NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ORKATER (THEATER)

INLEIDING

Orkater is een nationaal en internationaal opererend Amsterdams theatergezelschap, waarvan Marc van Warmerdam de algemeen directeur is en Nicolien Luttels de zakelijk leider. Orkater werkt (samen) met gerenommeerde en nieuwe makers en gezelschappen, met ieder een eigen kijk op het maken van muziek, theater en muziektheater. Orkater heeft als missie om het meest toonaangevende muziektheatergezelschap in zijn soort te zijn. Daartoe ontwikkelt, produceert en presenteert het gezelschap muziek, theater en de meest uiteenlopende mengvormen daarvan. De eigenheid en artistieke onafhankelijkheid van de maker staan daarbij hoog in het vaandel. In de aanvraag meldt Orkater dat de voorstellingen bij voorkeur met beide benen in het hier en nu staan, zonder dat de makers willen moraliseren. Door de veelheid aan samenwerkingen met zowel makers als podia en collega-gezelschappen is het aanbod van Orkater veelvormig.

In de periode 2017-2020 staat Orkater een breed palet aan nieuw geschreven (muziek)theaterproducties voor ogen, die in de grote zaal, de kleine zaal en op locatie zullen worden gespeeld. De hoofddoelstelling en kernactiviteiten zijn volgens de instelling niet wezenlijk anders dan in de afgelopen jaren. Verder gaat Orkater in de komende jaren intensief samenwerken met Lars Doberman, een theatercollectief dat is voortgekomen uit Orkater/De Nieuwkomers. Als grotezaalvoorstelling wordt onder meer ‘Julius Caesar' ontwikkeld waarin de acteurs van Lars Doberman samen twintig rollen spelen in een razendsnelle en absurde versie van Shakespeares Romeinse tragedies. 'Lost in the Greenhouse' wordt een locatievoorstelling met Nederlandse en Poolse acteurs, muzikanten en mimespelers. De voorstelling wordt gemaakt in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In de productie staat de omgang centraal tussen Friese en Poolse arbeiders die tomaten en komkommers plukken in Sexbierum. Met Lars Doberman maakt Orkater onder andere: 'Lars Doberman en de Vrouw', waarin de (mannelijke) acteurs van het collectief vrouwen zullen spelen, en 'Lars Doberman en de Natuur', een locatieproductie op het Oerol-festival. Dit laatste project betreft een samenwerking met de band Black Mango, een jazzgroep bestaande uit een nieuwe lichting Vlaamse jazzmusici. 'De Onzichtbare Stad' wordt een vervolg op de productie 'De Onzichtbare Man', die beeldend kunstenaar Michiel Voet eerder samen met regisseur Leopold Witte en schrijver Michael Bijnens maakte. In het kader van Orkater/De Nieuwkomers gaat de productie 'Rumspringa', die Sanne Nouws regisseert in 2016 voor Oerol, op tournee langs theaters in Nederland. Nita Kersten regisseert een nieuwe productie: 'A girl goes Doo Doo Doo' op een tekst van Esther Duysker en met muziek van Gery Mendes. Voor 2019 en 2020 staan onder meer nieuwe producties op het programma van schrijver en regisseur Alex van Warmerdam met zijn gezelschap De Mexicaanse Hond en van Geert Lageveen en Leopold Witte. Deze plannen zijn nog in ontwikkeling.

In de periode 2017-2020 speelt Orkater honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 611.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 122.200 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 733.200 euro."

HISTORIE

Orkater ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de instellingen die het meerjarig subsidieert door meerdere adviseurs hun voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van de afdeling theater van het Fonds 25 voorstellingen van 14 verschillende producties van Orkater bezocht."

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

Orkater ontwikkelt en presenteert (muziek)theaterproducties van zowel gerenommeerde makers waar het gezelschap al langer mee werkt als van nieuwe theatermakers die via Orkater/De Nieuwkomers hun talenten ontwikkelen. De producties van Orkater en Orkater/De Nieuwkomers kennen hierdoor een grote variëteit. Daarbij vormt het gebruik van (veelal nieuwe) muziek in de producties de verbindende schakel.

Over het algemeen is de commissie wel positief over het vakmanschap dat uit de voorstellingen spreekt. Zo noemt zij de uitvoeringskwaliteit van spel en muziek vaak van hoog niveau. Ook over de vormgeving van de meeste producties is de commissie positief. In het oog springen onder meer ‘De onzichtbare man’, ‘Lutine’ en de familievoorstelling ‘De terugkeer van Hans & Grietje’.

De commissie ziet desondanks een wisselende kwaliteit in de voorstellingen, vooral waar het de zeggingskracht van de producties betreft. Zij constateert dat de makers er lang niet altijd in slagen om in de theatrale uitwerking van de uitgangspunten verdieping aan te brengen of het publiek een meer gelaagde beleving te bieden. Dit schrijft zij toe aan een zwakke dramaturgie in een aantal producties, soms in combinatie met een onevenwichtige regie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de producties ‘Schotland’ en ‘Goldmund’ die de commissie niet in alle opzichten geslaagd vond. Zo werden in ‘Schotland’ de dramatische conflicten nauwelijks uitgediept en vond de commissie dat ‘Goldmund’, ondanks het hoge muzikale niveau, een sterke dramaturgische lijn ontbeerde.

De commissie is kritisch over de plannen voor de komende periode. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van de genoemde uitvoerenden en verwacht dit terug te zien in het uitvoeringsniveau van de voorstellingen. De commissie is echter kritisch over de uitwerking van de plannen. Zo is ‘De Romeinse tragedies’ van Shakespeare in haar ogen een weinig oorspronkelijke keuze. Uit de aanvraag blijkt niet op welke specifieke of bijzondere manier de makers deze teksten van een nieuwe invalshoek willen voorzien. Ook ‘Lost in the Greenhouse’ is matig uitgewerkt wat de dramaturgie betreft, zodat het plan weinig inzicht geeft in de wijze waarop de relatie tussen de Poolse en Friese arbeiders vorm wordt gegeven. Daarnaast vindt de commissie het een gebrek dat Orkater niet motiveert waarom zij in de nabije toekomst (weer) gaat werken met de genoemde theatermakers. Ook mist de commissie een beschrijving in de aanvraag welke artistieke ontwikkeling deze makers willen maken. Dit geldt zowel voor meer ervaren makers als Lars Doberman als voor de nieuwkomers. Op basis van de beperkt uitgewerkte projecten en het ontbreken van een integrale artistieke visie is de commissie niet op voorhand overtuigd van de zeggingskracht van de producties.

De commissie is verder van mening dat in de plannen veel makers en ideeën worden gepresenteerd zonder dat er een eigen artistiek stempel van Orkater in het werk doorklinkt. Zeker nu vanuit Orkater/De Nieuwkomers makers tot het gezelschap toetreden, heeft de commissie de indruk dat het gezelschap zich meer ontwikkelt in de richting van een productiekern, maar als gezelschap niet meer duidelijk herkenbaar is. In dit kader vindt zij dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt hoe het gezelschap haar specifieke missie vertaalt naar een samenhangend palet van voorstellingen.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

De bewezen zakelijke en productionele kwaliteit van Orkater geeft de commissie vertrouwen in het ondernemerschap. De organisatie is zichtbaar in alle circuits en op festivals, met zowel Orkater-producties als de Orkater/De Nieuwkomers-producties. Het gezelschap weet een aanzienlijk aantal toeschouwers te bereiken met de honderden voorstellingen die het jaarlijks brengt. Orkater heeft in de loop der jaren een stevige financiële positie opgebouwd.

De gemiddelde totale begroting stijgt de komende jaren behoorlijk, maar deze stijging wordt voor een groot deel verklaard door het locatieproject in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Zonder deze omvangrijke productie ligt de begroting op een vergelijkbaar niveau als in de afgelopen twee jaar. Binnen de totale begroting is het aandeel eigen inkomsten volgens de commissie goed te noemen. Zo is er sprake van behoorlijke publieksinkomsten die de commissie op basis van de resultaten uit het verleden realistisch vindt. Het gezelschap haalt daarnaast extra inkomsten uit een groot aantal coproducties. De commissie mist een onderbouwing van de beoogde stijging. Het binnenhalen van sponsors heeft de afgelopen periode naar eigen zeggen te weinig opgeleverd, waardoor de groep in de komende jaren zijn inspanningen meer op private fondsen gaat richten. De commissie vindt dat op zichzelf een duidelijke keuze. Hoewel de begrote stijging fors is en niet heel concreet onderbouwd, heeft de commissie op grond van de reputatie en ervaring van Orkater voldoende vertrouwen in de haalbaarheid hiervan. Zij vindt daarnaast overtuigend beschreven hoe het gezelschap omgaat met eventuele financiële risico’s. Zo wordt voortdurend gekoerst op een gezond eigen vermogen en beschikt Orkater over voldoende financiële reserves. Uit de aanvraag blijkt een goed besef van de eigen positie in het veld. De commissie is bovendien positief over het feit dat het gezelschap mede door zijn netwerk en reputatie in staat is om ook voor De Nieuwkomers een tournee langs theaters te boeken, hetgeen voor beginnende groepen vaak moeilijk is.


Door de variëteit aan voorstellingen en de vele plekken waar Orkater zijn voorstellingen presenteert, wordt een breed publiek bereikt. De commissie leest de aanvraag van Orkater in die zin als een geïntegreerd pr-plan waarin de activiteiten zo breed mogelijk worden uitgezet. Daarbij is sprake van veel samenwerkingspartners die bijdragen aan de afzet van de voorstellingen en de diversiteit van het publiek. De commissie merkt hierbij wel op dat de aanvraag geen specifieker inzicht biedt in publieksgroepen die Orkater bereikt of wil gaan bereiken. Het gezelschap streeft een groei na in publieksbereik en is zich ervan bewust dat de ‘uiteenlopende formaties en verschijningsvormen’ vooral om een sterk productiegerichte publiciteitsvoering vragen. De commissie vindt inzicht in de mogelijke doelgroepen essentieel, mede omdat de publieksaantallen in de afgelopen periode zijn gedaald. Zij is op dit punt niet geheel overtuigd van de plannen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Het aanbod dat dit theatergezelschap in deze aanvraag heeft opgenomen rekent de commissie tot teksttheater. Het teksttheateraanbod in Nederland is groot, zowel van instellingen binnen de Basisinfrastructuur als van ongesubsidieerde producenten. Binnen dat brede bestaande aanbod onderscheiden de beschreven projecten van Orkater zich volgens de commissie niet. De commissie vindt dat het werk van Orkater geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Orkater is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod groot is. De commissie stelt vast dat het gezelschap, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, in de periode 2013-2015 ook een groot aandeel voorstellingen speelde in de andere drie grote steden en in enkele regio’s. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Orkater een redelijke bijdrage aan de spreiding levert.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De bijdrage voor talentontwikkeling is bedoeld voor Orkater/De Nieuwkomers. De vaste makers van Orkater begeleiden zowel bestaande als nieuwe talenten om zich te professionaliseren tot onafhankelijke makers of tot een deel van het gezelschap zelf. Hoewel de commissie de inzet van Orkater op het gebied van talentontwikkeling belangwekkend en van goede kwaliteit vindt, zijn in haar visie de beoogde activiteiten te zeer verweven met de reguliere activiteiten van het gezelschap. Uit de ingediende begroting is moeilijk vast te stellen voor welke aanvullende activiteiten de toeslag specifiek zal worden ingezet. Daarbij zijn de namen van de makers waarmee gewerkt zal worden nog niet bekend.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Orkater te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 733.200
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel404.100€ 164.000
Circuit groot606.200€ 372.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 611.000
Toegekend bedrag per editie€ 611.000

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000