NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PROJECT SALLY

INLEIDING

Stichting Project Sally (Project Sally), onder leiding van Stefan Ernst en Ronald Wintjens, is opgericht in 2006, waarna het gezelschap zich in 2013 met steun van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht in Maastricht vestigde. Project Sally beschrijft zichzelf als een dansgezelschap dat voorstellingen produceert voor een jong publiek en zijn familie, dat werkt aan talentontwikkeling binnen de jeugddans en dat een intensieve interactie aangaat met amateurkunstenaars, scholen en publiek.

Project Sally produceert naar eigen zeggen virtuoze, technisch uitdagende, hedendaags-moderne dansvoorstellingen. In de voorstellingen plaatst Project Sally originele verhalen en thema’s in een autonome wereld, waarin dans, muzikaliteit en vormgeving gelijkwaardig samensmelten tot één beleving. Het gezelschap hecht veel waarde aan kwaliteit en creëert vanuit dit oogpunt voor al zijn projecten een learning community en zoekt samenwerking met topdansers en choreografen die hun sporen verdiend hebben, in combinatie met nieuw talent. Daarmee wil het gezelschap een bijdrage leveren aan een bloeiend dans- en leefklimaat met een sterke culturele infrastructuur en tegelijkertijd stappen zetten op het gebied van internationale samenwerking.

De komende jaren wil Project Sally uitgroeien tot een volwaardige organisatie en streeft daarbij naar een gezondere balans tussen in continuïteit produceren en de personele bedrijfsvoering. Door de lage begroting waarmee het gezelschap in de afgelopen periode werkte, was de organisatie niet optimaal toegerust voor haar taken. Daarom wil Project Sally de komende jaren de arbeidsvoorwaarden verbeteren en de organisatie uitbreiden. Om de risico’s te verkleinen en de continuïteit te waarborgen zet het gezelschap actief in op samenwerking om coproducties mogelijk te maken. Het Laagland, philharmonie zuidnederland en VIA ZUID zijn reeds structurele partners.

Vanuit kostenoverwegingen en ondernemerschap wil Project Sally per jaar één nieuwe grote voorstelling maken en deze in het daaropvolgende jaar in reprise brengen. Ook worden tegelijkertijd meerdere reprises ingezet. De projecten die Project Sally in de periode 2017-2020 wil uitvoeren zijn onderverdeeld in ‘Jong’ (gericht op kinderen van vier tot en met twaalf jaar), ‘Jongeren’ (gericht op tieners en pubers vanaf veertien jaar), ‘Jong van Hart/Familie/Experiment’ (waarbij Project Sally op uitnodiging van Musica Sacra Maastricht in 2018 en 2020 meer experimentele choreografieën met livemuziek zal creëren), ‘Educatie en Participatie’ (bestaande uit activiteiten om de beleving van het publiek te vergroten) en ‘Choreografische Residenties Maastricht’ (waarmee het gezelschap een ontwikkelingsplatform wil bieden aan nieuwe dansmakers aan het begin van hun carrière). De producties worden verkocht door Frontaal Theaterbureau dat een groot nationaal netwerk heeft, waardoor er afzetgarantie is, aldus Project Sally. Daarnaast wil het gezelschap zijn kansen op de Europese markt verkennen, waarbij het Duitsland en Frankrijk ziet als de interessantste landen.

In de periode 2017-2020 speelt Project Sally 173 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 395.800 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 35.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 430.800 euro.

HISTORIE

Project Sally ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen van drie verschillende producties van Project Sally bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Project Sally is er naar zijn mening in de afgelopen periode in geslaagd om zichzelf op de kaart te zetten als volwaardig speler binnen de Nederlandse jeugddans. Het gezelschap onderscheidt zichzelf met hoogwaardige voorstellingen, waarin moderne dans op een oorspronkelijke wijze toegankelijk gemaakt wordt voor een jeugdig publiek. De commissie ziet dit terug in voorstellingen als bijvoorbeeld ‘Jeuk’ en Bulls Eye’.

Ondanks het hoge abstractieniveau weet het werk op verschillende niveaus te communiceren met de doelgroep. Volgens de commissie hangt dit samen met het vakmanschap waarmee de aansprekende thema’s in de voorstellingen worden vertaald naar dans en de hoge uitvoeringskwaliteit. De goed verzorgde inleidingen en educatieactiviteiten van Project Sally vindt zij daarbij van toegevoegde waarde, aangezien deze op een vanzelfsprekende manier de beleving van het publiek vergroten. De commissie plaatst evenwel een punt van kritiek bij de dramatische opbouw van sommige voorstellingen uit de afgelopen periode. Hierdoor is de spanningsboog niet altijd even sterk, wat afbreuk doet aan de zeggingskracht van het werk.

De plannen van het gezelschap voor de periode 2017-2020 zijn volgens de commissie goed onderbouwd en zijn op een constructieve manier zelfkritisch. De onderverdeling die Project Sally maakt in de activiteiten die het de komende jaren wil uitvoeren is geloofwaardig en sluit aan bij de positie die het gezelschap heeft weten te verwerven binnen de jeugddans in Nederland. Uit de plannen spreekt een mooie balans tussen het produceren voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en het aangaan van experimenten die moeten zorgen voor de artistieke vernieuwing van het gezelschap. De commissie waardeert het dat Project Sally daarbij onverminderd blijft inzetten op ruimte voor verbeelding binnen de voorstellingen, door een hoge mate van abstractie door te voeren. Dit maakt het werk oorspronkelijk.

De verbinding die Project Sally legt met moderne dans uit het professionele volwassenencircuit draagt volgens de commissie bij aan de waardering van dans bij een brede groep jongeren. De brugfunctie die Project Sally hiermee vervult, biedt naar mening van de commissie ook kansen voor de internationale ambities van het gezelschap. Volgens de commissie zijn de verschillende samenwerkingsverbanden die het gezelschap in de afgelopen jaren is aangegaan in Maastricht van meerwaarde voor de verdere artistieke ontwikkeling van Project Sally. In dat verband noemt zij het positief dat de aangegane samenwerking met Het Laagland in de komende jaren wordt gecontinueerd, waardoor Project Sally met een vast adviesteam kan werken en de beschikking heeft over een vaste dramaturg in de persoon van Inez Derksen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

Ondanks het feit dat Project Sally in de afgelopen jaren met een kleine begroting heeft gewerkt en een relatief bescheiden subsidievolume kende, is de financiële situatie van het gezelschap volgens de commissie solide te noemen. Er is sprake van voldoende reserves en de opgebouwde relatie met provincie en gemeente biedt een uitgangspunt voor verdere ondersteuning in de toekomst.

De commissie acht het dan ook logisch dat Project Sally in de plannen de ambitie uitspreekt om zich in bedrijfsmatig opzicht te ontwikkelen tot een volwaardige organisatie. De dekking voor de daarmee verband houdende kostenstijging wordt volgens de commissie in de plannen op een heldere en realistische wijze onderbouwd. Zij vindt het van goed ondernemerschap getuigen dat het gezelschap daarbij niet alleen streeft naar een stijging van de subsidies uit publieke middelen, maar tegelijkertijd inzet op een toename van inkomsten uit private middelen en hogere publieksinkomsten. Dit laatste acht de commissie haalbaar, omdat de inkomsten van Project Sally niet afhankelijk zijn van het welslagen van één enkele productie.

Het gezelschap heeft zijn activiteiten onderverdeeld in aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen, bijzondere (lokale) samenwerkingsprojecten en educatieprojecten. Deze activiteiten zorgen volgens de commissie voor veel inkomstenbronnen die niet direct van elkaar afhankelijk zijn. De commissie noemt het positief dat het gezelschap daarbij zelf de regie neemt door op het gebied van verkoop en educatie te streven naar de opbouw van een persoonlijker netwerk van theaters en scholen, waarmee het directe contacten onderhoudt. De ambities ten aanzien van de afzet van voorstellingen in het buitenland zijn volgens de commissie aan de optimistische kant. Daarnaast merkt zij op dat de plannen nauwelijks ingaan op de vergroting van inkomsten uit sponsoring of giften, terwijl het gezelschap zelf aangeeft dat de budgetten van particuliere fondsen steeds meer onder druk staan. De commissie mist een overtuigende aanpak in het plan die aannemelijk maakt dat de beoogde vergroting zal worden gerealiseerd.

De commissie noemt het positief dat Project Sally zich in korte tijd heeft weten in te bedden in de culturele infrastructuur van Maastricht. Dit heeft naar haar mening bijgedragen aan de verdere positionering van het gezelschap in het danslandschap. Daarnaast spreekt uit de plannen een goed bewustzijn van de verschillende jeugdige publieksgroepen die Project Sally bedient. Hoewel deze niet gedifferentieerd zijn, is er sprake van een heldere indeling in leeftijdsopbouw.

De aanpak op het gebied van marketing oogt gedegen. Ook vindt de commissie het positief dat daarbij wordt samengewerkt met Het Laagland en de marketingafdeling van Stadsschouwburg en theater De Oosterpoort Groningen. Behalve het gebruik van reguliere marketingmiddelen wordt volgens de commissie op een geloofwaardige manier ingezet op direct contact met het publiek. De website (vooral het educatiegedeelte ervan) getuigt in dit verband van originaliteit.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit in Nederland als ruim voldoende.

Zij constateert dat Project Sally opereert binnen het genre jeugddans dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen deel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS) en het vrije circuit. De voorstellingen van het gezelschap kenmerken zich door hedendaagse/moderne dans waarbij het abstract bewegingsvocabulaire hanteert voor de jonge doelgroep. Hiermee levert Project Sally volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek, aangezien ook andere gezelschappen soortgelijke voorstellingen maken.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Het gezelschap is gevestigd in Maastricht, van waaruit de voorstellingen worden geproduceerd. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Maastricht en omgeving in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er in Maastricht, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. Verder constateert de commissie dat Project Sally regelmatig heeft gespeeld in de grote steden van de Randstad. Het gezelschap heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat Project Sally een redelijke bijdrage aan de spreiding levert.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie staat positief tegenover de ambitie van Project Sally om de komende jaren het initiatief ‘Choreografische Residenties Maastricht’ voort te zetten, waarbij nieuwe makers onderzoek doen en werk produceren om hun artistieke handtekening verder te ontwikkelen. Volgens de commissie maken de plannen voldoende aannemelijk dat deze activiteiten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Desondanks mist zij een overtuigende onderbouwing van de manier waarop de residenties uiteindelijk zullen leiden tot de opbouw van een zelfstandige beroepspraktijk van de betrokken makers. Ook vindt de commissie de samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en Fontys Academie voor Danseducatie nog weinig uitgewerkt.

Wel zijn de talentontwikkelingsactiviteiten duidelijk te onderscheiden van de reguliere activiteiten van Project Sally en sluiten ze goed aan bij de verbindingen die het gezelschap heeft weten te leggen met de verschillende regionale partners. De hoogte van de gevraagde bijdrage oogt volgens de commissie redelijk binnen de totale begroting.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Project Sally te honoreren. Vanwege de beperkte middelen kan de bijdrage talentontwikkeling niet worden toegekend.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 430.800
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel684.100€ 278.800
Circuit groot123.500€ 42.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 424.967
Toegekend bedrag per editie€ 424.967

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000