MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

CLUB GUY AND RONI

Inleiding

Club Guy & Roni is een dansgezelschap, gevestigd in Groningen, dat zich concentreert op het werk van de choreografen Roni Haver en Guy Weizman. De aanvrager heeft een tweehoofdige directie, bestaande uit artistiek directeur Guy Weizman en zakelijk directeur Harmen van der Hoek. Per 1 januari 2017 zijn beiden in diezelfde rol verantwoordelijk voor het Noord Nederlands Toneel (NNT). Beide gezelschappen zullen dan onder één dak worden gehuisvest, waarbij er zal worden gewerkt aan een organisatorische schaalvergroting. Roni Haver is als artistiek leider verantwoordelijk voor de artistieke lijn van Club Guy & Roni.

Het gezelschap bestaat uit een internationaal ensemble van choreografen, dansers en muzikanten dat naar eigen zeggen samenwerkt om continu de grenzen van de moderne dans te verkennen en de podiumkunsten te vernieuwen. Met behulp van een interdisciplinaire werkwijze creëert het ensemble expressieve voorstellingen met een filmische beeldtaal, waarin de mens, zijn lichaam of geest centraal staan. Door risico’s te nemen, zich te laten voeden door de wereld buiten de kunst en door een thematiek tot het uiterste te trekken, ontstaat volgens de aanvrager werk dat zich altijd ergens op de schaal tussen hoge kunst en een ruigere clubcultuur bevindt.

Club Guy & Roni noemt zich een overtuigd Gronings gezelschap, waarbij het de korte lijnen in de stad als basis ziet van zijn creatieve en maatschappelijke kracht. Het gezelschap haalt naar eigen zeggen veel inspiratie uit de samenwerking met partners. Er zijn waardevolle nationale en internationale samenwerkingen ontstaan, die het gezelschap de komende jaren wil uitbouwen. Vaste partners van Club Guy & Roni zijn het Noord Nederlands Toneel (NNT) en Slagwerk Den Haag.

Jaarlijks zal één grotezaalproductie door Roni Haver worden gecreëerd, en één door Guy Weizman in coproductie met het NNT. Samenwerkingspartner Slagwerk Den Haag zal het gezelschap met nieuw gecomponeerde muziek live begeleiden. Daarnaast heeft het gezelschap als doel jaarlijks een kleinezaalproductie, festivalproductie en/of een buitenlandse reprise uit te brengen. Tevens nodigt het eens per jaar een nieuwe maker uit om werk te creëren. Het streven is om jaarlijks honderd voorstellingen in Nederland en het buitenland te verzorgen, waarvan twintig voorstellingen in de standplaats Groningen. Het gezelschap bestaat uit een kleine, vaste kernorganisatie.

Wat betreft talentontwikkeling wil Club Guy & Roni de ‘Poetic Disasters Club’ de komende jaren verder professionaliseren. Dit initiatief richt zich op de ontwikkeling van jonge, talentvolle dansers. Met de ‘Poetic Disasters Club’ wil het gezelschap werken aan nieuwe dansvormen, die het buiten de traditionele infrastructuur van het theater en schouwburgen wil presenteren.

In de periode 2017-2020 speelt Club Guy & Roni honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 565.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 113.100 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 678.600 euro.

Historie

Club Guy & Roni ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds elf voorstellingen van vijf verschillende producties van Club Guy & Roni bezocht.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Club Guy & Roni is volgens haar een eigenzinnig dansgezelschap met een oorspronkelijke artistieke signatuur. De veelzijdige voorstellingen die het gezelschap de afgelopen jaren heeft geproduceerd, getuigen volgens de commissie van onmiskenbaar vakmanschap. Zo is zij van mening dat het werk wordt uitgevoerd door uitstekende dansers, die door hun expressiviteit en explosieve fysicaliteit in belangrijke mate bepalend zijn voor de zeggingskracht van het werk. De choreografieën van Club Guy & Roni kenmerken zich volgens de commissie door een dynamisch en theatraal bewegingsidioom en zijn in dramaturgisch opzicht overtuigend uitgewerkt. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop het choreografenduo in staat is om uiteenlopende disciplines te laten samenvloeien tot een krachtige beeldtaal. Volgens de commissie kwam dit sterk naar voren in onder meer de voorstellingen 'My Private Odyssey' en 'Naked Lunch'. Daarnaast heeft zij waardering voor de wijze waarop het gezelschap actuele en maatschappelijke onderwerpen weet te vertalen naar prikkelende en gelaagde voorstellingen.

De plannen voor de periode 2017-2020 maken op de commissie een bevlogen indruk. De oprechte vernieuwingsdrang en de wens om continu de grenzen van de moderne dans te verkennen, weerspiegelt zich volgens de commissie in de wijze waarop Guy Weizman en Roni Haver hun artistieke profiel in de komende periode verder willen uitdiepen. De voorgenomen activiteiten sluiten goed aan bij de artistieke signatuur van het gezelschap. De oorspronkelijke benaderingswijze van het menselijk lichaam en de verbindingen met urgente maatschappelijke thema’s geven de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen.

De samenwerking met het NNT lijkt volgens de commissie logisch voort te komen uit de wens om vanuit een interdisciplinaire werkwijze innovatieve theatervormen te realiseren. Zij is van mening dat deze samenwerking Guy Weizman de mogelijkheid kan bieden om het talige deel van zijn werk verder uit te diepen. Hoewel de commissie er vertrouwen in heeft dat de samenwerking met het NNT een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het interdisciplinaire onderzoek dat het gezelschap voor ogen heeft, noemt zij de plannen op dit gebied niet in alle opzichten goed uitgewerkt. Zo krijgt de commissie op basis van de plannen nog weinig zicht op de voorgenomen vorm van deze samenwerking en weinig zicht op de manier waarop het gezelschap denkt dat een samenwerking met het NNT van invloed zal zijn op de eigen artistieke signatuur.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij vindt dat er een ondernemende houding spreekt uit de plannen van Club Guy & Roni en constateert dat het gezelschap er in de afgelopen periode in is geslaagd een solide financiële basis op te bouwen. Daarnaast stelt zij vast dat het gezelschap inmiddels over voldoende eigen vermogen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De commissie leest in het plan dat Club Guy & Roni zich naar eigen zeggen bevindt op een kantelpunt en klaar is voor de volgende ambitieuze stap in de professionalisering van de organisatie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het activiteitenbudget is verhoogd en uit een forse verhoging van de totale eigen inkomsten. Hoewel de commissie van mening is dat een stijging van de activiteitenlasten realistisch samenhangt met de ambitie om jaarlijks met het NNT een grotezaalproductie te produceren, noemt zij de mate waarin onder meer de publieksinkomsten toenemen niet overtuigend onderbouwd. Zo mist de commissie in het plan een toelichting op de wijze waarop het gezelschap zijn publieksinkomsten verwacht te genereren. Daarnaast merkt zij op dat de publieksinkomsten uit het buitenland meer dan verzesvoudigen ten opzichte van 2015. Voor wat betreft dat laatste merkt de commissie op dat Club Guy & Roni een groot internationaal netwerk heeft opgebouwd in de afgelopen periode. Zij vindt het positief dat de aanvrager steviger wil inzetten op internationale samenwerkingen. De aanvraag maakt desondanks volgens haar niet aannemelijk dat er in het buitenland voldoende vraag is naar het werk van Club Guy & Roni om de publieksinkomsten in deze mate te laten toenemen. Zij is er op basis van de plannen dan ook niet van overtuigd dat de beoogde stijging van de totale publieksinkomsten realistisch is ingeschat. De commissie merkt op dat de begroting van Club Guy & Roni in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel leunde op subsidie uit publieke middelen. Zij is dan ook positief over het feit dat het gezelschap ernaar streeft de komende periode de lokale cofinanciering te laten groeien tot het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn de inkomsten volgens haar beter verdeeld over diverse inkomstenbronnen.

De commissie is van mening dat Club Guy & Roni inmiddels een groot en betekenisvol netwerk heeft opgebouwd en dat het met uiteenlopende activiteiten goed is ingebed in de culturele infrastructuur van Groningen. Zij heeft waardering voor het feit dat Club Guy & Roni krachten gaat bundelen door samen te werken met een vertrouwenwekkende partner als het NNT. De uitwerking van deze samenwerking is goed doordacht en in het plan helder toegelicht. De commissie vindt het positief dat Club Guy & Roni een sterk bewustzijn heeft van zijn positie in het danslandschap en ernaar streeft de werken in verschillende vormen en circuits uit te brengen, waardoor de aanvrager een breed publiek kan bereiken. De ontwikkeling die het gezelschap samen met zijn vaste partners het NNT en Slagwerk Den Haag wil maken, vindt de commissie mooi weerspiegeld in zijn visie op zijn publiek. De commissie heeft vertrouwen in een gedegen aanpak op het gebied van marketing en publiciteit. De gekozen marketingstrategie, waarin de aanvrager zich richt op het vormgeven van een community, getuigt volgens de commissie van een goede kennis van de doelgroepen en is passend bij de artistieke signatuur van het gezelschap.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Club Guy & Roni maakt volgens de commissie voorstellingen binnen het genre hedendaagse/moderne/conceptuele dans dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. Daarbinnen onderscheidt Club Guy & Roni zich met eigenzinnige dansproducties waarin het innovatieve verbindingen legt met andere disciplines en waarin de nadruk zowel op de esthetiek als op het kritisch beschouwen van maatschappelijke thema’s ligt. Het bewegingsvocabulaire is volgens de commissie minder onderscheidend binnen het genre. Om die reden levert Club Guy & Roni een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het danslandschap, maar is daarin niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

Club Guy & Roni is gevestigd in Groningen en is goed ingebed in de culturele infrastructuur in de stad. De commissie constateert dat het gezelschap een substantieel deel van zijn activiteiten uitvoert in Groningen en er een hecht netwerk van artistieke partners heeft opgebouwd met wie het nauw samenwerkt. De commissie stelt vast dat in Groningen het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt zij op dat in Groningen geen sprake is, zoals in bepaalde steden en regio’s, van het geheel ontbreken van een goede infrastructuur op het gebied van podiumkunsten.

Verder constateert de commissie dat Club Guy & Roni in de periode 2013-2015 een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van voorstellingen voor ogen. De commissie vindt daarom dat Club Guy & Roni een grote bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie is positief over de wijze waarop Club Guy & Roni de vier bouwstenen van het onderdeel talentontwikkeling heeft uitgewerkt. Zij is van mening dat het gezelschap de verschillende initiatieven op een mooie manier met elkaar en aan de stad verbindt. Het doel om met ‘The Poetic Disasters Club’ ruimte aan dansers te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de ontwikkeling van een nieuw publiek voor moderne dans, sluit volgens de commissie op een geloofwaardige manier aan op de reguliere projecten en de beoogde publieksgroepen. De commissie heeft waardering voor het feit dat de deelnemers aan ‘The Poetic Disasters Club’ niet alleen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen als danser, maar dat zij tegelijkertijd ook kennis opdoen op zakelijk en productioneel vlak. Daarnaast is zij positief over de directe link met de inwoners van Groningen waaraan de dansers uit ‘The Poetic Disasters Club’ lesgeven.

De commissie constateert dat in ‘The White Smoke Projects’ sinds 2013 één of twee nieuwe makers de kans krijgen korte stukken te creëren voor ‘The Poetic Disasters Club’. Beide initiatieven zijn de laatste jaren door het gezelschap uitgewerkt en verschillende makers en dansers hebben zich in dit traject kunnen ontwikkelen. Volgens de commissie heeft Club Guy & Roni inmiddels ervaring in het bieden van begeleiding en ondersteuning van beginnende makers en jonge dansers. Dit biedt haar vertrouwen in de uitwerking en realisering van de vier beschreven bouwstenen. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 97.130 euro.

Conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van Club Guy & Roni te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 678.600
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel352.500€ 87.500
Circuit groot656.200€ 403.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 97.130
Totaal per editie€ 662.630
Toegekend bedrag per editie€ 662.630