MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ANOTHER KIND OF BLUE

Inleiding

Stichting Area 51 (Another Kind of Blue) is de basis van waaruit de Voorburgse choreograaf David Middendorp sinds 2008 zelfstandig dansproducties uitbrengt. In 2015 is Hans Brouwer als zakelijk leider tot de organisatie toegetreden om een aanvang te maken met de professionalisering van het gezelschap. Another Kind of Blue maakt naar eigen zeggen voorstellingen waarin dans, theater, muziek en technologie - zoals animatie, drones, robots en film - worden samengesmeed tot een nieuw genre. In het werk staat het spanningsveld tussen mens en technologie centraal. Door technologie niet alleen als vormexperiment te gebruiken, maar in de voorstellingen en randprogrammering juist een verbinding te leggen met de rol en de betekenis van technologie binnen de samenleving, wil het gezelschap een onderscheidende rol spelen binnen het dansaanbod. Volgens Another Kind of Blue gaan de projecten van het gezelschap dan ook over menselijke emoties, verbeelding, creativiteit en fantasie versus werkelijkheid. Experiment en onderzoek vormen volgens het gezelschap een essentieel onderdeel bij de ontwikkeling van het werk. De techniek die gebruikt wordt in de voorstellingen is door David Middendorp zelf ontwikkeld, in samenwerking met partners als de TU Delft. De choreografieën komen tot stand met behulp van de in eigen beheer gemaakte app Kandinsky, die fungeert als een digitaal kladblok met tijdsdimensie waarop dynamiek, vorm en ritme kunnen worden vastgelegd. Eenmaal opgeslagen is de notitie een levende tekening die afgespeeld kan worden om dansers choreografische input te geven.

Another Kind of Blue heeft in de afgelopen twee jaar een grote naamsbekendheid weten op te bouwen. Met ‘Blue Technology’, de eerste avondvullende voorstelling voor de grote zaal, speelde het gezelschap een uitgebreide tournee in Nederland en de Verenigde Staten en trok daarmee meer dan 100.000 bezoekers. Door zijn deelname aan de Amerikaanse talentenshow ‘America’s Got Talent’ nam de belangstelling voor David Middendorp verder toe: ruim vijftig miljoen mensen bekeken zijn werk op YouTube en televisie, aldus de aanvraag. De komende jaren wil Another Kind of Blue innovatieve en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen blijven maken voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van een reeks korte voorstellingen voor kleinere podia en festivals, waaruit steeds een avondvullende voorstelling voor de grote zaal wordt samengesteld. Daarnaast wil het gezelschap de professionalisering verder uitbouwen, zodat het ook in productioneel opzicht in staat is om in continuïteit te opereren.

George Visser Productions doet de verkoop aan het schouwburgcircuit. In het buitenland (Verenigde Staten en Duitsland) werkt Another Kind of Blue met gespecialiseerde agentschappen. In de periode 2017-2020 speelt Another Kind of Blue veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 237.500 euro.

Historie

Another Kind of Blue ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Another Kind of Blue heeft beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Newtons Duet’, ‘Flyland 2’, ‘Three Rooms’ en ‘Blue Journey’. Daarnaast is beeldmateriaal beschikbaar gesteld van ‘America’s Got Talent’.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

David Middendorp neemt volgens de commissie een unieke positie in binnen de Nederlandse dans door voorstellingen te maken op het snijvlak van dans en technologie. Hij weet dans en technologie op een oorspronkelijke manier met elkaar te verbinden.

De commissie constateert dat het vakmanschap van David Middendorp in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft laten zien. In zijn eerdere werk was inzet van beide elementen niet altijd evenwichtig en overschaduwde de fascinatie voor de werking van techniek soms de ontwikkeling van aansprekend bewegingsmateriaal. Dat kwam de zeggingskracht van de voorstellingen niet ten goede. De voorstellingen van de laatste jaren laten volgens de commissie een betere balans zien tussen dans en technologie. Het vakmanschap van de choreograaf heeft aan kwaliteit gewonnen. Volgens de commissie kwam dit duidelijk naar voren in de productie ‘Blue Technology’, ontwikkeld voor de grote zaal. Daarin werden technische mogelijkheden niet alleen als vormelement ingezet, maar hadden ze ook een echt inhoudelijke functie. Daarnaast heeft ook het bewegingsvocabulaire van David Middendorp in deze voorstelling aan kracht gewonnen.

De commissie is dan ook positief over het feit dat David Middendorp met zijn nieuwe werk heeft laten zien dat moderne dans en techniek wel degelijk een synergie kunnen vormen, waarmee tegelijkertijd een breed en jong publiek kan worden bereikt voor wie het bezoek aan dansvoorstellingen niet vanzelfsprekend is.

De voornemens voor de periode 2017-2020 sluiten volgens de commissie goed aan op de eerdere activiteiten van Another Kind of Blue. De beschreven producties kenmerken zich door hun mooi gekozen thema’s. De goed uitgewerkte artistiek-inhoudelijke vertaalslag die het gezelschap maakt, sluit goed aan bij de eigen signatuur. Hierdoor heeft de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de producties. De ontwikkeling van nieuw werk vindt gestructureerd plaats in een aantal verschillende deelprojecten, dat in de kleine zaal en op festivals wordt gepresenteerd. De in de aanvraag beschreven werkwijze is realistisch en in overeenstemming met de ruimte voor experiment en (technologisch) onderzoek die noodzakelijk is bij de ontwikkeling van de complexe voorstellingen van David Middendorp. De commissie vindt het dan ook positief dat de plannen inzetten op de verdere professionalisering van het gezelschap, zodat de taakverdeling in de toekomst evenwichtiger zal zijn en Middendorp zich in hoofdzaak zal kunnen concentreren op zijn artistieke ontwikkeling als dansmaker. Dit laatste noemt de commissie van belang, aangezien de plannen op dit onderdeel niet in alle opzichten even overtuigend zijn. Hoewel de projecten die David Middendorp de komende jaren wil realiseren prikkelend beschreven worden en nieuwsgierig maken naar het eindresultaat, had de aanvrager meer aandacht kunnen besteden aan de dansinhoudelijke verdieping die de choreograaf nastreeft.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij constateert dat Another Kind of Blue de afgelopen jaren alleen heeft gewerkt met incidentele subsidies. Zij acht het om die reden begrijpelijk dat de organisatie geen reserves van betekenis wist op te bouwen, maar noemt de financiële gezondheid desondanks redelijk solide.

Volgens de commissie spreekt uit de plannen van Another Kind of Blue een ondernemende houding. Het feit dat het gezelschap zich met zijn voorstellingen voor een belangrijk deel richt op de grote zaal vindt de commissie getuigen van lef en een goed bewustzijn van de eigen marktpositie.

Hoewel Another Kind of Blue nog niet kan bogen op een stevig curriculum als producent, is de in de aanvraag geschetste begrotingsontwikkeling volgens de commissie logisch en realistisch. De stijging van de personele lasten hangt op een geloofwaardige manier samen met de ambities van het gezelschap om door te groeien naar een situatie die continuïteit waarborgt. Daarbij zet het in op het versterken van de huidige organisatie, vooral op productioneel gebied. De commissie vindt het in dat verband positief dat bij het vergroten van de eigen inkomsten voor een belangrijk deel wordt ingezet op publieksinkomsten. De belangstelling bij grote theaters voor het werk van David Middendorp geldt volgens de commissie als een goede indicatie voor de haalbaarheid van dit streven.

De commissie plaatst niettemin een kanttekening bij de matige financieringsmix in de begroting, die hoofdzakelijk leunt op publieksinkomsten en inkomsten uit publieke middelen. Het aandeel van private subsidies is relatief laag en onzeker, evenals de inkomsten uit sponsoring. De kwetsbaarheid zit volgens de commissie vooral in de afhankelijkheid van het welslagen van de producties voor de grote zaal, die voor het leeuwendeel van de publieksinkomsten moeten zorgen. Een strategie in het geval van eventuele tegenvallers is in de plannen niet sterk uitgewerkt. De commissie is evenwel positief over het feit dat Another Kind of Blue aanvullende inkomsten weet te verwerven bij Nederlandse en Europese fondsen op het terrein van technische innovatie voor de verdere ontwikkeling van de technologie die in de voorstellingen gebruikt wordt.
Volgens de commissie weet Another Kind of Blue zich met zijn onderscheidende werk goed te positioneren in het culturele veld. Uit de plannen op het gebied van publieksbenadering spreekt nog niet dezelfde creativiteit die zo kenmerkend is voor de voorstellingen van het gezelschap. De technologische innovatie van Another Kind of Blue wordt volgens de commissie evenwel op een slimme manier ingezet om (nieuwe) publieksgroepen te interesseren. De plannen op het gebied van marketing bieden hierdoor vertrouwen in het realiseren van de ambities van het gezelschap.
De voornemens op het gebied van internationalisering ogen volgens de commissie realistisch, zeker gezien het succes dat de voorstelling ‘Blue Technology’ oogstte in de Verenigde Staten. In dat verband mist de commissie in de plannen een visie op de manier waarop David Middendorp zich met zijn specifieke werk in het buitenland wil positioneren, aangezien daar meerdere makers en gezelschappen actief zijn met innovatieve combinaties van dans en techniek.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

Het dansidioom van het gezelschap is volgens de commissie te plaatsen in het genre academisch moderne dans, dat in Nederland ruim vertegenwoordigd is. Het specifieke samenspel van de moderne dans met (animatie)techniek dat kenmerkend is voor de voorstellingen van David Middendorp, maakt echter dat die voorstellingen een unieke positie innemen en daarmee naar het oordeel van de commissie een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Another Kind of Blue is gevestigd in Voorburg, maar werkt vanuit Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Another Kind of Blue in de periode 2013-2015 in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s heeft gespeeld. De plannen voor 2017-2020 laten zien dat het gezelschap op vergelijkbare wijze wil spreiden. Daarmee is sprake van een beperkte bijdrage aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Another Kind of Blue te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 237.500
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel101.250€ 12.500
Circuit groot305.000€ 150.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 237.500
Toegekend bedrag per editie€ 237.500