NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PODIUM MOZAïEK

INLEIDING

Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West dat theater, muziek, dans, spoken word, verhalen, beeldende kunst, film en alle mogelijke combinaties daarvan programmeert. Het podium, geleid door Zafer Yurdakul, zet in op de ontwikkeling van een artistiek en cultureel divers aanbod dat meerdere groepen in de samenleving aanspreekt. Het identificeren van thema’s die actueel zijn binnen de diverse groeperingen vindt het theater van belang, maar ook de ondersteuning van makers en spelers met een andere, (bi-)culturele achtergrond. Podium Mozaïek wil zich manifesteren als expertisecentrum voor culturele diversiteit in het theater, zowel in programmaontwikkeling, marketing en publieksbereik als in een nieuwe vorm van producentschap.

In de komende jaren wil Podium Mozaïek investeren in de ontwikkeling van programma's en producties die een cultureel divers publiek aanspreken en in een verdiepend, op uitwisseling gericht randprogramma. Door middel van deze randprogrammering zet Podium Mozaïek de inhoud van de voorstellingen in een thematisch kader. De thema’s spelen langere tijd, worden in verschillende projecten verwoord en door verschillende makers geuit. Het gaat om thema's als ‘vluchtelingen in Europa’ (migratie), ‘radicalisering in de buurt’, ‘identiteit’ en ‘je thuis voelen’, ‘goed nieuws over de interculturele samenleving’ en grootstedelijke thema’s als ‘gentrificatie’, ‘eenzaamheid’ en ‘de toekomst van de stad’. De activiteiten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, zijn het 'Theater Manifest' en drie projecten die daarbinnen vallen. Podium Mozaïek signaleert dat theaterbezoek niet langer gaat om ‘bekijken’ alleen, maar vooral om ‘beleven’. Mensen hebben behoefte aan unieke ervaringen, bijzondere evenementen, speciale locaties en contact met andere mensen. Met het ‘Theater Manifest’ wil Podium Mozaïek via een randprogrammering voorstellingen in een breder en dieper kader plaatsen: in huis, in het land en online. De randprogrammering sluit aan op het hoofdprogramma en wordt op verschillende manieren vormgegeven: opdrachten aan makers, publieksgesprekken, exposities, muzikale omlijstingen, diners, ontmoetingen, specifieke samenwerkingen en festivals. Daarbij wil Podium Mozaïek drie op zichzelf staande theatrale programma’s uitbrengen. De beoogde projecten worden gemaakt, gepresenteerd en getoerd in coproductie met diverse partners.

'Speak Up!' is het eerste project: theatermaker Edit Kaldor hanteert een theaterprocédé waarbij mensen het podium betreden die anders zelden worden gehoord. Kaldor ontwikkelt nieuwe bijeenkomstvormen die bestaande patronen van buitensluiting willen doorbreken. Op deze manier wordt interactief gewerkt rond de thema’s ‘uitsluiting’ en ‘isolement van migranten’. '5200 woorden' is een 'out-of-the-classroom-taal-event' in samenwerking met het theaterplatform Zina. De voorstelling bestaat uit theatrale ontmoetingen tussen niet en wel Nederlandssprekenden. Daarin wordt een taalzone gecreëerd om in gelijkwaardigheid met elkaar contact te maken, ondanks de belemmeringen die het niet spreken van elkaars taal met zich meebrengt. In 'Open Lab', eveneens samen ontwikkeld met Zina, worden zes makers van verschillende afkomst en uit verschillende disciplines gevraagd om gezamenlijk het thema ‘identiteit’ te bevragen en vorm te geven. De begrippen ‘fundamenteel’ en ‘extreem’ zullen als rode draad door dit onderzoek lopen. Binnen het ‘Theater Manifest’ wordt tevens het internationale samenwerkingsproject ‘Europe Now’ ondergebracht, een netwerk van Europese theaters/gezelschappen dat voorstellingen over het nieuwe Europa wil uitwisselen.

In de periode 2017-2020 speelt Podium Mozaïek 58 voorstellingen. Het gevraagde subsidiebedrag is 147.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 29.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 177.000 euro.

HISTORIE

Podium Mozaïek ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Podium Mozaïek geen beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Podium Mozaïek heeft een belangrijke functie in Amsterdam voor de presentatie van professionele podiumkunsten van cultureel diverse makers. In die functie vindt de commissie Podium Mozaïek een belangrijk podium dat verhalen vertelt en onderwerpen aan de orde kan stellen voor mensen die niet regelmatig naar het theater gaan. De aanvrager maakt in artistiek opzicht niet de gemakkelijkste keuzes, maar stelt de inhoudelijke expertise in dienst van het samenstellen van een breed aanbod, waarin hij het artistiek risico niet schuwt. Van oorsprong heeft Podium Mozaïek een programmerende functie. In het plan voor de komende jaren lanceert Podium Mozaïek investeringen in de ontwikkeling van theatrale programma’s en gaat de organisatie zich ook toeleggen op het (co)produceren van theatervoorstellingen. De commissie vindt dit op zichzelf een interessante ontwikkeling, maar Podium Mozaïek weet dit voornemen in de aanvraag niet vertrouwenwekkend in te vullen. Zo heeft de commissie in de plannen geen inhoudelijke reden aangetroffen voor Podium Mozaïek om zich als producent te verbinden aan projecten die in eerste instantie van buitenaf, dus van gezelschappen buiten de instelling zelf, afkomstig zijn. Podium Mozaïek wil samenhang en context verschaffen en de mensen laten ‘beleven’ in plaats van alleen laten ‘bekijken’. Daarmee geeft de aanvrager volgens de commissie nog geen inzicht in de beweegredenen achter de voornemens om de grote stap te zetten naar (co-)producentschap. De gewenste doelstellingen zijn in de ogen van de commissie ook goed te bereiken door als afnemer projecten ‘in te kopen’ die bijdragen aan die doelstellingen. Tevens ontbreekt het naar de mening van de commissie in de aanvraag aan een overkoepelende artistieke visie bij de keuze van de betreffende producties. De projecten voor de komende jaren zijn gericht op publieksparticipatie en het betrekken van cultureel diverse publieksgroepen. Dat zijn op zichzelf duidelijke doelstellingen waar Podium Mozaïek zich sterk voor maakt, maar de verschillende producties zijn voor wat betreft de inhoud, vorm en opzet dermate uiteenlopend dat daaruit voor de commissie geen eigen herkenbare signatuur af te leiden is. Zo is het de commissie uit de aanvraag niet duidelijk geworden hoe bijvoorbeeld het werk van Edit Kaldor zich verhoudt tot de ambitie om theaterbezoekers te betrekken die traditioneel niet gewend zijn om naar het theater te gaan. Verder heeft de commissie niet uit de plannen kunnen destilleren wie de artistieke eindverantwoordelijkheid heeft voor de projecten. De eigen artistieke inbreng van de aanvrager in de projecten wordt niet zichtbaar gemaakt in de aanvraag. Daardoor is onduidelijk wat de artistieke meerwaarde zal zijn van de samenwerkingen tussen Podium Mozaïek en de makers.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

Podium Mozaïek heeft ruime ervaring in het programmeren van uitvoeringen voor specifieke cultureel diverse doelgroepen die zich bevinden in de directe omgeving van het theater en in de rest van Amsterdam. Het (co-)produceren en het daarbij behorende organiseren van tournees is voor de instelling een nieuwe stap. De commissie vindt dat de aanvrager de risico’s niet goed benoemt, vooral tegen de achtergrond van de financiële situatie van Podium Mozaïek. De organisatie heeft een negatief eigen vermogen, dat in de loop van de jaren 2013-2015 verder verslechterd is. Hoe de aanvrager vanuit een financieel zorgwekkende uitgangssituatie een nieuwe activiteit (met de daarbij behorende investeringen en financiële onzekerheden) wil opbouwen, komt in de aanvraag niet aan de orde. Daarnaast mist de commissie ook in meer algemene zin in de aanvraag een heldere visie hoe Podium Mozaïek binnen zijn bedrijfsvoering de nieuwe activiteit met betrekking tot het (co-) produceren op gedegen wijze een plek zal geven.

De begroting voor 2017-2020 stelt de commissie in dit verband niet gerust. Zo stijgt de totale begroting flink. De eigen inkomsten moeten aanzienlijk stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren. De aanvraag geeft slechts een summiere onderbouwing van die stijging, waardoor de commissie niet het vertrouwen kan uitspreken in de realisatie van het dekkingsplan. Podium Mozaïek verwacht dat binnen de overheidssubsidies ook de bijdrage van de gemeente sterk zal stijgen, maar het advies van de Amsterdamse Kunstraad is substantieel lager dan gevraagd, waardoor deze stijging niet realistisch lijkt. Daarnaast vindt de commissie de begroting in tegenspraak met de aanvraag. Podium Mozaïek gaat in de aanvraag uitgebreid in op het aspect van de eigen inkomsten, bijvoorbeeld via de recettes, verhuur, sponsoring en het vriendenprogramma. Echter, de verhouding van de eigen inkomsten ten opzichte van de overheidssubsidies zal in 2017-2020 dalen ten opzichte van voorgaande jaren. De commissie vindt dit weinig ondernemend. Verder ontbreekt in de aanvraag een strategie voor het omgaan met financiële tegenvallers. Dit vindt de commissie een groot gebrek, gelet op de aanzienlijke risico´s die met het zelf gaan (mede) produceren gepaard gaan.

De publieksbenadering komt in de aanvraag prominent aan bod. Podium Mozaïek gaat onder meer herhaalbezoek stimuleren via thematische series. Verder wil Podium Mozaïek inspelen op de behoefte aan ontmoeting en beleving. Dat vindt de commissie aansprekende uitgangspunten, maar in de aanvraag wordt geen strategie besproken om publiek te werven specifiek voor de projecten waarvoor het podium subsidie aanvraagt. Het betreft hier eigen projecten, waarvoor Podium Mozaïek zich sterk gaat maken, maar juist voor die projecten is een specifieke uitwerking nodig om de commissie het vertrouwen te geven dat de boodschap bij de juiste mensen aankomt. Zij mist hier een concrete beschrijving welke doelgroepen bij de projecten in beeld zijn.

PLURIFORMITEIT

De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als zeer goed.

Het aanbod plaatst de commissie binnen het sociaal-artistiek theater. Van sociaal-artistiek theater bestaat een beperkt aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het grootste deel van het aanbod van Podium Mozaïek onderscheidt zich in de ogen van de commissie bovendien door het cultureel diverse karakter van het werk. De commissie is van mening dat Podium Mozaïek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

Podium Mozaïek is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Podium Mozaïek wil in de komende periode een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s buiten de grote steden gaan spelen. De aanvraag heeft de commissie er niet van kunnen overtuigen, dat de ambities op dit vlak volledig zullen worden gerealiseerd. De commissie vindt dat Podium Mozaïek een beperkte bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Podium Mozaïek niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 177.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000