NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ROSA ENSEMBLE

INLEIDING

Het Rosa Ensemble, met artistiek leider Daniel Cross en zakelijk leider Gusta Korteweg, is gevestigd in Utrecht en vervult, naar eigen zeggen, binnen het genre muziektheater een pioniersfunctie. Het gezelschap heeft als doel om producties met een multidisciplinair karakter te creëren. Het Rosa Ensemble wil in tijden waarin grenzen als thema centraal staan in de wereld, het opheffen en weglaten van grenzen tussen kunstdisciplines verheffen tot kunst. Het Rosa Ensemble maakt "transmediaal muziektheater"; in muzikaal opzicht bevindt het werk zich op het snijvlak van popmuziek en hedendaagse muziek. Het artistieke beleid richt zich in de toekomst op twee soorten producties: compacte, laagdrempelige voorstellingen die kunnen worden geprogrammeerd op festivals en die gericht zijn op een breed publiek, en producties voor in zalen en op festivals voor vernieuwend muziektheater die gericht zijn op een publiek van kenners en liefhebbers. Per productie wordt een artistiek team gevormd, bestaande uit makers met zeer uiteenlopende achtergronden, dat from scratch een voorstelling ontwikkelt. Bij elk project maken ook de zakelijk leider, de technici en de decorbouwer deel uit van het collectief. Voor de komende periode zijn twaalf producties voorzien, waarvan drie reprises. Daarnaast worden verschillende educatieve activiteiten ontwikkeld, onder meer met basisschoolkinderen en ouderen. Als kleinschalige, toegankelijke voorstellingen voor een brede doelgroep worden de volgende producties ontwikkeld: 'De Deense Detective', een live hoorspel in twee delen over de corruptie in de wereld van de muziekrechten; 'Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen' van componist Wilbert Bulsink, naar een eenakter van George Perec en 'Waanzee' met stand-up poetry van Daan Doesborgh. De producties die op een meer gespecialiseerd publiek zijn gericht, zijn onder meer: 'Roaratorio', gebaseerd op een boek van John Cage met een muziekinstallatie van Diamanda Dramm; 'Wit' in samenwerking met Boukje Schweigman en 'Izanagi', een Japanse versie van 'Orpheus en Euridyce'. Daarnaast worden nog twee coproducties ontwikkeld met Theater Utrecht; deze moeten nog een inhoudelijke invulling krijgen.

In de periode 2017-2020 speelt het Rosa Ensemble veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro.

HISTORIE

Het Rosa Ensemble ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door het Rosa Ensemble onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Rosa Hits Back’, ‘Soselo in Siberia’ en ‘Crave’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Zij vindt de muziek van het gezelschap, dat hedendaagse muziek combineert met invloeden uit onder meer de elektronische en popmuziek, interessant en van theatrale kwaliteit getuigen. Het werk kent een hoge mate van oorspronkelijkheid en er liggen prikkelende uitgangspunten ten grondslag aan de voorstellingen. Wel vindt de commissie dat het theatrale aspect soms onvoldoende uit de verf komt, waardoor de voorstellingen aan zeggingskracht inboeten. Dit heeft ook te maken met de sterk conceptuele of complexe opzet van de producties. Wanneer er sprake is van coproducties zijn de visuele en theatrale componenten in de regel beter in verhouding met het muzikale aandeel. Een goed voorbeeld hiervan vindt de commissie het geslaagde ‘Soselo in Siberia’, waarin de vormgeving door Collectief 33 1/3 een belangrijke bijdrage leverde aan de zeggingskracht van de voorstelling. De commissie is overtuigd van het vakmanschap van de musici van het Rosa Ensemble en noemt het muzikale uitvoeringsniveau doorgaans hoog.

De plannen voor de periode 2017-2020 borduren volgens de commissie op geloofwaardige wijze voort op het bestaande artistieke beleid en getuigen van een goede visie op de eigen plek in het veld. Rosa stelt terecht dat het ensemble door de eigenzinnige signatuur en uiteenlopende muziekstijlen niet altijd gemakkelijk is te plaatsen. De commissie kan zich dan ook vinden in het voornemen van het Rosa Ensemble om een tweedeling te maken in het aanbod, al vindt zij het onderscheid tussen beide soorten producties in artistiek opzicht niet heel scherp naar voren komen. De voorgestelde projecten worden vrijwel allemaal gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak en een sterk conceptuele opzet. De uiteenlopende thema’s en onderwerpen die het Rosa Ensemble centraal wil stellen zijn, volgens de commissie, boeiend en actueel. Ook de samenwerkingsverbanden die het ensemble aangaat acht de commissie goed onderbouwd en passend bij de artistieke concepten. Wel constateert de commissie dat een deel van de plannen summier is uitgewerkt. Niet altijd is duidelijk welke medewerker waarvoor verantwoordelijk is, terwijl dat in sommige gevallen wel essentieel is. Zo wordt bij de 'Deense Detective' de schrijver niet vermeld, terwijl de commissie de kwaliteit van een tekst van essentieel belang acht voor een hoorspel. Daarnaast is van veel projecten het muzikale concept niet of nauwelijks uitgewerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de prêt-à-porter-producties en bij de haute-couture-voorstellingen 'Wit' en 'Izanagi'. De commissie heeft echter op basis van de producties in de afgelopen periode veel vertrouwen in het vakmanschap van het artistieke team en constateert bovendien dat het Rosa Ensemble makers met een grote staat van dienst aan zich heeft weten te binden voor de betreffende projecten. Dit geldt voor alle genoemde componisten, regisseurs en vormgevers. Ook de uitvoerenden hebben hun sporen verdiend op het gebied van muziektheater. De commissie heeft dan ook de verwachting dat de producties een hoog uitvoeringsniveau zullen kennen en van zeggingskracht zullen getuigen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij stelt vast dat de aanvrager in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd en er daarbij in is geslaagd om de organisatie financieel gezond te houden. De financiële onderbouwing van de plannen sluit qua inkomstenbronnen aan op de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren. Zo worden de publieksinkomsten en de sponsorinkomsten ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden. Daarnaast wordt er in de komende periode gerekend op financiële bijdragen van coproducenten. Aangezien er in de afgelopen jaren sprake was van een vergelijkbare financieringsmix, acht de commissie dit een realistische inschatting. Ook het gemiddelde percentage eigen inkomsten voor de periode 2017-2020 blijft nagenoeg gelijk aan die in de periode 2013-2015. Niettemin is de commissie kritisch over de begroting. Dit komt voornamelijk door de aanzienlijke stijging van de activiteitenlasten die niet onderbouwd wordt in de aanvraag. De aanvrager voorziet bijna een verdubbeling van de begroting ten opzichte van 2014, terwijl de publieksinkomsten ten opzichte van dat jaar in absolute zin dalen. De commissie vindt dan ook dat er op dit punt een weinig ondernemende houding uit de plannen spreekt. De commissie constateert bovendien dat de bedrijfsvoering als gevolg hiervan in absolute zin zeer afhankelijk wordt van overheidsgelden, hetgeen zij geen positieve ontwikkeling vindt. Zij had dan ook graag een toelichting hierop gelezen.

Het Rosa Ensemble heeft een goed beeld van de eigen plek in het veld en stelt terecht dat het ensemble geen werk voor zeer brede publieksgroepen maakt. Vanaf 2017 streeft het gezelschap naar een verbreding van zijn publieksbereik. Hoewel de commissie zich kan vinden in het voornemen om een tweesporenbeleid te volgen, waarbij met meer toegankelijke voorstellingen een breed publiek wordt aangesproken en met vernieuwende voorstellingen een kennerspubliek wordt aangesproken, vindt zij de artistieke plannen in dit opzicht te weinig onderscheidend om van twee werkelijk verschillende doelgroepen te spreken. De commissie noemt de plannen op het gebied van publieksbenadering dan ook niet geheel overtuigend. Alhoewel zij positief is over de wijze waarop het Rosa Ensemble actief is op social media, vindt zij dat het gezelschap ook de nodige kansen laat liggen. Zo is de marketing met name gericht op het al bestaande publiek en wordt onvoldoende concreet gemaakt op welke wijze het Rosa Ensemble de nieuwe doelgroepen wil bereiken. De aanvrager geeft aan tot nu toe weinig te hebben geïnvesteerd in communicatie en wil in de komende periode hiervoor een inhaalslag maken. Dit vindt de commissie een lovenswaardig streven, maar zij stelt tegelijkertijd vast dat het beoogd aantal bezoekers per voorstelling in de komende periode lager ligt dan het gemiddeld aantal bezoekers in de periode 2013-2015. Op dit vlak noemt de commissie de plannen weinig ambitieus en mist zij een verhelderende toelichting. De commissie is tot slot positief over de samenwerking met andere instellingen en de educatieve trajecten die het gezelschap ontwikkelt voor basisschoolleerlingen in de vestigingsplaats Utrecht.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Volgens de commissie kan het werk van het Rosa Ensemble gerekend worden tot het kleinschalig muziektheateraanbod met nieuw gecomponeerde muziek. Dit genre is beperkt vertegenwoordigd op de Nederlandse podia en festivals. De voorstellingen worden verder gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak en muziek op het snijvlak van hedendaagse muziek en popmuziek. Aangezien in Nederland door verschillende andere gezelschappen op een vergelijkbare manier wordt gewerkt, maakt dit het aanbod van het Rosa Ensemble volgens de commissie niet uniek. De commissie vindt dat het werk van het Rosa Ensemble aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Het Rosa Ensemble is gevestigd in Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel voorstellingen gespeeld in andere steden en regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee levert het Rosa Ensemble in beperkte mate een bijdrage aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van het Rosa Ensemble te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 125.000
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel401.250€ 50.000
Circuit groot00€ 0
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 125.000
Toegekend bedrag per editie€ 125.000

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000