MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

AMSTEL QUARTET

Inleiding

Het Amstel Quartet is een saxofoonkwartet, opgericht in 1997. Het kwartet speelt oude muziek, nieuw gecomponeerde muziek, popmuziek en wereldmuziek, al of niet in bewerking, waarbij de grenzen tussen deze genres vervagen. De vier leden van het kwartet, Remco Jak, Olivier Sliepen, Bas Apswoude en Ties Mellema, vormen samen de artistieke leiding. Het ensemble wil verder professionaliseren en daarvoor op freelancebasis een productieleider en een zakelijk leider inhuren. Het kwartet is internationaal actief en wordt vertegenwoordigd door gerenommeerde agenten voor boekingen in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Duitstalige markt. Via de sociale media onderhoudt het Amstel Quartet contact met zijn internationale publiek. De komende jaren wil het kwartet meer aspecten van de ontwikkeling en uitvoering van programma's zelf onder controle houden, in plaats van die aan programmeurs en externe producenten over te laten. De eigen artistieke keuzes en de manier waarop het publiek bij het maakproces betrokken wordt, zullen volgens het plan meer dan voorheen richtinggevend zijn. Verder zoekt het ensemble naar mogelijkheden om het repertoire verder uit te breiden met nieuwe composities, waarbij opdrachten verstrekt zullen worden aan aansprekende componisten die nog niet, of weinig, voor saxofoons hebben geschreven. Daarnaast wil het Amstel Quartet met vernieuwende (theater)makers samenwerken aan voorstellingen waarbij het publiek wordt meegesleept in bijzondere ervaringen, aldus de aanvraag.

In de periode 2017-2020 realiseert het Amstel Quartet onder andere ‘Glass on the Beach’. Dit pop-upconcert wordt in 2017 uitgevoerd op alternatieve locaties, in een regie van Jorinde Keesmaat en met muziek van Philip Glass, die in 2017 tachtig wordt. Daarnaast staat een programma in de planning met ‘Incantatie IV’ van Simeon Ten Holt, in samenwerking met het Rondane Kwartet (vier vleugels). Verder continueert het Amstel Quartet op podium Splendor in Amsterdam het format ‘Natte Noten’, met nieuwe muziek voor het saxofoonkwartet. Er zal een nieuw programma worden gepresenteerd met chansonnier Philippe Elan en met rapper en theatermaker Akwasi wordt een cross-over gerealiseerd van hiphop en klassieke muziek. Daarnaast zal het kwartet concerten uitvoeren met repertoire op het terrein van minimal music en een programma rond de muziek van Sweelinck. Qua multidisciplinaire producties bevat de aanvraag plannen voor een interactieve locatievoorstelling met componist en muziektheatermaker Falk Hübner, getiteld ‘Hidden Cities’, en voor de voorstelling ‘Top Secret!’, met muziek van Renske Vrolijk en geregisseerd door Annechien Koerselman.

In de periode 2017-2020 speelt het Amstel Quartet veertig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro.

Historie

Stichting Amstel Saxofoonkwartet ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door het Amstel Quartet beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Het vakmanschap van de individuele musici bevindt zich volgens de commissie op een hoog niveau en het kwartet bereikt in het samenspel een mooie ensembleklank. Daarnaast leggen de musici ook als arrangeurs een grote mate van vakbekwaamheid aan de dag. De commissie merkt daarbij op dat het kwartet excelleert in de uitvoering van het werk van Franse componisten. De interpretatie van composities van Bach en Brahms vindt zij wat vlak, waardoor een minder sterke zeggingskracht wordt gerealiseerd. Daarnaast is de commissie van mening dat het kwartet wanneer melancholie de boventoon voert in de muziek, geneigd is een erg laag tempo te kiezen. Het Amstel Quartet presenteert zich in de aanvraag als ‘muzikale alleskunners’, een claim die het ensemble volgens de commissie waarmaakt. De commissie tekent daarbij wel aan dat in de programmering over de afgelopen jaren geen heldere artistieke lijn naar voren komt. Het repertoire vormt een verzameling die in al zijn diversiteit een wat willekeurige indruk maakt.

Ook in de plannen voor de periode 2017-2020 is volgens de commissie geen heldere focus waarneembaar. Voor de muziek van Sweelinck en het genre minimal music geldt dat het Amstel Quartet zich deze muziek over een langere periode volledig eigen heeft gemaakt. Echter, met betrekking tot opdrachtcomposities voor de komende jaren bevat het plan een uitgebreide lijst met namen van componisten, zonder een overtuigende motivering of samenhang. Aangezien het kwartet daarnaast weinig uitgesproken en verrassend is in de keuze voor klassieke werken, is het artistieke beleid naar de mening van de commissie weinig oorspronkelijk. Het kwartet kiest interessante partners voor samenwerkingen als het gaat om cross-overs en interdisciplinaire coproducties, maar de voorgenomen voorstellingen zijn naar de mening van de commissie summier uitgewerkt. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen voor bijvoorbeeld ‘Top Secret!’ en de voorstelling met Akwasi zullen leiden tot oorspronkelijke producties met een sterke zeggingskracht.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De financiële positie van de stichting is niet bijzonder solide, zo constateert de commissie op basis van de balans over 2015. Het kwartet onderbouwt de begrotingsontwikkeling in de komende periode op grond van investeringen die met behulp van het gevraagde subsidie worden gedaan. Het gaat om investeringen in multidisciplinaire projecten, compositieopdrachten, arrangementen en pr en marketing. Het Amstel Quartet gaat daarbij uit van een forse stijging van de eigen inkomsten, inclusief de publieksinkomsten. Maar doordat op dit punt geen strategie is beschreven, acht de commissie dit perspectief niet aannemelijk. De aanvrager geeft een toelichting op het gevraagde subsidiebedrag van het Fonds, maar de inkomsten die zijn begroot uit overige subsidies en bijdragen worden niet onderbouwd. In de begroting is een bedrag opgenomen aan private subsidies dat vergelijkbaar is met de realisatie in 2015. Gezien het feit dat er in 2013 en 2014 nauwelijks inkomsten waren uit private subsidies, was in de toelichting op de begroting een reflectie op de resultaten in het verleden op zijn plaats geweest. Verder verklaart het kwartet dat risico’s kunnen worden afgedekt door de maatschap van de musici, maar ontbreekt een concrete strategie bij financiële tegenvallers. Met betrekking tot de publieksbenadering vindt de commissie het op zich positief dat het Amstel Quartet weloverwogen keuzes maakt voor specifieke speelplekken. In de visie op de positionering ligt het accent op de internationale speelpraktijk en de verscheidenheid aan repertoire en producties, maar de commissie beschouwt deze aspecten op zichzelf niet als onderscheidende kenmerken.

De plannen voor 2017-2020 wijzen op een accentverschuiving in de richting van meer interdisciplinaire coproducties, maar de aanvraag gaat nauwelijks in op de consequenties die dit heeft voor de positionering en de publieksbenadering. De commissie vindt het positief dat het Amstel Quartet een internationaal publiek weet te bereiken via social media, maar plaatst daarbij de kanttekening dat het meest representatieve videomateriaal dat online beschikbaar is, niet door het kwartet zelf wordt aangeboden. Zij mist in het verlengde daarvan een strategie, waarin wordt uiteengezet hoe het publiek dat via deze content kennismaakt met het Amstel Quartet, wordt ingelijfd binnen de kringen van het kwartet. Daarnaast is er ook bij het project ‘Amsterdam volgens Amstel Quartet, de app’ geen toelichting op de distributie en de wijze waarop de applicatie bijdraagt aan de binding en verbreding van het publiek.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het repertoire van Amstel Quartet bestaat uit een combinatie van klassieke werken en hedendaags gecomponeerde muziek (20e-eeuws en nieuwe opdrachtcomposities). Het aandeel bewerkingen van gekende composities binnen de programmering is volgens de commissie relatief groot. Daarnaast stelt zij vast dat het type interdisciplinaire coproducties dat het kwartet presenteert in de aanvraag, redelijk goed vertegenwoordigd is binnen het podiumkunstenaanbod in Nederland. Ze is van mening dat het Amstel Quartet geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Het Amstel Quartet is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat de instelling in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten in andere steden en regio's was in relatie tot andere podiumkunstinstellingen niet groot, maar de commissie stelt vast dat het Amstel Quartet in de komende periode wel een substantieel aandeel van zijn concerten in andere steden en regio's gaat spelen. Zij vindt het ook aannemelijk dat het kwartet de ambities op dit vlak zal gaan realiseren. De commissie vindt dat het Amstel Quartet een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

Niet van toepassing.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Amstel Quartet te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 95.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel40500€ 20.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 95.000
Toegekend bedrag per editie€ 95.000