NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PIPS:LAB

INLEIDING

Stichting PIPS:lab, opgericht in 1999 en gevestigd in Amsterdam, bestaat uit Kees Duyves (kunstenaar-uitvinder), Daan van West (componistkunstenaar), Willem Weemhoff (film- en theatermaker-kunstenaar) Yorick Heerkens (acteur-performer) en zakelijk leider Nelly Voorman. Het collectief heeft als missie om innovatief, toegankelijk multimediatheater te maken, waarbij het publiek actief benaderd wordt. De hedendaagse mediacultuur staat daarbij centraal en er wordt ingespeeld op de actualiteit. PIPS:lab wil podiumkunst in de ruimste zin van het woord beoefenen, of het nu gaat om interactieve voorstellingen en kunstinstallaties of het maken van een app of een game. In een wereld waarin mens en technologie steeds verder verweven zijn, is een theatervorm die hieraan beantwoordt onontkoombaar, aldus de aanvraag. PIPS:lab noemt zich een voorloper in het gebruik van technologie op het podium. Zo heeft het gezelschap naar eigen zeggen een lange staat van dienst met uitvindingen op het gebied van augmented en virtual reality. Voorbeelden van deze technologieën zijn de lumasol lichtschilder, immersive 360° video en motion-capture-techniek, die onder meer werden gebruikt in de voorstelling ‘Shadows in the Clouds’ en die uitmondden in de zogeheten ‘Potator’. Ook virtual reality brillen werden in de voorstellingen geïntegreerd.

Voor de komende periode heeft PIPS:lab als doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkelingen van augmented en virtual reality voor de kunst. Bovendien willen de makers juist ook het naar hun mening ontbrekende sociale aspect van virtual reality onderzoeken en vormgeven. Daarnaast staat de aanvrager een toenemende rol voor de toeschouwer voor ogen; interactie met het publiek maakte altijd al deel uit van de voorstellingen, zoals het massaal met licht schrijven of het sturen van foto’s door de toeschouwers. Deze interactie zal bijvoorbeeld het geval zijn bij het project ‘I’m provisation’. Naast het manipuleren van live opgenomen beelden, waardoor het publiek inzicht krijgt in deze manipulatie, wil het collectief ook meer met bestaand of vooraf opgenomen beeldmateriaal gaan werken. De urgentie om de mediamanipulatie in onze hedendaagse “mediacratie” zichtbaar en invoelbaar te maken, is het leidmotief bij alle projecten die het gezelschap in de periode 2017-2020 voor ogen staan. De voorstellingen worden aangeboden aan het zalencircuit, maar de focus wordt gelegd op het spelen op festivals, waar PIPS:lab een eigen publiek heeft opgebouwd. Om flexibeler te kunnen opereren en toch over de juiste technologie te beschikken, wil het collectief een mobiel laboratorium ontwikkelen in de vorm van een bus. Deze moet zowel een audiovisuele werkplaats zijn, als een projectietrailer waar, van binnenuit, alle kanten op geprojecteerd kan worden.

In de periode 2017-2020 speelt PIPS:lab veertig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 175.000 euro.

HISTORIE

PIPS:lab ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen van zeven verschillende producties van PIPS:lab bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij vindt de ideeën die ten grondslag liggen aan het werk van PIPS:lab in de basis interessant en aansprekend voor de doelgroepen van het gezelschap en met name voor jongeren. Zij stelt vast dat in de producties op inventieve wijze gebruik wordt gemaakt van hoogstaande en complexe technologie en dat er soms sprake is van een bijzondere vormgeving. Ook de publieksparticipatie die in veel voorstellingen wordt nagestreefd noemt de commissie aansprekend. Tegelijkertijd vindt de commissie dat de producties in de afgelopen periode in artistiek opzicht van onvoldoende kwaliteit getuigen. Zij mist met name de hand van een regisseur of dramaturg in de uitwerking van de ideeën. Door het ontbreken van een context, heldere dramatische lijn of visie op het onderwerp, komt de boodschap of de thema’s die de makers willen overbrengen niet goed uit de verf. In de voorstellingen is naar de mening van de commissie nauwelijks sprake van gelaagdheid of diepgang, wat de zeggingskracht niet ten goede komt. Dit bleek volgens de commissie bijvoorbeeld in ‘Social Fiction, the land of calibration’, waarin sprake was van een dunne verhaallijn en ook in de voorstelling ‘Yvonne’ was de dramatische lijn mager uitgewerkt. Daarnaast heeft de muziek vaak een te weinig dragende rol om te kunnen bijdragen aan de dramaturgie van producties. De commissie noemt daarbij de composities niet heel verrassend of origineel. Ook over de uitvoeringskwaliteit is zij evenals vier jaar geleden niet onverdeeld positief; zo vindt zij het acteerwerk van de performers niet altijd overtuigend. De commissie leest weliswaar een reflectie van de aanvrager op de kwaliteit van het eerder gemaakte werk, maar de voorgestelde verbeterpunten richten zich uitsluitend op de technische beheersbaarheid, zoals het ontwikkelen van een mobiel laboratorium, en niet op de uitvoeringskwaliteit.

De thema’s die PIPS:lab in de komende periode wil aansnijden vindt de commissie belangwekkend en actueel. Zo is het idee om social media te benaderen vanuit de vraag of er niet juist sprake is van sociaal isolement een spannende insteek. De uitwerking van alle plannen is naar het oordeel van de commissie echter ontoereikend. De projectbeschrijvingen beperken zich tot een praktische opzet en een beschrijving van de technologie in de voorstellingen, maar de commissie mist bij elk project een interessante regievisie of een uitgewerkt dramaturgisch concept. Zij signaleert bovendien dat bij vrijwel geen van de projecten een muzikaal concept wordt beschreven, terwijl PIPS:lab juist de wens uitspreekt om zijn “muzikale vocabulaire op te rekken”. De commissie is op zich positief over de voorgenomen samenwerkingen met bijvoorbeeld Micha Hamel, Touki Delphine en Club Gewalt, maar ook deze projecten vindt zij artistiek-inhoudelijk mager onderbouwd. Tevens ontbreken bij nagenoeg alle voorgenomen projecten de namen van het artistieke team en de beoogde uitvoerenden. Al met al is de commissie door de summiere uitwerking van de projecten en het veelal ontbreken van een artistieke visie, onvoldoende overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de projecten.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

Zij is van oordeel dat de bedrijfsvoering van PIPS:lab weinig solide overkomt. Alhoewel zij vaststelt dat de financiële situatie van het collectief gezond is, vindt zij de wijze waarop het artistieke beleid voor de komende periode financieel onderbouwd wordt niet overtuigend. Zo acht de commissie de geraamde eigen inkomsten aan de lage kant. Daarnaast is er volgens de commissie sprake van een beperkte financieringsmix. Hoewel de commissie positief is over het voornemen van PIPS:lab om zijn activiteiten op de commerciële markt te gaan uitbreiden, is er in de praktijk sprake van een relatief grote afhankelijkheid van overheidsgelden. Daarbij geeft het gezelschap aan dat er in tegenstelling tot de afgelopen periode in de toekomst wel aanvragen bij diverse particuliere fondsen zullen worden gedaan, maar de commissie ziet dit niet terug op de begroting. Ten slotte acht de commissie de beoogde publieksinkomsten niet op voorhand realistisch; de aanvrager maakt niet duidelijk hoe hij met ongeveer de helft van het aantal speelbeurten van de afgelopen jaren in de komende periode dezelfde publieksinkomsten verwacht te genereren.

De commissie noemt het een verstandige keuze van PIPS:lab om minder te produceren en zich iets meer te richten op festivals en het buitenland, waar het gezelschap succesvol is. Niettemin vindt zij de wijze van produceren, waarbij sprake is van forse investeringen in technologie, met name in financieel opzicht, niet zonder risico’s. Zij constateert dat de aanvrager hierop nauwelijks reflecteert en dat er geen strategie wordt beschreven bij (financiële) tegenvallers. In dit opzicht is de commissie van mening dat de aanvrager er onvoldoende in geslaagd is om de in de vorige plannen aangekondigde ambities op het gebied van professionalisering waar te maken.

De commissie vindt dat PIPS:lab een goed beeld heeft van de eigen positie in het veld. Het gezelschap opereert op het snijvlak van podiumkunst en visuele kunst en ontplooit daarnaast ook commerciële activiteiten. Binnen de podiumkunsten onderscheidt het werk van PIPS:lab zich door het interdisciplinaire karakter en de grote rol van technologische innovaties in de voorstellingen. Het gezelschap zegt hiermee een zeer diverse doelgroep te bereiken. De commissie constateert echter dat bij geen van de projecten de doelgroepen worden gespecificeerd. Ook de wijze waarop het gezelschap het eigen publiek wil behouden en een nieuw publiek wil bereiken, wordt nauwelijks concreet beschreven in de plannen. Er zal veel gebruik worden gemaakt van social media, maar de commissie leest niet hoe dit tot nieuw publiek moet gaan leiden. De samenwerkingen met diverse opleidingsinstituten zijn op zich positief en kunnen bijdragen aan het vergroten van het publieksbereik. Desondanks vindt de commissie de beoogde groei van de publieksaantallen bij een aantal speelbeurten, dat bijna de helft lager is dan in de afgelopen jaren, niet heel geloofwaardig. Zeker doordat de aanvrager aangeeft dat het lastig is om nieuw publiek aan te trekken, met name in het theatercircuit, mist zij een overtuigende onderbouwing van deze voorgenomen groei.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

PIPS:lab maakt muziektheater met nieuwe muziek en multimediale middelen. Alhoewel de inzet van technologie in toenemende mate door andere gezelschappen wordt gebruikt, is PIPS:lab naar de mening van de commissie nog altijd een pionier op het gebied van vooruitstrevende technologie. Ook zijn er weinig gezelschappen waarvan het werk in deze mate leunt op de inzet van multimediale technieken in de voorstellingen. Ook de interactiviteit met het publiek is een onderscheidend aspect van het werk van het gezelschap. De commissie vindt dat het werk van PIPS:lab een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

PIPS:lab is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap met name gespeeld in de grote steden en in enkele regio’s. Voor de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee levert het gezelschap een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van PIPS:lab niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 175.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000