NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

WARD/WARD

INLEIDING

WArd/waRD is het Nederlands-Vlaamse gezelschap van choreografe Ann Van den Broek. De zakelijke leiding is in handen van Ton Driessen. Het gezelschap is gevestigd in Den Haag, maar is voornemens om zich in de loop van 2016 in Rotterdam te vestigen, waar het preferred partner is geworden van de Rotterdamse Schouwburg, waarmee het de voorstellingen in de komende periode coproduceert. Door te opereren vanuit Rotterdam en Antwerpen neemt het gezelschap naar eigen zeggen een geheel eigen positie in binnen het danslandschap.

WArd/waRD wil eigenzinnige en beklijvende voorstellingen creëren en produceren met de mens als vertrekpunt. Volgens Ann Van den Broek is haar onderscheidende danstaal te omschrijven als emotioneel minimalisme, waarbij de dualiteit tussen abstractie en emotie een onderliggende spanning vormt. Het bewegingsvocabulaire heeft zich in de afgelopen jaren geëvolueerd tot een idioom dat zich markeert op de breuklijn van vormelijkheid en theatraliteit. Eenvoudige, alledaagse of menselijke bewegingen vormen de basis en worden herleid tot de essentie, maar behouden voor de toeschouwer een bepaalde graad van herkenbaarheid, aldus de aanvraag.

In de komende periode zet WArd/waRD in op een sterkere inhoudelijke en thematische samenhang tussen de artistieke activiteiten. De overkoepelende thema's ‘herinnering’ en ‘chaos en structuur’ zullen de projecten met elkaar verbinden. Het te hernemen stuk ‘FF+Rew 60:00’ uit 2005 ziet het gezelschap daarbij als bron. Met de projecten die vanaf 2017 gemaakt worden, gaat Ann Van den Broek naar eigen zeggen een nieuwe fase in, waarin zij streeft naar het creëren van totaalconcepten. De verschillende bouwstenen (beweging/dans, performance, muziek/sound, tekst en beeld) krijgen daarin een evenwaardige plek. Op deze manier wil zij haar publiek een totaalervaring bieden, die een afspiegeling is van de behoefte in onze huidige maatschappij om via verschillende media een universeel of totaalbeeld van onze leefwereld te vormen.

In de te realiseren producties wordt samengewerkt met diverse kunstenaars met wie Ann Van den Broek zich verwant voelt, zoals Gregory Frateur (zanger), Nicolas Rombouts (componist, muzikant), Mike Figgis (filmmaker), Bernie van Velzen (video- en lichtontwerper) en Niek Kortekaas (beeldend kunstenaar, scenograaf). Daarnaast zal het gezelschap succesvolle voorstellingen hernemen, waaronder ‘The Black Piece’, ‘We Solo Men’ en ‘Co(te)lette’. Zowel nieuwe als oude producties spelen op locatie.

Ook wil WArd/waRD in de komende jaren met ‘Workshops & Summerclasses’ de specifieke bewegingstaal van het gezelschap doorgeven aan een nieuwe generatie performers. In de op te zetten ‘Onderzoekslabo’s & artistieke coaching’ organiseert het artistieke ontmoetingen met performers en makers uit andere kunstdisciplines. Op die manier legt het gezelschap een basis voor nieuwe samenwerkingen en creaties. Inke Berbee is verantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen in Nederland; verkoopbureau A Propic is de agent van WArd/waRD voor de voorstellingen in het buitenland, waar het gezelschap per jaar gemiddeld 26 keer verwacht te spelen.

In de periode 2017-2020 speelt WArd/waRD 65 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 359.500 euro.

HISTORIE

WArd/waRD ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige regeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds achttien voorstellingen van zeven verschillende producties van WArd/waRD bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Zij kent Ann Van den Broek als een bijzonder kunstenaar, die met haar sterke en oorspronkelijke voorstellingen een geheel eigen positie inneemt binnen de Nederlandse dans. De onderscheidende signatuur van het werk is volgens de commissie niet in de laatste plaats te danken aan het spannende bewegingsvocabulaire, dat door zijn grote intensiteit een dwingende impact heeft op de toeschouwer. Daarnaast getuigen de producties die Ward/waRD in de afgelopen jaren heeft uitgebracht, zoals ‘The Black Piece’ en ‘The Red Piece’ van een hoge mate van vakmanschap en uitvoeringskwaliteit. De commissie heeft waardering voor het feit dat Ann Van den Broek een sterke focus heeft op haar eigen artistieke ontwikkeling en daarbij het experiment niet schuwt. Behalve voorstellingen in het theater, die naar haar mening het beste tot hun recht komen in kleine en middelgrote zalen, maakt de choreografe ook werk op locatie, zoals het indrukwekkende ‘Q61 Cemetery’ dat hierdoor een extra dimensie biedt aan de beleving ervan.

De plannen voor de periode 2017-2020 vormen volgens de commissie een geloofwaardige voortzetting van het werk dat Ann Van den Broek in de afgelopen jaren heeft laten zien. De inzet van haar geheel eigen danstaal wordt daarin gecontinueerd en ook de gekozen thema’s liggen in het verlengde van het vaak zwaarmoedige karakter van de eerdere voorstellingen. Daarmee heeft de commissie het beeld van zeer oorspronkelijke voorstellingen waarin Ann Van der Broek verdergaat op de ingeslagen weg om de eigen artistieke grenzen te verkennen.

De commissie vindt het ook interessant dat Ann Van den Broek vanaf 2017 de verdere verdieping van haar stijl wil zoeken in het creëren van totaalvoorstellingen. Door hierin samen te werken met zowel professionele als niet-professionele dansers, acteurs, muzikanten en performers van verschillende leeftijden, wil zij de connectie van het publiek met haar voorstellingen vergroten. De commissie is positief over de in de plannen genoemde samenwerkingspartners, die van hoge kwaliteit zijn en die vanuit hun eigen kunstenaarschap een extra dimensie kunnen geven aan het werk van Ann van den Broek. Een kanttekening plaatst de commissie bij de exacte impact op de ontwikkeling van het toekomstige werk, aangezien de plannen geen heldere uitgewerkte visie hierop geven. De commissie heeft echter op basis van de plannen en de resultaten uit het verleden vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen die tot stand zullen komen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Zij constateert dat WArd/waRD er in de afgelopen jaren niet in is geslaagd om een stevige financiële basis op te bouwen. De liquiditeit en solvabiliteit zijn matig en er is sprake van een negatief eigen vermogen. Volgens de commissie houdt een en ander verband met het feit dat het gezelschap nog steeds zoekende is naar een juiste balans tussen het opereren vanuit zowel Nederland als Vlaanderen. Dat de organisatie van het gezelschap in hoge mate is gevormd rond de inzet van Ann van den Broek als artistiek leider en choreograaf en weinig ruimte biedt voor gedelegeerde verantwoordelijkheden beschouwt zij daarbij als een verbeterpunt. Volgens de commissie biedt de voorgenomen verhuizing van WArd/waRD naar Rotterdam kansen om de organisatie van het gezelschap beter op orde te krijgen, aangezien daarbij sprake is van een intensieve samenwerking met coproducent Theater Rotterdam. Daarnaast noemt zij het positief dat uit de plannen de wens spreekt om op dit punt een stap voorwaarts te zetten.

De commissie is evenwel kritisch over de wijze waarop in de plannen de dekking van de hiermee gepaard gaande stijging van de personele kosten wordt onderbouwd. Zo wil WArd/waRD de komende jaren de eigen inkomsten vergroten door vooral in het buitenland meer in de grote zaal te gaan spelen. Volgens de commissie is deze strategie niet zonder risico’s, aangezien de afzet van voorstellingen in het buitenland doorgaans niet structureel van karakter is. Ook brengt het spelen in de grote zaal hogere investeringen met zich mee. De commissie stelt vast dat deze slechts ten dele worden opgevangen door bijdragen van coproducenten en publieksinkomsten. Daarnaast rekent het gezelschap op een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam. De commissie stelt evenwel vast dat WArd/waRD nog geen relatie van betekenis met de stad Rotterdam heeft opgebouwd, waardoor niet zonder meer aangenomen mag worden dat het volledige gevraagde bedrag ook daadwerkelijk wordt toegekend. De aanvraag bevat volgens de commissie wel een onderbouwde visie op de diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen. De verwachtingen van WArd/waRD op het gebied van private subsidiëring en sponsoring noemt zij niettemin zeer bescheiden, ondanks het feit dat het gezelschap aangeeft hiermee de komende jaren actief aan de slag te gaan. De organisatie leunt daardoor relatief zwaar op subsidies. Volgens de commissie heeft WArd/waRD een duidelijk beeld van de doelgroep waarop de producties zijn gericht. Door de naam die het gezelschap in de afgelopen jaren heeft weten op te bouwen is er sprake van een trouwe schare bezoekers.

De plannen op het gebied van marketing zijn degelijk en sluiten naar de mening van de commissie aan op de verschillende publieksgroepen die WArd/waRD in de aanvraag onderscheidt. De komende jaren wil het gezelschap de activiteiten op dit gebied intensiveren en daarmee een groei van 20 procent van het totale publieksbereik realiseren. Vanwege de beoogde samenwerking met Theater Rotterdam vindt de commissie deze ambitie niet onrealistisch.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

Zij stelt vast dat de voorstellingen van WArd/waRD kunnen worden ingedeeld in het genre van de hedendaagse/moderne/conceptuele dans. Hoewel er in Nederland meerdere gezelschappen werk maken binnen dit genre, is de commissie van mening dat het werk zich kenmerkt door een krachtig en onderscheidend bewegingsvocabulaire. Ook de manier waarop hierbij gebruik wordt gemaakt van ruimte, muziek en vormgeving draagt volgens haar bij aan het onderscheidende karakter van de voorstellingen van Ann Van den Broek. Op grond hiervan vindt de commissie dat het werk van Ann Van den Broek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Zij constateert dat WArd/waRD zich in 2016 zal vestigen in Rotterdam, dat naast het Antwerpse CC Berghem de vaste Nederlandse uitvalsbasis van het gezelschap zal zijn. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Rotterdam zeer groot is. Verder constateert de commissie dat WArd/waRD in de periode 2013-2015 behalve in Amsterdam een groot aantal voorstellingen heeft gespeeld in andere steden en regio’s. De plannen voor de periode 2017-2020 laten eenzelfde beeld zien. Om die reden oordeelt de commissie dat WArd/waRD een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van WArd/waRD te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 359.500
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel454.100€ 184.500
Circuit groot205.000€ 100.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 359.500
Toegekend bedrag per editie€ 359.500

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000