NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

NBPROJECTS

INLEIDING

Stichting NBprojects is een in Amsterdam gevestigd gezelschap dat voorstellingen en initiatieven realiseert van choreograaf en theatermaker Nicole Beutler. Volgens de aanvrager nodigt het werk van NBprojects uit tot reflectie op het menselijk bestaan en op de dans- en performancekunst, waarbij het uitgangspunt is vooruitstrevend werk te realiseren. Door ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en reflectie te creëren, stimuleert NBprojects vernieuwing en groei en wordt talentontwikkeling omarmd. Contextactiviteiten vormen daarbij een onlosmakelijk onderdeel van de artistieke praktijk. Naast het produceren van voorstellingen, organiseert NBprojects lezingen, debatten, en educatieve workshops en lessen. Daarmee draagt het gezelschap naar eigen zeggen actief bij aan het dans- en performancediscours in Amsterdam, Nederland en daarbuiten. Het werk van Nicole Beutler kenmerkt zich door een zorgvuldige combinatie van vorm en inhoud in elk element van de voorstelling en een voorliefde voor een minimalistische en interdisciplinaire aanpak. Historische connotaties worden vervlochten met de actualiteit, waardoor het werk een grotere reikwijdte in betekenis krijgt, aldus de aanvrager.

De komende jaren wordt de focus gelegd op de visuele communicatie van de voorstellingen, waarbij de theaterruimte maximaal wordt benut. Daarnaast wordt de muzikale taal die Nicole Beutler met componist en DJ Gary Shepherd heeft ontwikkeld voortgezet en verder uitgebreid. Nieuw is de focus op opera en de bijbehorende composities, tijd en bewegingsprincipes. In haar werk wil Nicole Beutler vrouwen een voorname stem geven. In haar voorstellingen wil ze zich inzetten voor een feminisme dat niet in dialectische waarden denkt, maar horizontaal verbindend is. Na zich vier jaar te hebben gefocust op het collectief, ligt de komende periode de focus op de kracht van het geëngageerde individu.

Samenwerking noemt NBprojects een sleutelbegrip. Met coproducties worden naar eigen zeggen mogelijkheden gecreëerd op inhoudelijk vlak en op het vlak van het betrekken van nieuwe doelgroepen. Er zal de komende periode dan ook minimaal eenmaal per jaar worden gecoproduceerd met Silbersee, Rudolphi Producties, Het Zuidelijk Toneel, DOX, Maas theater en dans, Rambert Dance Londen en Ulrike Quade Company. In 2019 wordt in samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam het ‘NBcollection festival’ gepresenteerd, waarin de op het Bauhaus geïnspireerde werken van Nicole Beutler worden gepresenteerd in combinatie met films, gesprekken en ontmoetingen met het NBteam.

NBprojects is naar eigen zeggen stevig verankerd in het Amsterdamse kunstenveld. Er zijn langlopende coalities met zowel theater Frascati als de Stadsschouwburg Amsterdam en het Julidans festival. Buiten Amsterdam is het werk van Nicole Beutler met regelmaat te zien in theaters in de grote steden, provinciesteden en in het buitenland. Voor de verkoop in Nederland is een samenwerking aangegaan met verkoopbureau Theaterzaken Via Rudolphi. De internationale verkoop is in handen van het in Barcelona gevestigde Iva Horvat/Agente 129.

In de periode 2017-2020 speelt NBprojects 89 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 373.700 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 74.740 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 448.440 euro.

HISTORIE

NBprojects ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds zeventien voorstellingen van zes verschillende producties van NBprojects bezocht.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

Zij kent NBprojects als een innovatief dansgezelschap dat vooruitstrevende voorstellingen produceert. De commissie noemt Nicole Beutler een veelzijdig maker die een eigenzinnige en herkenbare artistieke signatuur heeft ontwikkeld. Haar werk kenmerkt zich volgens de commissie door een oorspronkelijke vorm van totaaltheater, waarin verschillende disciplines zodanig met elkaar worden vervlochten dat het één niet meer zonder het ander kan. Muziek, vormgeving en beweging communiceren als één hybride beeldtaal. De commissie heeft waardering voor de nauwkeurige timing en verrassende manier waarop Nicole Beutler in haar voorstellingen vorm en inhoud vanuit verschillende invalshoeken in elkaar laat grijpen. Dit komt volgens haar mooi tot uiting in voorstellingen als 'SHIROKURO' en 'LIEFDESVERKLARING'.

De commissie is positief over de manier waarop Nicole Beutler zichzelf in haar werk blijft uitdagen. De choreografe heeft interessante samenwerkingspartners aan zich weten te binden en voert gedegen onderzoek uit naar de verschillende kunststromingen en de dansgeschiedenis die zij in haar werk gebruikt. De manier waarop dit onderzoek zich vertaalt naar originele, hedendaagse voorstellingen, getuigt volgens de commissie van een hoge mate van vakmanschap.

In de aanvraag voor de periode 2017-2020 bouwt NBprojects op een realistische manier voort op de verdere ontwikkeling van zijn artistieke signatuur. De aanvrager beschrijft een aantal goed gemotiveerde aandachtspunten en fascinaties voor de komende jaren, waarbij de focus ligt op de kracht van het individu, de ontwikkeling van visuele communicatie en het uitwerken van een muziektheatrale taal. De commissie is positief over de oorspronkelijke thematische en esthetische uitgangspunten van de voorgenomen producties. De manier waarop Nicole Beutler deze uitgangspunten wil vertalen naar bewegingsmateriaal, vindt zij echter in de plannen minder duidelijk uitgewerkt.

De commissie constateert dat Nicole Beutler de komende periode twee grotezaalproducties wil produceren; de eerste ‘TRIPTYCHON’ gaat in 2017 in première. Hoewel de commissie deze producties in voorgaande jaren vond getuigen van een bijzondere vormgeving, was zij vanwege de matige dramaturgische spanningsopbouw niet altijd overtuigd van de zeggingskracht van de grotezaalproducties zoals bijvoorbeeld '5: ECHO'. De commissie vindt het logisch dat de choreografe zich verder wil ontwikkelen in het maken van werk voor de grote zaal. Uit het werk dat NBprojects in de afgelopen periode voor de grote zaal heeft gemaakt, blijkt volgens de commissies evenwel dat het gezelschap nog zoekende is naar een vorm die zijn werk in dit circuit het beste tot zijn recht doet komen. Temeer daarom mist zij in het plan een artistiek-inhoudelijke motivatie waarom juist deze voorstelling met een relatief klein dansersensemble voor de grote zaal geschikt is. Om die reden noemt de commissie het positief dat Nicole Beutler in de komende jaren voldoende aandacht wil houden voor het ontwikkelen van kleinschaliger werk. Zij is positief over de aansprekende en zeer uiteenlopende thema’s van de voorstellingen, die zich zowel richten op een jong als op een volwassen publiek. Evenals voorgaande jaren is er binnen de activiteiten wederom sprake van een mooie balans tussen reprises, nieuw werk en onderzoek. Het gezelschap heeft daarin interessante en zeer diverse samenwerkingspartners aan zich weten te binden, die net als Nicole Beutler werken vanuit een discipline-overstijgende gedachte.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

Zij constateert dat NBprojects in de afgelopen jaren met een relatief bescheiden budget succesvol heeft geproduceerd, maar dat een solide financiële basis ontbreekt. De commissie stelt vast dat het eigen vermogen sinds 2013 is gedaald, omdat het gezelschap heeft geïnvesteerd in het maken van werk voor de grote zaal. Zij vindt het evenwel positief dat NBprojects in de plannen aangeeft zich hiervan bewust te zijn en dat de reserves sinds 2015 een stijgende lijn laten zien. De commissie is van mening dat NBprojects in de aanvraag op een inzichtelijke wijze zijn ambitie beschrijft om de eigen inkomsten te laten stijgen van 37 procent in 2013 naar 46 procent in de periode 2017-2020. Zij vindt een stijging van publieksinkomsten logisch samenhangen met de ambitie om meer publiek te trekken in de grote zaal. De mate waarin de totale publieksinkomsten toenemen, vindt zij echter onvoldoende onderbouwd.

Uit de aanvraag spreekt volgens de commissie nog geen overtuigende strategie om voor een grotezaalproductie als ‘TRIPTYCHON’, waarbij er geen sprake is van een coproducent, op eigen kracht voldoende publiek te trekken. Tevens merkt zij op dat de publieksinkomsten uit buitenlandse speelbeurten bijna verviervoudigen ten opzichte van 2015. Hoewel de commissie waardering heeft voor het grote internationale netwerk dat NBprojects heeft opgebouwd en positief is over het feit dat het gezelschap bestaande partnerschappen wil intensiveren, mist zij in het plan een onderbouwing die deze forse stijging aannemelijk maakt. Zij is er op basis van de plannen dan ook niet van overtuigd dat de beoogde stijging van de totale publieksinkomsten realistisch is ingeschat.

De commissie is van mening dat de begroting aansluit bij de inhoudelijke plannen en hoewel de totale lasten fors stijgen, zijn zij wel realistisch ingeschat. Zij noemt de wens van NBprojects om zich te richten op de schaalvergroting, complexiteit en kwantiteit van de projecten dan ook logisch, gezien de positie die het de afgelopen periode heeft verworven. Een divers palet aan samenwerkingspartners zoals DOX, Maas, Het Zuidelijk Toneel, Ulrike Quade Company en Silbersee zorgt volgens de commissie voor een aanzienlijke stijging van de coproductiebijdragen. NBprojects weet daarnaast een goede spreiding aan te brengen in zijn inkomstenbronnen, waarbij de komende jaren steviger wordt ingezet op private fondsen. Het feit dat Stichting Ammodo de komende periode meerdere producties zal ondersteunen, is in dat kader vertrouwenwekkend. Daarnaast biedt de samenwerking met Theaterzaken Via Rudolphi, dat sinds 2014 verantwoordelijk is voor de verkoop van het werk, vertrouwen in de haalbaarheid van de beoogde afzet.

De ambities voor publieksbereik worden volgens de commissie gedragen door een gedegen aanpak. Aangezien Nicole Beutler zich de komende periode meer wil richten op geluid, muziek(theater) en scenografie, vindt de commissie het logisch dat zij zich intensiever wil richten op muziekliefhebbers en beeldende kunst- en designpubliek. De commissie vindt het daarnaast positief dat de aanvrager een onderzoek wil uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van zijn publiek. De marketingstrategie voor de periode 2017-2020 vindt de commissie in de aanvraag duidelijk uitgewerkt, waarbij zij de marketingdoelen en bijbehorende instrumenten helder vindt beschreven en toegelicht.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

Het werk van het gezelschap valt binnen het genre van de hedendaagse/moderne/conceptuele dans, dat ruim vertegenwoordigd is binnen het Nederlandse dansaanbod. De commissie is evenwel van mening dat Nicole Beutler in een specifiek en grondig voortraject onderzoek weet te vertalen naar bijzondere voorstellingen. Verder is zij van mening dat de samenwerkingen met verschillende makers en disciplines en de nieuwe verbindingen die NBprojects legt, onderscheidend zijn. Om die reden vindt de commissie dat het werk een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

NBprojects is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat NBprojects in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. De commissie stelt echter vast dat NBprojects in de komende periode een hoog aandeel voorstellingen buiten de grote steden gaat spelen. Zij is ervan overtuigd, met het voornemen om met Theaterzaken Via Rudolphi een grotere spreiding te realiseren in met name het circuit van de kleine/middelgrote zalen, dat het gezelschap de ambities op dit vlak waar zal maken. De commissie vindt om die reden dat NBprojects een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

De commissie constateert dat NBprojects talentontwikkeling een intrinsiek onderdeel van zijn praktijk noemt en daarom een grotere rol wil toekennen aan talentontwikkelingsactiviteiten. Hoewel het plan diverse activiteiten beschrijft op het gebied van talentontwikkeling, vraagt NBprojects volgens de commissie alleen aan voor de inhoudelijke, productionele, zakelijke en publicitaire begeleiding van een ontwikkeltraject en voorstellingen van jonge makers. Zij is van mening dat er in het plan een aantal namen van op zichzelf interessante makers worden genoemd en is daarnaast positief over het ‘Late Nights’ programma. Het presenteren van het werk van de jonge makers in een double bill met het werk van Nicole Beutler zou naar haar mening de zichtbaarheid van het werk van deze makers kunnen vergroten.

De commissie mist in het plan evenwel een inhoudelijke beschrijving van het talentontwikkelingstraject en de daaraan gekoppelde doelen voor de jonge makers. Dit maakt dat zij nog weinig zicht krijgt op de vorm en inhoud van het traject. Daarnaast ontbreekt in het plan een toelichting bij de hoogte van het aangevraagde bedrag, waardoor het voor de commissie nog onduidelijk is of de samenwerkingspartners BAU platform, Frascati Theater en Veem House for Performance ook aan dit traject zullen bijdragen.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van NBprojects te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 448.440
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel574.100€ 233.700
Circuit groot135.000€ 65.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 0
Totaal per editie€ 373.700
Toegekend bedrag per editie€ 373.700

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 *** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 *** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 **** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 *** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 **** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000