NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

THEATERGROEP WIE WALVIS

INLEIDING

Stichting Wie Walvis is gevestigd in Amsterdam. De artistieke leiding is in handen van Amarins Romkema; Zorita Diaz is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. De instelling maakt naar eigen zeggen humoristisch muziektheater voor kinderen die zich groot voelen en volwassenen die weer klein willen zijn. Grote thema’s worden in de voorstellingen op een fantasievolle manier aangesneden, aldus de aanvraag. Wie Walvis heeft als missie het jonge publiek handvatten aan te reiken om met grote gevoelens om te gaan. Het uitgangspunt bij elke voorstelling is dat tekst, beeld en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Voor elke nieuwe voorstelling wordt een opdracht voor een nieuwe tekst en compositie gegeven. De combinatie van acteren en musiceren is volgens Wie Walvis van belang voor de voorstellingen. Het gezelschap onderscheidt zich doordat de musici net zo volwaardig op het toneel staan als de acteurs, aldus de aanvraag. Een educatieprogramma is een integraal onderdeel van de voorstellingen. Volgens Wie Walvis worden de voorstellingen flexibel gemaakt, zodat deze overal gespeeld kunnen worden. Vanwege de mobiliteit wordt een breed publiek bereikt.

De periode 2017-2020 wordt opgedeeld in twee fasen. De eerste twee jaar zijn bedoeld om een versteviging van de artistieke processen en de organisatie te bewerkstelligen. De laatste twee jaar streeft de het gezelschap naar verdieping en uitdagende samenwerkingen. De komende vier jaar maakt Wie Walvis vijf nieuwe producties en organiseert een kleinschalig festival ter gelegenheid van het tienjarige jubileum. Elke voorstelling wordt drie seizoenen lang gespeeld en jaarlijks gaan er drie voorstellingen in reprise. Vanaf 2019 wil de aanvrager het aantal uitvoeringen per productie verhogen. Ook wil Wie Walvis in de komende vier jaar een eerste voorstelling specifiek voor de theaterzaal maken.

De grootste doelgroep van de instelling zijn basisscholieren. Deze groep maakt naar eigen zeggen 70 procent uit van het totale aantal bezoekers. Ook families met kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn een primaire doelgroep. De instelling wil de komende jaren nieuwe publieksgroepen aanboren, waaronder bewoners van asielzoekerscentra en verzorgingstehuizen. Ook gaat het gezelschap hun voorstellingen meer spreiden over het land. Impresariaat Steen is verantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen, die voornamelijk op het primaire onderwijs zijn gericht.

In de periode 2017-2020 speelt Wie Walvis 155 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 150.000 euro.

HISTORIE

Wie Walvis ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Wie Walvis beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Moustachio’, ‘Kraak’ en ‘Nichengo’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

De missie van Wie Walvis, waarbij een jong publiek handvatten aangereikt krijgt om met grote gevoelens om te gaan, noemt zij aansprekend. De commissie is daarnaast van mening dat de voorstellingen van Wie Walvis met veel enthousiasme worden uitgevoerd. Hoewel het gezelschap werkt vanuit verrassende thema’s vindt de commissie de muziektheatrale vertaling ervan weinig oorspronkelijk. Het ontbeert de producties aan een heldere regie, die de verschillende elementen tot een coherent en verrassend geheel moet maken. Dit doet, volgens de commissie, afbreuk aan de zeggingskracht. De commissie is kritisch over de oorspronkelijkheid. Tekst en muziek worden naar haar mening op een voorspelbare wijze in de verhalen verweven. Bovendien merkt de commissie op dat de libretto’s bestaan uit een herhalende vorm waarin een scène gevolgd wordt door een liedje. De vormgeving acht zij weinig tot de verbeelding sprekend.

Uit de toekomstplannen van Wie Walvis spreekt volgens de commissie een grote artistieke ambitie. Zij waardeert het dat de instelling uitdagende thema’s voor de jonge doelgroep wil aankaarten in haar voorstellingen. De commissie is ook positief dat Wie Walvis in de plannen reflecteert op haar eigen artistieke ontwikkeling en aangeeft dit verder te willen ontwikkelen. Zo vermeldt Wie Walvis dat het vaker met een dramaturg wil werken en een technicus bij de voorstellingen wil betrekken. Desondanks vindt de commissie de plannen weinig overtuigend. Het ontbreekt aan een stevige uitwerking van de manier waarop het gezelschap zich in artistiek opzicht wil ontwikkelen. In dit verband mist de commissie ook een heldere focus op het verbeteren van het vakmanschap en de theatrale uitwerking van de thema’s. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Wie Walvis leiden tot aansprekende producties en daarmee tot een solide kwaliteitsbasis voor de toekomst.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Zij constateert dat Wie Walvis in de afgelopen jaren voornamelijk heeft geproduceerd met behulp van inkomsten afkomstig uit het spelen van vele reprises. Op die manier is Wie Walvis erin geslaagd om een solide financiële basis op te bouwen.

De commissie stelt vast dat Wie Walvis de komende periode in artistiek en organisatorisch opzicht wil groeien en om die reden het aantal te realiseren activiteiten wil terugbrengen. Zij merkt evenwel op dat hierdoor de financiële situatie van het gezelschap verandert. Daarbij is zij kritisch over het feit dat het financiële gat dat hierdoor ontstaat alleen door inkomsten uit publieke middelen lijkt te worden opgevangen. Deze strategie acht de commissie van een weinig ondernemende houding getuigen. Zij beoordeelt de spreiding van het dekkingsplan dan ook als beperkt. Hoewel in de begroting sprake is van bijdragen uit private fondsen vindt de commissie deze niet in verhouding staan met het aandeel publieke subsidies. Zij beoordeelt de spreiding van het dekkingsplan dan ook als beperkt. Daarnaast is de commissie niet overtuigd van de haalbaarheid van de publieksinkomsten, die in de periode 2017-2020 met gemiddeld 38.347 euro per jaar stijgen ten opzichte van 2015. Ook is zij in dit verband kritisch over de beslissing van Wie Walvis om de samenwerking met het impresariaat op te zeggen. Op basis van de aanvraag is de commissie niet overtuigd dat het gezelschap in staat zal zijn om voldoende speelbeurten binnen het vrije circuit en de buitenlandse markt te realiseren.

De commissie stelt verder vast dat Wie Walvis in de aanvraag haar positie in het veld weinig concreet beschrijft. Ook constateert zij dat in de plannen doelgroepen vrijwel niet onderscheiden worden. Het plan ontbeert volgens de commissie bovendien aan een heldere marketingstrategie. Hierdoor is zij er niet van overtuigd dat Wie Walvis haar hoge ambitie om meer bezoekers te bereiken zal weten waar te maken, temeer daar het gezelschap nog geen naamsbekendheid heeft weten op te bouwen. Het aanbieden van gratis voorstellingen is in haar ogen geen effectieve strategie om een duurzame relatie met afnemers en nieuwe publieksgroepen op te bouwen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij plaatst het aanbod binnen het genre jeugdtheater. Er is reeds een ruim aanbod binnen het genre jeugdtheater in Nederland, zowel vanuit het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Wie Walvis is binnen dit genre niet uniek, aangezien er meerdere jeugdtheatergezelschappen zijn die vergelijkbaar aanbod produceren. De commissie vindt dat het werk van Wie Walvis geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Wie Walvis in de periode 2013-2015 weinig heeft gespeeld in de grote steden in de Randstad. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. De aanvraag voor de periode 2017-2020 laat eenzelfde spreiding zien. De commissie vindt dat Wie Walvis een redelijke bijdrage aan de spreiding levert.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Wie Walvis niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 150.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000