NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

THEATER BELLEVUE

INLEIDING

Bellevue Lunchtheater is de schrijfwerkplaats van Theater Bellevue in Amsterdam. De missie van het artistieke team - programmeur Frank Noorland, dramaturg Tjeerd Posthuma en directeur Jeannette Smit - is om nieuw Nederlandstalig repertoire te ontwikkelen. Het Bellevue Lunchtheater biedt jong schrijftalent de kans om Nederlandse toneelteksten te ontwikkelen en via een opvoering te toetsen aan het oordeel van pers en publiek. Dit gebeurt onder begeleiding van een artistiek team. Actuele, maatschappelijke thema’s en de persoonlijke noodzaak van een schrijver om een verhaal te vertellen zijn de belangrijkste inhoudelijke criteria voor de lunchproducties.

De komende twee jaar ontwikkelt en produceert Bellevue zes nieuwe toneelteksten van zes schrijvers. Voor de producties van deze nieuwe teksten wordt in de komende jaren onder meer samengewerkt met Likeminds/Non Profit Kapitalist, Moeremans&Sons, Ulrike Quade Company, Mugmetdegoudentand en Orkater. Eva Jansen Manenschijn laat zich in haar tekst 'De Zoon en de Werkster' inspireren door Koltès en Sartre en door de problematiek van geboren Nederlanders en geworden Nederlanders en mensen met een hoog aanzien en een laag aanzien. Sanne van Rijn regisseert deze voorstelling. Robert Alberdingk Thijm zet met 'Calcutta, vastenavond' zijn samenwerking met regisseur Warre Simons voort, met een tekst over lichamelijk verval, lange relaties en zelfopoffering voor je familie. Filosoof en publicist Coen Simon maakt zijn eerste toneelwerk: een theatraal filosofisch pleidooi voor schaamte. Deze voorstelling maakt deel uit van een drieluik dat Bellevue maakt in coproductie met Moeremans&Sons. Sara van Gennip schrijft 'De Furie of Het dubbeldekkerdefilé', dat gaat over de relatie tussen het individu en de media en over je engageren anno 2018. De regie is in handen van Annechien Vocht. Hannah van Wieringen maakt met Ulrike Quade Company 'Bruid in de wind', een tekst speciaal voor poppentheater. Van Wieringen schrijft een toneelstuk over de levenloosheid van objecten en hoe graag je kunt willen dat een dood object wél leeft. Maartje Wortel schrijft haar eerste toneeltekst 'Durven Dansen', geïnspireerd op ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ over leven in een eigen waarheid. De voorstelling zal worden geregisseerd door Eva Marie de Waal.

Voor de periode 2019 en 2020 ontwikkelt Bellevue teksten met Coen Cornelis, met Olivier Diepenhorst als beoogd regisseur. Verder schrijft Timen Jan Veenstra een documentaire tekst over Simon Vinkenoog en zijn verhouding tot commercie en imago. Flip Filz schrijft een absurdistisch toneelstuk over twee filmfiguranten in ‘Huzarenkostuum’. Roeland Hofman is ten slotte de auteur van een screwball komedie over de eenhandige pianist Paul Wittgenstein.

In de periode 2017-2020 realiseert Theater Bellevue 122 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 225.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 45.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 270.000 euro.

HISTORIE

Theater Bellevue ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds vijftien voorstellingen van negen verschillende producties van Theater Bellevue bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Bellevue Lunchtheater ontwikkelt en presenteert nieuw Nederlandstalig repertoire. De veelal jonge Nederlandse schrijvers krijgen een kans het werk in de lunchtheatervoorstellingen aan het publiek te tonen. De commissie vindt dat Bellevue deze belangrijke taak met deskundigheid vervult. In de ogen van de commissie zijn de voorstellingen van de afgelopen jaren op het gebied van vakmanschap doorgaans van hoog niveau. Het selectieproces levert over het algemeen kwalitatief gedegen teksten op, die goed geschikt zijn om op het toneel te worden uitgevoerd, zoals in de afgelopen periode ‘Motregenvariaties’ van Robert Alberdingk Thijm of ‘De Witte Vloed‘ van Marc Wortel. De verschillende regisseurs, onder wie Sanne van Rijn, Sarah Moeremans en Rob Ligthert leverden vakwerk af. Zij stelden de veelal gerenommeerde acteurs in staat hun acteertalenten voor het publiek te etaleren en de essentie van de tekst zichtbaar te maken. De vormgeving is doorgaans sober maar effectief en dienstbaar aan het specifieke karakter van de voorstellingen. De commissie merkt wel op dat binnen de keuze van schrijvers en regisseurs de nadruk ligt op verhalende en vertellende teksten die door de regisseur vakkundig en doorgaans dienstbaar aan de tekst worden geënsceneerd. De stukken zitten daarmee gedegen in elkaar, maar verrassend vindt de commissie de voorstellingen in mindere mate.

In de plannen voor de komende jaren ziet de commissie dat Bellevue wil doorgaan op de weg die in de afgelopen jaren is bewandeld. Bellevue blijft in het traject met de veelal jonge schrijvers streven naar kwalitatief hoogwaardige teksten en voorstellingen waarin de specifieke kwaliteiten van de schrijvers zich optimaal kunnen ontwikkelen en tot uiting kunnen komen. De commissie waardeert dit positief. Bellevue Lunchtheater is in haar ogen een voortrekker als het gaat om het ontwikkelen en presenteren van Nederlands toneelrepertoire. Zij constateert daarbij wel dat de sector op dit terrein in beweging is gekomen: steeds meer theatergezelschappen werken samen met schrijvers om tot nieuwe toneelteksten te komen. Bellevue neemt vooralsnog een uitzonderlijke positie in, omdat de organisatie bij de ontwikkeling van de teksten het idee van de schrijver als uitgangspunt neemt. De commissie ziet in Eva Jansen Manenschijn een interessant schrijftalent en is dan ook positief over de keuze om met haar te werken. Bovendien is de door haar gekozen thematiek actueel en interessant. In de ogen van de commissie is ook Robert Alberdingk Thijm een toneelschrijver die doorontwikkeling verdient. Zij is bij dit projectplan eveneens positief over de gekozen inhoudelijke vertrekpunten. Dit laatste geldt ook voor het projectplan met schrijfster Sara van Gennip. De commissie merkt op dat Bellevue Lunchtheater nieuwe coproductiepartners heeft gevonden in onder meer Moeremans&Sons en Ulrike Quade Company. De commissie is positief over het feit dat Bellevue hiermee meer diversiteit aanbrengt in de vormen van theaterteksten en voorstellingen die in het kader van de lunchproducties worden ontwikkeld, maar zij plaatst ook een kanttekening bij deze samenwerkingen. Zij heeft de indruk dat Coen Simon en Hanna van Wieringen, die een tekst schrijven voor respectievelijk Moeremans&Sons en Ulrike Quade Company, een minder unieke positie hebben in het proces dan gebruikelijk bij Bellevue. De commissie verwacht dat de ruimte voor de eigen ontwikkeling van de schrijver daardoor beperkter zal zijn.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Bellevue Lunchtheater is stevig ingebed in het culturele veld in de hoofdstad. De lunchvoorstellingen vormen een belangrijk onderdeel binnen het brede palet van voorstellingen dat in Bellevue te zien is. Bellevue beschikt daarmee over de middelen om de ontwikkeling en de presentatie van het werk van Nederlandse schrijvers zichtbaar te maken voor het publiek. Op financieel terrein is de organisatie solide.

De commissie constateert dat Bellevue Lunchtheater zich voor de komende jaren in grote lijnen richt op een stabilisatie van het activiteitenniveau. Ook de begroting voor 2017-2020 toont dit beeld: Bellevue voorziet een gematigde groei van de kosten en de baten, waarbij de verhouding tussen de eigen inkomsten en de overheidssubsidies in grote lijnen gelijk blijft ten opzichte van de vorige periode. In deze gematigde groei ziet de commissie een begrijpelijke behoedzaamheid. Aan de inkomstenkant van de begroting ziet zij een risico in de beoogde sponsorinkomsten. Daarvoor wordt een medewerker aangetrokken, maar het plan ontbeert een strategie om die sponsorgelden te genereren. Aan de andere kant heeft de commissie er waardering voor dat een deel van de private fondsen al is toegezegd voor de komende jaren.

Op het terrein van de publieksbenadering toont Bellevue volgens de commissie weinig ambitie. De gerealiseerde publieksaantallen bij de voorstellingen in de afgelopen jaren vindt de commissie vrij laag, ook al wordt in de aanvraag terecht aangegeven dat de bezettingsgraad hoog is. De prognose voor de komende jaren ligt ook nog eens iets onder het niveau van de afgelopen jaren. De commissie vindt dat Bellevue met de in de aanvraag genoemde prognoses te weinig initiatief toont om de publieksaantallen te verhogen. Ook als het gaat om de tournees door het land vindt de commissie dat de plannen van Bellevue weinig ambitie tonen. De resultaten van de afgelopen periode zijn voor verbetering vatbaar. De commissie vindt dat Bellevue Lunchtheater meer kansen kan benutten om de voorstellingen te laten toeren. De voorstellingen zijn toegankelijk en bieden mogelijkheden om ook elders in het land te worden gespeeld. In de aanvraag ziet de commissie echter eerder berusting in plaats van een strategie om de obstakels hierbij het hoofd te bieden. Wel is zij positief over het voornemen van Bellevue om een nieuw, jonger publiek te bereiken. Het publiek bestaat nu voor een groot deel uit wat ouder publiek en mensen die vakmatig zijn geïnteresseerd. Volgens de aanvraag zijn de lunchvoorstellingen geschikt voor een jongere doelgroep vanwege de actuele en herkenbare thematieken, verwoord door jonge makers in maximaal een uur. De commissie is er niet van overtuigd dat de beschreven aanpak voor het bereiken van een jongere publieksgroep tot concrete resultaten zal leiden. De aanvraag noemt enkele middelen om een jonger publiek te bereiken, zoals ‘Member’, het veranderen van het aanvangstijdstip en ‘Tussenuur’. De commissie heeft waardering voor deze initiatieven, maar in haar ogen zijn dit slechts enkele aanzetten om een jonger publiek te trekken. Een gestructureerd plan van aanpak ziet de commissie niet in de aanvraag.

PLURIFORMITEIT

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Bellevue Lunchtheater onderscheidt zich van dit brede aanbod doordat het gezelschap bij elke voorstelling een nieuwe creatie van de schrijver als uitgangspunt neemt. Een unieke plaats neemt het werk van de groep echter niet in binnen het Nederlandse podiumkunstenveld. De commissie oordeelt dat het werk van Bellevue Lunchtheater een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

Bellevue Lunchtheater is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap ook relatief veel voorstellingen gegeven in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen substantieel. In de periode 2017-2020 neemt het aantal speelbeurten buiten Amsterdam echter af. De commissie vindt dat Bellevue Lunchtheater geen bijzondere bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

Bellevue vraagt een bijdrage voor talentontwikkeling aan voor De Tekstsmederij, die sinds zijn oprichting kansen geeft aan beginnend toneelschrijftalent. Sinds 2013 vormt Theater Bellevue de thuisbasis van De Tekstsmederij. Deze wil in de komende jaren ontwikkelingstrajecten wil bieden aan opkomende toneelschrijvers. De Tekstsmederij wil met deze toelage de stap maken van ad-hocinitiatief naar duurzame organisatie op het gebied van talentontwikkeling voor toneelschrijvers. De commissie stelt vast dat De Tekstsmederij een zelfstandige organisatie is, die zich weliswaar onder de vleugels van Theater Bellevue heeft ontwikkeld, maar die geen onderdeel uitmaakt van Bellevue Lunchtheater. De commissie vindt dat de aanvraag voor talentontwikkeling van Bellevue Lunchtheater voor de Tekstsmederij niet binnen de voorwaarden van deze bijdrage past. Er is immers geen sprake van talentontwikkeling door de aanvrager. De commissie is van mening dat de aanvraag is gericht op versterking van een andere, onafhankelijke organisatie in plaats van het talent van de jonge schrijvers zelf.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Bellevue Lunchtheater te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 270.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel602.500€ 150.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 225.000
Toegekend bedrag per editie€ 52.650

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000