verhouding van de inkomstenstructuur. De begrote EIQ van 38 procent voor de periode 2017-2020 vindt de commissie daarom realistisch ingeschat. De begroting is volgens de commissie in overeenstemming met de aard en omvang van de organisatie en sluit logisch aan bij de geplande activiteiten voor de komende periode en de gerealiseerde exploitatierekening van de afgelopen jaren. Uit de toelichting bij de begroting spreekt naar mening van de commissie een goed bewustzijn van de ontwikkeling die het gezelschap de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De inkomsten zijn goed verdeeld over diverse inkomstenbronnen en de commissie is positief over de bewuste en realistische keuzes die op dit gebied zijn gemaakt. Zo laat de financieringsmix een grotere spreiding zien dan in de afgelopen jaren en is er daarnaast sprake van een gezonde verhouding tussen kosten en inkomsten. Zij is daarnaast van mening dat de organisatie wat betreft het spreiden van risico’s en het ondervangen van tegenvallers een zeer ondernemende houding laat zien. Zo heeft zij waardering voor het feit dat de organisatie risico’s probeert te spreiden door altijd voor alle doelgroepen een voorstelling op het repertoire te hebben staan, zodat deze kan worden ingezet wanneer een nieuwe productie niet aan de verwachtingen voldoet. De commissie is in het bijzonder positief over de in de aanvraag opgenomen paragraaf ‘Risicoanalyse en strategieën bij afwijkende exploitatie 2017-2020’. Hierin staan op overzichtelijke en overtuigende wijze diverse bedrijfsrisico’s omschreven, net als hun eventuele bedreiging voor de continuïteit van het gezelschap.

De Dansers is goed verankerd in de stad en de regio Utrecht, waar het een stevig netwerk van samenwerkingspartners heeft opgebouwd. De commissie heeft er vertrouwen in dat de kennis en expertise van de ervaren organisaties waarmee De Dansers gaat samenwerken, het gezelschap kan voorzien van de nodige zakelijke en organisatorische ondersteuning. Daarnaast noemt ze de betrokkenheid van Frontaal Theaterbureau als verkopende partij vertrouwenwekkend. De commissie vindt dat uit het plan een ambitieuze en ondernemende houding spreekt ten aanzien van de positionering in het veld en het publieksbereik. Zo geeft het gezelschap in de aanvraag duidelijk weer op welke manier zijn signatuur zich onderscheidt van andere jeugddansinstellingen. Het streven naar een grotere landelijke zichtbaarheid en naamsbekendheid wordt naar mening van de commissie op een overtuigende wijze gemotiveerd. Zo bevat het marketingplan realistische marketingdoelstellingen die zijn uitgewerkt in overzichtelijke marketingstrategieën, die weer passend zijn bij de aard van het werk en de organisatie.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Zij constateert dat De Dansers opereert binnen het genre jeugddans, dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS). De commissie stelt dat het werk van De Dansers een combinatie betreft van hedendaags moderne dans en live popmuziek. Volgens de commissie levert het werk van De Dansers hiermee een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De Dansers is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Tevens is het aandeel voorstellingen dat De Dansers in de periode 2013-2015 heeft gespeeld in andere steden en regio’s in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat De Dansers een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Dansers te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 200.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel1001.250€ 125.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 229.167
Toegekend bedrag per editie€ 229.167